SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

216. USNESENÍ

z 26. schůze, konané dne 23. května 2012

k přípravě návrhu rezoluce Senátu PČR o ukončení pronásledování

členů hnutí Falun Gong v Čínské lidové republice

(jiné podání č. 25/12)

Po úvodním slovu a odůvodnění předsedou výboru senátorem Jaromírem Jermářem, po vystoupení zástupce Falun Gong Česká republika a po rozpravě

výbor

I.

s e z n á m i l s e

-​ s podáním č. 25/12 „Potlačování následovníků Falun Gongu čínským režimem“,

-​ s metodou hnutí Falun Gongu, která je postavena na univerzálních hodnotách pravdivosti, soucitu a snášenlivosti,

-​ s projevy aktivního a nenásilného odporu zastánců Falun Gong proti krutému pronásledování ze strany vlády ČLR,

-​ s postojem vlády ČLR, který vedl k úplnému zákazu metody Falun Gong v červenci 1999;

II.

k o n s t a t u j e , ž e

- proti pronásledování Falun Gong vystoupila řada významných světových osobností a institucí, např. v Prohlášení Evropského parlamentu, v Rezoluci č. 304 Kongresu USA, v Rezoluci č. 188 a č. 605 a ve Sněmovně reprezentantů USA a Senátu Austrálie č. 127,

- existují informace o tom, že pronásledování a represe stoupenců hnutí Falun Gong v Čínské lidové republice je politicky motivované,

-​  pronásledování stoupenců hnutí Falun Gong je v rozporu s Mezinárodním paktem občanských a politických práv, který zaručuje, že žádný člověk nesmí být zbaven své svobody pro duchovní víru;

III.

IV.

p o d p o r u j e

úsilí Wen Ťia-paa, premiéra čínské vlády, za ukončení perzekuce praktikujících Falun Gong a jejich odškodnění;

v y z ý v á Čínskou lidovou republiku

-​ zrušit zákaz praktikování metody Falun Gong ze dne 20. července 1999 a zrušit Úřad 610,

-​ v té souvislosti zastavit politicky motivované pronásledování a mučení praktikujících metodu Falun Gong,

-​ propustit z čínských věznic všechny praktikující metodu Falun Gong, kteří jsou považováni za vězně svědomí;

V.

d o p o r u č u j e

vládě ČR a prezidentu ČR, aby využívali všech vhodných příležitostí při jednání se zástupci vlády ČLR k výzvě ukončit pronásledování stoupenců hnutí Falun Gongu a propuštění všech praktikujících Falun Gongu a vězňů svědomí;

VI.

n a v r h u j e

připravit společnou schůzi s Výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost za účasti zástupce Ministerstva zahraničních věcí ČR, Amnesty International a hnutí Falun Gong;

VII.

u k l á d á

předsedovi výboru senátoru Jaromíru Jermářovi předložit toto usnesení předsedovi Senátu PČR, Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR, autorům podání č. 25/12, vládě ČR, prezidentovi ČR a velvyslanci Čínské lidové republiky v ČR.

PhDr. Jaromír Jermář v. r.

předseda výboru

prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. v. r.

ověřovatel výboru