SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

10. USNESENÍ

z 2. schůze konané dne 29. listopadu 2016

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

Senátní tisk č. 354

Po úvodním slově zástupce navrhovatele předsedy Českého báňského úřadu Martina Štemberky, po zpravodajské zprávě senátora Leopolda Sulovského a po rozpravě

VÝBOR

I. doporučuje Senátu  Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II. určuje zpravodajem  výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Leopolda Sulovského;

III. pověřuje předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor Leopold Sulovský v.r. senátor Ladislav Kos v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru