SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

129. USNESENÍ

z 16. schůze konané dne 16. července 2013

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin,  rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin a o změně nařízení (ES) č. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, nařízení 1151/2012 atd.

Senátní tisk č. N 068/09

a

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdraví zvířat

Senátní tisk č. N 069/09

V návaznosti na usnesení č. 121 ze 13. schůze Výboru pro záležitosti EU ze dne 19. června 2013, po úvodním slově zástupce gestora Ing. Jaroslavy Beneš - Špalkové, náměstkyně ministra zemědělství ČR, po zpravodajské zprávě senátora Josefa Řiháka a po rozpravě

VÝBOR

I. projednal

na žádost Výboru pro záležitosti Evropské unie "návrh nařízení o úředních kontrolách" (senátní tisk č. N 068/09) a "návrh nařízení o zdraví zvířat" (senátní tisk č. N 069/09);

II. zaujímá

společné stanovisko k těmto dokumentům, které tvoří přílohu tohoto usnesení;

III. určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Josefa Řiháka;

IV. pověřuje

předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor Josef Řihák v.r. senátor Karel Korytář v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru

Příloha k usnesení VHZD č. 129/2013

S t a n o v i s k o

k  návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin a o změně nařízení (ES) č. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, nařízení 1151/2012 atd.

Senátní tisk č. N 068/09

a

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdraví zvířat

Senátní tisk č. N 069/09

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

1.​ vítá

snahy Evropské komise o vytvoření efektivního a účinnějšího právního rámce pro celý zemědělsko-potravinový řetězec v oblasti zdraví zvířat a úředních kontrol za účelem posílení kvality jeho výstupů a snížení administrativní zátěže pro jednotlivé subjekty;

2.​ seznámil se důkladně

s obsahem návrhů těchto nařízení a s podrobnostmi jejich implementace; v předložené podobě je však považuje za příliš obecné;

3.​ souhlasí

s nutností koordinovaného posilování úředních kontrol za účelem eliminace rizik, která mohou ohrožovat jak zdraví člověka, tak i zvířat, a to především v souvislosti s nedávnými aférami v oblasti živočišné produkce;

4.​ není však přesvědčen

o vhodnosti financování úředních kontrol zavedením povinného paušálního poplatku pro všechny provozovatele bez ohledu na to, zda je úřední kontrola u konkrétního provozovatele prováděna či nikoliv;

5.​ nesouhlasí

dále s vyjmutím mikropodniků z tohoto systému povinných plateb, které znevýhodní velké provozovny oproti těm malým, a dodává, že v některých státech (např. v ČR) se tato výjimka bude vztahovat na většinu podniků;

6.​ podporuje

zavedení dalšího typu úředních kontrol nad rámec těch běžných, které by se měly zaměřovat na úmyslné porušování pravidel a probíhat bez ohlášení;

7.​ považuje

v této souvislosti za nutné stanovit jednotnou minimální částku pro sankce platné v celé EU, aby nedocházelo k případům, kdy by subjekty zemědělsko-potravinového řetězce úmyslně obcházely pravidla v zemích s nižšími sankcemi, kde by se jim to ekonomicky vyplácelo;

8.​ pozitivně hodnotí

záměr Komise zvýšit transparentnost zemědělsko-potravinového řetězce i úředního dohledu prostřednictvím podávání pravidelných informací o výsledcích jednotlivých kontrol tak, aby na jejich základě mohli spotřebitelé činit informovaná nákupní rozhodnutí;

9.​ doporučuje,

-​ postoupit dokument k projednání plénu Senátu PČR;

-​ postoupit případné stanovisko Senátu PČR Evropské komisi.