SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE

243. USNESENÍ

z 35. schůze, konané dne 2. listopadu 2016

k  informaci vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech
20. – 21. října 2016

Po úvodní informaci Lucie Šestákové, zástupkyně státního tajemníka pro evropské záležitosti Úřadu vlády, zpravodajské zprávě senátora Václava Hampla a po rozpravě

VÝBOR

I.

bere na vědomí

informaci vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 20. – 21. října 2016;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu PČR senátora Václava Hampla;

III.

doporučuje

zpravodajovi výboru, aby při projednání informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 20. – 21. října 2016 na plénu Senátu PČR předložil návrh usnesení vycházející z tohoto usnesení;


IV.

pověřuje

předsedu výboru Václava Hampla, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.

Václav Hampl v.r.

předseda výboru

Václav Hampl v.r.

zpravodaj výboru

Luděk Jeništa v.r.

ověřovatel výboru