Zpráva o činnosti Mandátového a imunitního výboru za rok 2015

Ilustrační fotografie z jednání

Mandátový a imunitní výbor Senátu měl v prvním roce desátého funkčního období jedenáct členů. Předsedou výboru byl po ustavení výboru v listopadu 2014 zvolen senátor Jiří Oberfalzer, místopředsedy výboru byli senátoři Zdeněk Besta, Jaroslav Malý a Leopold Sulovský a ověřovateli výboru se stali senátoři Jiří Carbol, Miloš Malý a Jaroslav Zeman.

V roce 2015 se konala jedna schůze výboru.

V lednu projednal výbor možné porušení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a obrátil se v této souvislosti na předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů Igora Němce s podezřením ze spáchání přestupku podle § 23 odst. 2 písm. c) tohoto zákona.

Ve dnech 10. a 11. prosince se uskutečnila zahraniční pracovní cesta předsedy výboru senátora Jiřího Oberfalzera na Slovensko, a to na základě pozvání předsedy Mandátového a imunitního výboru Národní rady SR pana Ľubomíra Petráka a předsedy Výboru pro neslučitelnosti funkcí Národní rady SR pana Alojze Přidala.

Mandátový a imunitní výbor Senátu vedl a vede jako příslušný evidenční orgán podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích senátorů Parlamentu ČR.

K 30. červnu 2015 svou povinnost předložit čestné prohlášení za uplynulý kalendářní rok splnili všichni senátoři Parlamentu ČR; tato čestná prohlášení jsou uložena v registru, který je v souladu se zákonem o střetu zájmů veden jak v listinné, tak v elektronické podobě.

Práva nahlédnout bezplatně na základě písemné žádosti do registru oznámení využilo v roce 2015 celkem šest zájemců, přičemž všichni písemně požádali evidenční orgán o přidělení uživatelského jména a přístupového hesla, díky těmto údajům mohli a mohou nahlížet do registru vedeného v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Jiří Oberfalzer v.r.
předseda výboru

Zapsala: Dana Šedivá, tajemnice Mandátového a imunitního výboru