V l á d n í n á v r h,

kterým se předkládají Parlamentu České republiky

k vyslovení souhlasu s ratifikací

Změny z roku 2016 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006

a k informaci

Změny z roku 2016 k přílohám úmluvy č. 185 o průkazech totožnosti námořníků (revidované) z roku 2003

spolu se stanoviskem vlády k nim


N á v r h u s n e s e n í

Senátu Parlamentu České republiky

Senát

1)​ dává souhlas k ratifikaci Změn z roku 2016 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006;

2)​ bere na vědomí Změny z roku 2016 k přílohám úmluvy č. 185 o průkazech totožnosti námořníků (revidované) z roku 2003 spolu se stanoviskem vlády k nim.


PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA PRO PARLAMENT

Mezinárodní organizace práce (dále jen “MOP”) je mezinárodní vládní organizace založená v roce 1919. Nejvyšším orgánem MOP je Generální konference zástupců členských států – nazývaná také Mezinárodní konferencí práce (dále jen “MKP”), která se schází pravidelně jednou ročně zpravidla v Ženevě, sídle MOP.

Mezi hlavní činnosti MOP patří tvorba mezinárodních pracovních a sociálních norem, které jsou přijímány buď ve formě úmluvy (Convention), jež se po ratifikaci členským státem stává pro tento stát mezinárodněprávním závazkem, nebo/a ve formě doporučení (Recommendation), které se neratifikuje a obsahuje nezávazné standardy zpravidla doplňující některou z úmluv.

Na základě článku 19 Ústavy MOP jsou vlády členských států po přijetí instrumentů na MKP povinny předložit tyto nově přijaté instrumenty kompetentním orgánům svého státu k informaci nebo k posouzení možnosti ratifikace a vnitrostátního provádění. Těmito orgány se zpravidla rozumí zákonodárné sbory členských států MOP.

Ke splnění této povinnosti vyplývající z členství v MOP jsou Parlamentu České republiky předkládány Změny z roku 2016 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 a Změny z roku 2016 k přílohám úmluvy č. 185 o průkazech totožnosti námořníků (revidované) z roku 2003, které byly schváleny na 105. zasedání Mezinárodní konference práce. Oba dokumenty byly přijaty na základě specifických článků obsažených v úmluvě MOP č. 185 a v Úmluvě o práci na moři, které – na rozdíl od standardního procesu doplňování/změn již existujících úmluv formou protokolů – umožňují MKP schválení samostatných změn připravených zvláštním tripartitním námořním výborem MOP.

A) Změny k Úmluvě o práci na moři

Úmluva o práci na moři byla sjednána v roce 2006 s cílem sjednotit a aktualizovat systém mezinárodních pracovních standardů v tomto odvětví přijatých za uplynulých více než 80 let a zároveň do něj vnést větší dynamičnost a schopnost pružně reagovat na měnící se podmínky v globalizující se ekonomice. Stanoví minimální požadavky pro námořníky pracující na lodi a obsahuje základní pravidla pro podmínky zaměstnávání, pracovní doby a odpočinku, ubytování, stravování, ochrany zdraví a lékařské péče, jakož i sociálního zabezpečení.

Nově přijaté Změny obsahují 2 věcné okruhy:

a) doplnění problematiky obtěžování a šikany do nezávazné části Úmluvy věnované bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; a

b) umožnění mimořádného prodloužení tzv. osvědčení pro práci na moři a prohlášení o dodržení podmínek práce na moři, pokud se v rámci obnovovací prohlídky ukáže, že loď i nadále naplňuje vnitrostátní právní předpisy nebo jiná opatření provádějící požadavky Úmluvy, avšak nové osvědčení nemůže být okamžitě vydáno a zpřístupněno na palubě této lodi. Jde tak o sladění procedury pro osvědčení o práci na moři a procedur pro jiná osvědčení vydávaná podle úmluv přijatých v rámci Mezinárodní námořní organizace.

K ratifikaci původní Úmluvy dal na podzim 2017 souhlas Parlament,1 a s ohledem na vysoce globalizovanou a unifikovanou povahu tohoto segmentu ekonomiky a trhu práce existuje zájem na udržení aktuálnosti závazků ČR v této oblasti nejen s cílem zajistit i do budoucna relevanci vnitrostátní úpravy vydávání oprávnění pro výkon funkce člena posádky lodě, ale také vzhledem k potřebě reagovat na příslušné evropské směrnice, respektive dohody evropských sociálních partnerů v této oblasti, které se na tuto úmluvu zpravidla odvolávají a dále ji rozvíjejí.2 Stávající vnitrostátní úprava již nyní obsahuje v § 12f odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, institut mimořádného prodloužení mezinárodního osvědčení – kterým se podle § 12c odst. 1 písm. k) téhož zákona rozumí i osvědčení pro práci na moři podle Úmluvy o práci na moři – odpovídající příslušné části Změn vč. časového rozsahu platnosti takovéhoto prodloužení.

Z těchto důvodů se navrhuje Změny z roku 2016 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 ratifikovat.

Protože se jedná o změnu mezinárodní smlouvy pojednávající o věcech, jejichž úprava je vyhrazena zákonu; vyžaduje se k její ratifikaci ve smyslu čl. 49 písm. e) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, souhlas obou komor Parlamentu České republiky.

Případná ratifikace bude v souladu s ostatními mezinárodními závazky České republiky a s právem ES/EU.

Vzhledem k již existujícímu zajištění úpravy přinášené těmito Změnami v rámci stávajících vnitrostátních předpisů se nepředpokládají žádné finanční dopady bezprostředně související s jejich ratifikací. Z hlediska postavení žen a mužů je návrh neutrální.

B) Změny k Úmluvě o průkazech totožnosti námořníků (revidované)

Úmluva o průkazech totožnosti námořníků (revidovaná) byla přijata v návaznosti na teroristické útoky z 11. září 2001 s cílem napomoci zvýšení námořní bezpečnosti. Toho mělo být dosaženo vybavením námořníků dokumenty umožňujícími jejich řádnou identifikaci a tím, že zápisy v těchto dokumentech budou snadným způsobem ověřitelné u příslušných státních orgánů a dalších subjektů, které je učinily. Základem úmluvy je požadavek na maximální zabezpečení průkazů totožnosti proti zneužití či zfalšování především zahrnutím tzv. biometrických prvků.

Předkládané Změny reagují na vývoj v oblasti zpracování biometrických dat od roku 2003, zejm. na sedmé vydání dokumentu Mezinárodní organizace pro civilní letectví o strojově čitelných cestovních průkazech z roku 2015.3

Osobní doklad námořníka je ve formě tzv. námořnické knížky upraven v §§ 54 – 55 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů. V době přijetí úmluvy MOP č. 185 byla na pracovní úrovni předběžně zvažována možnost jejího vnitrostátního provedení mj. i z toho důvodu, že námořnická knížka byla podle tehdejšího znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, tzv. jiným cestovním dokladem na základě mezinárodní smlouvy. V mezidobí však došlo zákonem č. 136/2006 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů, k zavedení biometrických prvků do standardních cestovních dokladů a zároveň k vyloučení námořnické knížky jakožto samostatného cestovního dokladu.

Cíle úmluvy je tak vnitrostátně dosaženo jiným způsobem; ratifikace úmluvy samé, a tedy i jejích Změn, se proto aktuálně nejeví jako účelná. V platnosti i nadále zůstává úmluva MOP č. 108 o dokladech totožnosti námořníků, která pro Českou republiku vstoupila v platnost dnem 6. srpna 1997 a byla publikována pod č. 232/1998 Sb.

Vláda na svém zasedání dne 11. dubna 2018 přijala usnesení č. 230, kterým souhlasila s návrhem ratifikace Změn z roku 2016 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 a vzala na vědomí Změny z roku 2016 k přílohám úmluvy č. 185 o průkazech totožnosti námořníků (revidované) z roku 2003.

V Praze dne 16. května 2018

Předseda vlády:

Ing. Andrej Babiš v. r.


USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 11. dubna 2018 č. 230

k návrhu na ratifikaci Změn z roku 2016 k úmluvě Mezinárodní organizace práce
o práci na moři z roku 2006, a ke stanovisku ke Změnám z roku 2016 k úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 185 o průkazech totožnosti námořníků (revidované), přijatým na 105. Mezinárodní konferenci práce v roce 2016

Vláda

I.​ souhlasí s ratifikací Změn z roku 2016 k úmluvě Mezinárodní organizace práce o práci na moři z roku 2006, přijatých na 105. Mezinárodní konferenci práce v roce 2016, jejichž text je uveden v části III materiálu čj. 255/18;

II.​ bere na vědomí Změny z roku 2016 k úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 185
o průkazech totožnosti námořníků (revidované) z roku 2003, přijaté na 105. Mezinárodní konferenci práce v roce 2016;

III.​ schvaluje stanovisko ke Změnám z roku 2016 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 a ke Změnám z roku 2016 k úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 185 o průkazech totožnosti námořníků (revidované) z roku 2003, přijatým na 105. Mezinárodní konferenci práce v roce 2016, obsažené v příloze tohoto usnesení;

IV.​ doporučuje prezidentu republiky, aby Změny z roku 2016 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006, přijaté na 105. Mezinárodní konferenci práce v roce 2016, po vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky ratifikoval;

V.​ pověřuje předsedu vlády, aby předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedovi Senátu Parlamentu České republiky předložil

1.​ Změny z roku 2016 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006, přijaté na 105. Mezinárodní konferenci práce v roce 2016, k vyslovení souhlasu s ratifikací,

1.​ Změny z roku 2016 k úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 185 o průkazech totožnosti námořníků (revidované) z roku 2003, přijaté na 105. Mezinárodní konferenci práce v roce 2016, jakož i stanovisko vlády uvedené v bodě III tohoto usnesení, k informaci;

VI.​ ukládá

1.​ místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí oznámit generálnímu řediteli Mezinárodního úřadu práce předložení Změn z roku 2016 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 a Změn z roku 2016 k úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 185
o průkazech totožnosti námořníků (revidované) z roku 2003, přijatých na 105. Mezinárodní konferenci práce v roce 2016 Parlamentu České republiky podle článku 19 Ústavy Mezinárodní organizace práce,

2.​ ministryni práce a sociálních věcí, aby odůvodnila návrh na ratifikaci Změn z roku 2016 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 a stanovisko ke Změnám z roku 2016 k úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 185 o průkazech totožnosti námořníků (revidované) z roku 2003 v orgánech Parlamentu České Republiky,

3.​ místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí provést na návrh ministryně práce a sociálních věcí příslušná opatření spojená se vstupem Změn z roku 2016 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 v platnost,

4.​ ministru dopravy zabezpečit v rámci své působnosti provádění Změn z roku 2016 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 po jejich vstupu v platnost.

VII.​ zmocňuje předsedu vlády, aby na základě odůvodněné žádosti ministryně práce a sociálních věcí pověřil plněním úkolu podle bodu IV/2 tohoto usnesení jiného člena vlády.

Provedou:

předseda vlády,

místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí,

ministryně práce a sociálních věcí,

ministr dopravy

Ing. Andrej Babiš, v. r.

předseda vlády


Příloha

usnesení vlády

ze dne 11. dubna 2018 č. 230

Stanovisko vlády ke Změnám z roku 2016 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 a ke Změnám z roku 2016 k úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 185 o průkazech totožnosti námořníků (revidované) z roku 2003, přijatým na 105. Mezinárodní konferenci práce v roce 2016

Úmluva o práci na moři byla sjednána v roce 2006 s cílem sjednotit a aktualizovat systém mezinárodních pracovních standardů v tomto odvětví přijatých za uplynulých více než 80 let Nově přijaté Změny obsahují 2 věcné okruhy – doplnění problematiky obtěžování a šikany do nezávazné části Úmluvy věnované bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a umožnění mimořádného prodloužení tzv. osvědčení pro práci na moři. K ratifikaci Úmluvy o práci na moři v původním znění dal Parlament souhlas na podzim 2017.

S cílem udržet aktuálnost mezinárodních závazků ČR v této oblasti, a protože stávající vnitrostátní úprava již nyní obsahuje v zákoně č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, institut mimořádného prodloužení mezinárodního osvědčení odpovídající příslušné části Změn z roku 2016, navrhuje se tyto ratifikovat.

Úmluva č. 185 o průkazech totožnosti námořníků (revidovaná) byla v roce 2003 přijata v návaznosti na teroristické útoky z 11. září 2001 s cílem napomoci zvýšení námořní bezpečnosti. Toho mělo být dosaženo vybavením námořníků dokumenty zabezpečenými proti zneužití či zfalšování především zahrnutím tzv. biometrických prvků. Předkládané Změny této úmluvy reagují právě na vývoj v oblasti zpracování biometrických dat od roku 2003.

Protože vnitrostátní úprava obsahuje biometrické prvky u standardních cestovních dokladů a nikoli u námořnických knížek, je cílů úmluvy dosaženo jiným způsobem, než jaký je úmluvou předpokládán. Z uvedeného důvodu nepovažuje v současnosti vláda za účelné předkládat návrh na ratifikaci úmluvy č. 185 ani jejích Změn z roku 2016.


ZMĚNY Z ROKU 2016

K ÚMLUVĚ O PRÁCI NA MOŘI Z ROKU 2006

Změny Kodexu týkající se Nařízení 4.3 Úmluvy o práci na moři, 2006

Pokyn B4.3.1 – Ustanovení o pracovních nehodách, pracovních úrazech a nemocech z povolání

Na konec odstavce 1 se doplňuje následující text:

V potaz by měla být vzata také poslední verze Vodítek k odstranění obtěžování a šikany na palubě společně zveřejněných Mezinárodní námořní komorou a Mezinárodní federací pracovníků v dopravě.

V odstavci 4, se spojka “a” přesouvá z konce písm. (b) na konec písm. (c). Doplňuje se následující nové písm.:

(d) obtěžování a šikanu.

Pokyn B4.3.6 – Vyšetřování

V odstavci 2, se spojka “a” přesouvá z konce písm. (e) na konec písm. (f). Doplňuje se následující nové písm.:

(g) problémy vyplývající z obtěžování a šikany.

Změny Kodexu týkající se Nařízení 5.1 Úmluvy o práci na moři, 2006

Standard A5.1.3 – Osvědčení o práci na moři a prohlášení o dodržení podmínek práce na moři

Text stávajícího odst. 4 se přesouvá na konec odst. 3. Stávající odst. 4 se nahrazuje následujícím textem:

Nehledě na odstavec 1 tohoto standardu, pokud se po inspekci pro obnovení dokončené před uplynutím platnosti osvědčení o práci na moři ukáže, že loď i nadále naplňuje vnitrostátní právní předpisy nebo jiná opatření provádějící požadavky této Úmluvy, avšak nové osvědčení nemůže být okamžitě vydáno a zpřístupněno na palubě této lodi, může příslušný orgán nebo uznaná organizace řádně oprávněná k tomuto účelu prodloužit platnost osvědčení na další období nepřesahující pět měsíců od data skončení platnosti stávajícího osvědčení, a odpovídajícím způsobem osvědčení potvrdit. Nové osvědčení je platné po dobu nepřesahující pět let od data uvedeného v odstavci 3 tohoto standardu.

Příloha A5–II – Osvědčení podle Úmluvy o práci na moři

Následující text se přidává na konec vzorového formuláře pro osvědčení podle Úmluvy o práci na moři:

Prodloužení po inspekci pro obnovení (je li požadováno)

Tímto se potvrzuje, že po inspekci pro obnovení byla loď shledána v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo jinými opatřeními provádějícími požadavky této Úmluvy a že toto osvědčení se v souladu s odstavcem 4 standardu A5.1.3 prodlužuje až do ............... (nejdéle pět měsíců po uplynutí doby platnosti stávajícího osvědčení) tak, aby mohlo být nové osvědčení vydáno a zpřístupněno na palubě lodi. Inspekce pro obnovení, na jejímž základě je toto prodloužení vystaveno, byla ukončena dne:

.......................................................................................................................................

Podpis:..........................................................................................................................

(podpis oprávněného úředníka)

Místo:.............................................................................................................................

Datum:.............................................................................................................................

(Úřední pečeť či razítko)


ZMĚNY Z ROKU 2016

K PŘÍLOHÁM ÚMLUVY Č. 185 O PRŮKAZECH TOTOŽNOSTI NÁMOŘNÍKŮ

(REVIDOVANÉ) Z ROKU 2003

Změny příloh I, II a III Úmluvy č. 185 o průkazech totožnosti námořníků (revidované) z roku 2003

A. Změny přílohy I

Stávající příloha 1 se nahrazuje následujícím textem:

Příloha I

Vzor průkazu totožnosti námořníků

1.​ Na základě základních požadavků uvedených v článku 3 této Úmluvy musí průkaz totožnosti námořníka (PTN), jehož forma a obsah jsou uvedeny níže, a který respektuje použité materiály, provedení a informace v něm obsažené, splňovat závazné požadavky na elektronický, strojově čitelný cestovní průkaz, který je vymezen v dokumentu Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) Doc 9303 o strojově čitelných cestovních průkazech, přičemž je třeba zvážit veškerá příslušná doporučení a informace uvedené v tomto dokumentu.

2.​ Výrazem „Doc 9303“ se rozumí sedmé vydání z roku 2015 vydané ICAO a změny, které jsou v tomto dokumentu provedeny v souladu se souvisejícími postupy ICAO. Odkazy v této příloze k jednotlivým ustanovením Doc 9303 odkazují na sedmé vydání, ale lze je rovněž chápat jako odkazy na příslušná ustanovení jakéhokoli dalšího vydání. Generální ředitel Mezinárodního úřadu práce může čas od času dle požadavků správního orgánu připravit pokyny pro členy týkající se jednotlivých ustanovení Doc 9303, které je třeba vzít v potaz.

3.​ PTN představuje elektronický, strojově čitelný průkaz totožnosti s fyzickými vlastnostmi, které jsou uvedeny v oddíle 2 části 3 dokumentu Doc 9303, „Údaje společné pro všechny strojově čitelné cestovní průkazy." Tisk a písmo použité jak v zóně pro vizuální kontrolu, tak u strojově čitelné zóny musí odpovídat tisku a písmu uvedeným v oddílech 3 a 4 části 3 dokumentu Doc 9303.

4.​ PTN musí obsahovat bezkontaktní integrovaný obvod s kapacitou pro ukládání dat alespoň 32 kilobajtů, který je kódovaný a digitálně podepsaný v souladu s částmi 9, 10, 11 a 12 dokumentu Doc 9303. Bezkontaktní integrovaný obvod musí splňovat všechny požadavky na logické datové struktury (LDS) uvedené v části 10 dokumentu Doc 9303, ale musí obsahovat pouze povinné datové prvky uvedené v této části. Osobní údaje námořníků uložené v bezkontaktním integrovaném obvodu jsou chráněny mechanismem ovládání přístupu k čipu, který je popsán v části 11 dokumentu Doc 9303. Údaje uložené v LDS jsou omezeny na metadata a soubory požadované pro použití čipu a ochranné prvky, jakož i následující datové prvky, které jsou již čitelné, což znamená čitelné pouhým okem, v oblastech vizuální kontroly a strojově čitelné oblasti průkazu PTN:

a)​ v datové skupině 1 LDS: zdvojení strojově čitelných dat uvedených níže;

b)​ v datové skupině 2 LDS: biometrické zobrazení požadované podle článku 3, odstavce 8 této Úmluvy, které odpovídají podmínkám část 9 Doc 9303 pro „primární biometrické údaje: zobrazení obličeje". Toto zobrazení obličeje námořníka bude kopií fotografie uvedené v bodu (o) níže, avšak zmenšený na velikost od 15 do 20 kilobajtů; a

c)​ objekt zabezpečení dokumentu, který je potřebný pro ověření integrity dat uložených na LDS pomocí veřejného klíče infrastruktury ICAO definovaný v části 12 Doc 9303.

5.​ Průkaz PTN musí být chráněn před neoprávněným zásahem, výměnou fotografie nebo jinou podvodnou činností, a to na základě splnění požadavků uvedených v části 2 Doc 9303, „Specifikace pro zabezpečení, návrh, výrobu a vydávání MRTD". Musí být chráněn nejméně třemi fyzickými bezpečnostními prvky ze seznamu obsaženého v příloze A části 2 Doc 9303. K příkladům těchto bezpečnostních prvků patří:

-​ opticky proměnlivé prvky4 v podkladu nebo laminátu průkazu totožnosti;

-​ hmatové znaky5 v podkladu průkazu totožnosti;

-​ laserem perforované prvky6 v podkladu;

-​ dvoubarevný gravírovaný vzor7 v pozadí průkazu totožnosti;

-​ mikrotištěný text8 v pozadí;

-​ inkoust fluoreskující při ultrafialovém osvětlení;

-​ inkoust s opticky proměnlivými vlastnostmi;

-​ steganografický obraz9 začleněný do průkazu totožnosti.

6.​ Datové prvky, které mají být obsaženy na průkazu totožnosti a jejich umístění v rámci jednotlivých zón popsaných v Doc 9303 jsou uvedeny níže. Žádné jiné informace na průkaz PTN uvedeny nebudou:

a.​  vydávající stát: celý název, v I. zóně, s žádným polem s popiskem;

b.​  druh dokumentu: „PTN“, v I. zóně, s žádným polem s popiskem;

c.​  symbol „čip uvnitř“ popsaný v bodě 2.3 části 9 Doc 9303: v I. zóně, s žádným polem s popiskem;

d.​  celé jméno námořníka jako jediné pole, skládající se z primárního identifikátoru, následovaného čárkou, dále mezerou a potom sekundárním identifikátorem, jak je definováno v Doc 9303: ve II. zóně, s polem s popiskem;

e.​  pohlaví námořníka jako jedno písmeno, „F“ pro ženy, „M“ pro muže nebo „X“ není-li uvedeno: ve II. zóně, s polem s popiskem;

f.​  státní příslušnost námořníka, jako třípísmenný kód země podle Mezinárodní organizace pro standardizaci v souladu s oddílem 5 části 3 Doc 9303: v II. zóně, s polem s popiskem;

g.​  datum narození námořníka, ve formátu DDbMMbRRRR, kde „b“ je jednoduchá mezera (například 23 03 1982): ve II. zóně, s polem s popiskem;

h.​  místo narození námořníka: v II. zóně, s polem s popiskem;

i.​  jakékoliv zvláštní fyzické vlastnosti, které mohou pomoci při identifikaci námořníka: v II. zóně, s polem s popiskem. Jestliže se vystavující orgán rozhodne neuvádět žádné identifikační charakteristiky nebo v případě, že námořník nemá žádné zvláštní identifikační charakteristiky, pak se do tohoto pole uvede „None“, nebo „Aucun” nebo „Ninguna”;

j.​  jedinečné číslo průkazu přiřazené k PTN vystavujícím orgánem s maximálně devíti znaky: v I. zóně v případě dokumentů velikosti TD3 s polem s popiskem; nebo v III. zóně v případě dokumentů velikosti TD1 a TD2, s polem s popiskem;

k.​  datum vydání PTN ve formátu DDbMMbRRRR, kde „b“ je jednoduchá mezera (například 31 05 2014): v III. zóně, s polem s popiskem;

l.​  datum expirace PTN ve formátu DDbMMbRRRR, kde „b“ je jednoduchá mezera (například 31 05 2019): v III. zóně, s polem s popiskem;

m.​ místo vydání PTN: v III. zóně, s polem s popiskem;

n.​  podpis nebo obvyklá značka námořníka: ve IV. zóně, bez pole s popiskem;

o.​  fotografie námořníka, odpovídající požadavkům na fotografie stanoveným v části 3 Doc 9303: v V. zóně, s polem s popiskem;

p.​  následující prohlášení v angličtině, francouzštině nebo španělštině, v VI. zóně, s polem s popiskem;

„Tento dokument je průkazem totožnosti ve smyslu Úmluvy Mezinárodní organizace práce o průkazech totožnosti námořníků (revidované) z r. 2003. Tento dokument je samostatný dokument, a nikoli cestovní pas.“;

q.​  název vydávajícího orgánu a kontaktní údaje (telefonní číslo včetně kódu země nebo URL webových stránek nebo obojí) střediska podle článku 4 odstavce 4 této Úmluvy: v VI. zóně, s následujícím polem s popiskem v angličtině, francouzštině nebo ve španělštině: „Kontaktní údaje vydávajícího orgánu“; a

r.​  strojově čitelná zóna vytištěná v VII. zóně, jak je uvedeno v bodě 4 části 3 Doc 9303, která obsahuje všechny povinné datové prvky uvedené v bodě 4.2 části 4 (pro velikost TD3) nebo části 5 (pro velikost TD1) nebo část 6 (pro velikost TD2). První dva znaky strojově čitelné zóny budou „IS“ v případě velikosti TD1 nebo TD2, nebo „PK“ v případě velikosti TD3.

7.​ Následující dodatečné datové prvky budou obsaženy pouze v dokumentech velikosti TD3:

a.​  kód dokumentu: písmena „PK“ v I. zóně, s polem s popiskem;

b.​  vydávající stát, jako třípísmenný kód země podle Mezinárodní organizace pro standardizaci v souladu s oddílem 5 části 3 Doc 9303: v I. zóně, s polem s popiskem;

c.​  název vydávajícího orgánu: v III. zóně, s polem s popiskem.

B.​ Změny v příloze II

Stávající příloha II se nahrazuje následujícím textem:

Příloha II

Elektronická databáze

Údaje poskytnuté pro každý záznam v elektronické databázi, které má uchovat každý člen v souladu s článkem 4 odstavci 1, 2, 6 a 7 této Úmluvy se omezují na:

Oddíl 1

1.​ Vydávající stát, jenž je uveden v zóně pro vizuální kontrolu průkazu totožnosti námořníků (PTN).

2.​ Celé jméno námořníka, které je uvedeno v zóně pro vizuální kontrolu průkazu PTN.

3.​ Jedinečné devítimístné číslo dokumentu přiřazené průkazu PTN.

4.​ Datum ukončení platnosti nebo pozastavení nebo odebrání průkazu PTN, uvedené ve formátu DDbMMbRRR, kde „b“ je jednoduchá mezera (například 31 05 2019).

Oddíl 2

1.​ Komprimovaný obraz obličeje námořníka, který je uložen na bezkontaktním integrovaném obvodu průkazu PTN.

2.​ Fotografie námořníka, která je vytištěna v zóně pro vizuální kontrolu průkazu PTN.

3.​ Podrobnosti všech dotazů týkajících se průkazu PTN.

C.​ Změny v příloze III

První tři odstavce stávající přílohy III se nahrazují následujícím textem:

Tato příloha stanoví minimální požadavky týkající se postupů, které přijme každý člen v souladu s článkem 5 této Úmluvy, s ohledem na vydávání průkazů totožnosti námořníků (PTN), včetně kontroly kvality postupů.

Část A uvádí povinné výsledky, kterých minimálně musí každý člen dosáhnout při provádění systému vydávání průkazů PTN.

Část B doporučuje postupy a činnosti vedoucí k dosažení těchto výsledků. Členové by části B měli věnovat plnou pozornost, ale povinná není.

Bez ohledu na výše uvedené musí každý člen dodržovat všechny příslušné závazné požadavky Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) Doc 9303. Termínem „Doc 9303“ se rozumí sedmé vydání z roku 2015 vydané organizací ICAO a změny, které v tomto dokumentu mohou být následně provedeny v souladu se souvisejícími postupy ICAO. Členové musí dále věnovat plnou pozornost příslušným doporučením či radám obsaženým v Doc 9303, a to zejména v jeho části 2 a v jeho přílohách.


AMENDMENTS OF 2016

TO THE MARITIME LABOUR CONVENTION, 2006

Amendments to the Code relating to Regulation 4.3 of the MLC, 2006

Guideline B4.3.1 – Provisions on occupational accidents, injuries and diseases

At the end of paragraph 1, add the following text:

Account should also be taken of the latest version of the Guidance on eliminating shipboard harassment and bullying jointly published by the International Chamber of Shipping and the International Transport Workers’ Federation.

In paragraph 4, move “and” from the end of subparagraph (b) to the end of subparagraph (c). Add the following new subparagraph:

(d) harassment and bullying.

Guideline B4.3.6 – Investigations

In paragraph 2, move “and” from the end of subparagraph (e) to the end of subparagraph (f). Add the following new subparagraph:

(g) problems arising from harassment and bullying.

Amendments to the Code relating to Regulation 5.1 of the MLC, 2006

Standard A5.1.3 – Maritime labour certificate and declaration of maritime labour compliance

Move the text of the current paragraph 4 to the end of paragraph 3. Replace the current paragraph 4 with the following:

Notwithstanding paragraph 1 of this Standard, where, after a renewal inspection completed prior to the expiry of a maritime labour certificate, the ship is found to continue to meet national laws and regulations or other measures implementing the requirements of this Convention, but a new certificate cannot immediately be issued to and made available on board that ship, the competent authority, or the recognized organization duly authorized for this purpose, may extend the validity of the certificate for a further period not exceeding five months from the expiry date of the existing certificate, and endorse the certificate accordingly. The new certificate shall be valid for a period not exceeding five years starting from the date provided for in paragraph 3 of this Standard.

Appendix A5–II – Maritime Labour Certificate

Add the following text to the end of the model form for the maritime labour certificate:

Extension after renewal inspection (if required)

This is to certify that, following a renewal inspection, the ship was found to continue to be in compliance with national laws and regulations or other measures implementing the requirements of this Convention, and that the present certificate is hereby extended, in accordance with paragraph 4 of Standard A5.1.3, until …………………………………… (not more than five months after the expiry date of the existing certificate) to allow for the new certificate to be issued to and made available on board the ship. Completion date of the renewal inspection on which this extension is based was:

.......................................................................................................................................

Signed:..........................................................................................................................

(Signature of authorized official)

Place:.............................................................................................................................

Date:.............................................................................................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)


AMENDMENTS OF 2016 TO THE ANNEXES

OF THE SEAFARERS’ IDENTITY DOCUMENTS CONVENTION

(Revised), 2003 (No. 185)

Amendments to Annexes I, II and III of the Seafarers’ Identity Documents Convention (Revised), 2003 (No. 185)

A. Amendments to Annex I

Replace the current Annex I with the following:

Annex I

Model for seafarers’ identity document

1. Subject to the overriding requirements of Article 3 of this Convention, the seafarers’ identity document (PTN), whose form and content are set out below, shall – with respect to the materials used for it and the presentation and storage of the data that it contains – conform to the mandatory requirements for an electronic machine-readable travel document contained in International Civil Aviation Organization (ICAO) Doc 9303 on machine-readable travel documents, with full consideration being given to any relevant recommendations or advice in that document.

2. The term “Doc 9303” shall be understood as referring to the Seventh Edition, 2015, as published by ICAO and as it may subsequently be amended in accordance with the related procedures of ICAO. References in this Annex to particular provisions of Doc 9303 refer to the Seventh Edition, but shall be understood as also referring to the corresponding provisions of any subsequent edition. The Director-General of the International Labour Office may from time to time, as requested by the Governing Body, prepare guidance for Members as to the specific provisions of Doc 9303 to be taken into account.

3. The PTN shall be an electronic machine-readable identity document with physical characteristics as described in Section 2 of Part 3 of Doc 9303, “Specifications Common to all Machine Readable Travel Documents”. The printing and typefaces used in both the visual-inspection zone and the machine-readable zone shall be as described in Sections 3 and 4 respectively of Part 3 of Doc 9303.

4. The PTN shall include a contactless integrated circuit, with a data storage capacity of at least 32 kilobytes, encoded and digitally signed in accordance with Parts 9, 10, 11 and 12 of Doc 9303. The contactless integrated circuit shall meet all the requirements for the Logical Data Structure (LDS) set out in Part 10 of Doc 9303 but shall contain only the mandatory data elements required in that Part. The privacy of seafarers’ data stored in the contactless integrated circuit shall be protected by a Chip Access Control mechanism as described in Part 11 of Doc 9303. Data stored in the LDS shall be limited to the metadata and files required for the operation of the chip and its security features, as well as the following data elements, which are already visible, in the sense of eyereadable, in the visual-inspection and machine-readable zones of the PTN:

(a) in data group 1 of the LDS: a duplication of the machine-readable zone data, referred to below;

(b) in data group 2 of the LDS: the biometric representation required by Article 3, paragraph 8, of this Convention, which shall comply with Part 9 of Doc 9303 for the “Primary Biometric: Facial Image”. This facial image of the seafarer shall be a copy of the photograph referred to in (o) below, but compressed to a size in the range of 15–20 kilobytes; and

(c) the Document Security Object that is needed to validate the integrity of data stored in the LDS using the ICAO Public Key Infrastructure defined in Part 12 of Doc 9303.

5. The PTN shall be protected from tampering, photograph substitution or other fraudulent activity by adherence to the requirements of Part 2 of Doc 9303, “Specifications for the Security of the Design, Manufacture and Issuance of MRTDs”. It shall be protected by at least three physical security features from the list contained in Appendix A to Part 2 of Doc 9303. Examples of such security features are:

— optically variable features10 in the substrate or laminate of the identity document;

— tactile features11 in the substrate of the identity document;

— laser-perforated features12 in the substrate;

— two-colour guilloche design13 in the background of the identity document;

— microprinted text14 in the background;

— ultraviolet fluorescent ink;

— ink with optically variable properties;

— steganographic image15 incorporated in the identity document.

6. The data elements to be contained in the identity document and their placement within the various zones described in Doc 9303 are given below and no other information shall be contained in the PTN:

(a) issuing State: name in full, in Zone I, with no field caption;

(b) document type: “PTN”, in Zone I, with no field caption;

(c) “chip inside” symbol described in Section 2.3 of Part 9 of Doc 9303: in Zone I, with no field caption;

(d) full name of seafarer as a single field consisting of the primary identifier followed by a comma, then a space and then the secondary identifier, as defined in Doc 9303: in Zone II, with a field caption;

(e) sex of seafarer as a single letter, “F” for female, “M” for male or “X” for unspecified: in Zone II, with a field caption;

(f) nationality of seafarer, as a three-letter International Organization for Standardization country code in accordance with Section 5 of Part 3 of Doc 9303: in Zone II, with a field caption;

(g) date of seafarer’s birth, in the format DDbMMbYYYY, where “b” is a single blank space (for example, 23 03 1982): in Zone II, with a field caption;

(h) place of seafarer’s birth: in Zone II, with a field caption;

(i) any special physical characteristics that may assist in the identification of the seafarer: in Zone II, with a field caption. If the issuing authority chooses not to record any identifying characteristics, or if the seafarer has no particular identifying characteristics, then this field shall be filled with either the word “None”, or “Aucun”, or “Ninguna”;

(j) unique document number assigned to the PTN by the issuing authority of no more than nine characters: in Zone I for TD3 size documents, with a field caption; or, in Zone III for TD1 and TD2 size documents, with a field caption;

(k) date of issue of the PTN, in the format DDbMMbYYYY, where “b” is a single blank space (for example, 31 05 2014): in Zone III, with a field caption;

(l) date of expiry of the PTN, in the format DDbMMbYYYY, where “b” is a single blank space (for example, 31 05 2019): in Zone III, with a field caption;

(m) place of issue of the PTN: in Zone III, with a field caption;

(n) signature or usual mark of the seafarer: in Zone IV, without a field caption;

(o) photograph of the seafarer, conforming to the specifications for photographs set out in Part 3 of Doc 9303: in Zone V, without a field caption;

(p) the following statement in English, French or Spanish, in Zone VI, without a field caption:

“This document is a seafarers’ identity document for the purpose of the Seafarers’ Identity Documents Convention (Revised), 2003, of the International Labour Organization. This document is a stand-alone document and not a passport.”;

(q) name of the issuing authority, and contact details (telephone number including country code or URL of website or both) of the focal point under Article 4, paragraph 4, of this Convention: in Zone VI, with the following field caption in English, French or Spanish: “Issuing authority contact details”; and

(r) machine-readable zone printed in Zone VII as specified in Section 4 of Part 3 of Doc 9303, containing all the mandatory data elements specified in Section 4.2 of Part 4 (for TD3 size) or Part 5 (for TD1 size) or Part 6 (for TD2 size). The first two characters of the machine-readable zone shall be “IS” for TD1 or TD2 size, or “PK” for TD3 size.

7. The following additional data elements shall be contained only in TD3 size documents:

(a) document code: the letters “PK” in Zone I, with a field caption;

(b) issuing State, as a three-letter International Organization for Standardization country code in accordance with Section 5 of Part 3 of Doc 9303: in Zone I, with a field caption; and

(c) name of the issuing authority: in Zone III, with a field caption.

B. Amendments to Annex II

Replace the current Annex II with the following:

Annex II

Electronic database

The details to be provided for each record in the electronic database to be maintained by each Member in accordance with Article 4, paragraphs 1, 2, 6 and 7 of this Convention shall be restricted to:

Section 1

1. Issuing State as written in the visual-inspection zone of the seafarers’ identity document (PTN).

2. Full name of seafarer as written in the visual-inspection zone of the PTN.

3. Unique nine-character document number assigned to the PTN.

4. Date of expiry, or suspension, or withdrawal of the PTN, written in the format

DDbMMbYYYY, where “b” is a single blank space (for example, 31 05 2019).

Section 2

1. Compressed facial image of the seafarer as stored in the contactless integrated circuit of the PTN.

2. Photograph of the seafarer as printed in the visual-inspection zone of the PTN.

3. Details of all inquiries made concerning the PTN.

C. Amendments to Annex III

Replace the first three paragraphs of the current Annex III with the following:

This Annex sets out minimum requirements relating to procedures to be adopted by each Member in accordance with Article 5 of this Convention, with respect to the issuance of seafarers’ identity documents (PTNs), including quality-control procedures.

Part A lists the mandatory results that must be achieved, as a minimum, by each Member, in implementing a system of issuance of PTNs.

Part B recommends procedures and practices for achieving those results. Part B is to be given full consideration by Members, but is not mandatory.

Notwithstanding the above, each Member shall observe all relevant mandatory requirements in International Civil Aviation Organization (ICAO) Doc 9303. The term “Doc 9303” shall be understood as referring to the Seventh Edition, 2015, as published by ICAO and as it may subsequently be amended in accordance with the related procedures of ICAO. Members shall also give full consideration to the relevant recommendations or advice contained in Doc 9303, especially in Part 2 of that document and its appendices.

1 Usnesení Poslanecké sněmovny č. 1084 ze 7. září 2017 a usnesení Senátu č. 278 z 11. října 2017. Vzhledem k tomu, že oficiální texty Změn z roku 2016 byly od Mezinárodního úřadu práce obdrženy až v březnu 2017, nebylo je již z časových a procesních důvodů možné zahrnout do návrhu na ratifikaci Úmluvy samotné.
2 Implementace předchozích změn Úmluvy přijatých v roce 2014 v rámci EU byla 7. 12. 2017 schválena Radou EU v rámci revize směrnice 2009/13/ES.
3 https://www.icao.int/publications/pages/publication.aspx?docnum=9303
4 Opticky proměnlivý prvek je obraz nebo prvek, jehož vzhled se liší barvou nebo tvarem v závislosti na úhlu pohledu či osvětlení.
5 Hmatový znak je prvek na povrchu, který dokumentu dává rozpoznatelný „pocit“.
6 Laserová perforace je proces, při kterém jsou vytvořeny číslice, písmena nebo obrázky perforací podkladu laserem.
7 Gravírovaný vzor je vzor kontinuálních jemných linek, obvykle generovaný počítačem, který vytváří jedinečný obraz, který lze přesně reprodukovat pouze v případě přístupu k zařízení, softwaru a parametrům použitým při tvorbě původního vzoru.
8 Mikrotisk je tištěný text nebo symboly menší než 0,25 mm / 0,7 pica bodů.
9 Steganografie je použití obrazu nebo informace, která je kódována nebo skryta v primárním vizuálním obrazu.
10 An optically variable feature is an image or feature whose appearance in colour or design changes depending on the angle of viewing or illumination.
11 A tactile feature is a surface feature giving a distinctive “feel” to the document.
12 Laser perforation is a process whereby numbers, letters or images are created by perforating the substrate with a laser.
13 A guilloche design is a pattern of continuous fine lines, usually computer generated, forming a unique image that can only be accurately re-originated by access to the equipment, software and parameters used in creating the original design.
14 Microprint is printed text or symbols smaller than 0.25 mm/0.7 pica points.
15 Steganography is the use of an image or information that is encoded or concealed within a primary visual image.