SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

104. USNESENÍ

z 25. schůze, konané dne 18. dubna 2012

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Senátní tisk č. 328

Po úvodním slově zástupce předkladatele Mgr. Michala Herudka , vedoucího oddělení legislativy
e-governmentu a informatiky Ministerstva vnitra ČR, PhDr. Jiřího Úlovce, ředitele odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR a zpravodajské zprávě senátorky Marty Bayerové a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR schválit projednávaný návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátorku Martu Bayerovou;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Ivo Bárka, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Ivo Bárek v. r.

předseda výboru

Marta Bayerová v. r.

zpravodaj výboru

Eva Richtrová v. r.

ověřovatel výboru