P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

6. funkční období

201.

USNESENÍ

VÝBORU PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

z 22. schůze, konané dne 21. února 2008

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu –

Příprava na kontrolu stavu reformy SZP

Senátní tisk K 072/06

Po úvodním slově zástupce gestora PhDr. Ivo Hlaváče, I. náměstka ministra zemědělství České republiky, po zpravodajské zprávě senátora Josefa Vaculíka a po rozpravě

výbor

I. p r o j e d n a l na žádost Výboru pro záležitosti Evropské unie Sdělení

Komise Radě a Evropskému parlamentu – Příprava na kontrolu stavu reformy SZP

II.​ p ř i j a l stanovisko, které tvoří přílohu tohoto usnesení;

III.​ p o v ě ř u j e předsedu výboru senátora Ivana Adamce, aby předložil toto usnesení předsedovi Výboru pro záležitosti Evropské unie a předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

senátor Ivan Adamec v.r. senátor Jiří Stříteský v.r.

předseda výboru ověřovatel výboru

Příloha k usnesení VHZD č. 201/2008

Stanovisko

ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Příprava na kontrolu stavu reformy společné zemědělské politiky

(senátní tisk K 072/06)

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

1.​ v í t á

pozornost, která je věnována kontrole stavu současné zemědělské politiky na národní i evropské úrovni;

2.​ j e t o h o n á z o r u,

že budoucí změny společné zemědělské politiky by měly být zaměřeny zejména na podporu a zachování konkurenceschopnosti evropského zemědělství a měly by odstranit výjimky a zásahy do základních mechanizmů přerozdělování finančních prostředků;

3.​ p o d p o r u j e

pozici vlády České republiky ke kontrole stavu reformy společné zemědělské politiky, přičemž zejména

4.​ s o u h l a s í

s ukončením kvótového systému na mléko a mléčné výrobky od roku 2015, čemuž musí předcházet patřičná příprava v podobě postupného navyšování kvót v období 2009 – 2014;

5.​ u p o z o r ň u j e,

že snižování přímých plateb, ať už v podobě přesouvání prostředků v rámci modulace z 1. do 2. pilíře společné zemědělské politiky (politika venkovského rozvoje), nebo zavedení odstupňovaného snižování plateb by v žádném případě nemělo ve svých důsledcích znevýhodnit ty členské státy, ve kterých převažují velké zemědělské podniky;

6.​ n a v r h u j e,

aby prostředky získané snížením přímých plateb byly přednostně směřovány do agroenvironmentálních opatření určených k ochraně půdního fondu a hospodaření s vodou;

7.​ d o p o r u č u j e

postoupit tuto předlohu k projednání plénu Senátu a určuje zpravodajem výboru pro případné jednání na schůzi Senátu senátora Josefa Vaculíka;

8.​ d o p o r u č u j e

postoupit případné stanovisko Senátu Evropské komisi.