P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

3. funkční období

57. USNESENÍ

VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

z 9. schůze, konané dne 6. června 2001


k návrhu senátního návrhu ústavního zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury o referendu o vstupu České republiky do Evropské unie a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

Po vyslechnutí zástupce předkladatele, předsedy Stálé komise pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, senátora J. Stodůlky a po rozpravě

výbor

I. do p o r u č u j e

Senátu Parlamentu ČR vyslovit souhlas s návrhem senátního návrhu ústavního zákona, ve znění pozměňovacích návrhů, které jsou přílohou tohoto usnesení;

II. u r č u j e

zpravodajem výboru pro jednání o senátním návrhu zákona na schůzi Senátu senátora M. Žantovského;

III. p o v ě ř u j e

předsedu výboru, senátora Michaela Žantovského, aby toto usnesení předložil předsedovi Senátu Petru Pithartovi.


Michael Žantovský v.r.

předseda výboru


Michael Žantovský v.r.

zpravodaj výboru

Oldřich Dočekal v.r.

ověřovatel výboru