SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

145. USNESENÍ

z 29. schůze, konané dne 18. října 2016

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Senátní tisk č. 331

Po úvodním slově JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D., náměstkyně ministra financí, která vystoupila jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě, kterou přednesl senátor Miroslav Antl a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR schválit projednávaný návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátora Miroslava Antla;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Miroslav Antl v.r.

zpravodaj výboru

Miroslav Antl v.r.

předseda výboru

Jiří Burian v.r.

ověřovatel výboru