Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku za rok 2010

Prvních deset měsíců roku spadalo do 7. funkčního období a výbor měl 11 členů. Po senátních volbách odešli senátoři Miloš Janeček,Tomáš Julínek, Miroslav Nenutil, Alena Palečková a Pavel Sušický. Novými členy se stali senátoři Alena Dernerová, Miluše Horská, Milan Pešák, Dagmar Terelmešová a Jan Žaloudík.

Výbor se během roku sešel na 10 schůzích.

Dále jsou uvedeny senátní tisky, které byly výboru přikázány k projednání.

Zákony

Předmět zákona Sen. tisk č. Sbírka zák. č.
Sociální záležitosti
Životním a existenční minimum 193 85/2010
Nemocenské pojištění 227 166/2010
Zaměstnanost 241 149/2010
Pomoc v hmotné nouzi 242 141/2010
Nemocenské pojištění 243 157/2010
Úsporná opatření v působ. MPSV 363 347/2010
 
Zdravotnictví
Zdravotnické prostředky 276 196/2010
Biocidní přípravky 265 136/2010
 
Senátní návrhy
Pojistné na zdrav. pojištění 311 legisl. proces není ukončen

Mezinárodní smlouvy, Úmluvy, Směrnice a Sdělení Komise, dohody

Mezinárodní smlouvy, Úmluvy, Směrnice a Sdělení Komise, dohody
Směrnice EU o pracovní době K 104/07
Úmluva MOP o inspekci práce 310
Smlouva ČR a Sýrie o soc.zabezpečení 325
Smlouva ČR a Indie o soc. zabezpečení 327
Smlouva ČR a Austrálie o soc. zab. 189
  346
Dohoda o převozu těl 361

Zákony

Poslanecký návrh, ze kterého vycházel senátní tisk č. 193, novelizoval dva zákony, a to zákon o životním a existenčním minimu a zákon o daních z příjmu. Záměrem bylo upřesnit, jak z hlediska daňových povinností hodnotit příjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva. Řešení, které bylo schváleno Poslaneckou sněmovnou, výbor a následně i Senát jako celek pozměnil, neboť zastával názor, že k zajištění záměru není potřeba novelizovat zákon o dani z příjmu a stačí pouze doplnit §7 zákona č. 110/2007 Sb., o životním a existenčním minimu. Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem.

Kompatibilitu národní právní úpravy pro uvádění biocidních přípravků na trh s právem Evropské unie zajistila novela projednaná jako senátní tisk č. 265. V Poslanecké sněmovně byla projednána ve zkráceném legislativním procesu a i Senát ji schválil bez jakýchkoli připomínek.

Zkrácený legislativní proces a souhlasné vyjádření Senátu bylo spojeno i s poslaneckou novelou zákona č.111/2006 Sb., o hmotné nouzi. Šlo o odstranění některých úprav přijatých při novelizaci zákona v roce 2008, které se v praxi neosvědčily. Nově se umožnilo zvýšit částky existenčního minima u osob invalidních ve třetím stupni, které ale nemají nárok na invalidní důchod ve třetím stupni, nebo u lidí, jejichž zdravotní stav vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování.

Výbor doporučil schválit v předloženém znění poslaneckou novelu zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která reagovala na nežádoucí praxi některých zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením. Ti vyžadovali, aby s nimi zaměstnanci uzavřeli dohodu o poskytování části mzdy naturální formou, navíc jako naturální plnění byly často poskytovány služby nevhodné pro osoby se zdravotním postižením. K zamezení tohoto nežádoucího postupu bylo novelou zpřesněno, že naturální mzda se nadále nemůže zahrnovat do skutečně vynaložených mzdových nákladů.

Ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou byla v Senátu přijata úprava zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Lékařům se tím zjednodušila administrativa spojená s hlášením dočasné pracovní neschopnosti pacienta správě nemocenského pojištění.

Další novela téhož zákona, později vydaná pod číslem 166/2010 Sb., nebyla výborem a následně plénem Senátu podpořena. Poslanecký návrh rušil přechodné změny, které byly schváleny jako součást úsporných opatření přijatých zákonem č. 362/2009 Sb. Zpětně se podle poslaneckého návrhu měla v r. 2010 zvýšit na původní úroveň peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a délka podpůrčí doby pro poskytování ošetřovného. Senát u návrhu namítal jeho retroaktivitu, dále to , že úsporná opatření by byla zrušena pouze pro určitou cílovou skupinu a navíc by i část příjemkyň peněžité pomoci v mateřství zůstala i nadále znevýhodněna. Poslanecká sněmovna po vrácení tisku Senátem setrvala na svém původním návrhu a obdobně přehlasovala i zamítavé vyjádření prezidenta.

Důvodem pro zpracování novely zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, byla povinnost České republiky v co nejkratší době transponovat směrnici 2007/47/EU. Z důvodu neprovedení včasné transpozice směrnice do právního řádu bylo už proti České republice zahájeno řízení pro porušení smlouvy podle čl. 226 Smlouvy o založení Evropské unie. Nová úprava snižuje riziko pro pacienty z neznámých technologií a výrobních postupů, neboť umožňuje flexibilní zásah státního orgánu při hrozícím nebezpečí. Novela byla Senátem bez problémů schválena.

Iniciátorem změny v zákoně č. 592/19992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění (senátní tisk č.311), byl senátor Pakosta. Jde o drobnou úpravu, která pro podnikatele – fyzické osoby sjednocuje lhůty pro úhradu případného doplatku pojistného na zdravotní pojištění s úhradou případného doplatku na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti. Výbor po dohodě s navrhovatelem přijal pozmn. návrhy. Upravené znění bylo schváleno na plénu Senátu a postoupeno do dalšího legislativního procesu.

Rozsáhlým projednáváním prošel vládní návrh zákona, kterým se novelizoval soubor zákonů v gesci ministerstva práce a sociálních věcí. Byl zpracován v souvislosti s přípravou státního rozpočtu na r. 2011 a jeho cílem byla úspora prostředků ze státního rozpočtu. Změny se týkaly oblasti nemocenského pojištění, pojistného na sociální zabezpečení, pracovně-právních vztahů, státní sociální podpory, zaměstnanosti i sociálních služeb. Při projednávání ve výboru se rozprava podrobněji zabývala i zkušenostmi s uplatňováním zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V některých případech dochází k zneužívání dávek a proto bude nezbytná legislativní úprava, která tomu zamezí. Další změny by měly zajistit lepší kontrolu účelného čerpání a posuzování individuálních potřeby žadatele o příspěvek. Zástupci MPSV v této souvislosti uvedli, že systémové změny obsahující i úpravy navrhované senátory budou předloženy v roce 2011 a měly by vstoupit v platnost od r.2012. Vládní návrh byl schválen jak výborem, tak Senátem jako celek, a vstoupil v platnost jako zákon č. 347/2010 Sb.

Mezinárodní smlouvy

Výbor opakovaně projednal smlouvu o sociálním zabezpečení mezi ČR a Austrálií. V prvním termínu totiž ratifikaci nestačila projednat Poslanecká sněmovna a schvalovací proces proto proběhl po sněmovních volbách opakovaně.

K standardním mezinárodním smlouvám o sociálním zabezpečení patřily také smlouvy uzavírané se Sýrií a s Indií. Ve všech případech byla doporučena jejich ratifikace.

Jako člen Mezinárodní organizace práce se Česká republika připojovala k Úmluvě o inspekci práce v průmyslu a obchodu a k Úmluvě o inspekci práce v zemědělství. S ratifikací byl vysloven souhlas až mnoho let poté, co byly úmluvy přijaty. Důvodem byla mimo jiné skutečnost, že v ČR je koncepce inspekce práce založena na relativní samostatnosti obou složek, tj. inspekce bezpečnosti práce a inspekce hygieny práce. Jak vyplynulo z nejnovějších rozborů, současná úprava uplatňovaná v ČR by neměla být překážkou v ratifikaci obou smluv. Proto byla ratifikace v Senátu doporučena.

Mimořádné akce

O tom, že téma semináře „Finanční gramotnost - zahájení Evropského roku boje proti chudobě“ je velmi aktuální, svědčil přeplněný Jednací sál Senátu. Akce se uskutečnila ve spolupráci s Finanční gramotností o.p.s. Z vystoupení odborníků i praktiků ze státní i místní správy bylo zřejmé, jak důležité téměř pro každého je právní povědomí a schopnost orientovat se ve vlastních ekonomických možnostech i omezeních. Bylo povzbuzující, že již dnes úspěšně fungují veřejné společnosti, které mohou lidem s finančními problémy poradit a nalézt jim cestu z hrozícího předlužení a chudoby.

Výbor poskytl prostor občanskému sdružení Cerebrum, které se zapojilo do projektu „Inkluze po poranění mozku“. V Senátu se uskutečnil kulatý stůl pro zástupce odborníků, dobrovolníků i pacientů a jejich rodin, který byl zaměřen na vytvoření uceleného programu následné péče a rehabilitace lidí s tímto postižením. Jak ukazují zkušenosti, správný rehabilitační program, propojení nemocniční a ambulantní péče, vhodná sociální podpora a zapojení rodin pacientů může výrazně snížit důsledky postižení a v mnohých případech vrátit nemocné do plnohodnotného života.

Již tradičně se konala mezinárodní konference zaměřená na podporu rodin s dětmi, kterou Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku pořádá spolu s Národním centrem pro rodinu. Zájem o jednání na téma „Rodinná politika v kontextu Evropského roku proti chudobě a sociálnímu vyloučení“ svědčil o aktuálnosti přednášených příspěvků, mezi nimiž zaujaly zkušenosti z Německa nebo z Rakouska. Vystoupení reagovala na současnou ekonomickou situaci, která zvláště doléhá na početnější rodiny. Stát i občanské organizace se proto snaží stanovit hlavní problémy, které musí v rodiny v této době řešit a na základě toho modifikují nebo rozšiřují formy pomoci. Nejde jen o ekonomickou podporu, ale také o poradenskou činnost, napomáhající plánování rodinných výdajů, nebo rozšiřování vědomostí o tom, jak předcházet zadlužení nebo závislostem.

Nové léčebné metody, jejich bezprostřední náklady na straně jedné a na druhé straně zlepšení zdravotního stavu a tím zmenšení celkových ekonomických důsledků, bylo předmětem semináře „Sociální a ekonomické aspekty moderní léčby“, pořádaného ve spolupráci s Koalicí pro zdraví, o.p.s. Úvodní přednáška MUDr. M. Cabrnocha přiblížila trendy v hodnocení zdravotnických technologií přijímané v rámci Evropské unie. Zástupci Ministerstva zdravotnictví i Ministerstva práce a sociálních věcí poukázali na možnosti, jak lépe propojit zdravotní a sociální péči. Především u dlouhodobých onemocnění by bylo možné na základě souhrnné analýzy výdajů a nákladů lépe využít finanční možnosti obou systémů. Další vystoupení, o léčbě a důsledcích roztroušené sklerózy nebo postižení nervové soustavy, podporovala nezbytnost komplexního hodnocení efektivnosti péče. Souhlasně vyznělo i vystoupení zástupkyně Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Seminář „Jak ovlivňuje nezdravé zadlužování občany ČR“ se uskutečnil ve spolupráci s Aso¬ciací občanských poraden. Byl určen všem zástupcům odborné veřejnosti, kteří pomáhají zadluženým lidem řešit jejich finanční problémy. JUDr. Bohumil Havel z právnické fakulty ZČU hovořil o principech zákonů, které vymezují povinnosti a možnosti dlužníků i věřitelů, zástupci občanských poraden naopak o praktických zkušenostech s uplatňováním např. insolvenčního zákona nebo zákona o exekutorech. Jak hlavní příspěvky tak diskuse poukazovaly na hlavní problémy s dluhy. Upozorňovaly na nedostatky legislativních úprav a způsobů s jejich uplatňováním. Byla prezentována i zahraniční zkušenost - jaký postup vůči dlužníkům je uplatňován ve Švýcarsku. Setkání přineslo důležité informace pro pracovníky občanských poraden i náměty pro zákonodárce nebo zástupce výkonných státních institucí.

Valdštejnská zahrada byla vhodným prostředím pro „Slavnostní ukončení akademického roku“. To již poněkolikáté výbor spolupořádal na konci června se spolkem absolventů a přátel University Karlovy „Carolinum“.

Podporu dárcovství krve projevují členové výboru i tím, že spolu s Českým červeným křížem pořádají každoročně v prostorách Valdštejnského paláce slavnostním předávání plaket prof. Jánského dobrovolným dárcům.

Projekt „Prevence násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče“ byl představen formou kulatého stolu. Řešitelem projektu je mimo jiné i Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče. Prezentovány byly výsledky šetření výskytu násilí, definovány nejčastější se vyskytující formy pracovního násilí i systém vzdělávacích činností jako součást preventivních opatření.

Asociace podnikatelek a manažerek ČR byla iniciátorem konference „Mentoring – nástroj na zvyšování kvalifikace a kompetence žen v podnikání a profesním životě“. O svých zkušenostech s mentoringem hovořily i zahraniční delegátky za asociace působící v rámci Evropské unie, v Polsku, v Itálii nebo ve Švýcarsku. České Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo operační program „Podnikání a inovace 2007-2013“.

Občanské sdružení Síť mateřských center si dalo za cíl posilovat hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli. Dále podporovat právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny. S tím jak se jim to daří a jaké mají plány pro nejbližší období měli možnost jejich zástupci seznámit senátory na setkání, které se uskutečnilo na závěr 7. funkčního období Senátu.

Zahraniční aktivity

V České republice v minulosti vystudovalo medicínu mnoho studentů z arabských zemí. Patří mezi ně i Jordánské království. Spolupráce s tímto státem pokračuje i nyní, např. je řešen společný grant Ammánské university a České zemědělské univerzity. Dobré jsou v Jordánsku i zkušenosti s technologiemi, které náš stát do země doválel a dováží. V současné době se např. jedná o dovozu vozidel upravených pro potřeby záchranné služby. Delegace výboru při své cestě navázala na tyto dobré zkušenosti a ověřovala si možnosti jejich dalšího rozvíjení. Proto bylo na programu nejen setkání na parlamentní úrovni, ale také jednání v Centru zdravotních služeb, s ředitelem Jordánské civilní obrany nebo s předsedou Hospodářské komory Jordánska.

Hlavním důvodem cesty do Velké Britanie byl zájem o britské zkušenosti a zákonný rámec zajišťující práva pacientů a etiku léčby i etiku využití biotechnologických metod. Sociální část programu cesty se týkala především opatření reagujících na stárnutí populace. Delegace navíc měla příležitost sledovat jednání obou komor britského parlamentu při projednávání záležitosti aktuální i u nás, úsporných opatření při schvalování státního rozpočtu.

6.ledna 2011
zpracovala: B.Fotrová
tajemnice VZSP