P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

7. funkční období

537.

USNESENÍ SENÁTU

ze 20. schůze dne 24. června 2010

k návrhu senátního návrhu zákona senátora Jiřího Nedomy a dalších, kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 271/ - 2. čtení

Senát

I.​ schvaluje ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, navržený senátorem Jiřím Nedomou a dalšími senátory jako senátní návrh zákona;

II.​ pověřuje:

1.​ předsedu Senátu, aby zajistil úpravu důvodové zprávy k návrhu zákona v souladu s jeho schváleným zněním a postoupil návrh zákona Poslanecké sněmovně k dalšímu ústavnímu projednání,

2.​ senátory Jiřího Nedomu, Igora Petrova a Karla Korytáře, aby návrh zákona odůvodnili v Poslanecké sněmovně;

III. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby senátní návrh zákona projednala podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb.

Přemysl Sobotka v. r.

předseda Senátu

Pavel Trpák v. r.

ověřovatel Senátu


Senátní návrh

ZÁKON

ze dne …….. 2010,

kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 347/2009 Sb.

Čl. I

V čl. V zákona č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se slova „ , čl. II bodu 1 poslední věty, čl. II bodu 2“ zrušují a slova „1. ledna 2011“ se nahrazují slovy „1. ledna 2016“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Platnost kupónu prokazujícího úhradu časového poplatku na kalendářní rok 2015 nebo na jeden měsíc nebo na deset dnů končí posledním dnem platnosti kupónu prokazujícího úhradu časového poplatku, nejpozději dnem 1. února 2016.

ČÁST DRUHÁ

Účinnost

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.