SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE

121. USNESENÍ

ze 14. schůze, konané dne 19. září 2017

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly

Senátní tisk č. N 047/11

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

Senátní tisk č. N 048/11

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřebě paliva u nových těžkých vozidel

Senátní tisk č. N 049/11

k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, pokud jde o jistá ustanovení o zdanění vozidel

Senátní tisk č. N 050/11

Po úvodní informaci Jakuba Kopřivy, náměstka ministra dopravy, Aleny Schillerové, náměstkyně ministra financí, s přihlédnutím ke stanovisku Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, zpravodajské zprávě senátora Jaroslava Doubravy a po rozpravě

VÝBOR

I.

přijímá

​ k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly;

​ k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (přepracované znění) (Text s významem pro EHP);

​ k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřebě paliva u nových těžkých vozidel;

​ k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, pokud jde o jistá ustanovení o zdanění vozidel

doporučení, které je přílohou tohoto usnesení;


II.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR, aby se

​ k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly;

​ k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (přepracované znění) (Text s významem pro EHP);

​ k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřebě paliva u nových těžkých vozidel;

​ k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, pokud jde o jistá ustanovení o zdanění vozidel,

vyjádřil ve smyslu doporučení přijatého výborem;

IV.

pověřuje

předsedu výboru Václava Hampla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.


Václav Hampl v.r.

předseda výboru

Jaroslav Doubrava v.r.

zpravodaj výboru

Tomáš Grulich v.r.

ověřovatel výboru


Příloha k usnesení č. 121 ze 14. schůze VEU

19. 9. 2017

Doporučení k vyjádření Senátu PČR

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřebě paliva u nových těžkých vozidel

k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, pokud jde o jistá ustanovení o zdanění vozidel

Senát PČR

I.

1.​ je si vědom,

že silniční doprava významně ovlivňuje kvalitu životního prostředí a že provoz na pozemních komunikacích má zásadní význam jak pro národní ekonomiky, tak i pro efektivní fungování vnitřního trhu v EU;

2.​ považuje

jednotný evropský dopravní prostor za jeden z nejdůležitějších prvků evropské integrace a zvyšování konkurenceschopnosti EU vůči ostatním globálním ekonomikám;

3.​ zastává názor,

že rozumné a vyvážené zpoplatnění provozu na pozemních komunikacích může být faktorem, který sníží negativní dopady silniční dopravy na životní prostředí;

4.​ podporuje

proto v obecné rovině předložené návrhy, jelikož dále rozvíjejí principy „uživatel platí“ a „znečišťovatel platí“ a přispívají k naplňování deklarovaných cílů v oblasti snižování emisí CO2;

II.

1.​ zastává názor,

že systém výběru poplatků za užívání pozemních komunikací musí být jednoduchý, spravedlivý a nesmí diskriminovat řidiče z jiných členských států; do výše poplatků by se přitom měla objektivně promítnout míra vlivu vozidla na životní prostředí stejně jako na technický stav pozemní komunikace;

2.​ domnívá se,

že mýtné stanovené na základě ujeté vzdálenosti po určité pozemní komunikaci je účinnější a spravedlivější než časové poplatky;

3.​ souhlasí

s vládou, že v případě návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, by navrhované změny neměly být realizovány před 1. lednem 2030, neboť dřívější změny by musely být složitě implementovány v průběhu platnosti smluv na provozování elektronického mýtného v ČR na období 2020-2029;

4.​ oceňuje

iniciativu na zlepšení interoperability elektronických systémů pro výběr mýtného, neboť se domnívá, že zlepšení interoperability těchto systémů umožňující využívání pouze jedné palubní jednotky sníží současnou zátěž uživatelů pozemních komunikací a zjednoduší cestování mezi členskými státy;

5.​ preferuje,

aby se k výběru mýtného využívaly zejména zařízení, která budou k určování polohy využívat údaje z evropských systémů Galileo a EGNOS;

6.​ nesouhlasí

s tím, aby byla Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, pokud jde o změny seznamu technologií, které mohou být používány pro transakce elektronického mýtného, a stanovení parametrů nové diferenciace silničních poplatků podle emisí CO2, neboť se jedná o důležité prvky návrhů, o kterých by měla rozhodovat Rada a Evropský parlament;

7.​ zastává rovněž názor,

že by přeshraniční výměna údajů o registraci vozidel mezi členskými státy za účelem vymáhání nezaplaceného mýtného neměla spadat do působnosti směrnice o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného, ale měla by být řešena samostatným právním aktem s odpovídajícím právním základem;

8.​ nesdílí

v případě návrhu na sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel přesvědčení o efektivitě a přínosech této iniciativy; míra emisí CO2 a spotřeba paliva je u vozidel závislá na celé řadě faktorů (např. styl jízdy, hustota provozu), a proto lze očekávat, že údaje v reálném provozu budou vždy odlišné od těch, které budou uvádět výrobci vozidel;

9.​ požaduje

také, aby u tohoto návrhu bylo vyjasněno, jakým způsobem bude předávání údajů od výrobců vymáháno, neboť návrh neřeší otázku sankcí v případě neplnění této povinnosti;

10.​ zastává názor,

že vytvoření skutečného jednotného dopravního prostoru vyžaduje též sladění rozdílných národních požadavků na vybavení vozidel a jejich posádek, sjednocení požadavků na periodické technické kontroly vozidel, jakož i dopravních předpisů a u nově budovaných pozemních komunikací též jejich technických parametrů, na což Senát v podstatě upozornil již ve svém usnesení č. 119 ze dne 8. března 2017 k Evropské strategii týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů C – ITS;

III.

1.​ žádá vládu,

aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení, a o dalším vývoji projednávání návrhů, a to v okamžiku dosažení politické shody potřebného počtu členských států na hlavních prvcích návrhu, nebo již předtím, pokud by se výsledky projednávání v Radě začaly výrazně odchylovat od postoje České republiky vyjádřeného v rámcové pozici vlády;

2.​ pověřuje

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.