vládní návrh,

kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017


NÁVRH

USNESENÍ

SENÁTU

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Senát Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijatých v Ženevě dne 5. května 2017.


Předkládací zpráva pro Parlament ČR

1.​ Úvod

Materiál obsahující návrh na přijetí změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu (dále jen Úmluva), přijatých na 8. zasedání konference smluvních stran (COP-8) Úmluvy (24. dubna - 5. května 2017, Ženeva, Švýcarsko) byl zpracován na základě usnesení vlády ČR ze dne 4. 9. 2017 č. 624.

Úmluva byla sjednána 10. září 1998 a vstoupila celosvětově i pro ČR v platnost 24. února 2004 (č. 94/2005 Sb. m. s.). V současné době má 158 smluvních stran, včetně Evropské unie (stav k 23. 8. 2017).

Úmluva umožňuje kontrolovat pohyb vybraných nebezpečných látek a omezovat jejich nežádoucí dovoz. Na jejím základě jsou smluvním stranám poskytovány informace k tomu, aby mohly o vývozu/dovozu dané látky na své území odpovědně rozhodnout. Úmluva obsahuje seznam nebezpečných látek (příloha III), na které se vztahuje postup předchozího souhlasu (Prior Informed Consent - PIC). Pověřený orgán dovážejícího státu uděluje souhlas s dovozem nebezpečné látky ještě před jeho uskutečněním. Seznam nebezpečných látek zahrnuje průmyslové chemické látky a pesticidy, jejichž použití je v řadě zemí zakázáno nebo významně omezeno. Pro každou látku uvedenou v seznamu se vypracovává hodnotící dokument, který shrnuje její nebezpečnost a důvody omezení jejího používání. Smluvní strany určí vnitrostátní orgán (Designated National Authority - DNA), který koordinuje vývoz/dovoz látek podléhajících postupu předchozího souhlasu, komunikuje s příslušnými orgány jiných zemí a zabezpečuje výměnu příslušných informací. Tím je v ČR Ministerstvo životního prostředí, odbor environmentálních rizik a ekologických škod.

2.​ Cíl a obsah změn přílohy III Úmluvy a základní důvod pro schválení změn přílohy III Úmluvy Českou republikou

COP-8 přijala 5. května 2017 rozhodnutí o zařazení čtyř chemických látek do přílohy III Rotterdamské úmluvy:

​ chlorované parafíny s krátkým řetězcem (průmyslová chemická látka): Jedná se o uhlovodíky s řetězci o počtu uhlíků C10 – C13, které mají velmi vysoký stabilní potenciál v biologických tkáních. Tyto látky byly používány jako náhrada PCB, jsou vysoce toxické pro vodní organismy, pravděpodobně karcinogenní, mohou se hromadit v lidském těle. Evropská agentura pro chemické látky zařadila chlorované parafíny s krátkým řetězcem do Kandidátského seznamu chemických látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC), a zároveň je jejich použití omezeno nařízením (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách.“

​ veškeré sloučeniny tributylcínu (průmyslová chemická látka) včetně následujících - tributylcín oxid, tributylcín fluorid, tributylcín metakrylát, tributylcín benzoát, tributylcín chlorid, tributylcín linoleát, tributylcín naftenát: Kationt tributylcín vykazuje vysokou toxicitu pro mikroorganismy, vodní a krytosemenné rostliny. Je vysoce toxický pro mořské měkkýše a korýše, pro ptáky je středně toxický. Tributylcín také poškozuje imunitní systém. Nejčastěji se vyskytuje ve sloučenině jako tributylcín oxid. Tributylcín oxid býval součástí látek na ochranu rostlin – pesticidů. Tato látka byla v ČR rovněž používána jako jedna z účinných látek přípravků na ochranu rostlin - Lastanox F. Používání této látky bylo povoleno v ČR do 31.12.1995. Tributylcín oxid poškozuje reprodukční a centrální nervovou soustavu, strukturu kostí a zažívací trakt savců. Patří mezi látky poškozující hormonální systém (ED). Tributylcín oxid je omezen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012, je zařazen do přílohy 1 část 3, dále je omezen podle směrnice Rady 91/414/EHS, která stanovuje lhůty pro likvidaci, uskladnění, uvádění na trh a použití stávajících zásob tak, že tyto musí být zlikvidovány v co možná nejkratší době, a pro tributylcín oxid to bylo nejpozději do 31. prosince 2003.

​ karbofuran (pesticid): patří do skupiny karbamátů, je vysoce toxický a nebezpečný pro životní prostředí. V ČR byl používán do roku 2008, smrtelná dávka pro ptactvo je 0,5 mg na 1 kg živé hmoty. Karbofuran je omezen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012, a je zařazen v příloze 1, části 2. Zároveň je kabofuran omezen podle směrnice 91/414/EHS, kde se uvádí, že veškeré jeho zásoby budou zlikvidovány nejpozději do 13. prosince 2008.

​ Trichlorfon (pesticid) je organofosfát používaný především jako anthelmintikum a insekticid. Byl klasifikován jako látka karcinogenní, mutagenní, toxická pro reprodukci, má teratogenní účinky. Aplikoval se na zeleninu, polní plodiny. Vstřebává se nejen dýchacími orgány, ale i kůží, proto je nutné dbát ochrany při práci s ním, je vysoce toxický při všech způsobech expozice. Z hlediska životního prostředí je toxický pro všechny jeho složky, má tendenci přetrvávat a bioakumulovat se v prostředí. V České republice není již používán, jeho používání je silně omezeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012, o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek.

3.​ Právní zajištění provádění změn přílohy III Úmluvy

Provádění úmluvy Evropskou unií a jejími členskými státy zajišťuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012, o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek. Na národní úrovni je tato problematika řešena podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (chemický zákon), který adaptuje právní řád ČR na nařízení EU a upravuje náležitosti vývozu a dovozu stanovených nebezpečných látek samotných nebo obsažených ve směsích.

Do přílohy III úmluvy jsou přidávány látky na základě nominace a po následném expertním posouzení Výborem pro přezkum chemických látek a politickém souhlasu uděleném na konferenci smluvních stran (COP). Nyní příloha III obsahuje 47 látek, z nichž 14 je průmyslových chemických látek a 33 jsou pesticidy, včetně 3 zvláště nebezpečných

pesticidních přípravků. Po COP-8, kde došlo k zařazení 4 nových látek (2 průmyslové chemické látky a 2 pesticidy), obsahuje příloha III Rotterdamské úmluvy 51 látek, z toho 16 průmyslových chemických látek a 35 pesticidů. Tato novelizace přílohy III vstoupila v platnost dne 15. září 2017.

Změna přílohy III vstoupila pro ČR v platnost dříve, než bude v ČR dokončen schvalovací proces a Úmluva sama nedává možnost v tomto případě využít námitku/výhradu z procedurálních důvodů. V zájmu nalezení řešení uvedeného právně rozporného stavu oslovilo MZV na základě podnětu MŽP Legislativní radu vlády s návrhem variant řešení uvedené situace.

Zařazení výše uvedených chemických látek do přílohy III Rotterdamské úmluvy nebude mít žádný dopad na státní rozpočet, veřejnou správu ani podnikovou sféru nad rámec toho, co stanoví legislativa EU a ČR.

4.​ Kategorie smlouvy

Úmluva patří do kategorie smluv, u nichž jejich přijetí nebo přijetí jejich změn Českou republikou je podmíněno souhlasem Parlamentu a ratifikací prezidentem republiky. Týká se práv a povinností osob (čl. 49 písm. a) Ústavy ČR) a dále věcí, jejichž úprava je vyhrazena zákonu (čl. 49 písm. e) Ústavy ČR). Příloha III je nedílnou součástí této Úmluvy a její změna proto vyžaduje dodržet stejný ústavně právní postup.

Materiál byl schválen vládou ČR usnesením ze dne 6. listopadu 2017 č. 799.

V Praze dne 22. listopadu 2017

Předseda vlády:

Mgr. Bohuslav Sobotka v.r.


Reference: C.N.489.2017.TREATIES-XXVII.14 (Depositary Notification)

ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE

ROTTERDAM, 10 SEPTEMBER 1998

AMENDMENTS TO ANNEX III

The Secretary-General of the United Nations, acting in his capacity as depositary, communicates the following:

By letter dated 16 August 2017, the Executive Secretaries of the Rotterdam Convention informed the depositary on 21 August 2017 that at its eighth meeting, held in Geneva from 24 April to 5 May 2017, by decisions RC-8/2, RC-8/3, RC-8/4 and RC-8/5, the Conference of the Parties to the above Convention, in accordance with the procedure laid down in paragraph 5 of article 22 of the Convention, adopted amendments to Annex III.

In accordance with paragraph 5 (c) of article 22 of the Convention, the Conference of the Parties, in the same decisions, decided that these amendments will enter into force for all Parties on 15 September 2017.

….​ The texts of the amendments to Annex III in the six languages are transmitted herewith.

24 August 2017

Attention: TreatyServicesof Ministries of Foreign Affairs and of international organizations concerned. Depositary notifications are issued in electronic format only. Depositary notifications are made available to the Permanent Missions to the United Nations in the United Nations Treaty Collection at <https://treaties.un.org>, under "Depositary Notifications (CNs)". In addition, the Permanent Missions, as well as other interested individuals, can subscribe to receive depositary notifications by e-mail through the Treaty Section's "Automated Subscription Services", which is also available at <https://treaties.un.org/Pages/Login.aspx?lang=_en>.


RC-8/2: Listing of carbofuran in Annex III to the Rotterdam Convention

The Conference of the Parties,

Noting with appreciation the work of the Chemical Review Committee,

Having considered the recommendation of the Chemical Review Committee to make carbofuran subject to the prior informed consent procedure and accordingly to list it in Annex III to the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade as a pesticide,

Satisfied that all the requirements for listing in Annex III to the Rotterdam Convention have been met,

1. Decides to amend Annex III to the Rotterdam Convention to list the following chemical:

Chemical Relevant CAS number(s) Category

Carbofuran 1563-66-2 Pesticide

2. Also decides that this amendment shall enter into force for all Parties on 15 September 2017;

3. Approves the decision guidance document on carbofuran. 1

RC-8/3: Listing of trichlorfon in Annex III to the Rotterdam Convention

The Conference of the Parties,

Noting with appreciation the work of the Chemical Review Committee,

Having consideredthe recommendation of the Chemical Review Committee to make trichlorfon subject to the prior informed consent procedure and accordingly to list it in Annex III to the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade,

Satisfied that all the requirements for listing in Annex III to the Rotterdam Convention have been met,

1. Decides to amend Annex III to the Rotterdam Convention to list the following chemical:

Chemical Relevant CAS number(s) Category

Trichlorfon 52-68-6 Pesticide

2. Also decides that this amendment shall enter into force for all Parties on 15 September 2017;

3. Approves the decision guidance document on trichlorfon. 2

RC-8/4: Listing of short-chain chlorinated paraffins in Annex III to the Rotterdam Convention

The Conference of the Parties,

Noting with appreciation the work of the Chemical Review Committee,

Having considered the recommendation of the Chemical Review Committee to make short chain chlorinated paraffins subject to the prior informed consent procedure and accordingly to list those chemicals in Annex III to the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade as industrial chemicals,

Satisfied that all the requirements for listing in Annex III to the Rotterdam Convention have been met,

1. Decides to amend Annex III to the Rotterdam Convention to list the following chemicals:

Chemical Relevant CAS number(s) Category

Short-chain chlorinated paraffins 85535-84-8 Industrial

2. Also decides that this amendment shall enter into force for all Parties on 15 September 2017;

3. Approves the decision guidance document on short-chain chlorinated paraffins. 3

RC-8/5: Listing of tributyltin compounds in Annex III to the

Rotterdam Convention

The Conference of the Parties,

Noting with appreciation the work of the Chemical Review Committee,

Having considered the recommendation of the Chemical Review Committee to maketributyltin compounds subject to the prior informed consent procedure and accordingly to list those chemicals in Annex III to the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade as industrial chemicals,

Satisfied that all the requirements for listing in Annex III to the Rotterdam Convention havebeen met,

1. Decides to amend Annex III to the Rotterdam Convention to list the following chemicals:

Chemical Relevant CAS number(s) Category

All tributyltin compounds including: Industrial

- Tributyltin oxide 56-35-9

- Tributyltin fluoride 1983-10-4

- Tributyltin methacrylate 2155-70-6

- Tributyltin benzoate 4342-36-3

- Tributyltin chloride 1461-22-9

- Tributyltin linoleate 24124-25-2

- Tributyltin naphthenate 85409-17-2

2. Also decides that this amendment shall enter into force for all Parties on 15 September 2017;

3. Approves the revised decision guidance document on tributyltin compounds.4


ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ

POŠTOVNÍ ADRESA: UNITED NATIONS, N.Y. 10017 TELEGRAFNÍ ADRESA: UNATIONS NEWYORK

Č.j.: C.N.489.2017.SMLOUVY-XXVII-14 (oznámení depozitáře)

ROTTERDAMSKÁ ÚMLUVA O POSTUPU PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU PRO URČITÉ NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY A PESTICIDY

V MEZINÁRODNÍM OBCHODU ROTTERDAM, 10. ZÁŘÍ 1998 ZMĚNY PŘÍLOHY III

Generální tajemník Organizace spojených národů vystupující ve funkci depozitáře sdělujenásledující:

Dopisem ze dne 16. srpna 2017 výkonný tajemník Rotterdamské úmluvy informoval depozitáře dne 21. srpna 2017, že na svém osmém zasedání konaném v Ženevě ve dnech 24. dubna – 5. května 2017 konference smluvních stran výše uvedené úmluvy přijala na základě rozhodnutí RC-8/2, RC-8/3 a RC-8/4 a RC-8/5 změny přílohy III v souladu s postupem stanoveným v čl. 22 odst. 5.

V souladu s čl. 22 odst. 5 písm. c) úmluvy konference smluvních stran na základě týchž rozhodnutí rozhodla, že tyto změny vstupují v platnost pro všechny smluvní strany dne 15. září 2017.

Texty změn přílohy III v šesti jazycích jsou předány v příloze.

24. srpna 2017

Upozornění: Oddělení smluv ministerstev zahraničních věcí a dotčené mezinárodní organizace. Oznámení depozitáře se vydávají pouze v elektronické formě. Oznámení depozitáře jsou k dispozici stálým misím při Organizaci spojených národů ve Sbírce smluv Organizace spojených národů na internetu, na: http://treaties.un.org, Oznámení depozitáře (CNs). Mimoto stálé mise a také další dotčení jednotlivci se mohou přihlásit k odběru oznámení depozitáře e-mailem prostřednictvím „automatizované registrační služby“Oddělenísmluv,kterájerovněžpřístupnána https://treaties.un.org/Pages/Login.aspx?lang=_en.

Text změn přílohy III Rotterdamské úmluvy v českém jazyce

RC – 8/2: Zařazení karbofuranu do přílohy III Rotterdamské úmluvy

Konference smluvních stran,

zaznamenávajíc s oceněním práci Výboru pro přezkum chemických látek,

posoudivši doporučení Výboru pro přezkum chemických látek, aby se na karbofuran vztahoval postup předchozího souhlasu a byl tak zařazen jako pesticid do přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu,

uspokojena tím, že byly splněny všechny požadavky pro zařazení do přílohy III Rotterdamské úmluvy,

1. rozhodla změnit přílohu III Rotterdamské úmluvy a zařadit do ní následující chemickou látku:

Chemická látka Příslušné číslo CAS Kategorie

Karbofuran 1563-66-2 pesticid

2. dále rozhodla, že tato změna vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany dne 15. září 2017;

3. schválila dokument obsahující pokyny k rozhodnutí o karbofuranu. 5

RC-8/3: Zařazení trichlorfonu do přílohy III Rotterdamské úmluvy

Konference smluvních stran,

zaznamenávajíc s oceněním práci Výboru pro přezkum chemických látek,

posoudivši doporučení Výboru pro přezkum chemických látek, aby se na trichlorfon vztahoval postup předchozího souhlasu a byl tak zařazen do přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu,

uspokojena tím, že byly splněny všechny požadavky pro zařazení do přílohy III Rotterdamské úmluvy,

1. rozhodla změnit přílohu III Rotterdamské úmluvy a zařadit do ní následující chemickou látku:

Chemická látka Příslušné číslo CAS Kategorie

Trichlorfon 52-68-6 pesticid

2. dále rozhodla, že tato změna vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany dne 15. září 2017;

3. schválila dokument obsahující pokyny k rozhodnutí o trichlorfonu. 6

RC-8/4 Zařazení chlorovaných parafínů s krátkým řetězcem do přílohy III Rotterdamské úmluvy

Konference smluvních stran,

zaznamenávajíc s oceněním práci Výboru pro přezkum chemických látek,

posoudivši doporučení Výboru pro přezkum chemických látek, aby se na chlorované parafíny s krátkým řetězcem vztahoval postup předchozího souhlasu a byly tak zařazeny do přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, jako průmyslové chemické látky,

uspokojena tím, že byly splněny všechny požadavky pro zařazení do přílohy III Rotterdamské úmluvy,

1. rozhodla změnit přílohu III Rotterdamské úmluvy a zařadit do ní následující chemické látky:

Chemická látka Příslušné číslo CAS Kategorie

Chlorované parafíny s krátkým řetězcem 85535-84-8 průmyslová chemická látka

2. dále rozhodla, že tato změna vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany dne 15. září 2017;

3. schválila dokument obsahující pokyny k rozhodnutí o chlorovaných parafínech s krátkým řetězcem.7

RC-8/5: Zařazení sloučenin tributylcínu do přílohy III Rotterdamské úmluvy

Konference smluvních stran,

zaznamenávajíc s oceněním práci Výboru pro přezkum chemických látek,

posoudivši doporučení Výboru pro přezkum chemických látek, aby se na sloučeniny tributylcínu vztahoval postup předchozího souhlasu a byly tak zařazeny do přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, jako průmyslové chemické látky,

uspokojena tím, že byly splněny všechny požadavky pro zařazení do přílohy III Rotterdamské úmluvy,

1. rozhodla změnit přílohu III Rotterdamské úmluvy a zařadit do ní následující chemické látky:

Chemická látka Příslušné číslo CAS Kategorie

Veškeré sloučeniny tributylcínu zahrnujíc: průmyslová chemická látka

​ tributylcín oxid 56-35-9

​ tributylcín fluorid 1983-10-4

​ tributylcín metakrylát 2155-70-6

​ tributylcín benzoát 4342-36-3

​ tributylcín chlorid 1461-22-9

​ tributylcín linoleát 24124-25-2

​ tributylcín naftenát 85409-17-2

2. dále rozhodla, že tato změna vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany dne 15. září 2017;

3. schválila upravený dokument obsahující pokyny k rozhodnutí o sloučeninách tributylcínu. 8

1 UNEP/FAO/RC/COP.8/14/Add.1, annex.
2 UNEP/FAO/RC/COP.8/9/Add.1, annex.
3 UNEP/FAO/RC/COP.8/12/Add.1, annex.
4 UNEP/FAO/RC/COP.8/13/Add.1, annex.
5 UNEP/FAO/RC/COP.8/14/Add.1, příloha.
6 UNEP/FAO/RC/COP.8/9/Add.1, příloha.
7 UNEP/FAO/RC/COP.8/12/Add.1, příloha.
8 UNEP/FAO/RC/COP.8/13/Add.1, příloha.