P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

7. funkční období

301. USNESENÍ

VÝBORU PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ

A DOPRAVU

z 24. schůze dne 13. dubna 2010

Návrh zákona o označování a sledovatelnosti

výbušnin pro civilní použití

(senátní tisk č. 247)

Po úvodním slově zástupce předkladatele Ing. Ivo Pěgřímka, předsedy Českého báňského úřadu, po zpravodajské zprávě senátora Josefa Řiháka a po rozpravě

výbor

I. d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu České republiky schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II.​ u r č u j e

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Josefa Řiháka;

III.​ p o v ě ř u j e

předsedu výboru senátora Jana Hajdu předložit toto usnesení předsedovi Senátu.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor Josef Řihák v.r. senátor Josef Řihák v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru