Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za rok 2010

V I. části zpráva podává informace o činnosti od 1. 1. 2010 do 23. 11. 2010.

V II. části je shrnuta činnost výboru v období od 24. 11. 2010 do 31. 12. 2010.

I. část

V průběhu druhého roku 7. funkčního období Senátu PČR nedošlo ke kompetenčním ani personálním změnám výboru. 10členný výbor pracoval pod vedením senátora Jaromíra Jermáře a čtyř místopředsedů. 1. místopředsedou byl senátor Jan Hálek, senátoři Milan Bureš, Václav Jehlička a Karel Kapoun, věnovali se specifikovaným oblastem, které jim byly rozhodnutím výboru svěřeny.

V průběhu roku 2010 se výbor sešel ke 13 schůzím, v jejichž průběhu bylo přijato 83 usnesení a 6 záznamů z jednání o výsledku projednání návrhu zákona, u něhož výbor nepřijal usnesení.

Výbor se zabýval celkem 20 senátními tisky, z toho

  • 13 senátních tisků se týkalo návrhů zákonů,
  • 3 byly mezinárodní smlouvy,
  • 1 zákon týkající se EU,
  • senátní tisk o Činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  • senátní tisk obsahující Souhrnnou zprávu o činnosti veřejného ochránce práv,
  • senátní tisk obsahující Výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2009;

Dále výbor projednal:

  • Zprávu o činnosti výboru za r. 2009,
  • Zprávu o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2009 a Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2009,
  • Výroční zprávu České školní inspekce za školní rok 2008/2009,
  • Informace o návrzích na kandidáty na funkci Veřejného ochránce práv předložených volební komisi.

Kompetence výboru jsou velmi rozsáhlé, na což upozorňuje přehled nejen projednávaných zákonů a senátních tisků, ale i stejně široká paleta aktivit, které navazují na náplň jednotlivých kategorií uvedených v názvu výboru. Největší důraz je kladen na oblast vzdělávání nejen v zákonodárné činnosti, ale i s tím související pořádání seminářů, konferencí či veřejných slyšení.

Na základě usnesení č. 85/10 Výbor uskutečnil dne 28. ledna 2010 veřejné slyšení k petici č. 1/10, kterou dne 6. ledna 2010 převzal z rukou zástupců petentů – představitelů Pardubického kraje a Občanského sdružení Stop spalovně v Rybitví – předseda Senátu P. Sobotka. Petici v té době podepsalo 47 818 občanů, kteří nesouhlasí s opětovným zprovozněním spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Na veřejném slyšení výboru vystoupili a odůvodnili petici její iniciátoři – J. Tichý, nám. hejtmana Pardubického kraje, a L. Malý, předseda Občanského sdružení Stop spalovně v Rybitví. Svá stanoviska k petici, která požaduje, aby kompetentní orgány státní správy upřednostnily zájem veřejný – zdraví obyvatel, ochranu životního prostředí a majetku před ekonomickým zájmem soukromé firmy, přednesli zástupci předsedy vlády ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva pro evropské záležitosti ČR a České inspekce životního prostředí. Cílem slyšení bylo připravit návrh usnesení výboru, které ovlivní proces posuzování EIA i z pohledu zájmu a názorů občanů dotčené oblasti.

Výbor na základě usnesení č. 88/10 pořádal dne 23. února 2010 veřejné slyšení na téma „Rovný přístup ke vzdělání s ohledem na žáky z romské menšiny“ . Toto slyšení bylo součástí projednávání petice č. 9/09, jejímiž signatáři byli občané romského etnika z Děčína – Boletic. Konkrétně šlo o druhý problém peticí dotčený, možnosti vzdělávání romských dětí. Veřejného slyšení se účastnili zástupci vlády ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, vládních i nevládních romských organizací, pedagogicko-psychologických poraden, odborů školství KÚ, měst a další zájemci o danou problematiku vzdělávání. Cílem jednání bylo projednání petice č. 9/2009, seznámení se s Koncepcí romské integrace na období 2010 – 2013 ministra pro lidská práva M. Kocába a hledání dalšího postupu k řešení dlouhodobého problému vzdělávání romských dětí.

Na základě usnesení č. 100/10 Výbor pořádal dne 14. dubna 2010 veřejné slyšení k peticím č. 9/10 a č. 10/10 na téma „Státní maturity“ , které se týkají názorů odborné veřejnosti na průběh a formu nové státní maturity. VSV se konalo na základě návrhu senátora Marcela Chládka, který celý průběh slyšení řídil, úvodní slovo přednesl předseda výboru Jaromír Jermář. Cílem veřejného slyšení výboru bylo vyjasnění problémů spojovaných se zavedením nových státních maturit, které jsou zmiňovány v peticích. Petice č. 9/10 předkládá připomínky ke stávající formě připravované státní maturity. Petice č. 10/10 – Připomínky ke školením – státní maturity – zdůrazňuje, že k petici se připojilo 55 středních škol a petiční listy podepsalo 1 100 pedagogů, kteří uvedli řadu podnětů a připomínek týkajících se školení pořádaný CERMATem. Na VSV vystoupili a odůvodnili petice její iniciátoři Mgr. Ladislav Vasevič a Mgr. Jitka Přibenská. Stěžejní referáty přednesla ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR PhDr. Miroslava Kopicová a ředitel CERMATu Ing. Pavel Zelený. Svá stanoviska k peticím vyjádřili i další diskutující, kteří požadují, aby kompetentní orgány státní správy upřednostnily odborný pedagogický názor, a tím vyslovily respekt k zájmu pedagogů i žáků.

Výbor na základě usnesení č. 112/10 pořádal dne 21. září 2010 pod záštitou místopředsedy Senátu Jiřího Lišky veřejné slyšení Výchova příkladem III. na téma „Prevence rizikového chování ve školách“ . Cílem jednání bylo prostřednictvím námětů a zkušeností širokého spektra přítomných hledat různé a zároveň pestré formy a nástroje jak oslovit a motivovat školní populaci a jak zefektivnit preventivní působení na děti a mládež ve škole i mimo školu. Se svými příspěvky vystoupili zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Ministerstva kultury ČR. Přítomni byli též zástupci České školní inspekce, Institutu pedagogicko-psychologického poradenství nebo Magistrátu hl. m. Prahy. Veřejné slyšení bylo určeno především pro zřizovatele, učitele a ředitele škol a školských zařízení, představitele kateder společenskovědních předmětů pedagogických fakult a pro další odborníky v této oblasti.

Výbor na základě petice č. 11/2010 „Za zrušení a vypsání nového výběrového řízení na post ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů“ uspořádal v rámci své 15. schůze konané dne 13. dubna 2010 veřejné slyšení. V úvodu vystoupila zástupkyně petentů Dr. Monika MacDonagh-Pajerová, předsedkyně Rady MUDr. Naděžda Kavalírová a další členové Rady, ředitel PhDr. Jiří Pernes, Ph.D a dále přihlášení do diskuse. Členové výboru si vyslechli od přítomných členů Rady ÚSTR informaci o průběhu výběrového řízení na nového ředitele ÚSTR. Konstatovali, že řešení je v pravomoci Rady ÚSTR, jejíž členové byli zvoleni Senátem PČR. Při této příležitosti zdůraznili důležitost poskytování otevřených a autentických informací při osvětlování dějin totalitních režimů v ČR.

Výbor na základě usnesení č. 117/10 dne 4. června 2010 pořádal a převzal záštitu nad 13. ročníkem celostátních slyšení Projektu Občan. Účastníky přivítal a slyšení zahájil senátor Vlastimil Balín, který byl zároveň předsedajícím. Cílem Projektu občan je umožnit studentům pochopit význam aktivního občanství a rozvíjení znalostí a dovedností potřebných pro účinný podíl na životě společnosti. Žáci, studenti, členové mládežnických organizací spolupracují při identifikaci problému, který se týká veřejné politiky v jejich společnosti. Poté navrhují a rozpracovávají vlastní řešení a snaží se prosadit navrhovanou změnu. Projekt Občan má za cíl působit ve výchovně vzdělávacích programech zaměřených na výchovu k občanství a demokracii. Je určen pro žáky druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Každým rokem se úspěšní řešitelé projektu zaměřených na řešení problémů v jejich obci sejdou na celostátních slyšeních, kde prezentují výsledky své práce a diskutují o zkušenostech s projektem. Projekt Občan je realizován ve více než 70 zemích světa.

Výbor na základě usnesení č. 99/10 uskutečnil dne 11. května 2010 konferenci na téma “Problematika sociální inkluze mládeže vycházející z dětských domovů“ . Průběh akce řídil senátor Jan Hálek, 1. místopředseda výboru, který byl současně jejím iniciátorem. Společným jmenovatelem témat konference bylo především formulování hlavních problémů mládeže vycházející z dětských domovů a z toho plynoucí nástin legislativní úpravy napomáhající k jejich řešení.

Na základě usnesení č. 101/10 Výbor uspořádal za odborné podpory Sdružení TEREZA slavnostní vyhlášení mezinárodních titulů Ekoškola. Úvodní slovo přednesl senátor Zdeněk Janalík, dále se zúčastnili RNDr. Jindřich Kitzberber, poradce ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Mgr. Petr Daniš, ředitel Sdružení TEREZA a Ing. Rut Bízková, ministryně životního prostředí ČR. Pozváni byli zástupci základních a středních škol, které naplnily kritéria programu Ekoškola a získaly titul. Dále byli přítomni zástupci měst a obcí. Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program, v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží naplnit. Program je určen pro celou školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity. Ekoškola představuje jeden z nejúspěšnějších programů v oblasti environmentální výchovy ve světě. Probíhá ve 40 zemích a je do něj zapojeno kolem 21 tisíc škol. V ČR se jej účastní 200 škol.

Výbor se svým usnesením č. 111/10 usnesl pořádat dne 4. května 2010 konferenci na téma „Kyberšikana a ochrana osobních údajů aneb Kam až to může zajít na internetu“ . Záštitu nad jejím jednáním převzali místopředseda Senátu Jiří Liška a ministryně spravedlnosti ČR JUDr. Daniela Kovářová. Konference se konala za organizační pomoci Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů Praha a Magazínu Egovernment. Jednání se zúčastnilo 150 pedagogů základních a středních škol, odborníků na kyberšikanu a šikanu, pracovníků školských odborů a zástupci z řad rodičovské veřejnosti. Ve vystoupení ministryně spravedlnosti ČR zazněly některé příklady legislativních možností, jak kyberšikanu řešit. K otázkám legislativního rámce řešení problému hovořil také zástupce MŠMT ČR JUDr. M. Šimůnek. S tím, jak je řešena prevence zneužívání výpočetní techniky na VŠE v Praze, seznámil účastníky konference vedoucí katedry IT VŠE Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Dále vystoupil odborník na kyberšikanu Michal Kolář, garant projektu minimalizace šikany, který uvedl konkrétní příklady z projevů šikany a kyberšikany v ČR i ve světě. V závěru vystoupil ředitel pro vnější vztahy Microsoft, s. r. o. Ing.V. Mach, který uvedl konkrétní nabídky společnosti na řadu produktů chránících školy a programy prevence proti kyberšikaně.

Na základě usnesení č. 123/10 proběhlo dne 20. září 2010 Slavnostní vyhodnocení folklorních festivalů a slavností za r. 2010. Jde o pravidelné setkání ředitelů folklorních slavností a festivalů, starostů a primátorů festivalových měst a obcí, hejtmanů krajů a dalších hostů s představiteli Senátu PČR. Bylo oceněno 12 starostů měst a obcí, kteří festivaly dlouhodobě podporují a organizují. Jednání zahájil předseda výboru senátor Jaromír Jermář. Po vystoupení hostů následovalo ocenění vítězů v soutěži o obec s nejvýraznějším programem dlouhodobé péče o místní lidové tradice, vyhlašované v rámci soutěže Vesnice roku 2010. Putovní pohár Folklorních festivalů ČR získal městys Koloveč z Plzeňského kraje.

Výbor se svým usnesením č. 146/10 usnesl pořádat dne 15. listopadu 2010 mezinárodní konferenci na téma „J. A. Komenský – jeho odkaz dnešku“ . Cílem konference byla prostřednictvím širokého spektra odborných vystoupení nejen připomenout odkaz díla J. A. Komenského z pohledu historického, ale především naznačit cesty a směry možné praktické realizace jeho inspirujících a stále živých myšlenek v naší současnosti. Byla naznačena snaha učinit první krok k vytvoření světové sítě – databáze individuálních aktivních příznivců či institucí zabývajících se jeho dílem, podnítit výměnnou informační interakci, vzájemné setkávání a propagaci také v oblasti cestovního ruchu, přilákat do ČR jeho obdivovatele a zastánce z různých zemí Evropy a celého světa prostřednictvím specializované poznávací trasy v rámci plánů cestovních kanceláří. Konference se zúčastnili učitelé a ředitelé škol, zástupci krajských úřadů, představitelé kateder společenskovědních předmětů pedagogických a filozofických fakult, cestovních kanceláří, CzechTourismu, Českých center a další odborníci v této oblasti.

Výbor se svým usnesením č. 118/10 usnesl spolupořádat Slavnostní koncert konaný u příležitosti zahájení výstavy Klasicismus a biedermeier z knížecích lichtenštejnských sbírek v Jízdárně Valdštejnského paláce s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze dne 5. května 2010. Záštitu nad výstavou převzal předseda Senátu Přemysl Sobotka.

Ve Valdštejnské zahradě se konal dne 29. června 2010 koncert sboru Resonance pod vedením sbormistryně Mgr. M. Pospíšilové. Koncert spolupořádal výbor na základě usnesení č. 113/10.

Svým usnesením č. 134/10 převzal záštitu nad 9. ročníkem cyklo-běhu za Českou republiku bez drog 2011. Na 18. schůzi výboru dne 22. června 2010 mluvčí projektu Vl. Špalek představil právě ukončený 8. ročník. Trasa vedla přes 35 měst Čech a Moravy v celkové délce 1 250 km. Tuto trasu zvládnou 5 – 10členná družstva cyklistů – běžců za 12 dní. Navazují tím na Mezinárodní den proti zneužívání drog – 26. červen. Cílem celorepublikového cyklo-běhu je při návštěvách měst hovořit s jejich představiteli a občany o problematice drog a jejím řešení. V rámci osvětového působení v ulicích probíhá informační protidrogová kampaň, představují efektivní Hubbardův detoxikační program, rozdávají letáky o nebezpečí drog. Souběžně tým lektorů protidrogového vzdělávání pořádá pro rodiče a mládež přednášky s názvem „Deset věcí, které tvoji přátelé možná nevědí o drogách“. Dále seznamili členy výboru s alarmujícími výsledky průzkumu Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách – ESPAD z roku 2007.

Výbor usnesením č. 110/10 převzal záštitu nad festivalem Literární Vysočina 2010, který proběhl ve dnech 16. - 17. července 2010 v Chotěboři jako 8. ročník literárního festivalu, který pořádaly Literární Vysočina a Klub Literární Vysočina. Program zahrnoval autorská čtení, hudební bloky, divadelní představení, besedy s autory, literárními vědci a kritiky, zástupci Obce spisovatelů i křty knih. Součástí festivalu byla také celostátní amatérská literární soutěž v kategoriích poezie a prózy.

Výbor se svým usnesením č. 124/10 usnesl spolupořádat dne 18. července 2010 slavnostní závěrečný koncert účastníků Letní hudební akademie Praha 2010.

Dne 6. června 2010 spolupořádal Výbor na základě usnesení č. 103/10 v Hlavním sále Valdštejnského paláce slavnostní koncertní vystoupení školního projektu dětské opery B. Brittena – Kominíček.

Již popáté se uskutečnilo v průběhu měsíce října 2010 v Hlavním sále (usn. č. 137/10) mezinárodní setkání umělců a teoretiků umění spojené s vystoupením pěti komorních těles v rámci „Malostranských komorních slavností 2010“, které pořádala Kancelář Senátu a Výbor převzal záštitu. Malostranské komorní slavnosti přinášejí to nejlepší, co nabízí především česká komorní interpretační scéna. Dramaturgem festivalu je známý violoncellista Jan Páleníček. Malostranské komorní slavnosti jsou součástí Českých kulturních slavností konaných pod záštitou MK ČR.

Další slavnostní koncert Výbor spolupořádal při příležitosti 10. hudební sezóny orchestru VŠE v Praze dne 26. října 2010 a na základě usnesení č. 140/10.

Dne 3. března 2010 se uskutečnilo na základě usnesení č. 92/10 přijetí předsedou výboru a dalších členů delegace Výboru pro vzdělávání, vědu a kulturu Chorvatského parlamentu – Hrvatski Sabor vedené jeho předsedou Petarem Selemem, Ph.D.

Dne 2. července 2010 přijal předseda výboru náměstka starosty města Marseille Jacquese Rocca Serry. Přijetí se týkalo navázání spolupráce partnerských měst Marseille a Prahy. Jednání se zúčastnili i zástupci Rady hl. m. Prahy a dále Didier Parakian, zástupce starosty pro oblast vývozu podniků z Marseille a Florence Reynaud z Odboru mezinárodních a evropských vztahů MZV ČR.

Dne 8. října 2010 předseda výboru přijal na základě usnesení č. 145/10 delegaci vedení Gymnázia Fridricha Schillera v Pirně zastoupené jeho ředitelem Berndem Wenzelem. Cílem jednání bylo rozšířit informace o tomto mimořádném projektu realizovaném Gymnáziem, který spočívá na bilingvní a binacionální výchově a vzdělávání.

Místopředseda výboru senátor V. Jehlička přijal dne 13. října 2010 předsedu Senátu Kanady Noëla A. Kinsella a dalších senátorů. Jednalo se o reciproční setkání a základním tématem jednání byla otázka vzdělávacího systému v ČR a lidsko právní téma týkající se zejména otázky menšin.

Dne 10. listopadu 2010 výbor na základně usnesení č. 150/10 přijal poslance Národního shromáždění Arménie. Jednání se zúčastnil místopředseda Stálé komise pro ochranu veřejných záležitostí a lidských práv Rafik Petrosjan, místopředseda Stálé komise pro otázky územní správy a místní samosprávy Rafik Grigorjan, poradkyně předsedy Arpine Hovhannisjan, expert Stálé komise pro ochranu veřejných záležitostí a lidských práv Alexander Harutjunjan, expert Stálé komise pro otázky územní správy a místní samosprávy Lusine Chačatrjan, vedoucí Divize sociální analýzy Artak Galstjan, místní expert Akademie pro rozvoj vzdělávání asistenčního programu Anna Hovhannesjan. Cílem návštěvy bylo seznámit se s legislativním systémem ČR, prací ve stálých výborech Parlamentu ČR, vytváření návrhů zákonů, jejich novelizace, organizace a efektivní parlamentní práce a další související otázky.

V souvislosti s konáním mezinárodní konference na téma „J. A. Komenský – jeho odkaz dnešku“ výbor na základě usnesení č. 147/10 pozval k účasti Prof. Dr. Kyuchima Kima z Jižní Koreje. Program ve dnech 11. – 18. listopadu 2010 zabezpečil výbor v součinnosti se ZO KS a senátorkou J. Rippelovou.

Na základě usnesení č. 86/10 výbor uskutečnil zahraniční cestu do Francie, Itálie a Polsko, SRN schválené v plánu zahraničních cest výboru pro rok 2010.

Pracovní cesta do Francie se uskutečnila ve dnech 18. - 24. dubna 2010. Z důvodu uzavření letového prostoru způsobené sopečnou činností na Islandu se doprava uskutečnila senátní karavelou VW. Členové senátní delegace se seznámili s otázkami soustavy vzdělávání a organizace školství ve Výboru pro kulturu, vzdělávání a komunikaci Senátu FR. Jednání s předsedou Ústavního výboru bylo směrováno do oblasti parlamentního systému řešení petic a jiných podání občanů. Ochrana kulturního dědictví je v popředí zájmu všech zemí, které dbají o zachování své integrity. Úroveň péče o ně je přesvědčivým dokladem o úrovni dané země, její státní svébytnosti, historii a kultuře, která nalézá míru zúročení v cestovním ruchu a turismu. Na to navazuje i systém organizování činnosti knihoven, muzeí a galerií. Posilování české identity, znalosti českého jazyka, vytváření pout mezi českými krajany, ale i podpora české kultury a sounáležitosti s naší zemí je také jedním z poslání České školy bez hranic. Členové delegace se seznámili s jejich činností a návaznosti na český vzdělávací systém. Navštívili také památné místo české historie hřbitov La Targette.

Pracovní cesta do Italské republiky se konala ve dnech 2. – 9. června 2010. V úvodu své pracovní cesty senátoři položili kytici u památníku Campana del Caduti, Zvonu padlých v Roveretu, který byl odlit na počest obětí jedné z nejkrvavějších bitev 1. světové války, navštívili Vojenské muzeum, které je umístěno v prostorách pevnosti Castello ze 14. století, a podrobně se věnuje účasti armád v 1. světové válce. Vrcholem každé pracovní zahraniční cesty je setkání a výměna zkušeností s partnerskými výbory zákonodárného sboru. Členové delegace se dále setkali se zástupci Výboru pro kulturu a školství. Téma rozpravy bylo zaměřeno na aktuální otázky související s některými problémy české školské soustavy. Své dotazy členové výboru směrovali k italským partnerům s cílem srovnat stávající stav či jeho plánované změny. Samozřejmě to byla především otázka státních maturit a problematika vysokého školství a výzkumu. Během své pracovní cesty senátní delegace navštívila města a místa uvedené na seznamu Světového kulturního dědictví UNECSO.

Pracovní cesta do Polské republiky a Spolkové republiky Německo se uskutečnila ve dnech 12. - 17. září 2010. Pracovní cesta byla zahájena v oblasti Českého koutku v Kladsku, kde žila česká menšina. První zastávkou byla návštěva vesničky Stroužné/ Pstražna. Jedná se o obec bohatou na historii v rámci Kladského hrabství a je dokladem života obyvatel českého původu, tzv. kladských Čechů. Oficiální jednání proběhlo v Husinci/Gesiniec u města Strzelin. Cílem bylo setkání se zástupci krajanských spolků, a to Sdružení Čechů v Polsku a české větve Spolku Slováků v Polsku. Hovořilo se o aktuální situaci příslušníků zdejší české menšiny. Ve Wroclawi se členové delegace setkali s představiteli města Wroclaw a seznámili se s parlamentním systémem Polska. Uskutečnili pracovní návštěvu národní organizace Domowina. Během pobytu v Budyšíně, středisku Lužických Srbů, měli senátoři možnost navštívit jejich základní instituce a školy. Členové delegace navštívili mnoho dalších lužickosrbských obcí, navštívili Srbský institut a srbské gymnázium,. Hovořilo se především o aktivitách, které posilují národní cítění a udržení zvyků a tradic. Návštěva českých senátorů v Lužici měla přispět k dalšímu rozvoji mezi oběma blízkými národy a pomoci tak k uchování národní a kulturní identity Lužických Srbů. Pracovní jednání v Drážďanech s předsedou Výboru pro vědu, vysoké školy, kulturu a média Zemského sněmu Svobodného státu Sasko se týkalo především příhraničních oblastí a problémů se vzájemnou komunikací. Na závěr svého pobytu navštívila senátní delegace gymnázium Fridricha Schillera v Pirně. Cesta delegace výboru splnila svůj záměr, seznámili se s vědou, vzděláváním, kulturou a lidskými právy v sousedních zemích. Setkala se s Čechy žijícími za dnešními hranicemi naší republiky, kteří však přesto stále ČR považují za svou vlast.

Výjezdní zasedání výboru – Návštěva středočeského a ústeckého regionu - se uskutečnilo na základě usnesení č. 76/09 dne 4. května 2010. Koordinací organizačního a programového zabezpečení výjezdního zasedání výboru byl určen senátor M. Chládek. Senátoři navštívili Muzeum T. G. Masaryka v Lánech. V Žatci se uskutečnilo pracovní jednání se starostou Města Mgr. Erichem Knoblauchem a s jeho místostarostou Alešem Kassalem. Na místním Gymnáziu se uskutečnila beseda s řediteli základních a středních škol v Žatci, diskutovalo se na téma inkluzívní vzdělávání, nedostatek žáků v určitých oborech a probírala se otázka státních maturit. V Lounech proběhla za doprovodu ředitele PhDr. Bedřicha Štaubera prohlídka Oblastního muzea a za doprovodu ředitelky PhDr. Alici Štefančíkové prohlídka Galerie Benedikta Rejta.

Dne 20. května 2010 se uskutečnila schůze Podvýboru pro předškolní, základní a střední vzdělávání. Diskuse probíhala k novele zákona č. 563/2004 Sb. , o pedagogických pracovnících a zúčastnili se jí také zástupci MŠMT ČR. Dalším tématem schůze PV byla otázka státních maturit.

V r. 2010 se uskutečnily čtyři schůze Podvýboru pro sport.

Schůze dne 4. února t. r. byla společná s PV pro sport Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny PČR. Jan Kocourek, náměstek ministryně školství, podal informace o koncepci MŠMT ČR v oblasti sportu a tělovýchovy, jeho financování a výhled do budoucna. Dále Jan Zikl, ředitel odboru územních rozpočtů MF ČR seznámil členy PV s možnostmi státního rozpočtu a územních rozpočtů při financování sportu v letošním roce a v letech následujících. Cílem společné schůze bylo definovat možné finanční zdroje na podporu sportu, dále způsob jejich přerozdělování, návrh modelu organizace sportu v rámci státní správy a stanovit požadavky na potřebné legislativní zázemí pro oblast sportu.

Na programu schůze PV dne 7. dubna t. r. byl senátní tisk č. 259 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, který uvedl poslanec Pavel Ploc, předseda PV PS PČR. Tento senátní tisk byl řádně zařazen na jednání výboru, a protože se týká sportu, tak se členové PV dohodli, že by se k němu také chtěli vyjádřit a přijali by možné doporučení pro jednání výboru.

Schůze PV dne 5. května t. r. se konala v budově SAZKY, a. s., a na programu byla Informace o činnosti SAZKY, a. s., a o návrhu novely zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. V úvodu jednání se členové PV seznámili se vznikem a historií Sazky, a. s. Mnoho otázek se týkalo Sazky, a. s., jako hlavního sponzora sportu. Padaly zde dotazy a pochybnosti uváděné v médiích. Členové PV si tyto otázky vydiskutovali a vyjasnili. Další částí programu byla prohlídka budovy Sazky, a. s., a seznámení s jednotlivými pracovišti. V závěru jednání členové PV konstatovali, že jednání a prohlídka odborného zázemí této největší sázkové společnosti v ČR byla pro ně nejen zajímavá, ale i objasnila řadu mýtů.

Na programu schůze PV dne 19. května t. r. bylo projednání senátního tisku č. 278 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Podvýbor nebyl určen Organizačním výborem k tomu, aby tento senátní tisk projednával., ale členové PV si jej vyžádali sami, aby se k němu vyjádřili, protože pracují v podvýboru pro sport a sportu se tato novela velice dotýká. Považovali za zásadní se k tomu vyjádřit.

K 23. 11. 2010 bylo doručeno 21 peticí, z toho 3 s více jak 10 tisíci podpisy. Každá petice je výborem posouzena z hlediska náležitostí předepsaných zákonem o právu petičním, projednána na schůzi výboru, je vyžádáno odborné stanovisko k věcné stránce petice a stanoven další postup pro její vyřízení. Pokud petice obsahuje požadavek na změnu zákonné úpravy, jsou petice většinou postupovány všem senátorským klubům, které tak mohou uvážit, zda a jak náměty využijí. Jsou také zasílány odpovědnému ministrovi k posouzení, k případnému využití a k zapracování do vládní předlohy. Petice s počtem podpisů nad deset tisíc jsou vyřizovány v souladu s ustanovením § 142a) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu a v souladu s Podrobnějšími pravidly projednávání petic v Senátu PČR. Z toho důvodu jsou petice s více jak 10 tisíci podpisy vedeny jako samostatný senátní tisk a jsou projednány na schůzi Senátu. Výbor obdržel petici „Nesouhlas s opětovným zprovozněním spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví“, kterou podepsalo 47 818 občanů. Dne 28. ledna 2010 se konalo VSV na toto téma – viz výše. K petici, kterou podepsalo více jak 28 tisíc občanů „Proti zastavení výstavby silnice I/11“ výbor uspořádá veřejné slyšení dne 17. ledna 2011. Petice „Za záchranu a zachování populace kamzíka horského v pohoří Hrubého Jeseníku pro příští generace“ s 25 135 podpisy byla předána k přímému vyřízení Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR jako věcně příslušnému výboru. Výbor přijal i 32 jiných podání od jednotlivých občanů, kteří se na Senát Parlamentu ČR obracejí většinou jako na poslední instanci, která by jim mohla pomoci řešit nějakou složitou situaci. Na všechna doručená jiná podání byla zpracována odpověď, v oprávněných případech byla vyžádána odborná stanoviska příslušných resortů a orgánů.

II. část

Po senátních volbách došlo ke změně počtu členů výboru z 10 členů na 9 a také k personálním změnám. Na ustavující schůzi dne 24. listopadu 2010 byl za předsedu výboru navržen a následně opětovně zvolen senátor Jaromír Jermář. Výbor se usnesl zvolit 4 místopředsedy, kterými se stala senátorka Hana Doupovcová a senátoři Marcel Chládek, Karel Kapoun a Jiří Oberfalzer. Výbor ustavil také tři ověřovatele, kterými jsou senátoři Petr Bratský, Miloš Janeček a Václav Homolka. Na 1. schůzi výboru byl také znovu zřízen Podvýbor pro předškolní, základní a střední vzdělávání, za jehož předsedu byl ve veřejném hlasování zvolen senátor Petr Bratský. Dále byl také novu zřízen Podvýbor pro sport, jehož předsedou byl zvolen Jozef Regec.

Výbor na základě usnesení č. 155/10 uspořádal dne 29. listopadu 2010 veřejné slyšení s názvem Výzva Parlamentu ČR: Zamítněte novelu zákona č. 180/2005 Sb. (o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie) – povinné odvody z podpory poskytované fotovoltaice! Cílem veřejného slyšení bylo projednat žádost provozovatelů, investorů, dodavatelů a konzultantů činných v oboru výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, k níž se připojilo více než 500 domácích i zahraničních subjektů. Signatáři důrazně žádají zamítnutí předlohy novely zákona o obnovitelných zdrojích, která zavádí povinné odvody z fotovoltaiky uvedené do provozu v letech 2009 a 2010. Řešení spatřují v zamítnutí novely zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kterou Senát PČR projednává jako tisk č. 379. Výzva je založena především na argumentaci o protiústavnosti novely zákona a o porušení mezinárodních dohod ČR o podpoře a ochraně zahraničních investic jejím případným schválením. Projednávání v rámci veřejného slyšení výboru se zúčastnili zástupci autorů Výzvy, dále Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva financí ČR a Energetického regulačního úřadu.

Ve dnech 30. listopadu – 3. prosince výbor uskutečnil pracovní zahraniční cestu do Maďarské republiky (usnesení č. 152/10). Delegace výboru jednala s Výborem pro vzdělávání, vědu a výzkum, s Výborem pro lidská práva, menšiny, občanské a náboženské záležitosti a s Výborem pro kulturu a média Parlamentu MR. Dále s ombudsmanem pro práva menšin a na Ministerstvu pro lidské zdroje MR se uskutečnilo pracovní jednání se státní tajemnicí pro vzdělávání. Ve Výboru pro lidská práva se členové výboru se seznámili se zkušenostmi maďarské strany se zaváděním boloňského systému na vysoké školy, s názory na financování školství, problematikou vzdělávání pedagogů, lékařů a právníků, postavení lékařů ve městech a malých obcích. Další otázkou byly dotace církevním institucím, udržení talentovaných badatelů v zemi. Na Výboru pro lidská práva, menšiny, občanské a náboženské záležitosti Parlamentu MR byla diskutována otázka integrace Romů, novelizace imigračního zákona, problematika menšin a jejich zastoupení v Parlamentu, dále otázka zákona o církvích. Ve Výboru pro kulturu a média se senátní delegace seznámila s činností výboru, mediálním zákonem, dále se zřizováním a financováním muzeí a péčí o kulturní památky. Ombudsman pro otázky národnostních menšin seznámil členy delegace s fungováním úřadu, jeho úkoly a problémy, dále fungováním místních samosprávních organizací. Byla diskutována otázka vzdělávání a zaměstnávání Romů, výuka v mateřském jazyce občanů národnostních menšin a pravomoce ombudsmana řešit narušení práv. Státní tajemnice seznámila členy delegace s názory na otázky školství, jak je maďarská strana řeší, systémem přijímacího řízení, úrovní vysokých škol, jejich zřizováním a financováním a dále s koncepcí nového školského zákona.

V období mezi 24. listopadem a 31. prosincem 2010 byly doručeny Senátu PČR 2 petice a 4 jiná podání. Pisatelé se obracejí na výbor se žádostí o zásah do řízení u různých správních a jiných orgánů v jejich záležitostech. Podání často vyjadřují názory pisatelů na právě projednávané návrhy právních předpisů v Parlamentu ČR, na věci veřejné občany zajímající či stížnosti na konkrétní postupy úřadů. Na podání jednotlivých občanů výbor neprodleně odpovídá, jednak pisatelům zprostředkovává zpracovaná stanoviska příslušného úřadu státní správy, ale i doporučuje a informuje jak v daných situacích dále postupovat a na koho se mají ve své záležitosti obrátit. Výbor se často setkává i s tím, že občané s povděkem konstatují, že Senát PČR byl jediným orgánem, který na jejich podání reagoval, odpověděl a podal konkrétní návrh na další postup řešení jejich vleklého problému.

Výroční zpráva o činnosti výboru nemůže zdaleka vystihnout šíři aktivit výboru, ale i jeho jednotlivých členů jak na půdě Senátu PČR, tak i v jejich volebních regionech.

 

PhDr. Jaromír Jermář
předseda Výboru