P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

3. funkční období

59. USNESENÍ

VÝBORU PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

z 20. schůze, konané dne 14. listopadu 2001

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

(senátní tisk č. 124)

___________________________________________________________________________

Po odůvodnění zástupce navrhovatele Ing. Karla Holla, náměstka Ministerstva dopravy a spojů, zpravodajské zprávě senátora Pavla Eyberta a po rozpravě

výbor

I. d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu České republiky schválit návrh zákona ve znění postoupeném            Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky;

II. u r č u j e

zpravodajem výboru pro projednání návrhu zákona na schůzi Senátu Parlamentu České republiky senátora Pavla Eyberta;

III. p o v ě ř u j e

předsedu  výboru  senátora Jiřího Brýdla předložit toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu České republiky.

Jiří Brýdl, v.r.

předseda výboru

Pavel Eybert, v.r.          Bohumil Kulhánek, v.r. zpravodaj výboru ověřovatel výboru