vládní návrh,

kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů přijaté v Manile dne 28. října 2017


NÁVRH

USNESENÍ

SENÁTU

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Senát Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci změn příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů přijatých
v Manile dne 28. října 2017


Předkládací zpráva pro Parlament ČR

1.​ Úvod

Dvanácté zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (dále „Úmluva“ nebo „Bonnská úmluva“) se uskutečnilo ve dnech 23. – 28. října 2017 v Manile na Filipínách. Zasedání přijalo mimo jiných dokumentů také změny příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (dále jen „změny příloh I a II“) týkající se zařazení 34 nových druhů do příloh I a/nebo II. Vláda byla o výsledcích tohoto zasedání informována
na zasedání dne 24. ledna 2018.

Vzhledem ke skutečnosti, že v době předložení informace nebylo k dispozici autentické znění schválených příloh, uplatnila ČR k přijatým změnám
z procedurálních důvodů výhradu podle článku XI odst. 6 Úmluvy. Sekretariát autentické znění změn příloh I a II krátce před jejich vstupem v platnost zveřejnil a ty jsou předkládány Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací.
Po následné ratifikaci prezidentem bude moci být výhrada ČR odvolána.

2.​ Cíl a obsah změn příloh I a II

Příloha I Úmluvy uvádí stěhovavé druhy, které jsou ohroženy v celém areálu svého rozšíření nebo na jeho významné části. Státy, na jejichž území zasahuje areál těchto druhů, musí chránit a tam, kde je to možné, obnovovat ta stanoviště druhů, která jsou významná pro odvrácení nebezpečí jejich vyhynutí. Příloha II uvádí stěhovavé druhy s nepříznivým záchovným statusem, pro jejichž zachování a hospodaření s nimi se vyžadují mezinárodní dohody, a také ty druhy, které mají takový záchovný status, kterému by významně prospěla mezinárodní spolupráce, jíž by se dosáhlo pomocí mezinárodní dohody mající zaručit péči o síť stanovišť vhodně disponovaných vzhledem k tahovým cestám.

Změny příloh I a II spočívají v zařazení 34 nových druhů do příloh I a II a dále v přijetí nového taxonomického systému. Nové druhy se dělí na 12 druhů savců, 16 druhů ptáků a 6 druhů ryb. Z přijatých druhů se na území ČR nacházejí pouze dva – ťuhýk šedý (Lanius excubitor) a ťuhýk menší (Lanius minor), které byly zařazeny do přílohy II Bonnské úmluvy. Oba druhy ťuhýků jsou citlivé vůči změnám v krajině. Ťuhýk šedý se v ČR vyskytuje v početnosti cca 1 000 – 2 000 párů, populace je celkem stabilní. Naproti tomu ťuhýk menší u nás ojediněle hnízdil ještě v 90. letech minulého století,
v současnosti se zde občas vyskytují jen jednotliví ptáci. Druh u nás vyhynul právě
v důsledku rozsáhlých změn v krajině. Oba tyto druhy jsou pokryty současnou legislativou ČR a jejich zařazení do přílohy II Úmluvy si proto nebude žádat změnu vnitrostátních právních předpisů.

Změny příloh I a II se předkládají v celém svém rozsahu vzhledem k tomu, že došlo ke změnám v seřazení jejich seznamů a upřesnění některých odborných názvů
v návaznosti na přijetí nového taxonomického systému podle standardních referencí přijatých 12. zasedáním konference smluvních stran Úmluvy v rezoluci 12.27.

3.​ Důvod pro schválení změn příloh I a II Českou republikou

ČR se jakožto smluvní strana Úmluvy zavázala plnit závazky, které z této Úmluvy vyplývají. Změny příloh I a II jsou dlouhodobě důležitou formou reakce na změnu podmínek a umožňují přizpůsobit platné závazky novým skutečnostem. ČR svým rozhodnutím přijmout změny Úmluvy přispívá ke konsensu v naplňování cílů Úmluvy.

4.​ Právní zajištění provádění Úmluvy a změn příloh I a II

Legislativní zajištění závazků vyplývajících pro Českou republiku z Bonnské úmluvy je pokryto zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb. V ČR je právní ochrana stěhovavých druhů volně žijících živočichů rovněž významně začleněna ve směrnici Rady EU č. 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, a ve směrnici č. 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků (tzv. směrnice o ptácích), které byly plně transponovány do právního řádu ČR zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana stěhovavých druhů je v ČR také zajišťována přístupem k Úmluvě
o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES, „Washingtonská úmluva”) a dále jejím „implementačním“ zákonem č. 100/2004 Sb.,
o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy).

Přijetí změn příloh není v rozporu s ústavním pořádkem ČR, s právními předpisy ČR,
ani v rozporu se současnou legislativou České republiky vztahující se k ochraně přírody, ani s jinými mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR vázaná.

5.​ Dopady na veřejnou správu, podnikatelský sektor a státní rozpočet

Vzhledem ke skutečnosti, že mimo dvou výjimek se v ČR žádný z nově uvedených druhů nevyskytuje, a s ohledem na to, že ochrana dvou zbylých druhů je na národní úrovni pokryta stávajícím platným právním řádem ČR, změny příloh I a II nepředstavují další nároky na specifická ochranná opatření. Dopad na veřejnou správu se tedy nepředpokládá. Nepředpokládá se rovněž žádný dopad
na podnikatelský sektor a státní rozpočet.

6. Kategorie smlouvy

Úmluva má z hlediska vnitrostátního práva charakter prezidentské smlouvy. Přijetí změn Úmluvy, včetně příloh, které jsou její nedílnou součástí, podléhá ratifikaci prezidentem republiky, ke které je podle čl. 49 písm. e) ústavního zákona č. 1/1993 Sb. vyžadován souhlas Parlamentu České republiky.

Vláda ČR vyslovila souhlas s přijetím změn usnesením ze dne 13. června 2018 č. 375.

V Praze dne 18. července 2018

Předseda vlády:

Ing. Andrej Babiš v.r.


Text příloh Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů v překladu do českého jazyka

Přílohy I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (CMS)

(ve znění změn přijatých na konferencích smluvních stran v letech 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 1999, 2002, 2005, 2008, 2011, 2014 a 2017)

Platnost: 26. ledna 2018

Příloha I

Výklad

1.​ Stěhovavé druhy uvedené v této příloze jsou označeny:

a)​ názvem druhu nebo poddruhu; nebo

b)​ jakožto všechny stěhovavé druhy zahrnuté do vyššího taxonu nebo jeho vyznačené části.

2.​ Všechny odkazy na taxony vyšší než druhy slouží pouze informačním či klasifikačním účelům.

3.​ Pokud není uvedeno jinak, taxon obsažený v této příloze odpovídá taxonům popsaným
v příslušné taxonomické a nomenklaturní referenci přijaté zasedáním konference smluvních stran uvedené v příloze rezoluce 12.27. Pokud použitý taxonomický název neodpovídá příslušné přijaté referenci, je tato skutečnost uvedena v závěrečných poznámkách.

4.​ Hvězdička (*) umístěná za jménem druhu značí, že druh, nebo vymezená populace tohoto druhu, nebo vyšší taxon, který tento druh obsahuje, je zahrnut v příloze II.

Mammalia – Savci

SIRENIA – SIRÉNY

Trichechidae – Kapustňákovití Trichechus manatus * Kapustňák širokonosý

(populace mezi

Hondurasem a

Panamou)

Trichechus senegalensis* Kapustňák senegalský

PRIMATES – PRIMÁTI

Hominidae1 – Hominidi Gorilla beringei1 Gorila horská

Gorilla gorilla Gorila

Pan troglodytes* Šimpanz učenlivý

CHIROPTERA – LETOUNI

Molossidae – Tadaridovití Tadarida brasiliensis Tadarida guánová


CARNIVORA – MASOŽRAVÍ

Felidae – Kočkovití Acinonyx jubatus Gepard (kromě

populace v Botswaně, Namibii a Zimbabwe)

Uncia uncia2 Levhart sněžný

Ursidae – Medvědovití Ursus arctos isabellinus Medvěd plavý

Phocidae8 – Tuleňovití Monachus monachus * Tuleň středomořský

Pusa caspica* Tuleň kaspický

Mustelidae – Lasicovití Lontra felina3 Vydra pobřežní

Lontra provocax4 Vydra jižní

PERISSODACTYLA – LICHOKOPYTNÍCI

Equidae – Koňovití Equus africanus5 Osel núbijský

Equus ferus przewalskii6 Kůň Převalského

Equus grevyi Zebra Grévyho

ARTIODACTYLA – SUDOKOPYTNÍCI

Camelidae – Velbloudovití Camelus bactrianus Velbloud dvouhrbý

Vicugna vicugna * Vikuňa

Cervidae – Jelenovití Hippocamelus bisulcus Huemul jižní

Cervus elaphus barbarus Jelen berberský

Cervus elaphus yarkandensis7* Jelen bucharský

(populace v

Kazachstánu,

Kyrgyzstánu,

Tádžikistánu,

Turkmenistánu,

Uzbekistánu a

Afghánistánu)

Bovidae – Turovití Eudorcas rufifrons Gazela rezavočelá

Gazella cuvieri Gazela atlaská

Gazella dorcas Gazela dorcas (jen

severozápadní africká

populace)

Gazella leptoceros Gazela písková

Nanger dama10 Gazela dama

Bos grunniens Jak divoký

Bos sauveli Patur kouprey

Addax nasomaculatus Adax núbijský

Oryx dammah * Přímožec šavlorohý


CETACEA – KYTOVCI

Balaenidae – Velrybovití Balaena mysticetus Velryba grónská

Eubalaena glacialis9 Velryba černá (severní

Atlantik)

Eubalaena japonica9 Velryba japonská

(severní Pacifik)

Eubalaena australis10 Velryba jižní

Balaenopteridae – Plejtvákovití Balaenoptera borealis * Plejtvák sejval

Balaenoptera physalus * Plejtvák myšok

Balaenoptera musculus Plejtvák obrovský

Megaptera novaeangliae Keporkak

Delphinidae – Delfínovití Delphinus delphis * Delfín obecný (jen

populace

Středozemního moře)

Tursiops truncatus ponticus * Delfín skákavý

Orcaella brevirostris * Orcela tuponosá

Sousa teuszii * Delfín kamerunský

Physeteridae – Vorvaňovití Physeter macrocephalus * Vorvaň

Platanistidae – Delfínovcovití Platanista gangetica gangetica * Delfínovec ganžský

Pontoporiidae - Pontoporia blainvillei * Delfínovec laplatský

Ziphiidae – Vorvaňovcovití Ziphius cavirostris Vorvaňovec zobatý (jen populace Středozemního moře)

Aves – Ptáci

ANSERIFORMES – VRUBOZOBÍ

Anatidae – Kachnovití Oxyura leucocephala * Kachnice bělohlavá

Branta ruficollis * Berneška rudokrká

Anser cygnoid11* Husa labutí

Anser erythropus * Husa malá

Polysticta stelleri * Kajka Stellerova

Chloephaga rubidiceps * Husice rudohlavá

Marmaronetta angustirostris * Čírka úzkozobá

Aythya baeri * Polák černohlavý

Aythya nyroca * Polák malý

Sibirionetta formosa12* Čírka sibiřská

PHOENICOPTERIFORMES – PLAMEŇÁCI

Phoenicopteridae – Plameňákovití Phoenicoparrus andinus13* Plameňák andský

Phoenicoparrus jamesi14* Plameňák Jamesův

GRUIFORMES – KRÁTKOKŘÍDLÍ

Rallidae – Chřástalovití Sarothrura ayresi * Chřástal Ayresův

Gruidae – Jeřábovití Leucogeranus leucogeranus15* Jeřáb bílý

Antigone vipio16* Jeřáb bělošíjí

Grus japonensis * Jeřáb mandžuský

Grus monacha * Jeřáb kápový

Grus nigricollis * Jeřáb černokrký


OTIDIFORMES – DROPI

Otididae – Dropovití Otis tarda * Drop velký

Chlamydotis undulata* Drop obojkový (jen

severozápadní africká

populace)

SPHENISCIPHORMES – TUČŇÁCI

Spheniscidae– Tučňákovití Spheniscus humboldti Tučňák Humboldtův

PROCELLARIIFORMES

Diomedeidae - Albatrosovití Diomedea amsterdamensis Albatros amsterdamský

Phoebastria albatrus17 Albatros bělohřbetý

Procellariidae – Buřňákovití Pterodroma atrata Buřňák herdensonský

Pterodroma sandwichensis18 Buřňák havajský

Pterodroma phaeopygia Buřňák tmavohřbetý

Pterodroma cahow Buřňák bermudský

Ardenna creatopus19 Buřňák růžovonohý

Puffinus mauretanicus Buřňák baleárský

Pelecanoides garnotii Buřník peruánský

CICONIIFORMES – ČÁPI

Ciconiidae – Čápovití Ciconia boyciana Čáp východní

PELECANIFORMES – BRODIVÍ A PELIKÁNI

Threskiornithidae – Ibisovití Platalea minor Kolpík malý

Geronticus eremita * Ibis skalní

Ardeidae – Volavkovití Gorsachius goisagi Kvakoš japonský

Ardeola idae * Volavka modrozobá

Egretta eulophotes Volavka žlutozobá

Pelecanidae – Pelikánovití Pelecanus crispus * Pelikán kadeřavý

Pelecanus onocrotalus * Pelikán bílý (jen

palearktické populace)

SULIFORMES - VESLONOZÍ

Fregatidae – Fregatkovití Fregata andrewsi Fregatka Andrewsova

CHARADRIIFORMES – DLOUHOKŘÍDLÍ

Charadriidae – Kulíkovití Vanellus gregarius20* Keptuška stepní

Scolopacidae – Slukovití Numenius tahitiensis * Koliha aljašská

Numenius borealis * Koliha severní

Numenius tenuirostris * Koliha tenkozobá

Numenius madagascariensis * Koliha východní

Calidris tenuirostris * Jespák velký

Calidris canutus rufa * Jespák rezavý kanadský

Calidris pygmaea 21 * Jespák lžícozobý

Calidris subruficollis 22 * Jespák plavý


Calidris pusilla * Jespák srostloprstý

Tringa guttifer * Vodouš ochotský

Laridae – Rackovití Saundersilarus saundersi23 Racek čínský

Larus relictus Racek reliktní

Larus leucophthalmus * Racek bělooký

Larus audouinii * Racek Audouinův

Larus atlanticus Racek argentinský

Sternula lorata24 Rybák chilský

Thalasseus bernsteini25 Rybák čínský

Alcidae – Alkovití Synthliboramphus wumizusume Alkoun japonský

ACCIPITRIFORMES – DRAVCI

Accipitridae – Jestřábovití Neophron percnopterus* Sup mrchožravý

Sarcogyps calvus * Sup holohlavý

Trigonoceps occipitalis * Sup chocholatý

Necrosyrtes monachus * Sup kapucín

Gyps bengalensis * Sup bengálský

Gyps africanus * Sup africký

Gyps indicus * Sup indický

Gyps tenuirostris * Sup tenkozobý

Gyps coprotheres * Sup kapský

Gyps rueppelli * Sup krahujový

Torgos tracheliotos * Sup královský

Clanga clanga26* Orel volavý

Aquila nipalensis * Orel stepní

Aquila adalberti27* Orel iberský

Aquila heliaca * Orel královský

Haliaeetus leucoryphus Orel páskovaný

Haliaeetus albicilla * Orel mořský

Haliaeetus pelagicus * Orel východní

CORACIIFORMES – SROSTLOPRSTÍ

Coraciidae – Mandelíkovití Coracias garrulus * Mandelík hajní

FALCONIFORMES – SOKOLI

Falconidae – Sokolovití Falco naumanni * Poštolka jižní

Falco vespertinus * Poštolka rudonohá

Falco cherrug * Raroh velký (kromě

mongolské populace)

PSITTACIFORMES – PAPOUŠCI

Psittacidae – Papouškovití Brotogeris pyrrhoptera28 Papoušek bělolící

PASSERIFORMES – PĚVCI

Tyrannidae – Tyranovití Alectrurus tricolor * Tyranovec vějířoocasý

Alectrurus risora * Tyranovec vlajkoocasý

Acrocephalidae – Rákosníkovití Acrocephalus sorghophilus * Rákosník čínský

Acrocephalus paludicola * Rákosník ostřicový


Acrocephalus griseldis * Rákosník irácký

Hirundinidae – Vlaštovkovití Hirundo atrocaerulea* Vlaštovka modrá

Turdidae – Drozdovití Geokichla guttata29 * Drozd kropenatý

Fringillidae – Pěnkavovití Serinus syriacus Zvonohlík syrský

Emberizidae – Strnadovití Emberiza aureola Strnad obojkový

Icteridae – Vlhovcovití Xanthopsar flavus30 * Vlhovec paraguajský

Parulidae – Lesňáčkovití Setophaga kirtlandii31 Lesňáček šedohřbetý

Setophaga cerulea32 Lesňáček

modropláštíkový

Thraupidae – Tangarovití Sporophila hypochroma * Kněžík šedopláštíkový

Sporophila cinnamomea * Kněžík kaštanový

Sporophila palustris33 * Kněžík bažinný

Reptilia – Plazi

TESTUDINATA – ŽELVY

Cheloniidae – Karetovití Chelonia mydas * Kareta obrovská

Caretta caretta * Kareta obecná

Eretmochelys imbricata * Kareta pravá

Lepidochelys kempii * Kareta menší

Lepidochelys olivacea * Kareta zelenkavá

Dermochelyidae – Kožatkovití Dermochelys coriacea * Kožatka velká

Pelomedusidae – Pelomedúzovití Podocnemis expansa * Tereka velká (pouze

populace horní

Amazonie)

CROCODYLIA – KROKODÝLI

Gavialidae – Gaviálovití Gavialis gangeticus Gaviál indický

Pisces – Ryby

Elasmobranchii – Příčnoústí

ORECTOLOBIFORMES – MALOTLAMCI

Rhincodontidae – Rhincodon typus * Žralok obrovský

LAMNIFORMES – OBROUNI

Lamnidae – Lamnovití Carcharodon carcharias * Žralok lidožravý

Cetorhinidae – Obrounovití Cetorhinus maximus * Žralok veliký

SQUATINIFORMES – POLOREJNOCI

Squatinidae – Polorejnokovití Squatina squatina * Polorejnok křídlatý

RHINOPRISTIFORMES

Rhinobatidae – Pilohřbetovití Rhinobatos rhinobatos * Pilohřbet obecný

Pristidae – Pilounovití Anoxypristis cuspidata * Piloun indický

Pristis clavata * Piloun queenslandský


Pristis pectinata * Piloun mnohozubý

Pristis zijsron * Piloun zelenavý

Pristis pristis 34 * Piloun obecný

MYLIOBATIFORMES – TRNUCHY

Mobulidae - Mantovití Manta alfredi * Manta útesová

Manta birostris * Manta atlantská

Mobula mobular 35 * Manta velká

Mobula japanica 36 * Manta japonská

Mobula thurstoni * Manta Thurstonova

Mobula tarapacana * Manta chilská

Mobula eregoodootenkee * Manta kambodžská

Mobula kuhlii * Manta Kuhlova

Mobula hypostoma * Manta malá

Mobula rochebrunei * Manta senegalská

Mobula munkiana * Manta mexická

Actinopterygii – Paprskoploutví

ACIPENSERIFORMES – JESETEŘI

Acipenseridae – Jeseteři Acipenser sturio * Jeseter velký

SILURIFORMES – SUMCI

Schilbeidae – Sumčíkovití Pangasianodon gigas Pangas velký


Příloha II

Výklad

1.​ Stěhovavé druhy uvedené v této příloze jsou označeny:

a)​ názvem druhu nebo poddruhu; nebo

b)​ jakožto všechny stěhovavé druhy zahrnuté do vyššího taxonu nebo jeho vyznačené části.

Pokud není uvedeno jinak, tam, kde je uveden taxon vyšší než druh, rozumí se tím, že všechny stěhovavé druhy v rámci předmětného taxonu by mohly mít významný prospěch z uzavření DOHOD1.

2.​ Zkratka „spp.“ uvedená za názvem čeledi nebo rodu je použita k uvození všech stěhovavých druhů v rámci této čeledi nebo rodu.

3.​ Všechny odkazy na taxony vyšší než druhy slouží pouze informačním či klasifikačním účelům.

4.​ Pokud není uvedeno jinak, taxon obsažený v této příloze odpovídá taxonům popsaným
v příslušné taxonomické a nomenklaturní referenci přijaté zasedáním konference smluvních stran uvedené v příloze rezoluce 12.27. Pokud použitý taxonomický název neodpovídá příslušné přijaté referenci, je tato skutečnost uvedena v závěrečných poznámkách.

5.​ Hvězdička (*) umístěná za jménem druhu značí, že druh, nebo vymezená populace tohoto druhu, nebo vyšší taxon, který tento druh obsahuje, je zahrnut v příloze I.

Mammalia – Savci

PROBOSCIDEA – CHOBOTNATCI

Elephantidae – Slonovití Loxodonta africana Slon africký

Loxodonta cyclotis37 Slon pralesní

SIRENIA – SIRÉNY

Dugongidae – Dugongovití Dugong dugon Dugong

Trichechidae – Kapustňákovití Trichechus inunguis Kapustňák jihoamerický

Trichechus manatus * Kapustňák širokonosý

(populace mezi

Hondurasem a

Panamou)

Trichechus senegalensis* Kapustňák senegalský

PRIMATES – PRIMÁTI

Hominidae1 – Hominidi Pan troglodytes* Šimpanz učenlivý


CHIROPTERA – LETOUNI

Pteropodidae – Kaloňovití Eidolon helvum Kaloň plavý (jen africké

populace)

Rhinolophidae – Vrápencovití R. spp. R.spp. (jen evropské

populace)

Molossidae – Tadaridovití

Otomops madagascariensis38 Tadarida madagaskarská

Otomops martiensseni Tadarida velkouchá

(jen africké populace)

Tadarida insignis39 Tadarida čínská

Tadarida latouchei39 Tadarida siamská

Tadarida teniotis Tadarida evropská

Vespertilionidae – Netopýrovití V. spp. V.spp. (jen evropské

populace)

Lasiurus blossevillii Netopýr

Lasiurus borealis Netopýr rudohnědý

Lasiurus cinereus Netopýr šedý

Lasiurus ega Netopýr žlutý

Miniopterus majori40 Létavec

východomadagaskarský

Miniopterus natalensis40 Létavec natalský (jen

africké populace)

Miniopterus schreibersii Létavec evropský (jen africké a evropské populace)

CARNIVORA – MASOŽRAVÍ

Felidae – Kočkovití Panthera leo Lev

Panthera pardus Levhart

Canidae – Psovití Lycaon pictus Pes hyenový

Ursidae – Medvědovití Ursus maritimus Medvěd lední

Otariidae – Lachtanovití Arctocephalus australis Lachtan jihoamerický

Otaria flavescens Lachtan plavý

Phocidae – Tuleňovití Halichoerus grypus Tuleň kuželozubý (jen

populace Baltského

moře)

Monachus monachus * Tuleň středomořský

Phoca vitulina Tuleň obecný (jen

populace Baltského a

Waddenského moře)

Pusa caspica * Tuleň kaspický

PERISSODACTYLA – LICHOKOPYTNÍCI

Equidae – Koňovití Equus hemionus41 Osel asijský

Equus kiang42 Kiang


ARTIODACTYLA – SUDOKOPYTNÍCI

Camelidae – Velbloudovití Vicugna vicugna * Vikuňa

Cervidae – Jelenovití Cervus elaphus yarkandensis7* Jelen bucharský

(populace v

Kazachstánu,

Kyrgyzstánu,

Tádžikistánu,

Turkmenistánu,

Uzbekistánu a

Afghánistánu)

Giraffidae – Žirafovití Giraffa camelopardalis Žirafa

Bovidae – Turovití Gazella erlangeri43 Gazella erlangeri

Gazella gazella Gazela obecná (jen

asijské populace)

Gazella subgutturosa Džejran

Procapra gutturosa Dzeren

Saiga borealis44 Sajga

Saiga tatarica44 Sajga

Ammotragus lervia Paovce hřivnatá

Ovis ammon Argali

Oryx dammah * Přímožec šavlorohý

Kobus kob leucotis Voduška kob bělouchá

CETACEA - KYTOVCI

Balaenopteridae – Plejtvákovití Balaenoptera bonaerensis Plejtvák

Balaenoptera edeni Plejtvák Brydeův

Balaenoptera borealis * Plejtvák sejval

Balaenoptera omurai45 Plejtvák Omurův

Balaenoptera physalus * Plejtvák myšok

Neobalaenidae – Velrybkovití Caperea marginata Velrybka malá

Delphinidae – Delfínovití Sousa chinensis Delfín indočínský

Sousa teuszii * Delfín kamerunský

Sotalia fluviatilis Delfín brazilský

Sotalia guianensis46

Lagenorhynchus albirostris Plískavice bělonosá

(pouze populace

Severního a Baltského

moře)

Lagenorhynchus acutus Plískavice běloboká

(pouze populace

Severního a Baltského

moře)

Lagenorhynchus obscurus Plískavice tmavá

Lagenorhynchus australis Plískavice jižní

Grampus griseus Plískavice šedá (pouze


populace Severního

moře, Baltského moře a Středozemního moře)

Tursiops aduncus Delfín (populace

Arafura/Timorské moře)

Tursiops truncatus * Delfín skákavý

(populace Severního

moře, Baltského moře,

Středozemního moře a

Černého moře)

Stenella attenuata Delfín mexický

(populace východního

tropického Tichomoří,

populace jihovýchodní

Asie)

Stenella longirostris Delfín dlouholebý

(populace východního

tropického Tichomoří,

populace jihovýchodní

Asie)

Stenella coeruleoalba Delfín pruhovaný

(populace východního

tropického Tichomoří,

populace

Středozemního moře)

Stenella clymene Delfín Grayův

(západoafrická

populace)

Delphinus delphis * Delfín obecný (populace

Severního a Baltského

moře, Středozemního

moře, Černého moře a

východního tropického

Tichomoří)

Orcaella brevirostris * Orcela tuponosá

Orcaella heinsohni47 Orcela tupoploutvá

Cephalorhynchus commersonii Plískavice strakatá

(jihoamerická populace)

Cephalorhynchus eutropia Plískavice chilská

Cephalorhynchus heavisidii Plískavice kapská

Orcinus orca Kosatka dravá

Globicephala melas48 Kulohlavec černý (pouze

populace Severního a

Baltského moře)

Monodontidae – Sviňuchovití Delphinapterus leucas Běluha


Monodon monoceros Narval

Phocoenidae – Vorvaňovití Phocoena phocoena Sviňucha obecná

(populace Severního a

Baltského moře,

západního Severního

Atlantiku, Černého

moře a severozápadní

Afriky)

Phocoena spinipinnis Sviňucha černá

Phocoena dioptrica Sviňucha jižní

Neophocaena phocaenoides Sviňucha hladkohřbetá

Neophocaena asiaeorientalis49 Sviňucha

Phocoenoides dalli Sviňucha běloploutvá

Physeteridae – Vorvaňovití Physeter macrocephalus * Vorvaň

Platanistidae – Delfínovcovití Platanista gangetica
gangetica50 * Delfínovec ganžský

Iniidae Inia geoffrensis Delfínovec amazonský

Pontoporiidae Pontoporia blainvillei * Delfínovec laplatský

Ziphiidae – Vorvaňovcovití Berardius bairdii Vorvaňovec velký

Hyperoodon ampullatus Vorvaňovec anarnak

Aves – Ptáci

GALLIFORMES – HRABAVÍ

Phasianidae – Bažantovití Coturnix coturnix coturnix Křepelka polní evropská

ANSERIFORMES – VRUBOZOBÍ

Anseranatidae – Husovcovití A. spp.51 *

Anatidae – Kachnovití A. spp. *

PODICIPEDIFORMES – POTÁPKY

Podicipedidae – Potápkovití Podiceps grisegena grisegena Potápka rudokrká

Podiceps auritus Potápka žlutorohá

(populace západní

palearktické oblasti)

PHOENICOPTERIFORMES – PLAMEŇÁCI

Phoenicopteridae – Plameňákovití Ph. spp. *

COLUMBIFORMES – MĚKKOZOBÍ

Columbidae – Holubovití Streptopelia turtur turtur Hrdlička divoká

evropská


GRUIFORMES – KRÁTKOKŘÍDLÍ

Rallidae – Chřástalovití Sarothrura boehmi Chřástal Böhmův

Sarothrura ayresi * Chřástal Ayresův

Crex crex Chřástal polní

Porzana porzana Chřástal kropenatý

(populace hnízdící v

západní palearktické

oblasti)

Zapornia parva 52 Chřástal malý

Zapornia pusilla intermedia 53 Chřástal nejmenší

evropský

Amaurornis marginalis54 Chřástal žíhaný

Fulica atra atra Lyska černá palearktická

(populace

Středozemního a

Černého moře)

Gruidae – Jeřábovití Leucogeranus leucogeranus 55 * Jeřáb bílý

Antigone spp. 55 * Jeřáb spp.

Bugeranus carunculatus 55* Jeřáb bradavičnatý

Anthropoides spp. 55 Jeřáb spp.

Grus spp. *

OTIDIFORMES – Dropi

Otididae – Dropovití Otis tarda * Drop velký

Chlamydotis macqueenii56 * Drop hřívnatý

GAVIIFORMES – POTÁPLICE

Gavidae – Potáplicovití Gavia stellata Potáplice malá

(populace západní

palearktické oblasti)

Gavia arctica arctica57 Potáplice severní

Gavia immer58 Potáplice lední

(severozápadní

evropská populace)

Gavia adamsii Potáplice žlutozobá

(populace západní

palearktické oblasti)

SPHENISCIFORMES – TUČŇÁCI

Spheniscidae – Tučňákovití Spheniscus demersus Tučňák brýlový


PROCELLARIIFORMES – TRUBKONOSÍ

Diomedeidae – Albatrosovití Diomedea sanfordi59 Albatros Sanfordův

Diomedea epomophora Albatros královský

Diomedea exulans Albatros stěhovavý

Diomedea antipodensis60 Albatros jižní

Diomedea dabbenena60 Albatros tristanský

Phoebetria fusca Albatros hnědý

Phoebetria palpebrata Albatros světlehřbetý

Phoebastria irrorata61 Albatros galapážský

Phoebastria nigripes62 Albatros černonohý

Phoebastria immutabilis63 Albatros laysanský

Thalassarche chlororhynchos64 Albatros pestrozobý

Thalassarche carteri65 Albatros Carterův

Thalassarche chrysostoma66 Albatros šedohlavý

Thalassarche melanophris67 Albatros černobrvý

Thalassarche impavida68 Albatros campbellský

Thalassarche bulleri69 Albatros Bullerův

Thalassarche cauta70 Albatros šelfový

Thalassarche steadi71 Albatros

Thalassarche eremita71 Albatros chathamský

Thalassarche salvini71 Albatros snarský

Procellariidae – Buřňákovití Macronectes halli Buřňák Hallův

Macronectes giganteus Buřňák obrovský

Procellaria cinerea Buřňák zavalitý

Procellaria aequinoctialis Buřňák bělobradý

Procellaria conspicillata72 Buřňák tristanský

Procellaria westlandica Buřňák novozélandský

Procellaria parkinsoni Buřňák Parkinsonův

Pelecanus crispus * Pelikán kadeřavý

CICONIIFORMES – ČÁPI

Ciconiidae – Čápovití Mycteria ibis Nesyt africký

Ciconia nigra Čáp africký

Ciconia microscelis73 Čáp

Ciconia ciconia Čáp bílý

PELECANIFORMES – BRODIVÍ A PELIKÁNI

Threskiornithidae - Ibisovití Platalea alba Kolpík africký (kromě

malgašské populace)

Platalea leucorodia Kolpík bílý

Threskiornis aethiopicus74 Ibis posvátný (populace subsaharské Afriky a jihozápadní Asie (Írán/Írák)

Geronticus eremita * Ibis skalní

Plegadis falcinellus Ibis hnědý


Ardeidae - Volavkovití Botaurus stellaris stellaris Bukač velký (západní

palearktické populace)

Ixobrychus minutus minutus Bukáček malý (západní palearktické populace)

Ixobrychus sturmii Bukáček trpasličí

Ardeola idae * Volavka modrozobá

Ardeola rufiventris Volavka hnědobřichá

Ardea purpurea purpurea Volavka červená

(populace hnízdící

v západním Palearktu)

Ardea alba alba75 Volavka bílá (západní

palearktické populace)

Egretta vinaceigula Volavka rudohrdlá

Pelecanidae – Pelikánovití Pelecanus crispus * Pelikán kadeřavý

Pelecanus onocrotalus * Pelikán bílý (západní palearktické populace)

SULIFORMES - VESLONOZÍ

Phalacrocoracidae – Kormoránovití Microcarbo pygmaeus 76 Kormorán malý

Phalacrocorax nigrogularis Kormorán arabský

CHARADRIIFORMES – DLOUHOKŘÍDLÍ

Burhinidae – Dytíkovití Burhinus oedicnemus Dytík úhorní

Haematopodidae – Ústřičníkovití H. spp.77

Ibidorhynchidae – Srpatkovití I. spp.77

Recurvirostridae – Tenkozobcovití R. spp.

Charadriidae – Kulíkovití C. spp. *

Scolopacidae – Slukovití S. spp. 78*

Pluvianellidae P. spp.79

Dromadidae – Pobřežníkovití Dromas ardeola Pobřežník černobílý

Glareolidae – Ouhorlíkovítí Glareola pratincola Ouhorník stepní

Glareola nordmanni Ouhorlík černokřídlý

Glareola nuchalis Ouhorlík skalní

Laridae – Rackovití Anous minutus worcesteri Nody bělotemenný

Rynchops flavirostris Zoboun africký

Larus genei Racek tenkozobý

Larus ichthyaetus Racek velký (západní

eurasijská a africká

populace)

Larus melanocephalus Racek černohlavý

Larus hemprichii Racek arabský

Larus leucophthalmus * Racek bělooký

Larus audouinii * Racek Audouinův

Larus armenicus Racek arménský

Sternula albifrons80 Rybák malý


Sternula saundersi81 Rybák arabský

Sternula balaenarum82 Rybák damarský

Gelochelidon nilotica nilotica83 Rybák černozobý

eurasijský (populace

západní Eurasie a

Afriky)

Hydroprogne caspia84 Rybák velkozobý

(populace západní

Eurasie a Afriky)

Chlidonias leucopterus Rybák bělokřídlý

(západní euroasijská a africká populace)

Chlidonias niger niger Rybák černý eurasijský

Sterna dougallii Rybák rajský (atlantská

populace)

Sterna hirundo hirundo Rybák obecný

holarktický (populace

hnízdící v západní

palearktické oblasti)

Sterna repressa Rybák bělolící

Sterna paradisaea Rybák dlouhoocasý (atlantská populace)

Thalasseus bengalensis85 Rybák oranžovozobý

(africké a jihozápadní

asijské populace)

Thalasseus sandvicensis Rybák severní africký

sandvicensis86

Thalasseus maximus

albididorsalis87 Rybák královský

Thalasseus bergii88 Rybák chocholatý

(populace Afriky a

jihozápadní Asie)

CATHARTIFORMES – KONDOŘI

Catharidae - Kondorovití C. spp.

ACCIPITRIFORMES – DRAVCI

Pandionidae – Orlovcovití Pandion haliaetus Orlovec říční

Accipitridae – Jestřábovití A. spp. *

CORACIIFORMES – SROSTLOPRSTÍ

Meropidae – Vlhovití Merops apiaster Vlha pestrá


Coraciidae – Mandelíkovití Coracias garrulus * Mandelík hajní

FALCONIFORMES – SOKOLI

Falconidae – Sokolovití F.spp.*

PSITTACIFORMES – PAPOUŠCI

Psittacidae – Papouškovití Amazona tucumana Amazoňan tukumanský

PASSERIFORMES – PĚVCI

Tyrannidae - Tyranovití Polystictus pectoralis pectoralis Tyrančík vousatý

Pseudocolopteryx dinelliana Tyrančík bažinný

Alectrurus tricolor * Tyranovec vějířoocasý

Alectrurus risora * Tyranovec vlajkoocasý

Maluridae - Modropláštníkovití M. spp.89

Dasyornithidae D. spp. 89

Meliphagidae - Kystráčkovití M. spp. 89

Acanthizidae - Střízlíkovcovití A. spp. 89

Orthonychidae - Kosíkovití O. spp. 89

Pomatostomidae - Timáliovcovití P. spp. 89

Mohouidae M. spp. 89

Eulacestomidae E. spp. 89

Oriolidae - Žluvovití O. spp. 89

Oreoicidae O. spp. 89

Cinclosomatidae - Kosovcovití C. spp. 89

Falcunculidae F. spp. 89

Pachycephalidae - Pištcovití P. spp. 89

Psophodidae P. spp. 89

Vireonidae - Zelenáčkovití V. spp. 89

Rhagologidae R. spp. 89

Artamidae - Lasoletovití A. spp. 89

Machaerirhynchidae M. spp. 89

Vangidae - Vangovití V. spp. 89

Platysteiridae - Lesknáčkovití P. spp. 89

Rhipiduridae - Pávíkovití R. spp. 89

Ifritidae I. spp. 89

Monarchidae - Lejskovcovití M. spp. 89

Laniidae - Ťuhýkovití Lanius minor Ťuhýk menší

Lanius excubitor excubitor Ťuhýk šedý evropský

Melampittidae M. spp. 89

Picathartidae - Vranulovití P. spp. 89

Eupetidae E. spp. 89

Chaetopidae C. spp. 89

Petroicidae – Lejsčíkovití P. spp. 89

Hyliotidae H. spp. 89

Stenostiridae S. spp. 89

Panuridae - Sýkořicovití P. spp. 89

Macrosphenidae - Pěnčákovití M. spp. 89

Cisticolidae - Cistovníkovití C. spp. 89

Acrocephalidae - Rákosníkovití A. spp. 89

Pnoepygidae P. spp. 89


Locustellidae - Cvrčilkovití L. spp. 89

Hirundinidae - Vlaštovkovití Hirundo atrocaerulea * Vlaštovka modrá

Bernieridae B. spp. 89

Phylloscopidae - Budníčkovití P. spp. 89

Scotocercidae S. spp. 89

Aegithalidae - Mlynaříkovití A. spp. 89

Sylviidae - Pěnicovití S. spp. 89

Zosteropidae - Kruhoočkovití Z. spp. 89

Timaliidae - Timáliovití T. spp. 89

Pellorneidae P. spp. 89

Leiotrichidae L. spp. 89

Polioptilidae - Leskotovití P. spp. 89

Turdidae - Drozdovití T. spp. 89

Muscicapidae - Lejskovití M. spp. *

Regulidae - Králíčkovití R. spp. 89

Hylocitreidae H. spp. 89

Motacillidae - Konipasovití M. spp. 89

Emberizidae - Strnadovití Emberiza sulphurata Strnad podhorský

Icteridae - Vlhovcovití Xanthopsar flavus 30 * Vlhovec paraguajský

Dolichonyx oryzivorus Bobolink kanadský

Parulidae - Lesňáčkovití Cardellina canadensis Lesňáček kanadský

Thraupidae - Tangarovití Sporophila ruficollis Kněžík tmavohrdlý

Sporophila hypochroma * Kněžík šedopláštíkový

Sporophila cinnamomea * Kněžík kaštanový

Sporophila palustris33 * Kněžík bažinný

Reptilia – Plazi

TESTUDINATA – ŽELVY

Cheloniidae - Karetovití C. spp. *

Dermochelyidae - Kožatkovití D. spp. *

Pelomedusidae – Pelomedůzovití Podocnemis expansa * Tereka velká

CROCODYLIA – KROKODÝLI

Crocodylidae – Krokodýlovití Crocodylus porosus Krokodýl mořský

Pisces – Ryby

Elasmobranchii – Příčnoústí

ORECTOLOBIFORMES – MALOTLAMCI

Rhincodontidae – Veležralokovití Rhincodon typus Žralok obrovský

LAMNIFORMES – OBROUNI

Lamnidae - Lamnovití Carcharodon carcharias * Žralok lidožravý

Isurus oxyrinchus Žralok mako

Isurus paucus Žralok východní

Lamna nasus Žralok sleďový

Cetorhinidae – Obrounovití Cetorhinus maximus * Žralok veliký


Alopiidae – Liškounovití Alopias pelagicus Liškoun pelagický

Alopias superciliosus Liškoun velkooký

Alopias vulpinus Liškoun obecný

CARCHARHINIFORMES – ŽRALOUNI

Carcharhinidae Modrounovití Carcharhinus falciformis Žralok hedvábný

Carcharhinus obscurus Žralok velrybář

Prionace glauca Žralok modravý

Sphyrnidae – Kladivounovití Sphyrna lewini Kladivoun bronzový

Sphyrna mokarran Kladivoun velký

SQUALIFORMES – OSTROUNI

Squalidae – Ostrounovití Squalus acanthias Ostroun obecný

(populace severní

hemisféry)

SQUATINIFORMES – POLOREJNOCI

Squatinidae Squatina squatina * Polorejnok křídlatý

RHINOPRISTIFORMES –

Rhinobatidae – Pilohřbetovití Rhinobatos rhinobatos * Pilohřbet obecný

Rhinidae – Kytarovcovití Rhynchobatus australiae Kytarovec velký

Pristidae – Pilounovití Anoxypristis cuspidata * Piloun indický

Pristis clavata * Piloun queenslandský

Pristis pectinata * Piloun mnohozubý

Pristis zijsron * Piloun zelenavý

Pristis pristis 34 * Piloun obecný

MYLIOBATIFORMES – TRNUCHY

Mobulidae - Mantovití Manta alfredi * Manta útesová

Manta birostris* Manta atlantská

Mobula mobular 35 * Manta velká

Mobula japanica 36 * Manta japonská

Mobula thurstoni * Manta Thurstonova

Mobula tarapacana * Manta chilská

Mobula eregoodootenkee * Manta kambodžská

Mobula kuhlii * Manta Kuhlova

Mobula hypostoma * Manta malá

Mobula rochebrunei * Manta senegalská

Mobula munkiana * Manta mexická

Actinopterygii – Paprskoploutví

ACIPENSERIFORMES – JESETEŘI

Acipenseridae – Jeseterovití Huso huso Vyza velká

Huso dauricus Vyza malá

Acipenser baerii baicalensis Jeseter sibiřský

bajkalský

Acipenser fulvescens Jeseter jezerní

Acipenser gueldenstaedtii Jeseter ruský

Acipenser medirostris Jeseter sachalinský


Acipenser mikadoi Jeseter severní

Acipenser naccarii Jeseter jadranský

Acipenser nudiventris Jeseter hladký

Acipenser persicus Jeseter perský

Acipenser ruthenus Jeseter malý

(dunajská populace)

Acipenser schrenckii Jeseter amurský

Acipenser sinensis Jester čínský

Acipenser stellatus Jeseter hvězdnatý

Acipenser sturio * Jeseter velký

Pseudoscaphirhynchus Lopatonos Kaufmannův

kaufmanni

Pseudoscaphirhynchus Lopatonos Hermannův

hermanni

Pseudoscaphirhynchus Lopatonos Fedčenkův

fedtschenkoi

Psephurus gladius Veslonos čínský

ANGUILLIFORMES

Anguillidae Anguilla anguilla Úhoř říční

Insecta – Hmyz

LEPIDOPTERA – MOTÝLI

Danaidae – Danausovití Danaus plexippus Danaus stěhovavý

1 Dříve zahrnut v Gorilla gorilla

2 Dříve uveden jako Panthera uncia

3 Dříve uveden jako Lutra felina

4 Dříve uveden jako Lutra provocax

5 Odpovídá Equus asinus (je volně žijící populace)

6 Odpovídá Equus caballus przewalskii

7 Dříve uveden jako Cervus elaphus bactrianus

8 Dříve uveden jako Gazella dama

9 Dříve zahrnut v Balaena glacialis glacialis

10 Dříve uveden jako Balaena glacialis australis

11 Dříve uveden jako Anser cygnoides

12 Dříve uveden jako Anas formosa

13 Dříve uveden jako Phoenicopterus andinus

14 Dříve uveden jako Phoenicopterus jamesi

15 Dříve uveden jako Grus leucogeranus

16 Dříve uveden jako Grus vipio

17 Dříve uveden jako Diomedea albatrus

18 Dříve zahrnut v Pterodroma phaeopygia (s.l.)

19 Dříve uveden jako Puffinus creatopus

20 Dříve uveden jako Chettusia gregaria


21 Dříve uveden jako Eurynorhynchus pygmeus

22 Dříve uveden jako Tryngites subruficollis

23 Dříve uveden jako Larus saundersi

24 Dříve uveden jako Sterna lorata

25 Dříve uveden jako Sterna bernsteini

26 Dříve uveden jako Aquila clanga

27 Dříve zahrnut v Aquila heliaca (s.l.)

28 Dříve uveden jako Brotogeris pyrrhopterus

29 Dříve uveden jako Zoothera guttata

30 Dříve uveden jako Agelaius flavus

31 Dříve uveden jako Dendroica kirtlandii

32 Dříve uveden jako Dendroica cerulea

33 Včetně Sporophila zelichi

34 Včetně Pristis microdon

35 Včetně Mobula diabolus

36 Včetně Mobula rancureli

37 Dříve zahrnut v Loxodonta africana

38 Dříve zahrnut v Otomops martiensseni

39 Dříve zahrnut v Tadarida teniotis

40 Dříve zahrnut v Miniopterus schreibersii

41 Včetně Equus onager

42 Dříve zahrnut v Equus hemionus (s.l.)

43 Dříve zahrnut v Gazella gazella

44 Dříve zahrnut v Saiga tatarica, sensu Wilson & Reeder 1993

45 Dříve zahrnut v Balaenoptera edeni

46 Dříve zahrnut v Sotalia fluviatilis

47 Dříve zahrnut v Orcaella brevirostris

48 Dříve uveden jako Globicephala melaena

49 Dříve zahrnut v Neophocaena phocaenoides

50 Dříve uveden jako Platanista gangetica

51 Dříve zahrnut v Anatidae

52 Dříve uveden jako Porzana parva parva

53 Dříve uveden jako Porzana pusilla intermedia

54 Dříve uveden jako Aenigmatolimnas marginalis

55 Dříve zahrnut v Grus spp.

56. Dříve zahrnut v Chlamydotis undulata

57 Včetně Gavia arctica suschkini

58 Dříve uveden jako Gavia immer immer

59 Dříve zahrnut v Diomedea epomophora

60 Dříve zahrnut v Diomedea exulans

61 Dříve uveden jako Diomedea irrorata

62 Dříve uveden jako Diomedea nigripes

63 Dříve uveden jako Diomeda immutabilis

64 Dříve uveden jako Diomedea chlororhynchos

65 Dříve zahrnut v Diomedea chlororhynchos

66 Dříve uveden jako Diomedea chrysostoma

67 Dříve uveden jako Diomedea melanophris


68 Dříve zahrnut v Diomedea melanophris

69 Dříve uveden jako Diomedea bulleri

70 Dříve uveden jako Diomedea cauta

71 Dříve zahrnut v Diomedea cauta

72 Dříve zahrnut v Procellaria aequinoctialis

73 Dříve uveden jako Ciconia episcopus microscelis

74 Dříve uveden jako Threskiornis aethiopicus aethiopicus

75 Dříve uveden jako Casmerodius albus albus (Western Palearctic populations)

76 Dříve uveden jako Phalacrocorax pygmaeus

77 Dříve zahrnut v Recurvirostridae

78 Včetně the podčeleďi Phalaropodinae, dříve uveden jako the family Phalaropodidae

79 Fromerly included in Scolopacidae

80 Dříve uveden jako Sterna albifrons

81 Dříve uveden jako Sterna saundersi

82 Dříve uveden jako Sterna balaenarum

83 Dříve uveden jako Sterna nilotica nilotica

84 Dříve uveden jako Sterna caspia

85 Dříve uveden jako Sterna bengalensis

86 Dříve uveden jako Sterna sandvicensis sandvicensis

87 Dříve uveden jako Sterna maxima albididorsalis

88 Dříve uveden jako Sterna bergii

89 Dříve zahrnut v Muscicapidae

1 Pozn. překladatele: Jedná se o pojem definovaný v čl. 1 odst. 1 písm. j) Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů