P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

2. funkční období

39.

USNESENÍ

výboru pro ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

z 20. schůze dne 3. listopadu 1999

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů

(senátní tisk č. 103)

___________________________________________________________________________

Po odůvodnění zástupce navrhovatelů poslance Ing. Karla Sehoře, zpravodajské zprávě senátora Jiřího Brýdla a po rozpravě

výbor

I. d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu České republiky schválit návrh zákona ve znění postoupeném            Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky;

II. u r č u j e

zpravodajem výboru pro projednání návrhu zákona na schůzi Senátu Parlamentu            České republiky senátora Jiřího Brýdla;

III. p o v ě ř u j e

předsedu výboru senátora Petra Smutného předložit toto usnesení předsedkyni Senátu             Parlamentu ČR.

Petr S m u t n ý , v.r.

předseda výboru

Jiří Brýdl , v.r.                             Bohumil Č a d a , v.r.       zpravodaj výboru     ověřovatel výboru