Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za rok 2015

Ilustrační fotografie z jednání

V průběhu roku nedošlo k personálním změnám výboru. 10členný výbor pracoval pod vedením senátora Jaromíra Jermáře a čtyř místopředsedů - senátorky Evy Sykové a senátorů Zdeňka Berky, Milana Pešáka a Jiřího Šestáka. Podvýbor pro lidská práva a rovné příležitosti pracoval pod vedením senátora Jiřího Čunka a pod vedením senátora Jozefa Regece Podvýbor pro sport.

V průběhu roku 2015 se výbor sešel na 14 schůzích, v jejichž průběhu přijal 106 usnesení.

Výbor se zabýval celkem 22 senátními tisky, z toho

 • 14 senátních tisků se týkalo návrhů zákonů,
 • Senátní tisk týkající se petice č. 4/14 „Petice pro korunu“ (senátní tisk č. 292),
 • Senátní tisk týkající se petice č. 12/14 „Petice ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí“ (senátní tisk č. 1),
 • Senátní tisk týkající se petice č. 3/15 „Petice vyzývající Senát Parlamentu České republiky k projednání podezření na akt velezrady prezidenta Zemana“ (senátní tisk č. 52),
 • Senátní tisk č. 56 obsahující Výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2014,
 • Senátní tisk č. 62 obsahující Souhrnnou zprávu o činnosti Veřejného ochránce práv za rok 2014,
 • Senátní tisk č. 61 obsahující Výroční zprávu Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2014,
 • Senátní tisk č. 119 a senátní tisk č. 141 obsahující žádosti rezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudců Ústavního soudu.

Dále výbor projednal:

 • Výroční zprávu České školní inspekce za školní rok 2013/2014,
 • Zprávu o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2014 a Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2014
 • Zprávu o činnosti výboru za r. 2014.

Kompetence výboru jsou velmi rozsáhlé, na což dokladuje přehled nejen projednávaných zákonů a senátních tisků, ale i stejně široký rozsah aktivit, které navazují na náplň jednotlivých kategorií uvedených v názvu výboru.

Veřejná slyšení výboru:

Výbor uspořádal dne 5. ledna 2015 na základě usnesení č. 8/15 veřejné slyšení k peticím „Zabraňte pohromě nevinné rodiny pana Sýkory“ a „Pomozte zamezit vystěhování 60 rodin v Horoměřicích“. Petenti žádají o přezkoumání kauzy a zajištění úlevy poškozené rodině pana Sýkory. V kauze přišli lidé o více než 980 milionů korun a nyní desítkám klientů H-Systému, kteří si domy po krachu firmy dostavěli z vlastních prostředků, hrozí vyklizení bytů na základě žaloby konkurzního správce. Senátor Jiří Čunek, který VSV řídil, sdělil ve svém vystoupení důvody pro podání trestního oznámení v této kauze. Zástupci MSp ČR informovali o připravovaném postupu, jak bránit manipulaci s konkurzy. V minulém roce již kontroly nad provozovnami insolvenčních správců začali provádět. V závěru proběhla bohatá diskuse, v níž zazněl návrh, aby senátoři připravili zákon o odškodnění klientů H-Systému.

Na základě usnesení č. 19/15 výbor uspořádal dne 4. února 2015 veřejné slyšení k petici „Řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí“. Petenti se obrátili na obě komory Parlamentu a Vládu ČR s poukázáním na řadu oblastí, které v současnosti obce tíží. Jedná se především o vymahatelnost práva, drogovou problematiku, požadavek na schválení novely zákona o odpadech, spravedlivé rozdělování sociálních dávek a vytvoření efektivních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Na VSV se sešli zástupci petentů, ministerstev a zástupci dotčených výborů Senátu, kteří o problematice diskutovali a především si poskytli vzájemně cenné informace o připravovaných zákonech, nástrojích a postupech, které mohou představovat dobrý směr k odstranění či zmírnění v petici uvedených problémů.

Dne 23. března 2015 výbor na základě usnesení č. 25/15 připravil veřejné slyšení „K zákonu o veřejnoprávní instituci v kultuře“, které vedl místopředseda výboru senátor Jiří Šesták. Cílem veřejného slyšení bylo vyvolat diskuzi mezi ministerstvem kultury, ministerstvem financí, řediteli a manažery divadel, zástupci krajů a obcí před přípravou paragrafového změní zákona se snahou poukázat na potřebu vytvořit stabilní, ale současně i dostatečně flexibilní prostředí pro řízení živých kulturních institucí. Poukázat na nutnost vytvořit taková pravidla, která budou více odpovídat podmínkám, ve kterých se pohybují tyto instituce ve zbytku Evropy. Diskutovala se otázka potřeb velkých divadel, požadavek na vytvoření nástroje pro kooperativní financování kulturních institucí a také otázka liberalizace v oblasti mzdové regulace.

Na základě usnesení č. 37/15 výbor uspořádal dne 27. dubna 2015 veřejné slyšení na téma „Funkce a postavení akademické samosprávy ve veřejném a v soukromém vysokém školství“. Průběh VSV řídil senátor Jiří Oberfalzer. Cílem bylo reagovat na situaci v Literární akademii, nyní International Art Campus Prague, s. r. o., kde byl bez odůvodnění odvolán rektor, a tím byl porušen statut školy. Ve výsledku se rozpadlo celé vedení školy. Otázka je, zda stát má na toto dohlížet. Tématy VSV bylo vysvětlení rozdílů v právním postavení a vnitřním fungování veřejných a soukromých škol, předneseny zkušenosti členů Konference rektorů, postavení soukromých VŠ z pohledu registrace vnitřních předpisů a hodnocení kvality jejich činnosti, legislativní doporučení. VSV se zúčastnil také zástupce Studentské komory Rady VŠ, který hovořil o účasti SK na samosprávě VŠ. Dále byli přítomní zástupci Literární akademie, kteří vysvětlovali současnou situaci. V závěru proběhla široká diskuse, kde m. j. zazněla otázka, zda by v zákoně neměla být ukotvena ochrana studentů, aby mohli dostudovat obor, který si zvolili. Bylo konstatováno, že problém nemůže být vztahován na všechny soukromé VŠ. Akademické i neakademické vedení musí spolu komunikovat. Pokud dojde k pedagogickým změnám, nesmí to mít vliv na kvalitu výuky. MŠMT ČR má možnost zakročit a vyzvat majitele soukromé VŠ k vysvětlení a zjednání nápravy.

Výbor pořádal na základě usnesení č. 48/15 dne 23. června 2015 veřejné slyšení k petici č. 4/15 – „Za návrh změny zákona ve věci množíren a množitelů“. VSV řídila senátorka Zuzana Baudyšová. Do debaty mezi přizvanými odborníky ze státních institucí, v jejichž gesci je ochrana zvířat, se zapojili i poslanci R. Fiala, který připravil návrh změny zákona, a P. Bendl. Občanští aktivisté opakovaně na půdě Senátu upozornili na nutnost legislativně se vypořádat s nekontrolovaným množením, vývozem a obchodováním se zvířaty, zejména se psy. V šedé zóně podnikání s utrpením zvířat jde kromě jiného o nemalé daňové úniky, nebezpečí přenosu nákazy a nemalou měrou o poškozování jména ČR v Evropě. Zatím chybí potřebné právní normy anebo není zajištěna jejich dostatečná právní vymahatelnost. Prvořadým a nejrychlejším krokem k řešení je osvěta a informovanost veřejnosti. Názory sloužily jako podklad pro přípravu závěrů šetření petice a doporučení k řešení problematiky.

Na základě usnesení č. 61/15 výbor připravil dne 30. června 2015 veřejné slyšení „Podávání léků per os v pobytových zařízeních sociálních služeb klientům s diagnostikovanou demencí“, které vedl člen výboru a předseda Podvýboru pro lidská práva senátor Jiří Čunek. Cílem veřejného slyšení bylo poukázat na současnou situaci v pobytových zařízeních sociálních služeb, kdy na jedné straně stojí snaha poskytnout osobám trpícím demencí kvalitní péči, na druhé straně stojí komplikace v procesu zajištění péče kvalifikovaným zdravotním pracovníkem a obdržení úhrady za některé jeho výkony. Diskuze se zúčastnili zástupci ministerstva zdravotnictví, Odboru kontroly a revize VZP, zástupci poskytovatelů služeb a také praktičtí lékaři. Vzhledem k tomu, že péče o osoby trpící demencí je v ČR poskytována prostřednictvím systému zdravotnictví a prostřednictvím systému sociálních služeb, je třeba žádat o efektivnější spolupráci mezi oběma resorty. S přihlédnutím k odhadu, že počet osob trpících demencí se v ČR pohybuje okolo 140 tisíc a lze predikovat, že bude v dalších letech vzrůstat, je zřejmé, že by měla být kvalita péče o lidi trpící demencí více diskutována, a to nejen z pohledu zdravotnického a sociálního, ale také z pohledu dodržování lidských práv.

Výbor uspořádal na základě usnesení č. 80/15 dne 10. prosince 2015 veřejné slyšení „Masové hroby politických vězňů a příslušníků II. a III. odboje“. Úvodní slovo přednesl místopředseda výboru senátor Jiří Šesták. Pozvání přijali zástupci Ministerstva kultury ČR, Ministerstva obrany ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, ÚSTR, NPÚ, Institutu národní paměti v Polsku či Evropské platformy paměti a svědomí. Akce se zúčastnil také kardinál M. Vlk a s výsledky svého odborného bádání vystoupila řada významných odborníků, kteří se danou problematikou zabývají. VSV otevřelo téma o současném stavu nakládání s ostatky politických vězňů a příslušníků II. a III. odboje s cílem zafungovat jako impuls k řešení situace, tj. aby k těmto ostatkům bylo přistupováno s náležitou úctou a péčí - jako ke kulturnímu dědictví. Na VSV byla vyjádřena podpora Ministerstvu kultury ČR v oblasti prohlášení pohřebiště účastníků II. a III. odboje v Praze Ďáblicích za Národní kulturní památku, dále zazněl úmysl vyzvat odborníky ke vzniku mezirezortní a interdisciplinární pracovní skupiny a oslovit MO ČR a diskutovat otázku zajištění péče o hroby obětí.

Kulaté stoly:

Svým usnesením č. 38/15 se výbor usnesl uskutečnit dne 28. května 2015 kulatý stůl k petici č. 3/15 – „Petice vyzývající Senát Parlamentu České republiky k projednání podezření na akt velezrady prezidenta Zemana“. Kulatý stůl řídil místopředseda výboru Jiří Šesták. Experti na ústavní právo se vyjádřili, že petici v předložené podobě nemohou podpořit a diskutující se shodli na tom, že i když nad některými výroky prezidenta stojí velký otazník a lze s nimi hluboce nesouhlasit, nenesou znaky velezrady. Diskuze u kulatého stolu ukázala, že je také třeba se zamýšlet nad celou řadou souvisejících faktů; např. jaké jsou dopady přímé volby prezidenta, kde jsou u vyjádření prezidenta hranice mezi jeho svobodou projevu a jeho ústavní rolí, či nad potřebou rozlišovat sféru politickou a právní, tedy řešit politické otázky politickými prostředky a právní otázky právními prostředky. Výstupy z diskuze byly významným pomocným vodítkem pro přípravu závěrů šetření petice.

Výbor se svým usnesením č. 39/15 usnesl pořádat dne 9. června 2015 kulatý stůl na téma „Koncentrace vlastnictví médií“. Úvodní slovo přednesl místopředseda výboru senátor Jiří Šesták, který také celý kulatý stůl moderoval. K účasti byli pozváni zástupci MK ČR, zástupci médií, zástupci akademické sféry z oblasti komunikačních a mediálních studií FSV UK i zástupci iniciativy Svobodu médiím. Cílem setkání bylo vytvořit materii pro MK ČR, které připravuje novelu zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. Připravovaná novela by měla posílit možnost kontroly vlastnické struktury médií, upravit systém poskytování licencí, nicméně nebude moci řešit současné rozložení vlastnictví médií. Z diskuze vyplynulo, že koncentrace vlastnictví médií je jedna věc, ale vyrůstá před námi nový fenomén koncentrace a propojení moci ekonomické, polické a mediální, který může v budoucnosti představovat ohrožení systému demokratické společnosti. Proto je třeba v diskuzi na toto téma pokračovat a zaměřit se na souvislosti s dalšími zákony např. o střetu zájmů, zákonu o politických stranách, o volbách apod.

Svým usnesením č. 82/15 se výbor usnesl pořádat dne 21. října 2015 kulatý stůl k podání č. 22/15 – situace v Dětském diagnostickém ústavu v Hradci Králové. U kulatého stolu se setkali zástupci DDÚ, MŠMT, OSPOD, Helsinského výboru, senátoři VVVK a ÚPV.

Svým usnesením č. 98/15 se výbor usnesl spolupořádat s Volebním výborem Poslanecké sněmovny PČR a Podvýborem pro kulturu Poslanecké sněmovny PČR dne 4. prosince 2015 v Poslanecké sněmovně PČR kulatý stůl o připravovaných zákonech o České televizi a Českém rozhlase.

Na základě usnesení č. 106/15 výbor uspořádal dne 9. prosince 2015 kulatý stůl k situaci UJAK. Byla diskutována situace ohledně neprodloužení akreditace studijního programu „Speciální pedagogika“ se studijními programy „Speciální pedagogika“ a „ „Speciální pedagogika – učitelství“ na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha s.r.o., kdy platnost akreditace skončila 30. 9. 2015. Zástupci ministerstva komentovali vývoj situace a kroky MŠMT, dále stav současné legislativy a statusu Akreditační komise, včetně zmapování možností pro dostudování bývalých studentů UJAK. Ze strany MŠMT bylo předloženo písemné stanovisko k možnosti pokračování ve studiu za účelem získání kvalifikace pedagogického pracovníka při skončení platnosti akreditace navazujícího magisterského studijního programu na vysoké škole v souvislosti se situací na UJAK a přehled pedagogických fakult a relevantních studijních oborů.

Konference:

Na základě usnesení č. 12/15 výbor pořádal dne 3. února 2015 za odborné podpory Služby škole MB, o. s., a Mladoboleslavské univerzity 3. věku a Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR slavnostní představení odborné konference „Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost“. Využití potenciálu osob starších 50 let by mělo být v centrálním zájmu společnosti, a to nejen z důvodu demografického vývoje. Konference otevírá naprosto nové téma, kterým je preseniorská edukace zabývající se přípravou na stáří. Jedná se o oblast, která v tento okamžik stojí ještě mimo zájem veřejnosti i odborníků, ale lze předpokládat, že bude postupně expandovat. Tak, jak připravujeme děti na dospělý život, tak je třeba připravit dospělé na aktivní stáří. Hovoříme o modernizaci stáří. Jedná se o celoživotní přípravu na toto období nejen v oblasti zdravotní problematiky, sociální oblasti, pohybové gramotnosti, ale je nutné hledat způsoby, jak problematiku preseniorské edukace co nejlépe uchopit a zamýšlet se nad efektivními nástroji.

Na základě usnesení č. 238/14 výbor spolupořádal s organizačním výborem FQMT ′15 dne 27. července 2015 úvodní část programu v rámci mezinárodní konference „Hranice kvantové a mezoskopické termodynamiky 2015 – FQMT ´15. Nad konferencí převzal záštitu předseda Senátu PČR M. Štěch. Konference se pořádala v Praze ve dnech 27. července – 1. srpna 2015. Byla provázena cyklem čtyř koncertů spojených s přednáškami pro veřejnost. Veřejné přednášky s koncerty měly za cíl seznámit širší veřejnost se současným stavem poznání v kvantové fyzice, v kosmologii a astronomii.

Na základě usnesení č. 51/15 se výbor usnesl pořádat dne 3. srpna 2015 mezinárodní konferenci „Heritage schools and Diaspora“. Úkolem bylo hlavně porovnat a vyměnit si zkušenosti mezi subjekty, které se zabývají problematikou výuky mateřského jazyka v zahraničí. Tuto konferenci společně s výborem uspořádaly Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí a odborný partner Česká škola bez hranic, z. s. Záštitu nad konferencí převzal 1. místopředseda Senátu pan Přemysl Sobotka. Konference představila přínos bilingvismu a multilingvismu pro život Čechů a jiných národů žijících v zahraničí a přístup k diasporám. Závěrem konference byla definována nutnost sjednotit roztříštěnost institucí, které se zabývají výukou českého jazyka české diaspory nebo výukou osob s odlišným mateřským jazykem vyučující se češtině na území ČR pod jednu instituci nebo úřad, nejlépe pro úřad, který by měl ve své gesci celkově krajanskou problematiku.

Svým usnesením č. 74/15 se výbor usnesl pořádat dne 18. listopadu 2015 slavnostní zahájení 10. konference České společnosti pro neurovědy a Česko-tchajwanského neurovědního symposia. Místopředsedkyně výboru senátora Eva Syková byla pověřena podílet se na obsahovém a organizačním zabezpečení slavnostního zahájení konference.

Na základě usnesení č. 83/15 výbor uskutečnil dne 8. prosince 2015 za odborné podpory Národního památkového ústavu konferenci „Státní hrady a zámky a jejich návštěvníci“. Konferenci zahájil a řídil senátor Jiří Oberfalzer. Cílem konference bylo představit symbolické otevření nejcennějších památek mladé „elektronické“ generaci, a to prostřednictvím nově připravené webové a mobilní aplikace „Klíč k památkám“. Aplikace přinese svým uživatelům přehledně strukturované informace o otevírací době památek, cenách vstupného, kulturních akcích a dalších aktualitách ze života památek. Nový webový portál a mobilní aplikace v šesti jazykových mutacích s kultivovaným vizuálem a intuitivně srozumitelnými piktogramy zaručuje v počítači, tabletu i mobilu snadnou orientaci v širokém nabídkovém spektru památek, které jsou nejen ve správě NPÚ, ale i soukromých vlastníků.

Ostatní aktivity výboru:

Dne 16. března 2015 výbor pořádal na základě usnesení č. 222/14 regionální kolo XXI. ročníku hodnocené přehlídky gymnaziálních pěveckých sborů Gymnasia Cantant, jehož zahájení se ujal místopředseda výboru senátor Milan Pešák. Gymnasia Cantant je svou dramaturgií a zaměřením na sborový zpěv gymnazistů zcela ojedinělou akcí v ČR. V průběhu předešlých ročníků svého konání se na přehlídce vystřídala už celá jedna generace sbormistrů a pět generací zpěváků, kteří se mnohdy vrací jako zakladatelé nových sborů. Cílem bylo poskytnout všem vystupujícím možnost srovnání a podporu ze strany odborníků a zkušených sbormistrů. Pěvecká vystoupení studentů gymnázií z celého území Čech hodnotila porota, která rozhodla o postupu těch nejlepších do finále, které proběhlo ve dnech 9. - 11. dubna 2015 v Brně.

Dne 27. března 2015 na základě usnesení č. 13/15 výbor pořádal za odborné podpory MŠMT ČR slavnostní udílení Medailí MŠMT ČR. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek ocenil u příležitosti Dne učitelů vynikající pedagogy Medailí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Celkem ji v roce 2015 obdrželo 44 pedagogů (28 z nich bylo oceněno Medailí 2. stupně, 16 Medailí 1. stupně). Medaile MŠMT ČR se udělují od roku 1997, a to jako nejvyšší ocenění působení v resortu školství. Jsou oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v ČR.

Na základě usnesení č. 35/15 výbor uskutečnil dne 27. dubna 2015 finálovou debatu XX. ročníku soutěže Debatní liga. Projekt napomáhá rozvíjení komunikačních dovedností, kritického myšlení, tolerance a úcty k odlišným názorům. Snaží se motivovat zúčastněné k větší míře angažovanosti v současném dění a k budování otevřené a pluralitní společnosti. Soutěžní týmy jednotlivých školních debatních klubů se setkávají na turnajích, kde debatují na dané téma a podle vymezených pravidel. Akreditovaná porota hodnotí jak obsahovou přesvědčivost argumentace, tak i rétorickou přesvědčivost projevu řečníků a i spolupráci týmu. V debatě vítězí tým, který v souladu s pravidly v debatě lépe obhájí své stanovisko.

Na základě usnesení č. 52/15 výbor pořádal dne 10. června 2015 za odborné podpory Společnosti Franze Kafky 21. ročník studentské literární soutěže Cena Maxe Broda. Akci zahájil místopředseda výboru senátor Zdeněk Berka. Cena byla nazvána po spisovateli a organizátorovi kulturního života v českých zemích a Izraeli - Maxi Brodovi. Cílem je podpořit mladé lidi k samostatnému uvažování, k zamyšlení se nad aktuálními společenskými a kulturními jevy a k pěstování dovednosti přesného a kultivovaného písemného vyjádření vlastního názoru. Tento cíl je naplňován volbou vhodných témat.

Svým usnesením č. 41/15 se výbor usnesl ve spolupráci se Sdružením TEREZA uskutečnit dne 18. června 2015 slavnostní vyhlášení titulů Ekoškola. Mezinárodní program Ekoškola je vzdělávacím programem, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Má mezinárodní rozměr, probíhá v dalších 59 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 60 000 škol. Program Ekoškola je určen pro základní a střední školy a v ČR je do programu zapojeno celkem 298 škol. Na těchto školách spolu žáci a učitelé aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána právě žákům. Žáci mohou vidět, jak se z ekologického hlediska proměňuje škola a její okolí. Jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Program Ekoškola výrazně zvyšuje ekologické povědomí žáků, podporuje jejich aktivitu a vzbuzuje zájem o dění na škole. Žáci se naučí jednat s dospělými, obhajovat své názory a přebírat zodpovědnost. V ČR je v současnosti 119 škol nositelem titulu Ekoškola.

Svým usnesením č. 57/15 se výbor usnesl spolupořádat dne 24. června 2015 slavnostní akci mezinárodní školy Park Lane International School – Family Community, z. s. Ve Valdštejnské zahradě se uskutečnilo slavnostní zakončení školního roku 2014/15.

Svým usnesením č. 14/15 se výbor usnesl spolupořádat a převzít záštitu nad slavnostním aktem udělení autorizace novým členům České komory architektů dne 26. února 2015. Další udělení autorizace se konalo na základě usnesení č. 50/14 dne 17. června 2015 a na základě usnesení č. 76/15 dne 19. října 2015.

Svým usnesením se výbor usnesl poskytnout záštitu nad 13. ročníkem „Malostranských komorních slavností 2015“, který se konal od 4. října do 29. listopadu 2015. Uskutečnilo se celkem 5 koncertů – 4. října, 18. října, 31. října, 15. listopadu a 29. listopadu 2015.

Na základě usnesení č. 64/15 pořádal výbor dne 23. listopadu 2015 za odborné podpory Centra pro demokratické učení, o. p. s. (CEDU) 5. ročník „Škola pro demokracii aneb co dokáže žákovský parlament“. Jednalo se o slavnostní prezentaci projektů žákovských parlamentů. Akce byla určena pro školy, které mají žákovský parlament a kontinuálně usilují o posilování participace dětí na životě školy. CEDU je partnerem základních škol ČR se zaměřením na vzdělávání pedagogů a žáků. Ukazují, jak formou žákovských parlamentů zapojovat žáky do života školy a rozvíjet tak odpovědnost a schopnost se občansky angažovat. Cílem bylo ocenit školy, které podporují žáky v aktivní angažovanosti a pomáhají jim rozvíjet jejich pocit odpovědnosti, umožnit setkání žáků z jiných škol a vzájemně se inspirovat. Pozvání k diskuzi s dětmi přijali senátoři Zdeněk Berka, Václav Homolka a Miloš Vystrčil, poslankyně Helena Langšádlová a Nina Nováková, poslanec Miroslav Kalousek a náměstek ministryně školství Stanislav Štech. Na závěr obdržely školy ocenění za nejlepší předložené projekty – titul Škola pro demokracii.

Na základě usnesení č. 56/15 výbor v rámci Mezinárodního festivalu dětí 2015 uskutečnil za odborné podpory Hudební akademie Praha Pavla Zumrová dne 1. listopadu 2015 Slavnostní setkání dětí – hudební vystoupení. Vystoupili žáci z ČR, Konga, Rumunska, Bulharska, Arménie, Japonska, Ukrajiny, Ruska, Itálie a další.

Výbor se usnesením č. 55/15 usnesl uskutečnit ve dnech 3. – 5. června 2015 přijetí zahraniční delegace – zástupců Výboru pro vzdělávání, vědu, mládež a sport Národní Rady Slovenské republiky. Dne 22. září 2015 se uskutečnilo přijetí delegace Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu a veřejné zdraví Všečínského shromáždění zástupců ČLR (usnesení č. 78/15).

Během roku se výbor usnesl převzít záštity:

 • usnesením č. 40/15 - nad 13. ročníkem Cyklo-běhu za ČR bez drog, který se uskutečnil od 8. do 19. června 2015,
 • usnesením č. 84/15 - nad akcí „Kam na školu? Kam do učení? Kam za vzděláním?“ – XIII. ročník prezentační výstavy středních škol – Tachov 2015, kterou pořádalo Městské kulturní středisko Tachov dne 10. listopadu 2015 ve Společenském areálu Mže v Tachově,
 • usnesením č. 113/15 - nad 4. ročníkem soutěže „Pianista roku“, který proběhne v termínech: 7. února, 21. února, 6. března, 20. března a finále 3. dubna 2016. Veřejná kola soutěže proběhnou v New York Café Prague v hotelu Boscolo Prague, Praha 1 a finále v Sukově síni Rudolfina.

Usnesením č. 65/15 se výbor usnesl uskutečnit ve dnech 14. – 15. srpna 2015 výjezdní zasedání do Mariánských Lázní. Členové výboru jednali na Městském úřadu se starostou města Mariánské Lázně a dalšími zástupci města, starosty okolních obcí a představiteli kulturních a vzdělávacích zařízení Mariánských Lázní. Diskutovalo se na téma lidská práva vs občanské povinnosti, dále o použití zákonných postupů, např. při špatné pracovní morálce, postupech při oprávněném propuštění z pracovního poměru, zaměstnávání vězňů ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR, čerpání sociálních dávek rodiči, kteří nejsou sezdaní atd. Ve večerních hodinách se členové delegace zúčastnili zahajovacího koncertu Chopinova festivalu a se zástupci města a pořadateli festivalu položili věnec k Chopinovu pomníku a uctili tak jeho památku.

Výbor uskutečnil na základě usnesení č. 86/15 dne 5. listopadu 2015 výjezdní zasedání na pracovní jednání na ústředí České školní inspekce. Ústřední školní inspektor seznámil členy výboru se stěžejními úkoly a oblastmi, které bude ČŠI ve školách sledovat a hodnotit. Představil také hodnotící nástroje, metody a postupy vycházející z modelu tzv. kvalitní školy.

Na základě usnesení č. 85/15 výbor uskutečnil dne 6. listopadu 2015 výjezdní zasedání do zařízení pro zajištění cizinců v Bělé - Jezové. Členové delegace se seznámili s podmínkami a prohlédli si prostory, ve kterých byli uprchlíci dočasně umístěni.

Usnesením č. 29/15 se výbor usnesl uskutečnit ve dnech 10. – 15. května 2015 zahraniční pracovní cestu do Švýcarska a Lichtenštejnska a na základě usnesení č. 77/15 výbor uskutečnil ve dnech 16. – 20. listopadu 2015 zahraniční pracovní cestu do Norského království.

Výbor chápe zahraniční pracovní cesty jako potřebné a podporující vztahy mezi navštěvovanými státy. Organizování a obsahové zabezpečování programu zahraničních aktivit se odvíjí od jeho kompetencí a jeho priorit. Především jde o seznámení s problematikou vzdělávací soustavy a organizací školství - základního, středního i vysokého a v návaznosti na to i s výzkumnou a vědní politikou země. Pro srovnání systémů navštívených zemí bývá ilustrativní i návštěva některé z univerzit a výzkumného pracoviště. Rozhodující pohled na tvorbu státního systému umožňuje návštěva zákonodárného sboru – Parlamentu a jeho jednotlivých výborů. Ucelený obraz o realizaci státních politik daných oblastí výkonnou mocí podává návštěva jednotlivých ministerstev - ministerstva školství a výzkumu a ministerstva kultury. Program v oblasti kultury je zaměřován na umělecké školství a na státní či nestátní organizace pro ochranu kulturního a přírodního dědictví. Oblast ochrany lidských práv a petiční agenda se řadí k univerzálním tématům pracovních cest.

Zápisy z pracovních cest jsou vedeny samostatně.

Usnesením č. 33/15 se výbor usnesl uskutečnit ve dnech 14. – 19. července 2015 pracovní zahraniční cestu do Itálie - Terstu, kde se uskutečnil Dětský mezinárodní festival hudby a pohybu 2015. Na základě usnesení č. 32/15 uskutečnil ve dnech 1. - 3. června 2015 místopředseda výboru senátor Zdeněk Berka zahraniční pracovní cestu do SRN - Hamburku, kde se konalo na gymnáziu Grootmoor slavnostní setkání mládeže s prezentací evropské ústavy mládeže.

Podvýbor pro lidská práva a rovné příležitosti se během roku 2015 sešel ke třem schůzím. Podvýbor pro sport se během roku 2015 také sešel ke třem schůzím. Zápisy z jednání jsou vedeny samostatně.

Během roku 2015 bylo doručeno 7 peticí, z toho 1 s více jak 10 tisíci podpisy. Každá petice je výborem posouzena z hlediska náležitostí předepsaných zákonem o právu petičním, projednána na schůzi výboru, je vyžádáno odborné stanovisko k věcné stránce petice a stanoven další postup pro její vyřízení. Jsou také zasílány odpovědnému ministrovi k posouzení, k případnému využití a k zapracování do vládní předlohy či předány věcně příslušnému výboru Senátu k přímému vyřízení. Petice s počtem podpisů nad 10 tisíc jsou vyřizovány v souladu s ustanovením § 142a) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu a v souladu s Podrobnějšími pravidly projednávání petic v Senátu PČR. Z toho důvodu jsou petice s více jak 10 tisíci podpisy vedeny jako samostatný senátní tisk a jsou projednány na schůzi Senátu. Výbor přijal i 28 jiných podání od jednotlivých občanů. Na všechna doručená jiná podání byla vždy zpracována odpověď, v oprávněných případech byla vyžádána odborná stanoviska příslušných resortů a orgánů.

Zpráva o činnosti výboru nemůže zdaleka vystihnout šíři aktivit výboru i jeho jednotlivých členů jak na půdě Senátu PČR, tak i v jejich volebních regionech.

 

Jaromír Jermář v. r.
předseda výboru