Zpráva o činnosti Organizačního výboru v roce 2015

Ilustrační fotografie z jednání

Organizační výbor organizuje a koordinuje práci orgánů Senátu v rozsahu stanoveném jednacím řádem Senátu.

V roce 2015 pracoval 13-členný výbor pod vedením předsedy Senátu Milana Štěcha a čtyř místopředsedů Senátu. Členy Organizačního výboru jsou dále senátoři zvolení podle poměrného zastoupení senátorských klubů (mimo jiné předsedové senátorských klubů). Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach navrhoval zahraniční návštěvy a zahraniční cesty, místopředsedkyně Senátu Miluše Horská se věnovala návrhům na přikázání senátních tisků.

Nejdůležitějším úkolem Organizačního výboru je příprava schůzí Senátu; přičemž výbor navrhuje předsedovi Senátu jejich termín a pořad; doporučuje zařazení návrhů zákonů, mezinárodních smluv a jiných návrhů do návrhu pořadu schůze Senátu. V roce 2015 tak proběhlo 12 schůzí Senátu.

Organizační výbor dále přikazuje návrhy zákonů postoupené Poslaneckou sněmovnou, mezinárodní smlouvy, žádosti prezidenta republiky, informace vlády a další návrhy k projednání příslušným výborům Senátu. V roce 2015 výbor přikázal cca 120 senátních tisků a u 11 senátních iniciativ navrhl Senátu, aby přikázal příslušný výbor k projednání.

Mezi jeho další významné kompetence patří schvalování plánu zahraničních styků Senátu, přijetí zahraničních návštěv a vyslání senátorů, orgánů Senátu a delegací na zahraniční a pracovní cesty. Za celý rok 2015 schválil Organizační výbor přijetí 58 zahraničních návštěv na úrovni předsedy Senátu, jeho místopředsedů, výborů i jednotlivých senátorů. Kromě toho se uskutečnilo 28 přijetí velvyslanců u předsedy Senátu a 18 přijetí velvyslanců u místopředsedů Senátu a 13 předsedů jednotlivých výborů Dále Organizační výbor schválil celkem 112 zahraničních cest a vyslání stálých delegací Senátu do mezinárodních organizací.

Organizační výbor navrhuje pravidla hospodaření senátorských klubů na kalendářní rok. Členové výboru jednou za pololetí, popř. za čtvrtletí projednávají informaci vedoucího Kanceláře Senátu o čerpání prostředků na přijímání zahraničních návštěv a realizaci zahraničních cest a berou na vědomí informaci o řešení škod vzniklých na majetku Kanceláře Senátu.

V květnu Organizační výbor stanovil lhůtu pro podávání návrhů na předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů, předsedkyní se na 10. schůzi Senátu v červenci stala Ivana Janů.

Organizační výbor stanovuje také statut Podvýboru pro státní vyznamenání, jehož úkolem je připravovat podklady, schvalovat a jednou ročně předkládat Senátu PČR návrhy na propůjčení a udělení státních vyznamenání podle § 8 zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních ČR, prostřednictvím Výboru. V červnu 2015 souhlasil Organizační výbor s návrhy podvýboru na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání a doporučil Senátu Parlamentu České republiky návrhy schválit a předložit je prezidentu republiky.

Stejně jako v předešlých letech vytváří Organizační výbor časový harmonogram. Z důvodu podmíněnosti Senátu na práci Poslanecké sněmovny a nemožnosti dodržet zachování pracovních a senátorských týdnů, se již tradičně tento harmonogram nazývá „orientační“.

V průběhu roku 2015 přijal Organizační výbor 113 usnesení, z toho na celkem 20 schůzích a 16 per rollam v době mezi schůzemi.

Zapsala: Martina Morawská, tajemnice výboru