ZÁKON

ze dne ……….2008,

kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění zákona č. 110/2007 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., se mění takto:

1.​ § 12 zní:

㤠12

Veřejná zakázka podle výše předpokládané hodnoty

(1)​ Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota podle § 13 bez daně z přidané hodnoty dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem pro jednotlivé kategorie zadavatelů a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek nebo služeb. Tento prováděcí právní předpis stanoví rovněž seznam zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a výši tohoto limitu.

(2)​ Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a nedosáhne finančního limitu podle odstavce 1.

(3)​ Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.“.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

2.​ V § 18 odst. 1 písm. d) se slova „jde o výzkum a vývoj“ nahrazují slovy „jejich předmětem jsou služby ve výzkumu a vývoji“.

3.​ V § 63 odst. 7 se slova „ , nejde-li o veřejnou zakázku na služby, jejímž převažujícím předmětem je poskytování finančních, poradenských či konzultačních služeb“ zrušují.

4.​ V § 101 odst. 7 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

5.​ V § 102 odst. 1 se slova „v § 12 odst. 3“ nahrazují slovy „prováděcím právním předpisem podle § 12 odst. 1 pro veřejné zakázky na služby“.

6.​ V § 102 odst. 2 písm. a) se slova „o) až r)“ nahrazují slovy „p) až r)“.

7.​ V § 103 odst. 4 písm. b) se slova „s § 27 odst. 6“ nahrazují slovy „s § 23 odst. 6“.

8.​ V § 111 odst. 2 se číslo „3“ nahazuje číslem „2“.

9.​ V § 143 odst. 3 písm. d) se slova „c) až i)“ nahrazují slovy „c) až h)“.

10.​ V § 147 odst. 5 větě druhé se slova „a vyhlášení je odesláno faxem, činí lhůta podle odstavce 4 rovněž 5 dnů“ nahrazují slovy „,musí být oznámení zadávacího řízení odesláno faxem nebo elektronickými prostředky; v takovém případě činí lhůta podle odstavce 4 rovněž 5 dnů“.

11.​ V § 159 odst. 1 se slova „§ 12 odst. 2 písm. a) a b) bodu 2“ nahrazují slovy „§ 12 odst. 1“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Zadávací řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.