SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

102. USNESENÍ

z 24. schůze, konané dne 20. května 2020

k návrhu zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů

Senátní tisk č. 259

Po úvodním slově Jany Maláčové, ministryně práce a sociálních věcí, která vystoupila jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě, kterou přednesla senátorka Šárka Jelínková a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR projednávaný návrh zákona schválit ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátorku Šárku Jelínkovou;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Šárka Jelínková v.r.

zpravodaj výboru

předseda výboru

v.z. Anna Hubáčková v.r.

Jiří Burian v.r.

ověřovatel výboru