P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

7. funkční období

213. USNESENÍ

VÝBORU PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

z 14. schůze dne 24. září 2009

Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Žáka,

Jiřího Nedomy a dalších senátorů, kterým se mění zákon

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

a o změnách některých zákonů

(senátní tisk č. 150)

Po úvodním slově překladatele senátora Jiřího Nedomy, na základě usnesení Podvýboru pro dopravu č. 23 ze dne 17. 9. 2009 a po rozpravě

výbor

I. d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu České republiky odročit projednávání tohoto bodu do 31. ledna 2010;

II.​ p o v ě ř u j e

předsedu výboru senátora Jana Hajdu předložit toto usnesení předsedovi Senátu.

senátor Vítězslav Jonáš v.r. senátor Jiří Stříteský v.r.

místopředseda výboru ověřovatel výboru