P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

7. funkční období

7. USNESENÍ

VÝBORU PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU

ze  2. schůze, konané dne 10. prosince 2008

k návrhu senátního návrhu zákona senátorů Martina Mejstříka a Jaromíra Štětiny, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu (senátní tisk č. 324 )

Po odůvodnění zástupce předkladatelů, senátora Jaromíra Štětiny, zpravodajské zprávě senátorky Aleny Palečkové a po rozpravě

výbor

I. d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu ČR projednaný návrh zákona schválit ve znění pozměňovacího návrhu, který je přílohou tohoto usnesení;

II. u r č u j e

zpravodajkou výboru pro jednání o návrhu zákona na schůzi Senátu senátorku Alenu Palečkovou.

Pavel S u š i c k ý v. r.

místopředseda výboru

Alena P a l e č k o v á v. r. Miroslav N e n u t i l v. r.

zpravodajka výboru ověřovatel výboru

Příloha k usnesení VZSP č. 7/2008

ze dne 10. prosince 2008

Pozměňovací návrh

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

(Senátní tisk č. 324/2008)

Návrh zákona upravit takto:

„Senátní návrh

Zákon

ze dne …… 2009,

kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, se za slova „Nový rok,“ vkládají slova „Velký pátek,“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.“.