Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

V průběhu druhého roku 11. funkčního období Senátu PČR nedošlo ke kompetenčním změnám výboru.

Na ustavující schůzi 12. funkčního období konané dne 14. listopadu 2018 byl zvolen předsedou výboru senátor Jiří Drahoš a místopředsedy výboru senátoři Zdeněk Papoušek, Ladislav Chlupáč, Pavel Štohl a Jan Tecl. Byl zřízen Podvýbor pro sport a jeho předsedou byl zvolen senátor Pavel Karpíšek.

V 11. funkčním období roku 2018 se výbor sešel k 8 schůzím, v jejichž průběhu bylo přijato 76 usnesení. Ve 12. funkčním období roku 2018 se konaly 2 schůze a bylo přijato 11 usnesení.

Výbor se zabýval celkem 20 senátními tisky, z toho

  • 8 senátních tisků se týkalo petic s počtem podpisů nad 10 tisíc,
  • 3 senátních tisků se týkalo návrhů zákonů,
  • 3 mezinárodní smlouvy,
  • 3 evropské tisky,
  • senátní tisk obsahující Souhrnnou zprávu Veřejného ochránce práv za rok 2017,
  • senátní tisk obsahující Výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2017,
  • senátní tisk obsahující Výroční zprávu o činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2017.

Dále výbor projednal:

  • Zprávu o činnosti výboru za r. 2017,
  • Zprávu o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2017, Výroční zprávu o podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a přehledu ostatních podání a dotazů za rok 2017 a Výroční zprávu za rok 2017 pro mediální oblast.

Kompetence výboru jsou velmi rozsáhlé, na což upozorňuje široká paleta aktivit, které vyplývají z náplně jednotlivých kategorií uvedených v názvu výboru.

Výbor na základě usnesení č. 92/17 pořádal dne 6. února 2018 veřejné slyšení na téma: „Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy“. Celým veřejným slyšením se nesla vlna kritiky a nesouhlasu s novelou školského zákona č. 178/2016 Sb., který s účinností od roku 2020 nařizuje mateřským školkám přijímat povinně dvouleté děti do svých tříd. Zaznělo upozornění, že mateřské školy a jejich zřizovatelé na tento krok nejsou připraveni personálně ani kapacitně. Během veřejného slyšení se také diskutovala nutnost řešení pro matky samoživitelky nebo rodiče, kteří se musí z existenčních důvodů vrátit dřív do práce. Představeny byly možnosti využití tzv. dětských skupin, samostatných tříd v mateřských školách pouze pro dvouleté děti či možnost mikrojeslí, pilotního projektu, který spustilo v roce 2016 MPSV. Výsledkem slyšení je iniciace a spolupráce na změně školského zákona a zároveň vytvoření vhodných podmínek pro ty rodiče, kteří své děti do zařízení umístit potřebují.

Na základě usnesení č. 111/18 výbor pořádal dne 27. února 2018 veřejné slyšení na téma „Současný život Lužických Srbů – vzdělávací systém a jedinečnost jazyka a problematika povrchové těžby uhlí v Lužici“. Slyšení se zúčastnili zástupci Lužických Srbů, kteří referovali o situaci Lužických Srbů ve spolkových zemích Sasko a Braniborsko, ve kterých Lužičtí Srbové žijí historicky již od 6. století. Lužičtí Srbové mají statut našeho krajana a Česká republika podporuje tuto národnostní menšinu prostřednictvím projektů z vládního programu Podpory českého kulturního dědictví v zahraničí a také z českosaského vzdělávacího projektu, který realizuje MŠMT ČR a Ministerstvo kultury Svobodného státu Sasko. Lužičtí Srbové mají zájem o zachování svého jazyka, kultury a svých tradic. Mají propracovaný systém výuky svého jazyka již ve školkách a školách na Lužici, kdy se dnes vyučuje tomuto jazyku asi 5 700 dětí a tímto jazykem dodnes mluví asi 23 tisíc obyvatel Lužice. Mezi hlavní problémy Lužických Srbů patří těžba hnědého uhlí, která v minulosti zlikvidovala velké množství lužickosrbských vesnic a i nyní se jedná o možné těžbě uhlí v oblasti střední Lužice, což by mělo za následek vystěhování této menšiny do jiných míst, a tím pádem by mohlo dojít k zániku kulturního dědictví Lužických Srbů.

Dne 13. března 2018 výbor pořádal na základě usnesení č. 112/18 veřejné slyšení k petici na podporu přípravy a realizace dálnice D43 (Brno – Moravská Třebová) a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (senátní tisk č. 242). Na veřejné slyšení byli pozváni zástupci petičního výboru, Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj, Jihomoravského kraje, Magistrátu města Brna, Ředitelství silnic a dálnic, Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 a dále byli pozváni zástupci obcí, podnikatelské sféry a další zainteresovaní občané. Své názory na veřejném slyšení vyjádřili nejen zástupci samospráv, podnikatelských subjektů, ale i občané, kteří jsou touto problematikou dotčeni a bydlí v jižní části území, kde se počítá s některou z více variant dálnice. Cílem petice je urychlit přípravu a realizaci D43.

Na základě usnesení č. 100/18 výbor pořádal dne 28. března 2018 veřejné slyšení k petici „NE ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí!“

Dne 6. dubna 2018 výbor pořádal (usnesení č. 107/18) veřejné slyšení na téma: „Co můžeme ještě udělat pro bývalé politické vězně a jejich rodiny?“. Akce byla pořádána při příležitosti 50. výročí vzniku Sdružení bývalých politických vězňů K–231 a 40. výroční vzniku Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Program byl uspořádán do tří bloků, se svými příspěvky vystoupili zástupci ÚSTR, Oddělení vydávání osvědčení – 3. Odboj, Odboru pro válečné veterány, MO ČR, Ústavu paměti národa SR, KPV ČR, Sdružení bývalých politických vězňů, Rady vlády pro lidská práva, VONS, Etické komise ČR a Výboru pro bezpečnost PS PČR.

Dne 24. dubna 2018 výbor pořádal (usnesení č. 122/18) kulatý stůl k petici „#Vyjdi ven“, kterou předložili zástupci studentů středních a vysokých škol. Na kulatém stolu byly diskutovány oblasti, kterých se petice dotýkala: (Ne)jmenování trestně stíhané osoby premiérem jako problém ústavního práva. Jaké jsou ústavní hranice pro vládu v demisi (časové trvání, rozsah činnosti)? Jaká je role prezidenta republiky v procesu sestavování vlády s důvěrou Poslanecké sněmovny? Kdy může vláda v demisi systémově obejít PS a tak zavázat následující vládu? Diskuze se zúčastnili odborníci, kteří se k dané problematice vyjádřili v právní rovině, dále se v hojném zastoupení diskuze zúčastnili senátoři a senátorky a také zástupci studentů. V závěru zaznělo doporučení, že řešení nemusíme hledat u soudu, ale u aktivních občanů a v rozvíjení znalostí a porozumění demokratickým procesům a procedurám.

Na základě usnesení č. 134/18 výbor uspořádal dne 15. května 2018 veřejné slyšení na téma: „Současná situace v Sýrii a postoj české zahraniční politiky“. Se svými příspěvky vystoupili zástupce ministerstva zahraničních věcí, Syřané seznámení se současnou situací v zemi, bývalý poslanec I. Gabal, europoslankyně M. Šojdrová, zástupce organizace Člověk v tísni a další odborníci.

Dne 28. května 2018 výbor na základě usnesení č. 116/18 pořádal veřejné slyšení k petici „Za kvalitní podmínky ve vzdělávání“ (senátní tisk č. 227). K diskuzi byli přizváni zástupci MŠMT ČR, MF ČR, České konference rektorů, Rady vysokých škol, Asociace děkanů pedagogických fakult, Asociace ředitelů gymnázií, Učitelské platformy a celá řada dalších expertů na oblast školské problematiky. Cílem petice bylo upozornit politiky, že úroveň školství na všech jeho stupních nelze zvyšovat bez vytvoření kvalitních podmínek, materiálních i platových. Je nutné podporovat plán na opakované zvyšování platů učitelů s cílem dosáhnout 130 procent průměrné mzdy v ČR, pamatovat na neučitelské profese a důsledně bojovat za omezení administrativní zátěže škol.

Na základě usnesení č. 126/18 výbor pořádal dne 5. června 2018 veřejné slyšení k petici „Za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb“ (senátní tisk č. 252). V úvodu byli přítomní seznámeni se záměrem petice a odůvodněním jejího předložení. Se svými příspěvky a stanovisky vystoupili zástupci České pošty, Ministerstva financí, Ministerstva vnitra, Ministerstva průmyslu a obchodu a celá řada dalších odborníků.

Dne 18. června 2018 výbor uspořádal na základě usnesení č. 136/18 veřejné slyšení k petici „Na podporu infrastrukturních projektů: - dálnice D49 Hulín–Fryšták-hranice ČR/SR, - dálnice D55 Otrokovice-St. Město-Břeclav“ (senátní tisk č. 275). S vyjádřením vystoupila senátorka A. Hubáčková, do jejíhož volebního obvodu území spadá, následovala vystoupení zástupců MD ČR, MMR ČR, MŽV ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Státního fondu dopravní infrastruktury. Organizátoři petice se rozhodli apelovat na vládu a zákonodárce, aby přijali legislativní změny, které urychlí stavbu dopravních staveb a omezí možnosti blokovat přípravu dálnic. Ve vystoupeních často zazněla vyjádření, že v současné době zahájení stavebních prací brání především žaloby ekologických organizací. Jistou nadějí na zlepšení situace by mohla být novela zákona o urychlení dopravních staveb.

Výbor uspořádal na základě usnesení č. 119/18 dne 17. září 2018 veřejné slyšení na téma: „Budoucnost mediální výchovy: Aktéři vzdělávací politiky a mediální výchova“. VSV se konalo za odborné spolupráce s Institutem komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK, Pedagogickou fakultou UK a nadací Green Foundation. VSV završilo sérii odborných seminářů na téma mediální gramotnosti a mediální výchovy, které se v loňském roce uskutečnily v Senátu PČR. Na základě seminářů byl vytvořen text shrnující stěžejní zjištění a byla formulována doporučení ke zlepšení stávajícího stavu. Toto bylo hlavním podkladem pro diskusi na VSV, na kterou byli pozváni zástupci MŠMT ČR, MK ČR, MPO ČR, MV ČR, MO ČR, MMR ČR a RRTV.

Dne 16. října 2018 výbor na základě usnesení č. 158/18 uskutečnil veřejné slyšení na téma: „Aktuální problémy českého muzejnictví“. VSV se konalo za odborné podpory Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. (AMG). Po úvodních projevech přiblížili zástupci AMG v krátkých vystoupeních zásadní témata, která je potřeba řešit, a to především přípravu systému registrace a akreditace muzeí a galerií v ČR, problematiku GDPR v oboru muzejnictví, dopad novely zákona o zbraních a střelivu na činnost muzeí stejně jako otázku oceňování sbírek muzejní povahy. Účastníci byli také seznámeni se strategickými cíli AMG, s tematikou muzejních institucí jako součásti systému dalšího vzdělávání v ČR a s problémy při odměňování zaměstnanců v oblasti muzeí a galerií stejně jako s aktuálním stavem Národní soutěže muzeí Gloria musaealis.

Na základě usnesení č. 157/18 výbor pořádal dne 23. října 2018 veřejné slyšení k petici „Braňme média veřejné služby“ (senátní tisk č. 283). Zástupci petentů vyjádřili znepokojení nad tím, jak silným tlakům jsou v současnosti média veřejné služby vystavena a vyzvali k ochraně jejich nezávislého postavení. Na VSV byly diskutovány otázky ekonomické nezávislosti médií veřejné služby, nastavení veřejné kontroly, vládní záměry v legislativě médií veřejné služby a své poznatky a zkušenosti představili také generální ředitelé ČT a ČRo. Zazněly zde názory, že je třeba změnit současný legislativní stav, nicméně by se mělo postupovat velmi uvážlivě a nejdříve by měla na toto téma proběhnout veřejná diskuze, která by pomohla přesně definovat, čím by média veřejné služby měla být, kdo bude jejich uživatelem, jakým způsobem má fungovat přehledné financování, jak nastavit efektivní systém kontroly atd.

Výbor uskutečnil dne 19. listopadu 2018 na základě usnesení č. 160/18 veřejné slyšení k petici „Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem“ (senátní tisk č. 265). V úvodu VSV byli přítomní seznámeni se záměrem petice a odůvodněním jejího předložení. Se svými příspěvky a stanovisky vystoupili zástupci Ministerstva zahraničních věcí, Českého helsinského výboru, Aca Media, Sinopsis a řada dalších hostů. Přítomní si vyslechli i prohlášení Amnesty International.

Na základě usnesení č. 84/17 výbor uskutečnil dne 18. ledna 2018 slavnostní představení 6. ročníku odborné konference „Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost“, které se konalo za odborné podpory Služby a školení MB, z. ú, a Mladoboleslavské univerzity 3. věku a volného času seniorů. Jedná se o setkání odborníků, kteří se systematicky zabývají vzděláváním seniorů na akademické půdě vysokých škol, ve vzdělávacích institucích, v prostředí knihoven, muzeí, škol apod. Cílem je výměna a shrnutí zkušeností z oblasti vzdělávání seniorů, které je významné nejen pro ně samotné, pro jejich rodiny, společnost, ale i pro možnost jejich uplatnění na pracovním trhu. Výsledkem je nejen vzdělávací, ale také společenský efekt.

Dne 25. ledna 2018 výbor uskutečnil na základě usnesení č. 96/17 seminář na téma: „Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“. Semináře byl určen především pro zástupce ZDVOPů. Projednávala se otázka financování těchto zařízení a potřeba sjednat okamžitou nápravu. Z diskuze vyplynulo, že dobrou cestou by mohlo být založení asociace ZDVOPů, jejíž mluvčí by hájili zájmy a potřeby ZDVOPů, dovedli návrhy řešení představit a vykomunikovat např. při blížících se jednáních s MPSV, ale i s kraji a obcemi.

Na základě usnesení č. 114/18 výbor pořádal dne 28. března 2018 slavnostní udílení Medailí MŠMT ke Dni Učitelů. Medaile MŠMT je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zlepšování podmínek ve školství, je nejvyšším rezortním oceněním. Medaile se uděluje od roku 1992 a uděluje se ve dvou stupních – 1. a 2. stupně. Medailí prvního stupně v r. 2018 obdrželo 16 a Medaili druhého stupně 24 osob.

Na základě usnesení č. 115/18 výbor pořádal dne 23. dubna 2018 finále XXIII. ročníku soutěže Debatní liga a Debate League. Diskutovalo se na téma „Veřejnoprávní média jsou důležitá pro demokracii“ a „Majority voting system is preferable to the proportional one“. V závěru akce proběhlo vyhlášení vítězů a zhodnocení. Akce byla zaměřena na podporu komunikačních dovedností, kritického myšlení, tolerance a úcty k odlišným názorům a na motivaci mladých lidí k větší míře angažovanosti v současném dění.

Dne 25. dubna 2018 na základě usnesení č. 110/18 výbor uskutečnil ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR veřejnou přednášku prof. Dietera Vollhardta (Univerzita Augsburg) „What is a scientific theory?“ s navazujícím koncertem klasické hudby. Výbor pořádá veřejné přednášky s cílem představit špičkové odborníky z celého světa ve vybraných oblastech výzkumu a přiblížit posluchačům některé dynamicky se rozvíjející teorie a podpořit tak zájem naší veřejnosti o klíčová témata současné vědy.

Na základě usnesení č. 105/18 výbor spolupořádal s první místopředsedkyní Senátu PČR M. Horskou dne 13. května 2018 mezinárodní mistrovství ve znalostech Bible. Akce se konala za odborné podpory Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém.

Na základě usnesení č. 118/18 výbor pořádal za odborné podpory Společnosti Franze Kafky 24. ročník studentské literární soutěže Cena Maxe Broda. Akce se konala dne 6. června 2018. Jedná se o studentskou literární soutěž o nejlepší esej, která je určena studentům středních škol do 20 let. Cílem je vést mladé lidi k zamyšlení nad aktuálními společenskými a kulturními jevy a k pěstování dovednosti kultivovaného písemného vyjádření vlastního názoru.

Dne 7. června 2018 výbor pořádal na základě usnesení č. 128/18 slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z maturity z Matematiky plus. Jde o výběrovou dobrovolnou zkoušku z matematiky, kterou vyhlásilo MŠMT. Bylo oceněno 12 studentů, kteří zkoušku splnili na maximální počet bodů.

Výbor uspořádal na základě usnesení č. 103/18 dne 20. června 2018 slavnostní předání titulů Ekoškola. Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, který pomáhá žákům a učitelům vytvořit ze školy příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu. Žáci se učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci odpadů, úspory energie či vody a zlepšují prostředí své školy i jejího okolí. Mezinárodní titul Ekoškola získalo 23 mateřských, 37 základních a středních škol.

Na základě usnesení č. 148/18 výbor pořádal dne 5. září 2018 slavnostní akci k prezentaci knihy „Jizvy zůstávají“ s podtitulem „Dědictví zla stále živé“. Kniha navazuje na autorovu předešlou publikaci „Nezhojené rány národa“ z roku 2012. Autor knihy představil doposud nepříliš zpracované téma, osudy dětí politických vězňů nejen v období 50. a 60. let minulého století, ale sleduje jejich příběhy až do současnosti.

Dne 3. října 2018 na základě usnesení č. 149/18 výbor uskutečnil seminář na téma: „Jak zvýšit zájem u dětí a mládeže o technické vědy a učební obory“. K diskuzi byli přizváni zástupci MŠMT, ČŠI, škol a další odborníci na vzdělávání. Přítomní se shodli na tom, že učitelé dostatečně nepodporují zájem dětí o technické vědy. Ke změně by je měly motivovat vyšší platy a příklady škol, kde fungují úspěšné projekty na podporu technického vzdělávání. Mohly by k tomu přispět i úpravy v tzv. rámcových vzdělávacích programech. Nyní je připravuje Národní ústav pro vzdělávání a hotovy by měly být do roku 2020. Školy by pak měly mít povinnost více se zaměřovat i na technické vzdělávání.

Na základě usnesení č. 168/18 výbor uskutečnil dne 19. října 2018 konferenci „100 let výročí republiky: reflexe a budoucnost v Evropě“. Akce proběhla ve spolupráci s organizací Mladí křesťanští demokraté, z. s. Na program byly zařazeny tyto okruhy témat: 100 let republiky, co nám dala a vzala? Budoucnost křesťansko-demokratické politiky pohledem mladých, Vize české demokracie v Evropě.

Výbor pořádal na základě usnesení č. 129/18 dne 20. listopadu 2018 celostátní konferenci „Cesta ke svobodě a demokracii: česko-slovenské vztahy“. Akce se konala ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání. Hlavní téma bylo zaměřeno na celkové objasnění společensko-politické situace polistopadového vývoje a významné mezníky vývoje Československa a ČR. Dalšími tématy byly problémy demokratického vývoje našeho státu, principy, meze a možnosti české zahraniční politiky, postavení ČR v EU.

Dne 22. listopadu 2018 na základě usnesení č. 169/18 výbor pořádal ve spolupráci s Výborem pro záležitosti EU pátý ročník simulace Evropského parlamentu KeplerEP.

Na základě usnesení č. 133/18 se výbor usnesl poskytnout záštitu nad „Malostranskými komorními slavnostmi 2018“. Malostranské slavnosti pořádala Kancelář Senátu za podpory a spolupráce výboru. V termínu od 16. září do 18. listopadu 2018 se uskutečnilo celkem 5 koncertů.

Svým usnesením č. 102/18 se výbor usnesl spolupořádat a převzít záštitu nad slavnostním aktem udělení autorizace novým členům České komory architektů dne 26. února 2018. Další se konalo na základě usnesení č. 141/18 dne 19. června 2018 a na základě usnesení č. 166/18 dne 29. října 2018. Autorizace se uděluje architektům, kteří úspěšně složili zkoušku odborné způsobilosti. Česká komora architektů musí podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění, umožnit složení autorizačního slibu do jednoho měsíce od úspěšného složení zkoušky odborné způsobilosti.

Na základě usnesení č. 6/18 (12. f. o.) výbor uskutečnil dne 10. prosince 2018 seminář &bdquoBoj s dezinformacemi v ČR&ldquo. Na semináři vystoupili přední čeští experti zabývající se fake news a dezinformačními kampaněmi.

Usnesením č. 89/17 výbor převzal záštitu nad akcí „Dveře jízdárny dokořán“, kterou pořádalo Městské kulturní středisko Tachov jako XVI. ročník letního hudebního festivalu. Ve dnech 27. května – 2. září 2018 proběhlo pět koncertů.

Na základě usnesení č. 120/18 výbor převzal záštitu nad koncertem lidové dechovky Březováček z Březové u Sokolova, který se uskutečnil dne 18. května 2018 ve Valdštejnské zahradě.

Na základě usnesení č. 131/18 výbor převzal záštitu nad 16. ročníkem Cyklo-běhu za ČR bez drog, který se uskutečnil ve dnech 11. – 22. června 2018.

Výbor převzal záštitu (usnesení č. 159/18) nad konferencí na téma: „Význam univerzit třetího věku ve vzdělávání seniorů“, která se uskutečnila dne 12. listopadu 2018 v prostorách Senátu PČR.

Další záštitu výbor převzal na základě usnesení č. 171/18, a to nad finálovým kolem soutěže Olympiáda lidských práv, které se uskutečnila v prosinci 2018.

Ve dnech 6. – 11. června 2018 se na základě usnesení 143/18 uskutečnila zahraniční pracovní cesta do Řecka. Dále se uskutečnila ve dnech 12. – 20. září 2018 pracovní zahraniční cesta do Sloviska a Chorvatska (usnesení č. 147/18) a pracovní zahraniční cesta na Maltu ve dnech 20. – 23. listopadu 2018 (usnesení č. 170/18). Tématem cest byl Evropský rok kulturního dědictví 2018 a edukace jako cesta ke zkvalitňování péče o kulturní dědictví. Se zahraničními partnery členové diskutovali způsoby jak nacházet účinné způsoby zprostředkování hodnot kulturního dědictví a věnovali se hledání nových přístupů ke vzdělávání v oblasti péče o kulturní dědictví na celostátní i regionální úrovni.

Na základě usnesení č. 130/18 výbor uskutečnil dne 27. června 2018 výjezdní zasedání výboru do Památníku Lidice. Po prohlídce Památníku senátoři a senátorky zasadili růže do "Záhonu republiky". Připomněli si tak nejenom tragické vyhlazení Lidic, ale i 100 let od vzniku samostatného Československa.

Senát Parlamentu České republiky obdržel v roce 2018 celkem 19 peticí, z toho 7 petic s více jak 10 tisíci podpisy. Každá doručená petice je výborem zaevidována a posouzena zda splňuje náležitosti, které jsou stanovené zákonem č. 85/1999 Sb., o právu petičním. Petice jsou zařazovány k projednání na nejbližší schůzi výboru, kde je rozhodnuto o postupných krocích pro jejich vyřízení. Petice s počtem podpisů nad deset tisíc jsou vyřizovány v souladu s ustanovením § 142 a § 142a) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu a v souladu s Podrobnějšími pravidly projednávání petic v Senátu PČR. Petice s více jak 10 tisíci podpisy jsou vedeny jako samostatný senátní tisk a jsou projednány na schůzi Senátu. Výbor přijal také 17 jiných podání od jednotlivých občanů. Na všechna doručená jiná podání byla vždy zpracována odpověď, v oprávněných případech byla vyžádána odborná stanoviska příslušných resortů a orgánů.

Výroční zpráva o činnosti výboru nemůže zdaleka vystihnout šíři aktivit výboru, ale i jeho jednotlivých členů jak na půdě Senátu PČR, tak i v jejich volebních regionech.

Jiří Drahoš v. r.
předseda Výboru