P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

2. funkční období

69.

USNESENÍ

ústavně-právního výboru

z 19. schůze konané dne 22. července 1999

k návrhu zákona o ozbrojených silách České republiky

(senátní tisk č. 78)

Po vyslechnutí Petra Taxe, náměstka ministra obrany, který vystoupil jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě senátora Jiřího Stodůlky a po rozpravě

Ústavně-právní výbor

I. d o p o r u č u j e Senátu vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem, který je uveden v příloze,

II. u r č u j e zpravodajem výboru pro projednání tohoto návrhu zákona na schůzi Senátu senátora Jiřího Stodůlku,

III. p o v ě ř u j e předsedu výboru senátora Jiřího Vyvadila, aby s tímto usnesením seznámil předsedkyni Senátu.

Ing. Jiří Stodůlka,v.r.

zpravodaj

JUDr. Dagmar Lastovecká,v.r. JUDr. Jiří Vyvadil,v.r.

ověřovatel předseda výboru


příloha k usnesení ÚPV č. 69

Pozměňovací návrh k návrhu zákona o ozbrojených silách České republiky

(senátní tisk č. 78)

V části desáté § 46 zní:

"§ 46

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999. "