SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

270. USNESENÍ

z 33. schůze konané dne 20. října 2014

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 64/2014 Sb.

senátní tisk č. 363

Po úvodním slově zástupce skupiny poslanců Dany Váhalové, po zpravodajské zprávě senátora Petra Šilara a po rozpravě

VÝBOR

I.​ doporučuje

Senátu Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II. určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Petra Šilara;

III. pověřuje

předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor Petr Šilar v.r. senátor Karel Korytář v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru