SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

262. USNESENÍ

ze 30. schůze, konané dne 17. října 2012

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.,

o provozování rozhlasového a televizního vysílání a

o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

(senátní tisk č. 423)

Po úvodním slovu předsedajícího výboru senátora Marcela Chládka, místopředsedy výboru, po odůvodnění návrhu zákona poslancem Václavem Menclem, zástupcem navrhovatelů, po zpravodajské zprávě senátora Jiřího Oberfalzera, prvního místopředsedy výboru, a po rozpravě

výbor

I.

d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu České republiky s c h v á l i t návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou PČR;

II.

u r č u j e

zpravodajem výboru pro projednání senátního tisku č. 423 na schůzi Senátu Parlamentu ČR

senátora Jiřího Oberfalzera.

PhDr. Marcel Chládek, MBA v. r.

předsedající výboru

Jiří Oberfalzer v. r.

zpravodaj výboru

Ing. Petr Bratský v. r.

ověřovatel výboru