P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

2. funkční období

63.

USNESENÍ

výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu

z 13. schůze dne 18. června 1999

k návrhu zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001

(senátní tisk č. 40)

Po úvodním slovu předsedkyně výboru senátorky Ireny Ondrové, po odůvodnění zástupcem navrhovatelů návrhu zákona předsedou České statistického úřadu Ing. Edvardem Outratou, po zpravodajské zprávě senátora Josefa Pavlaty a po rozpravě

výbor

I. d o p o r u č i l

Senátu Parlamentu České republiky schválit návrh zákona ve znění postoupeném

Poslaneckou sněmovnou PČR;

II. u r č i l

zpravodajem výboru pro projednání návrh zákona na schůzi Senátu Parlamentu České

republiky

senátora Josefa Pavlatu;

III. p o v ě ř i l

předsedkyni výboru senátorku Irenu Ondrovou předložit toto usnesení předsedkyni

Senátu Parlamentu České republiky.

Irena Ondrová v.r.

předsedkyně výboru

Josef Pavlata v.r.

zpravodaj výboru

Ing. Jiří Šenkýř v.r.

ověřovatel výboru