V l á d n í n á v r h ,

kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a  Polskou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti, která byla sjednána formou výměny nót.


N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR


Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s  ratifikací Dohody mezi Českou republikou a  Polskou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti, která byla sjednána formou výměny nót.


Předkládací zpráva

pro Parlament České republikyMinistryně financí předkládá Parlamentu ČR, v souladu s níže uvedenými usneseními vlády, návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody mezi Českou republikou a  Polskou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti, která byla sjednána formou výměny nót.


Vláda České republiky přijala usnesení č. 853 ze dne 9. července 2008, kterým vyslovila souhlas s postupem České republiky při ukončování platnosti dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic, které Česká republika uzavřela s členskými státy Evropské unie. V návaznosti na toto usnesení přijala vláda usnesení č. 1529 ze dne 1. prosince 2008, kterým vyslovila souhlas se sjednáním smluv o změně a ukončení platnosti dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic, které Česká republika uzavřela s členskými státy Evropské unie, výměnou verbálních nót s tím, že tyto smlouvy po jejich sjednání již nebudou vládě znovu předkládány.I.


V návaznosti na přijetí výroční zprávy Hospodářského a finančního výboru o volném pohybu kapitálu za rok 2006, Evropská komise doporučila členským státům Evropské unie, aby zvážily další platnost dohod o ochraně a podpoře investic uzavřených mezi členskými státy navzájem. Důvody tohoto doporučení jsou následující. Obsah bilaterálních investičních dohod z části náleží do působnosti Evropské unie, jejíž právní úprava má přednost před úpravou podle dohod o ochraně investic uzavřených mezi členskými státy. Nejasné právní prostředí v oblasti investic může způsobit nepřehlednou situaci při výkladu a použití dvoustranných investičních dohod Evropská komise rovněž upozornila, že síť investičních dohod mezi členskými státy není úplná. Investiční dohody proto v bilaterálních vztazích zvýhodňují investory pocházející ze zemí, které jsou smluvními stranami těchto dohod. Nerovné zacházení v rámci Evropské unie je však v rozporu s principy Smlouvy o fungování Evropské unie.


Po vstupu České republiky do Evropské unie se staly dohody o ochraně a podpoře investic uzavřené mezi členskými státy EU nekompatibilní s acquis communautaire. Vnitrostátní právo členských zemí EU a komunitární právo zajišťují investorům z ostatních členských zemí úroveň ochrany investic srovnatelnou se zárukami vyplývajícími z dvoustranných investičních dohod, s výjimkou možnosti zahájit proti hostitelskému státu mezinárodní rozhodčí řízení.


S ohledem na doporučení Evropské komise a shora uvedené důvody schválila vláda České republiky usnesením č. 853 ze dne 9. července 2008 postup při ukončování platnosti dohod o ochraně a podpoře investic, které Česká republika uzavřela se členskými státy Evropské unie. V návaznosti na schválený postup doporučila vláda ČR usnesením č. 1529 ze dne 1. prosince 2008 prezidentu republiky, aby zmocnil ministra zahraničních věcí ke sjednání smluv o změně a ukončení platnosti dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic, které ČR uzavřela se členskými státy Evropské unie, výměnou verbálních nót.


V souladu s tímto schváleným postupem předložila Česká republika ve dvou vlnách. První vlna ukončovacích nót byla rozeslána v první polovině roku 2009, druhá v první polovině roku 2016 v návaznosti na řízení EU Pilot č. 7678/15/FIS zahájené z podnětu Evropské komise, jež se týkalo slučitelnosti dvoustranných investičních dohod uzavřených mezi členskými státy Evropské unie s unijním právem (dále jen „intra-EU BITs“) smluvním partnerům příslušných dvoustranných investičních smluv návrh na ukončení jejich platnosti dohodou. Jeho součástí byl rovněž návrh na vyloučení tzv. ochranné lhůty, během které by byly investice existující k datu ukončení platnosti investiční smlouvy chráněny po další, obvykle desetileté, období. Smlouvy o změně a ukončení platnosti investičních dohod mají být sjednány ve zjednodušené formě, tzv. výměnou verbálních nót.


Jedním z posledních impulzů, vedoucích k pokračování v ukončování platnosti intra-EU BITs jsou možné účinky Rozhodnutí Soudního dvora EU („SDEU“) o předběžné otázce ze dne 6. března 2018 ve věci Achmea (C-284/16), ve kterém SDEU uzavřel, že rozhodčí doložka v Dohodě mezi Slovenskou republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic ze dne 29. dubna 1991 je v rozporu s unijním právem. Je možné očekávat, že toto rozhodnutí bude mít dopad na všechny intra-EU BITs. Česká republika (Ministerstvo financí) vítá toto rozhodnutí, jelikož je v souladu s její pozicí zastávanou v řízení, z něhož jasně vyplývá neslučitelnost rozhodčí doložky, sjednávané v každé z intra- EU BITs s právem EU.


II.


Ve smyslu shora uvedeného rozhodnutí vlády Česká republika zaslala Polské republice nótu č.j. 513/09-Var ze dne 3. února 2009, ve které navrhuje ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti. Česká republika zároveň navrhla vyloučit aplikovatelnost tzv. ochranné lhůty upravené v článku 12 odstavci 3 Dohody. Polská strana na tuto nótu nereagovala. Počátkem roku 2016 byla uskutečněna druhá vlna rozesílání těchto nót a Polsku byla zaslána nóta č.j. 282/20169-Warsaw ze dne 8.2. 2016. Polská strana na tuto nótu reagovala tak, že zaslala novou nótu č.j. DPT.2701.6.2018/1 ze dne 10. ledna 2018, kterou ukončení platnosti stávající investiční dohody formou dohody, prostřednictvím výměny nót, sama navrhla. Česká strana tento návrh přijala a nótou č.j. 1515-2/2018-VARS z 11. dubna 2018 s ukončením platnosti stávající investiční dohody dohodou souhlasila včetně vyloučení aplikace tzv. ochranné lhůty.


Jak bylo uvedeno výše, smluvní strany se dohodly, že vyloučí použití článku 12 odstavce 3 stávající investiční dohody, který stanoví, že: „Pro investice uskutečněné před ukončením platnosti této Dohody, zůstanou ustanovení této Dohody účinná po dobu 10 let od data ukončení platnosti.“ Z ujednání smluvních stran tedy plyne, že se na investice existující ke dni ukončení platnosti stávající česko-polské investiční dohody již nebude po dobu dalších deseti let vztahovat ochrana podle této dohody. Zrušení desetileté ochranné lhůty eliminuje riziko případného mezinárodního rozhodčího řízení, které by mohl investor jedné smluvní strany zahájit proti druhé smluvní straně po dobu dalších deseti let od ukončení platnosti této investiční dohody.


Dohoda mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti (dále jen „Dohoda o ukončení platnosti“) byla sjednána ve zjednodušené formě, tzv. výměnou verbálních nót. Nóta Polské republiky ze dne 10. ledna 2018 a následující odpovědní nóta České republiky ze dne 11. dubna 2018 vytvořily Dohodu, která vstoupí v platnost tři měsíce po datu obdržení pozdější nóty potvrzující splnění požadavků vnitrostátního práva nezbytných pro vstup této Dohody o ukončení platnosti.


K tomuto datu bude také ukončena platnost Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti. Verbální nóty byly sjednány v jazyce anglickém.


III.


Dohoda o ukončení platnosti je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii, se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva.


Dohoda o ukončení platnosti náleží, stejně jako původní Dohoda, do kategorie prezidentských smluv. V souladu s článkem 49 Ústavy České republiky se proto Dohoda o ukončení platnosti předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu a poté podle článku 63 Ústavy k ratifikaci prezidentu České republiky.


Uzavření a provádění Dohody o ukončení platnosti nebude mít dopad na státní rozpočet.

V Praze dne 30. května 2018


Předseda vlády:

Ing. Andrej Babiš v. r.


DPT.2701.6.2018/1


Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky projevuje úctu Velvyslanectví České republiky ve Varšavě a tu čest navrhnout uzavření následující Dohody mezi Polskou republikouČeskou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Polskou republikouČeskou republikou podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993Budapešti (dále jen Dohoda):


1. Ukončuje se platnost Dohody mezi Polskou republikouČeskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993Budapešti.


2. Strany Dohody ujednávají, že pokud jde o investice uskutečněné před datem, kdy se ukončuje platnost Dohody, uvedenéodstavci 1, žádná z jejích ustanovení nezůstanou v platnosti, včetně čl. 12 odst. 3.


Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky navrhuje, aby v případě, že Česká republika souhlasínávrhem této nóty, tato nóta spolunótou obsahující odpověď tvořily Dohodu mezi Polskou republikouČeskou republikou o změněukončení Dohody mezi Polskou republikou a Českou republikoupodpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993Budapešti. Dohoda vstoupíplatnost tři měsíce po datu obdržení pozdější nóty, potvrzující splnění požadavků vnitrostátního práva, nezbytných pro vstup této Dohodyplatnost.


Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky využívá této příležitosti k ujištění Velvyslanectví České republiky o své nejhlubší úctě.


Varšava, 10. ledna 2018Velvyslanectví České republiky

ve Varšavě


Č. 1515-2/2018-VARS


Velvyslanectví České republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky tu čest potvrdit přijetí nóty Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky ze dne 10. ledna 2018, č. DPT.2701.6.2018/1, která zní následovně:


"Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky projevuje úctu Velvyslanectví České republiky ve Varšavě tu čest navrhnout uzavření následující Dohody mezi Polskou republikouČeskou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Polskou republikouČeskou republikou podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993Budapešti (dále jen Dohoda):


1. Ukončuje se platnost Dohody mezi Polskou republikouČeskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993Budapešti.


2. Strany Dohody ujednávají, že pokud jde o investice uskutečněné před datem, kdy se ukončuje platnost Dohody uvedenéodstavci 1, žádná z jejích ustanovení nezůstanou v platnosti, včetně čl. 12 odst. 3.


Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky navrhuje, aby v případě, že Česká republika souhlasínávrhem této nóty, tato nóta spolu nótou obsahující odpověď tvořily Dohodu mezi Polskou republikouČeskou republikou o změněukončení platnosti Dohody mezi Polskou republikou a Českou republikou podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993Budapešti. Dohoda vstoupíplatnost tři měsíce po datu obdržení pozdější nóty potvrzující splnění požadavků vnitrostátního práva nezbytných pro vstup této Dohodyplatnost.


Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky využívá této příležitosti k ujištění Velvyslanectví České republiky o své nejhlubší úctě.


Velvyslanectví České republiky ve Varšavě si přeje informovat Ministerstvo zahraničí Polské republiky o tom, že Česká republika souhlasíuzavřením Dohody navržené Polskou republikou.


Aby se zabránilo pochybnostem, Velvyslanectví České republiky ve Varšavě si přeje informovat Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky o tom, že Česká republika chápe odstavec 2 výše uvedené nóty jako ustanovení vylučující použití článku 12, odstavce 3.

Velvyslanectví České republiky využívá této příležitosti, aby ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky o své nejhlubší úctě.

Varšava, 11. dubna 2018


Ministerstvo zahraničních věcí

Polské republiky

Varšava