PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

7. funkční období

28. USNESENÍ

VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU

A BEZPEČNOST

z 4. schůze, konané dne 7. ledna 2009

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky

k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o ochraně a udržitelném využívání biologické a krajinné rozmanitosti k Rámcové úmluvě

o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat

(senátní tisk č. 335)

Po odůvodnění zástupce předkladatele RNDr. Františka Pelce, náměstka ministra životního prostředí ČR, zpravodajské zprávě senátora Jaromíra Štětiny a po rozpravě

výbor

I.

d o p o r u č u j e Senátu Parlamentu ČR dát souhlas k ratifikaci tohoto protokolu ;

II.

u r č u j e  zpravodajem výboru k projednání na schůzi Senátu senátora Jaromíra Štětinu;

III.

p o v ě ř u j e předsedu výboru senátora Jiřího Dienstbiera, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.

Jiří Dienstbier, v.r.

předseda výboru

Jaromír Štětina, v.r.

zpravodaj výboru

Vlastimil Sehnal, v.r.

ověřovatel výboru