ZÁKON

ze dne ……………… 2016

o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje povinnost některých osob nebo jednotek sektoru veřejných institucí1) předkládat Ministerstvu financí (dále jen „ministerstvo“) vybrané údaje o svých příjmech a výdajích pro účely monitorování a řízení veřejných financí2).

§ 2

Rozsah působnosti

Osobou nebo jednotkou ze sektoru veřejných institucí předkládající vybrané údaje podle tohoto zákona (dále jen „dotčená osoba“) je

a)​ organizační složka státu,

b)​ státní fond,

c)​ státní příspěvková organizace,

d)​ veřejná vysoká škola,

e)​ veřejná výzkumná instituce zřízená Českou republikou,

f)​ územní samosprávný celek,

g)​ dobrovolný svazek obcí,

h)​ regionální rada regionů soudržnosti,

i)​ příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo městskou částí hlavního města Prahy,

j)​ jiný ekonomický subjekt, který splňuje znaky instituce sektoru vládních institucí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího Evropský systém národních a regionálních účtů v Evropské unii3) a který je zároveň jako jednotka institucionálního sektoru ústředních vládních institucí zapsán v registru ekonomických subjektů, který vede Český statistický úřad podle zákona upravujícího státní statistickou službu4), a to vždy k 1. lednu příslušného roku, nebo

k)​ jiný ekonomický subjekt, který splňuje znaky instituce sektoru vládních institucí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího Evropský systém národních a regionálních účtů v Evropské unii3), který je jako jednotka institucionálního sektoru místních vládních institucí zapsán v registru ekonomických subjektů uvedeném v písmenu j), a to vždy k 1. lednu příslušného roku, a který je zároveň poskytovatelem zdravotních služeb nebo provozovatelem městské hromadné dopravy.

§ 3

Měsíční údaje o příjmech a výdajích

1.​ Dotčená osoba uvedená v § 2 písm. c) až e) a j) předkládá měsíční údaje o svých příjmech a výdajích vždy ve stavu k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, a to do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce. Strukturu předkládaných údajů stanoví ministerstvo vyhláškou.

1.​ Pokud dotčená osoba nesplní řádně svoji povinnost podle odstavce 1, ministerstvo jí vyzve, aby ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení této výzvy provedla nápravu nebo podala vysvětlení.

1.​ Dotčená osoba je od povinnosti podle odstavce 1 osvobozena, pokud průměrná výše jejích celkových ročních nákladů podle výkazu zisku a ztráty za poslední 2 kalendářní roky, za které jsou údaje účetní závěrky5) k dispozici, nedosahuje částky, kterou stanoví ministerstvo vyhláškou, a to maximálně do výše 0,01 % nominálního hrubého domácího produktu za předchozí kalendářní rok, který je v běžném roce naposledy zveřejněn Českým statistickým úřadem.

1.​ Dotčená osoba podle odstavce 3 postupuje při předkládání údajů o svých příjmech a výdajích podle § 4.

§ 4

Čtvrtletní údaje o příjmech a výdajích

1.​ Dotčená osoba uvedená v § 2 písm. k) předkládá čtvrtletní údaje o svých příjmech a výdajích vždy ve stavu k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí, a to do 30 dnů po uplynutí prvního, druhého nebo třetího čtvrtletí; za čtvrté čtvrtletí předkládá tyto údaje do 25. února následujícího kalendářního roku. Strukturu předkládaných údajů stanoví ministerstvo vyhláškou.

1.​ Pokud dotčená osoba nesplní řádně svoji povinnost podle odstavce 1, ministerstvo ji vyzve, aby ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení této výzvy provedla nápravu nebo podala vysvětlení.

§ 5

Roční údaje o poskytnutých garancích

1.​ Dotčená osoba uvedená v § 2 písm. b), f) až h) a k) předkládá údaje o svých podmíněných závazcích z poskytnutých garancí jednou ročně ve stavu k poslednímu dni příslušného kalendářního roku, a to do 25. února následujícího kalendářního roku. Strukturu předkládaných údajů stanoví ministerstvo vyhláškou.

1.​ Pokud dotčená osoba nesplní řádně svoji povinnost podle odstavce 1, ministerstvo ji vyzve, aby ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení této výzvy provedla nápravu nebo podala vysvětlení.

1.​ Garancemi se pro účely tohoto zákona rozumí

l)​ ručení nebo finanční záruka podle občanského zákoníku,

m)​ směnečné rukojemství podle zákona upravujícího směnky, nebo

n)​ záruka poskytnutá Českou republikou na základě jiného zákona.

§ 6

Roční údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

1.​  Dotčená osoba uvedená v § 2 písm. a) až g), i) a k) předkládá údaje o svých projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru jednou ročně ve stavu k poslednímu dni příslušného kalendářního roku, a to do 25. února následujícího kalendářního roku. Strukturu předkládaných údajů stanoví ministerstvo vyhláškou.

1.​ Pokud dotčená osoba nesplní řádně svoji povinnost podle odstavce 1, ministerstvo ji vyzve, aby ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení této výzvy provedla nápravu nebo podala vysvětlení.

1.​ Projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru se pro účely tohoto zákona rozumí veřejné zakázky a koncese o předpokládané hodnotě 300 000 000 Kč a vyšší podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je využití zdrojů a schopností osob soukromého sektoru při zajištění veřejné infrastruktury6) nebo veřejných služeb související s údržbou a provozem dlouhodobého nehmotného nebo dlouhodobého hmotného majetku, pokud je smlouva uzavírána na dobu nejméně 2 let.

§ 7

Způsob předkládání údajů

1.​ Dotčená osoba předkládá ministerstvu údaje podle § 3 až 6 prostřednictvím centrálního systému účetních informací státu podle vyhlášky upravující účetní záznamy7). Dotčená osoba uvedená v § 2 písm. e) a k) tak může učinit pomocí svého zřizovatele, nemá-li do centrálního systému účetních informací státu přímý přístup.

1.​ Pokud jsou údaje podle odstavce 1 předmětem nebo součástí utajované informace8), předkládají se ministerstvu pouze v písemné podobě s vyznačením příslušného stupně utajení.

§ 8

Správní delikty

1.​ Dotčená osoba uvedená v § 2 písm. c) až e) a j) se dopustí správního deliktu tím, že nepředloží měsíční údaje o svých příjmech a výdajích ani v dodatečné lhůtě stanovené v § 3 odst. 2.

1.​ Dotčená osoba uvedená v § 2 písm. k) se dopustí správního deliktu tím, že nepředloží čtvrtletní údaje o svých příjmech a výdajích ani v dodatečné lhůtě stanovené v § 4 odst. 2.

1.​ Dotčená osoba uvedená v § 2 písm. b) a f) až h) se dopustí správního deliktu tím, že nepředloží údaje o svých podmíněných závazcích z poskytnutých garancí ani v dodatečné lhůtě stanovené v § 5 odst. 2.

(1)​ Dotčená osoba uvedená v § 2 písm. a) až g) a i) se dopustí správního deliktu tím, že nepředloží údaje o svých projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru ani v dodatečné lhůtě stanovené v § 6 odst. 2.

(2)​ Za správní delikt se uloží pokuta do

a)​ 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1,

b)​ 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2,

c)​ 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 nebo 4.

§ 9

Společná ustanovení ke správním deliktům

1.​ Dotčená osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

1.​ Při určení výměry pokuty dotčené osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, k následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

1.​ Odpovědnost dotčené osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

1.​ Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo.

1.​ Pokutu vybírá a vymáhá ministerstvo. Pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

1.​ Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

§ 10

Závěrečná ustanovení

1.​ První předložení údajů podle § 3 odst. 1 provede dotčená osoba ve stavu k 31. lednu 2017, a to do 15. února 2017.

1.​ První předložení údajů podle § 4 odst. 1 provede dotčená osoba ve stavu k 31. březnu, a to do 2. května 2017.

1.​ První předložení údajů podle § 5 odst. 1 a § 6 odst. 1 provede dotčená osoba ve stavu k 31. prosinci 2017, a to do 26. února 2018.

1.​ Dotčená osoba uvedená v § 2 písm. d) předloží údaje vztahující se k roku 2017 vždy podle § 4 odst. 1.

§ 11

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

1 ) Zákon č. …/2016 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
2 ) Čl. 3 odst. 2 písm. a) směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států.
3 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii.
4 ) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
5 ) § 18 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
6 ) § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
7 ) Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů.
8 ) § 2 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.