SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

31. USNESENÍ

ze 4. schůze konané dne 11. ledna 2017

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 26

Po úvodním slově zástupce předkladatele Ing. Vladimíra Many, LL.M. a Ing. Vladimíra Dolejského, Ph.D., náměstků ministra životního prostředí ČR, po zpravodajské zprávě senátora Petra Šilara a po rozpravě

VÝBOR

I. doporučuje Senátu Parlamentu ČR návrh zákona zamítnout;

II. určuje zpravodajem  výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Petra Šilara;

III. pověřuje předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor Petr Šilar v.r. senátor František Bradáč v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru