Pozvánka

na 11. veřejné slyšení Senátu

na téma

„Závěry jarní Evropské rady a jejich vliv na energetickou politiku ČR“

které bude zahájeno

v úterý 19. června 2007 v 9.00 hodin

v Jednacím sále Valdštejnského paláce

I. Předmět jednání 11. veřejného slyšení Senátu (projednávané otázky):

1.​ Otázky diverzifikace energetických zdrojů v ČR

Jaká může být struktura energetických zdrojů v ČR v budoucím období? Co ji předurčuje?

2.​ Možnosti využití obnovitelných zdrojů v ČR

Jak reálné je dosáhnout cíle podílu 20% obnovitelných zdrojů do r. 2020? Jaké má ČR pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů předpoklady?

3.​ Vnitřní trh s elektřinou a plynem

Jak dosáhnout úplného otevření trhu s elektřinou a plynem?

II.​ Program a pozvaní účastníci:

a) k vystoupení na veřejném slyšení k projednávaným otázkám (v tomto pořadí):

-​ Zahájení veřejného slyšení.

1.​ blok: Otázky diverzifikace energetických zdrojů v ČR

Jaká může být struktura energetických zdrojů v ČR v budoucím období? Co ji předurčuje?

úvodní vystoupení - senátor Miroslav Škaloud

Martin Říman - ministr průmyslu a obchodu ČR

Václav Bartuška - zmocněnec vlády pro energetickou bezpečnost

Andrej Nosko – Prague Security Studies Institute

Jaroslav Maroušek - Společnost SEVEn, o.p.s.

František Pazdera - Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.

Jan Stöckel - Ústav fyziky plazmatu Akademie věd ČR

-​ Rozprava – 30 minut

2.​ blok: Možnosti využití obnovitelných zdrojů v ČR

Jak reálné je dosáhnout cíle podílu 20% obnovitelných zdrojů do r. 2020? Jaké má ČR pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů předpoklady?

úvodní vystoupení - senátorka Alena Gajdůšková

Aleš Kuták – náměstek ministra životního prostředí ČR

Pavel Prior – člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR

Petr Petržílek - stínový ministr životního prostředí

Jan Motlík - Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie

Edvard Sequens - Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

Sergej Usťak - Ústav rostlinné výroby v Ruzyni

Jaroslav Knápek – vedoucí Katedry ekonomiky, Fakulta elektrotechnická, ČVUT

Jiří Šťastný – Fakulta elektrotechnická, ČVUT

-​ Rozprava – 30 minut

Přestávka

3.​ blok: Vnitřní trh s elektřinou a plynem

Jak dosáhnout úplného otevření trhu s elektřinou a plynem?

úvodní vystoupení - senátor Miroslav Škaloud

Tomáš Hüner – náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR

Vladivoj Řezník - ČEZ, a.s.

Vladimír Tošovský – generální ředitel a předseda představenstva ČEPS, a.s.

Miloš Kebrdle - generální sekretář Českého plynárenského svazu

Josef Fiřt – předseda Energetického regulačního úřadu

František Holec - viceprezident představenstva, Hospodářská komora ČR

-​ Rozprava – 30 minut

-​ Shrnutí, závěr.

b) k účasti a případnému vystoupení v rozpravě:

a)​ zástupci Parlamentu České republiky a státní správy

Poslanecká sněmovna PČR, členové Hospodářského výboru

Poslanecká sněmovna PČR, členové Výboru pro evropské záležitosti

Poslanecká sněmovna PČR, členové Zahraničního výboru

Ladislav Pazdera, ředitel odboru elektroenergetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Aleš Bufka, odbor statistiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Jaroslav Kubín, ředitel odboru ekologizace energetiky, Ministerstvo životního prostředí ČR

Jiří Trnka, odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie, Ministerstvo životního prostředí ČR

Martin Kloz, odbor ekonomiky životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí ČR

Dalibor Stráský, předseda Rady pro energetiku, Ministerstvo životního prostředí ČR

Petr Šlegr, náměstek ministra - Sekce strategie, veřejné dopravy a ekologie, Ministerstvo dopravy ČR

Petr Pávek, náměstek ministra pro místní rozvoj pro bytovou politiku, územní plánování a stavební řád a starosta Jindřichovic pod Smrkem

Rostislav Krejcar, oddělení elektroenergetiky, Energetický regulační úřad - Dislokované pracoviště

Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Josef Bubeník, ředitel České energetické agentury

b)​ zástupci akademické obce

Rostislav Mach, vedoucí Oddělení radiofarmak, Ústav jaderné fyziky Akademie věd ČR

Břetislav Dančák, ředitel Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity v Brně

Miroslav Havránek, Centrum pro otázky životního prostředí, UK

Dagmar Juchelková, Katedra energetiky, Vysoká škola báňská Ostrava

c)​ zástupci nevládních organizací

Zdeněk Mráz, předseda Energetické komise Svazu měst a obcí ČR

Miroslav Šafařík, předseda BIOM CZ

Petr Machálek, ředitel Hnutí DUHA

d)​ zástupci profesních a zájmových organizací

Václav Kroutil, ředitel Okresní Agrární komory Chrudim

Josef Kastl, generální sekretář České plynárenské unie

Josef Tománek, senior manažer České plynárenské unie

Oldřich Petržilka, senior manažer České plynárenské unie

Ladislav Černil, předseda Komory podnikatelů ve větrné energetice

František Šustr, předseda České společnosti pro větrnou energii

Josef Slováček, předseda Asociace pro využití tepelných čerpadel

Pavel Šedivý, předseda Svazu podnikatelů pro využití malých energetických zdrojů

Ladislav Michalička, předseda Československé společnosti pro sluneční energii

e)​ zástupci soukromé sféry

Martin Cmíral, manažer environmentálních produktů ČEZ, a.s.

Martin Herrmann, předseda představenstva RWE Transgas

Filip Thon, místopředseda představenstva RWE Transgas

Milan Kajtman, člen představenstva RWE Transgas

Vlastimil Myslil, poradenská firma Geomedia

Ivan Beneš, ředitel konzultační energetické firmy CityPlan

Jiří Beranovský, ředitel konzultační energetické firmy Ekowatt

Miroslav Malý, ředitel Divize Věda a výzkum, Enviros

Jaromír Řehák, předseda Správní rady, Czech Renewable Energy Agency

Vladimír Hrbek, společnost PolyComp

Ivana Gorgolová, agentura Weber Shandwick

Stanislav Buchta, podnikatel v oblasti větrné energetiky

Richard Horký, podnikatel v oboru OZE

f)​ ostatní

David Kučera, generální sekretář Energetické burzy Praha

Roman Juriga, místopředseda Výkonného výboru a ředitel Pravoslavné akademie Vilémov

Jan Mareš, ředitel integrované střední školy energetické v Chomutově

Vladimír Vlk, energetický konzultant a předseda energetické sekce Strany zelených

Josef Bacílek, poradce v oblasti strojírenství, energetiky a chemie

Tomáš Klír, bývalý vedoucí Vývojové laboratoře Elektrotechnické fakulty, ČVUT

Řečnická doba pro vystoupení k projednávaným otázkám je 10 minut, pro vystoupení v rozpravě, která následuje po každém ze 3 bloků, je 30 minut; do rozpravy se účastníci hlásí písemně. Pořadí vystupujících řečníků je dáno pozvánkou s tím, že právo senátorů vystoupit v rozpravě není dotčeno.

O veřejném slyšení Senátu se vyhotovuje protokol podle stenografického záznamu, jehož součástí jsou údaje o jeho konání, účasti na něm, úplné texty vystoupení v rozpravě a písemně podané návrhy a stanoviska účastníků. Protokol je veřejný a je zveřejněn na internetových stránkách Senátu. Účastníci svým vystoupením souhlasí s jeho zveřejněním.

Přemysl Sobotka

předseda Senátu