Zpráva o činnosti Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

11. a 12. funkční období

Činnost výboru byla zaměřena především na problematiku veřejné správy, financování rozvoje jednotlivých regionů, rozpočtového určení daní, legislativu životního prostředí a důležité dokumenty z Evropské unie.

Složení výboru od 16. listopadu 2016 (11. funkční období)
předseda: Zbyněk Linhart
místopředsedové: Jiří Carbol
  Jan Látka
  Zdeněk Nytra
  Jitka Seitlová
členové: Zdeňka Hamousová
  Renata Chmelová
  Jan Horník
  Radko Martínek
  Ivo Valenta
  Petr Vícha
  Miloš Vystrčil
Složení výboru od 14. listopadu 2018 (12. funkční období)
předseda: Zbyněk Linhart
místopředsedové: Jiří Carbol
  Petr Holeček
  Zdeněk Nytra
členové: Ivo Bárek
  Zdeňka Hamousová
  Jitka Seitlová
  Ivo Valenta
  Ivo Valenta
  Petr Vícha
  Miloš Vystrčil
  Lukáš Wagenknecht

V roce 2018 Výbor projednal na celkem 12 schůzích (z toho 1 schůze ve 12. FO):

 • 21 návrhů zákonů, včetně senátních;
 • 9 dokumentů EU;
 • 1 Zprávu o životním prostředí České republiky 2016 (včetně zprávy z krajů ČR);
 • 4 ratifikace;
 • 27 ostatní.

Činnost výboru v jednotlivých měsících

Leden

 • 31. ledna 2018 – 13. schůze VUZP
  Na programu schůze byl senátní návrh zákona o volbách (ST 209), dále zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (ST 193). Výbor se také detailně zabýval problematikou GDPR (ochrana osobních údajů) a v této souvislosti navázal na přechozí projednávání problematiky na VUZP dne 1. 11. 2017. Konstatoval, že současný stav příprav ČR na budoucí naplnění tohoto zákona je i nadále nedostatečný. Výboru také projednal Zprávu o životní prostředí v krajích ČR v roce 2016 a Zprávu o životním prostředí ČR v roce 2016 – obě zprávy vzal výbor na vědomí.

Únor

 • Probíhala příprava zahraniční pracovní cesty výboru do Izraele.
 • Výbor se věnoval přípravě výjezdního zasedání výboru v Hradci Králové u příležitosti konference ISSS2018/V4 DIS a tisk pamětních listů.

Březen

 • 28. března 2018 – 14. schůze VUZP
  Po projednání na VUZP byl výborem zamítnut návrh zákona o volbách (ST 244), byly projednány evropské dokumenty týkající se oběhového hospodářství (K108/11 a K109/11) a výbor se vyjádřil k závěrům konference „Sesuvy půdy – podceňované nebezpeční“, kterou v listopadu 2017 uspořádal ve spolupráci s Akademií věd ČR.

Duben

 • Ve dnech 8. – 13. 4. 2018 se konala pracovní zahraniční cesta výboru do Portugalska. Vedoucím delegace byl místopředseda Senátu J. Kubera, zástupci VUZP pak předseda Z. Linhart a členové Z. Hamousová a J. Horník. Senátní delegace uskutečnila jednání s partnerskými výbory Národního shromáždění Portugalska a na příslušných ministerstvech a institucích na téma elektronizace veřejné správy. Dále se senátoři zúčastnili slavnostního otevření honorárního konzulátu na Azorských ostrovech.
 • Ve dnech 8. – 10. dubna 2018 výbor uspořádal výjezdní zasedání v Hradci Králové, kde se členové VUZP zúčastnili mezinárodní konference ISSS2018/V4 DIS a senátor M. Vystrčil předal vítězům jednotlivých kategorií pamětní listy Senátu PČR.
 • 18. dubna 2018 – 15. schůze VUZP
  Výbor na této schůzi projednal zákon o hornické činnosti (ST 260), který doporučil schválit, na žádost Petičního výboru Senátu PČR se zabýval peticí na podporu přípravy a realizaci dálnice D43 (Brno – Moravská Třebová) a svým usnesením podpořil výstavbu dálnice v tomto úseku. Předseda výboru senátor Z. Linhart přítomné členy výboru seznámil s aktuální situací ve strukturálně postižených regionech a výbor vyzval vládu ČR, aby se touto situací okamžitě a intenzivně zabývala.

Květen

 • 16. května 2018 – 16. schůze VUZP
  Po projednání byl zákon o vodách (ST 267) vrácen Poslanecké sněmovně s rozsáhlými pozměňovacími návrhy, stejně tak i zákon o výkonu činností v oblasti cestovního ruchu (ST 268) a zákon o střetu zájmů (ST 270). O všech výše uvedených návrzích zákona se vedla velmi podrobná debata, která vyústila v přijaté pozměňovací návrhy.
 • Ve dnech 20. – 25. 5. 2018 delegace Výboru ve složení senátor Z. Linhart, senátor J. Carbol, senátor Z. Nytra a senátor R. Martínek uskutečnila zahraniční pracovní cestu do Izraele. Cesta byla zaměřená na jednání s partnery v izraelském Knessetu, problematiku odpadového hospodářství. Velmi důležitým tématem byla voda – efektivní závlahové systémy a hospodaření s vodou, získávání pitné vody odsolováním.
 • Dne 31. 5. 2018 pořádal Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR seminář „Odpadové hospodářství obcí ČR“. V prvním bloku účastníci diskutovali o vývoji nakládání s komunálními odpady v ČR i EU, druhý blok byl pak zaměřen na snižování produkce směsných odpadů v obcích a městech. Na závěr semináře proběhlo vyhlášení výsledků 4. ročníku Odpadového Oskara a prezentace výsledků oceněných měst a obcí. Akce proběhla ve spolupráci s neziskovou organizací Arnika, která se zaměřuje na ochranu životního prostředí.

Červen

 • Dne 4. 6. 2018 uspořádal Výbor v Jednacím sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR konferenci na téma „Inovační rozvoj infrastruktury měst a obcí“. V prvním bloku byly přednášejícími uvedeny prezentace na téma Energetika, ve druhém bloku pak o Smart City v praxi, Dopravě a Industry 4.0 a ve třetím bloku pak bylo téma Financování. Konference proběhla pod záštitou místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Ivo Bárka a ve spolupráci s Czech Smart City Cluster, spolkem, jehož posláním je rozvoj a participace na konceptu „Chytrého města“, konceptu propojujícího veřejné služby s informačními technologiemi, realizovaného především na území ČR.
 • Dne 7. 6. 2018 pořádal Výbor v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR slavnostní předání Ceny Josefa Vavrouška za rok 2017. Cena nese jméno federálního ministra životního prostředí, představitele konceptu trvale udržitelného života v rámci celé Evropy, za něhož byly položeny základy a principy celé právní ochrany a vztahů člověka a přírody. Akce se konala za odborné podpory Nadace Partnerství zabývající se podporou v oblasti životního prostředí. Gestorem akce v Senátu byla senátorka J. Seitlová.
 • Dne 14. 6. 2018 pořádal Výbor v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu P ČR Závěrečnou konferenci celoroční soutěže s tématikou ochrany klimatu – CO2 liga, ročníku 2017/2018 za účastí senátorky J. Seitlové, místopředsedkyně výboru a R. Brabce, ministra životního prostředí ČR. Na konferenci představilo 6 nejlepších týmu svoji práci, související s globální změnou klimatu, a byli vyhlášeni vítězové. Akce proběhla ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica.
 • 27. června 2018 – 17. schůze VUZP
  Červnová schůze výboru umožnila projednání senátních návrhů: zákona o silničním provozu (ST 261), který byl výborem doporučen schválit ve znění pozměňovacích návrhů. K projednanému návrhu energetického zákona (ST 239) se výbor vyjádřit totožně – podal návrh na schválení ve znění pozměňovacího návrhu a návrh o volbách (ST 109) byl výborem zamítnut.

Červenec

 • 11. července 2018 – 18. schůze VUZP
  Výbor se vyjádřil k návrhu zákona o ochraně ovzduší (ST 288), který doporučil schválit ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou a přijal stanovisko k petici „Na podporu infrastrukturních projektů: dálnice D49 Hulín – Fryšták – hranice ČR/SR, dálnice D55 Otrokovice – St. Město- Břeclav“. Další projednaným bodem byla petice „Za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb“, ke které výbor také přijal stanovisko. Při projednávání zákona o urychlení výstavby dopravní a další infrastruktury (ST 304) požádala zpravodajka výboru senátorka J. Seitlová o přerušení projednávání do příští schůze výboru.
 • 17. července 2018 – 19. schůze VUZP
  Navazující červencové zasedání výboru dokončilo projednávání ST 304 a detailně se výbor zabýval Balíčkem k víceletému finančnímu rámci 2021 – 2027 (ST N133/11 a K134/11). Po diskuzi zpravodaj výboru senátor J. Horník požádal o přerušení projednávání tohoto bodu do 8. srpna 2018 a současně požádal Ministerstvo financí ČR o zodpovězení dotazů k tomuto tisku. V závěru svého jednání výbor projednal žádost Senátu PČR o přípravu veřejného slyšení Senátu k situaci ve strukturálně postižených regionech a pověřil předsedu výboru senátor Z. Linharta přípravou tohoto veřejného slyšení.

Srpen

 • 8. srpna 2018 – 20. schůze VUZP
  Na svém zasedání se výbor znovu zabýval Balíčkem k víceletému finančnímu rámci 2021 – 2027 (N133/11 a K134/11). Po diskuzi zpravodaj výboru senátor J. Horník požádal o opětovné přerušení projednávání tohoto bodu do příští schůze výboru a současně požádal Ministerstvo financí ČR a další dotčená ministerstva o zodpovězení dotazů senátorů k tomuto tisku. Výbor také zaujal stanovisko k návrhu směrnice EP k omezení dopadu některých plastových výrobků (N154/11).

Září

 • Dne 6. září 2018 se člen VUZP senátor Z. Nytra zúčastnil pracovního jednání s komisařkou pro regionální politiku Evropské komise paní Corinou Cretu.
 • Dne 18. 9. 2018 pořádal Výbor v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR vyhlášení již 4. ročníku soutěže Komunální projekt roku 2018 pod záštitou ministryně pro místní rozvoj ČR Kláry Dostálové. Akce se konala za účasti ministra životního prostředí ČR Richarda Brabce, předsedy Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ivana Bartoše. Během odpoledne byli postupně vyhlášeni vítězové v jednotlivých kategoriích soutěže Komunální projekt roku 2018 – soutěže o nejlepší realizovaný projekt na úrovni místní samosprávy. Celkovým vítězem této soutěže se stala Alena Kacířová, starostka obce Dobratice z kategorie Utváření veřejného prostoru za projekt Veřejné prostranství v Dobraticích. Tuto soutěž pořádá časopis Moderní obec.
 • 19. září 2018 – 21. schůze VUZP
  Výbor pokračoval v projednávání Balíčku k víceletému finančnímu rámci 2021 – 2027 (N133/11 a K134/11). Po diskuzi bylo přijato stanovisko k tisku a následovalo projednávání Balíčku koheze (N161/11 a N162/11), a projednal také evropské tisky týkající se migrace (N160/11) a oblasti životního prostředí a klimatu (N155/11), které výbor projednal a zaujal k nim stanovisko. Na závěr výbor nominoval své zástupce do pracovní skupiny k problematice výjimek pro tzv. velká spalovací zařízení, kde byla členkou schválena senátorka J. Seitlová a jako náhradník senátor Z. Linhart.
 • 25. září 2018 – 22. schůze VUZP
  Podání informace k problematice lýkožrouta smrkového na území České republiky. Zástupci Lesů ČR, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a také zástupci Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, Krajský úřad Vysočina a další hosté z řad odborné veřejnosti se vyjádřili k aktuálnímu stavu v této kalamitní záležitosti.

Říjen

 • Ve dnech 4. – 5. 10. 2018 se senátorka J. Seitlová zúčastnila za Výbor 5. Dunajské parlamentní konference na téma klimatické změny, sucho a hospodaření s vodou na pozvání předsedy Národního shromáždění Maďarska.
 • Dne 12. 10. 2018 se konala, pod záštitou VUZP, mezinárodní konference „Obnovitelné zdroje energie“, na které Výbor zastoupila senátorka J. Seitlová, místopředsedkyně VUZP.

Listopad

 • Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 pořádal Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody Konferenci k 20. výročí založení Národní sítě záchranných stanic v ČR. Po úvodních vystoupeních Zbyňka Linharta, předsedy VUZP PČR, Vladimíra Dolejského, náměstka ministra životního prostředí ČR, Petra Orla, senátora PČR a předsedy Národní sítě záchranných stanic a Libora Ambrozka, předsedy Svazu ochránců přírody, se vystupující v jednotlivých panelech i následně v diskusích zaměřili především na zhodnocení dosavadního fungování záchranných stanic, které jako první vznikly v ČR již v 70. letech 20. století. Dalším neméně důležitým tématem, které znělo v příspěvcích vystupujících, bylo zajištění pomoci handicapovaným volně žijícím živočichům a jejich následný návrat do volné přírody. Konference se zúčastnili také zástupci slovenské Rehabilitační a chovné stanice Zázrivá a zástupce Rehabilitační stanice při správě CHKO Polana, kteří prezentovali své mnohaleté zkušenosti. Stejně jako jejich čeští kolegové zdůraznili důležitost osvěty a výchovné činnosti u široké veřejnosti.
 • 7. listopadu 2018 – 23. schůze VUZP
  Na své poslední schůzi výbor projednal Úmluvu o ochraně evropských planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů (ST 324), kdy výbor doporučuje Senátu vyslovit souhlas s ratifikací. Výbor projednal také zákon o krajském referendu (ST 336), který doporučil vrátit Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy.
 • 14. listopadu 2018 – 1. ustavující schůze VUZP ve 12. funkční období
  V rámci ustavující schůze byli zvoleni ověřovatelé výboru (senátoři J. Carbol, Z. Hamousová, J. Seitlová a P. Vícha), byl zvolen předseda výboru (senátor Z. Linhart) a byli zvoleni místopředsedové výboru (senátoři Z. Nytra, J. Carbol a P. Holeček).
 • Ve dnech 20. – 23. 11. 2018 Výbor uskutečnil zahraniční cestu do Velké Británie ve složení sen. J. Horník, sen. M. Vystrčil, sen. J. Seitlová, sen. Z. Hamousová; doprovod tajemnice výboru K. Šarmanová. Hlavním tématem cesty bylo získání poznatků z oblasti elektronizace státní správy, jednání s partnery ze Sněmovny lordů a Dolní sněmovny britského Parlamentu. Delegace také předala ocenění předsedy Senátu PČR a Ministerstva obrany ČR letci RAF panu Kurtu Taussigovi.

Prosinec

 • 12 prosince 2018 – 2. schůze VUZP
  Na schůzi byl projednán ST č. 4 – zákon o státní službě, projednávání ST vyústilo v přijetí pozměňovacích návrhů, stejně tak i projednávání ST č. 9 – autorského zákona. Zpravodajka výboru senátorka J. Seitlová seznámila výbor se svým stanoviskem k petici proti stavbě úložiště radioaktivního odpadu v lokalitě Horka, kterou do Senátu PČR zaslal spolek Zdravý domov Vysočina.

Semináře, konference a další akce VUZP

 • 31. května 2018 – seminář na téma „Odpadové hospodářství obcí ČR“, gestorka sen. R. Chmelová (pořádání);
 • 4. června 2018 – konference Inovační rozvoj infrastruktury měst a obcí, gestor sen. I. Valenta (pořádání);
 • 7. června 2018 – slavnostní vyhlášení 22. ročníku prestižní Ceny Josefa Vavrouška 2018 (pořádání);
 • 14. června 2018 – Závěrečná konference celoroční soutěže Ekologického institutu Veronica s tématikou ochrany klimatu – CO2 liga (pořádání);
 • 18. září 2018 – 4. ročník soutěže Komunální projekt roku 2018 (pořádání);
 • 12. října 2018 – mezinárodní konference „Obnovitelné zdroje energie“, gestorka konference sen. J. Seitlová (záštita, konání mimo Senát PČR);
 • 1. listopadu 2018 - konference k 20. výročí založení Národní sítě záchranných stanic v ČR (pořádání);

Činnost výboru – schůze výboru včetně usnesení a záznamů

Seznam usnesení
(11. f. o. a 12. f. o.)

rok / č.usnes./
/č. schůze
název usnesení výsledek
2018/77/13 Senátní tisk č. 209 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Milana Štěcha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schválil
2018/78/13 Senátní tisk č. 215 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017 dál souhlas k ratifikaci
2018/79/13 Senátní tisk č. 217 – Zpráva o životním prostředí České republiky 2016 vzal na vědomí
2018/80/13 Zprávy o životním prostředí v krajích České republiky 2016 vzal na vědomí
2018/81/13 Senátní tisk č. 193 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty, Lumíra Aschenbrennera, Michaela Canova, Zdeňky Hamousové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č.250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č.251/2016 Sb., o některých přestupcích schválil ve znění komplexního PN
2018/82/13 k jednání o problematice GDPR - ochrana osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) konstatoval
2018/83/per rollam
28. 2. 2018
k pracovní zahraniční cestě - Izrael schválil
2018/96/2018 k novému termínu pracovní zahraniční cesty - Izrael schválil
2018/84/per rollam
6. 3. 2018
k pracovní zahraniční cestě - Portugalsko schválil
2018/85/14 Senátní tisk č. 244 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů zamítnul
2018/86/14 balíček
K 108/11 - SDĚLENÍ Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství
K 109/11 - SDĚLENÍ Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o rámci pro sledování oběhového hospodářství
stanovisko
2018/87/14 Senátní tisk č. 237 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017 dal souhlas k ratifikaci
2018/88/14 k závěrům z konference „Sesuvy – podceňované nebezpečí“ konané dne 21. 11. 2017 spolupořádané s AV ČR doporučil
2018/89/14
2018/103/16
ke spolupořádání 4. ročníku soutěže Komunální projekt roku 2018
k pořádání 4. ročníku soutěže Komunální projekt roku 2018 v Senátu PČR
rozhodl pořádat
rozhodl pořádat
2018/90/14 ke spolupořádání slavnostního vyhlášení 22. ročníku prestižní Ceny Josefa Vavrouška 2017 rozhodl pořádat
2018/91/14 ke spolupořádání „Závěrečné konference celoroční soutěže Ekologického institutu Veronica s tématikou ochrany klimatu – CO 2 liga“ rozhodl pořádat
2018/92/14 k výjezdnímu zasedání výboru v rámci 21. ročníku konference ISSS/V4DIS, Hradec Králové rozhodl pořádat
2018/93/15 Senátní tisk č. 260 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů schválil
2018/94/15 Senátní tisk č. 242 - Petice na podporu přípravy a realizace dálnice D43 (Brno – Moravská Třebová) a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje stanovisko
2018/95/15
2018/106/16
2018/118/18
k jednání o problematice a situaci ve strukturálně postižených regionech – úvod do problematiky k situaci ve strukturálně postižených regionech
k situaci ve strukturálně postižených regionech
k situaci ve strukturálně postižených regionech
konstatoval
doporučil Senátu
pověřuje přípravou
2018/97/15 k pořádání semináře „Odpadové hospodářství obcí ČR“ rozhodl pořádat
2018/98/16 Senátní tisk č. 267 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů vrátit s PN
2018/99/16 Senátní tisk č. 269 - Návrh zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu schválil
2018/100/16 Senátní tisk č. 226 - Petice „Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí“ stanovisko
2018/101/16 Senátní tisk č. 268 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony vrátit s PN
2018/102/16 Senátní tisk č. 270 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů vrátit s PN
2018/104/16 k pořádání konference na téma „Inovační rozvoj infrastruktury měst a obcí“ rozhodl pořádat
2018/105/16 k pořádání konference k 20. výročí založení Národní sítě záchranných stanic v ČR rozhodl pořádat
2018/107/17 Senátní tisk č. 261 – Návrh senátního návrhu zákona senátorů Ivo Valenty, Jana Horníka, Jiřího Voseckého a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů schválit ve znění PN
2018/108/17 Senátní tisk č. 239 - Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů schválit ve znění PN
2018/109/17 Senátní tisk č. 245 – Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Dienstbiera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů zamítnout
2018/110/18 Senátní tisk č. 288 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů schválit
2018/111/18 Senátní tisk č. 275 – Petice – Na podporu infrastrukturních projektů: - dálnice D49 Hulín-Fryštát-hranice ČR/SR, - dálnice D55 Otrokovice – St. Město-Břeclav stanovisko
2018/112/18 Senátní tisk č. 252 – Petice Za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb stanovisko
2018/113/18 Senátní tisk č. 292 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schválit
2018/114/18 Senátní tisk č. 298 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů schválit
2018/115/18 Senátní tisk č. 299 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů schválit
2018/116/18
2018/119/19
Senátní tisk č. 304 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony přerušuje projednávání
schválit
2018/117/18 Senátní tisk č. 305 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů schválit
2018/120/19
2018/121/20
2018/127/21
Balíček k víceletému finančnímu rámci 2021 – 2027:
Senátní tisk č. N 133/11 - Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021 – 2027
Senátní tisk č. K 134/11 - Sdělení Komise Moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání Víceletý finanční rámec na období 2021-2027
přerušuje projednávání
přerušuje projednávání
stanovisko
2018/122/20 Senátní tisk č. N 154/11 – Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí stanovisko
2018/123/20
2018/125/per rollam
31.8.2018
ke spolupořádání mezinárodní konference „Obnovitelné zdroje energie“ – 12. 10. 2018 rozhodl
spolupořádat
převzetí záštity
2018/124/per rollam
9.8. 2018
k převzetí záštity nad sportovní akcí „Karlův krok“ – Nordic Walking Marathon schválit
2018/125/per rollam
31.8.2018
k udělení záštity k mezinárodní konferenci „Obnovitelné zdroje energie“ schválit
2018/126/21 Balíček koheze:
Senátní tisk č. N 161/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti
Senátní tisk č. N 162/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti
stanovisko
2018/128/21 Senátní tisk č. N 160/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza stanovisko
2018/129/21 Senátní tisk č. N 155/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013 stanovisko
2018/130/21 Senátní tisk č. 315 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů přijaté v Manile dne 28. října 2017 dal souhlas k ratifikaci
2018/131/21 k vyslání senátorky J. Seitlové, místopředsedkyně Výboru na 5. konferenci parlamentů dunajského regionu zaměřené na problematiku zmírnění klimatických změn rozhodl
2018/132/21 k nominaci člena a zástupce VUZP Senátu PČR v pracovní skupině k problematice výjimek pro tzv. velká spalovací zařízení schválit
2018/133/per rollam
17. 10. 2018
k pracovní zahraniční cestě – Velká Británie schválit
2018/134/23 Senátní tisk č. 324 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, sjednaná v Bernu dne 19. září 1979, a změna přílohy II této Úmluvy, přijatá ve Štrasburku dne 8. prosince 2017 dát souhlas k ratifikaci
2018/135/23 Senátní tisk č. 336 - Vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní vrátit s PN
2018/1/1 Volba počtu ověřovatelů zvolil
2018/2/1 Volba předsedy výboru zvolil
2018/3/1 Volba místopředsedů zvolil
2018/4/2 Zřízení Podvýboru pro bydlení schválil
2018/5/2 Uspořádání veřejného slyšení Senátu na téma „Situace ve strukturálně postižených regionech“ dne 29. 1. 2019 schválil
2018/6/2 Senátní tisk č. 4 - Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) vrátit s PN
2018/7/2 Senátní tisk č. 9 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů vrátit s PN
2018/8/2 Petice proti stavbě úložiště v katastru lokality Horka, spolek Zdravý domov Vysočina stanovisko

Zapsala: Kateřina Šarmanová, tajemnice výboru

Zbyněk Linhart v. r.
předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu
a životní prostředí