SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

61. USNESENÍ

ze 14. schůze, konané dne 19. října 2011

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Nagojsko-kualalumpurského doplňkového protokolu o odpovědnosti a náhradě škod ke Cartagenskému protokolu o biologické bezpečnosti.

Senátní tisk č. 166

Po úvodním slově zástupce předkladatele Ing. Tomáše Ježka, náměstka ministra životního prostředí ČR, zpravodajské zprávě senátorky Marty Bayerové a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR dát souhlas k ratifikaci Nagojsko-kualalumpurského doplňkového protokolu o odpovědnosti a náhradě škod ke Cartagenskému protokolu o biologické bezpečnosti;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátorku Martu Bayerovou;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Ivo Bárka, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.


Pavel Eybert v. r.

místopředseda výboru

Marta Bayerová v. r.

zpravodajka výboru

Petr Vícha v. r.

ověřovatel výboru