SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

1. ZÁZNAM

z 2. schůze, konané dne 9. prosince 2014

k  Vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé

Senátní tisk č.341

Po odůvodnění zástupců předkladatelů Ing. Lucie Vondráčkové, ředitelky Odboru obchodní politiky

a mezinárodních ekonomických organizací Ministerstva průmyslu a obchodu a Jakuba Kulhánka, náměstka ministra zahraničních věcí zpravodajské zprávě senátora Tomáše Jirsy a po rozpravě

VÝBOR

n e p ř i j a l žádné usnesení

I. při hlasování o návrhu doporučit Senátu Parlamentu ČR vyslovit souhlas s ratifikací této dohody z 8 přítomných senátorů hlasovali 4 senátoři pro, 4 senátoři se zdrželi hlasování, žádný ze senátorů nebyl proti - návrh nebyl přijat;

II. u r č u j e

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátora

Tomáše Jirsu;

III. p o v ě ř u j e

předsedu výboru Františka Bublana předložit tento záznam předsedovi Senátu PČR;

František Bublan, v.r.

předseda výboru

Tomáš Jirsa, v.r.

zpravodaj výboru

Tomáš Jirsa, v.r.

ověřovatel výboru