Zpráva o činnosti Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí za rok 2010

Činnost výboru, během celého roku, byla zaměřena především na legislativu životního prostředí, problematiku veřejné správy, financování rozvoje jednotlivých regionů, rozpočtového určení daní a důležitých dokumentů z Evropské unie.

Složení výboru od 26. listopadu 2008 (7. funkční období) do 23. listopadu 2010:

předseda:

 • Ivo Bárek

místopředsedové:

 • Pavel Eybert
 • Jiří Lajtoch
 • Ludmila Müllerová
 • Karel Šebek

členové:

 • Marta Bayerová
 • Jan Horník
 • Bedřich Moldan
 • Eva Richtrová
 • Petr Vícha
 • Václav Vlček

Složení výboru od 24. 11. 2010 (8. funkční období):

předseda:

 • Ivo Bárek

místopředsedové:

 • Pavel Eybert
 • Petr Gawlas
 • Jan Horník
 • Karel Šebek

členové:

 • Marta Bayerová
 • Stanislav Juránek
 • Eva Richtrová
 • Martin Tesařík
 • Petr Vícha
 • Miloš Vystrčil

V roce 2010 výbor, v 7. funkční období a od 24. 11. 2010 v 8. funkčním období, projednal na 12 schůzích :

 • 17 návrhů zákonů včetně senátních;
 • 6 mezinárodní úmluvy;
 • 1 Zprávu o životním prostředí
 • 1 Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR
 • 9 dokumentů EU;
 • 1 Petice (privatizace OKD);
 • 29 ostatní.

Činnost výboru v jednotlivých měsících (mimo zasedání výboru)

V 1. polovině roku byla aktivita výboru zaměřena na tématiku dotýkající se oblasti životního prostředí.

Leden

 • 28. 1. Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí se spolupodílel na uskutečnění veřejného slyšení k petici Stop spalovně v Rybitví, kterou dne 6. ledna 2010 převzal z rukou zástupců petentů – představitelů Pardubického kraje a Občanského sdružení Stop spalovně v Rybitví- předseda Senátu P. Sobotka. Petici v té době podepsalo 47 818 občanů, kteří nesouhlasí s opětovným zprovozněním spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Na veřejném slyšení vystoupili a odůvodnili petici její iniciátoři – J. Tichý, nám. hejtmana Pardubického kraje, a L. Malý, předseda Občanského sdružení Stop spalovně v Rybitví. Svá stanoviska k petici přednesli zástupci předsedy vlády ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva pro evropské záležitosti ČR a České inspekce životního prostředí. Cílem slyšení bylo připravit návrh usnesení, které ovlivní proces posuzování EIA i z pohledu zájmu a názorů občanů dotčené oblasti.

Únor

Během 1. poloviny února se členové výboru zajímali především o životní prostředí dotýkající se především průmyslových emisí a ochraně ovzduší, proto uskutečnil 2 semináře.

 • Dne 4. 2. Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí uspořádal seminář na téma: „Dopady směrnice EU o průmyslových emisích na český průmysl v roce 2015“. Evropský parlament bude v prvním pololetí 2010 projednávat návrh směrnice o průmyslových emisích. Vzhledem k tomu, že dokument určí podobu českého průmyslu, zejména po roce 2015, do Hlavního sálu Valdštejnského paláce proto přišli diskutovat o dopadech směrnice EU Petr Kužel, prezident Hospodářské komory ČR, Jan Dusík, ministr životního prostředí, náměstek Erik Geuss, jenž zastupoval Ministerstvo průmyslu a obchodu, Martin Roman, generální ředitel ČEZ a.s., europoslanci a další odborníci. V závěru účastníci přijali společnou deklaraci (viz. webové stránky senátního výboru).
 • Dne 16. 2. pořádal Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí seminář k „Návrhu nového zákona o ochraně ovzduší“, na kterém se diskutovalo o hlavních změnách a cílech návrhu nového zákona a jeho programových, ekonomických a administrativních nástrojích, a to i z pohledu obce s rozšířenou působností, kraje a provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší. Semináře se zúčastnili zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, Českého hydrometeorologického ústavu, Státní inspekce životního prostředí, Státního zdravotního ústavu a Arcelor Mittal a. s.
 • Senátor J. Horník se dne 16. 2. zúčastnil přijetí místopředsedkyně Parlamentu Ázerbájdžánské republiky Bahar Muradovou předsedou Senátu. Hlavním tématem setkání byly otázky geopolitické situace v oblasti Středního Východu, konkrétně diverzifikace surovinových zdrojů a přístupu k nim (plánovaný ropovod Nabucco). Zúčastnění hovořili i o jaderné bezpečnosti této oblasti z pohledu OBSE a vleklém arménsko-ázerbájdžánském problému Náhorního Karabachu.
 • Ve dnech 23. – 24. 2. proběhlo Setkání výborů parlamentů zemí Visegrádské skupiny pořádané Výborem pro územní samosprávu a regionální politiku Sejmu Polské republiky a Výborem pro územní samosprávu a státní správu Senátu Polské republiky v Krakově. Za výbor se zúčastnili předseda výboru I. Bárek a člen výboru V. Vlček. Na tomto setkání se sepsalo Memorandum (viz. webové stránky senátního výboru).
 • Pod záštitou výboru se konalo dne 23. 2. předávání osvědčení novým architektům od České komory architektů.

Březen

 • Začátkem března dne 3. 3. výbor spolupořádal mezinárodní seminář „Politika ochrany klimatu: cesta z Kodaně“. Úvodní slovo přednesl Bedřich Moldan, člen VUZP, úvodní projev Jan Dusík, ministr životního prostředí ČR. Odborníci, jako např.Sascha Müller-Kraenner z charitativní organizace pro ochranu životního prostředí The Nature Conservancy, Ketil Karlsen, poradce pro otázky vyjednávání o klimatu ministerstva zahraničních věcí Dánska, Vivien Life, vedoucí skupiny pro otázky klimatických změn a energetiky ministerstva zahraničních věcí Velké Británie, nebo Ladislav Miko, vedoucí ředitelství ochrany přírodních zdrojů Evropské komise, diskutovali o tom, jakým směrem by se mezinárodní jednání o klimatu měla posunout dál a jakou roli by mohlo hrát transatlantické partnerství. Seminář se také dotkl nutných změn v průmyslu a energetickém sektoru členských států EU.
 • Dne 18. 3. zástupci výboru přijali velvyslankyni Čínské lidové republiky v ČR, vzhledem k plánované zahraniční cestě.

Duben

V dubnu se členové výboru plně věnovali velmi závažným návrhům zákonů, např. veřejné zakázky, ochrana ovzduší, vodní zákon, odpady, obnovitelné zdroje energie, přechod věcí z majetku ČR do vlastnictví Pardubického kraje.

Květen

V měsíci květnu se výbor věnoval problematice rozvoje jednotlivých regionů.

 • Dne 18. 5. 2010 výbor uspořádal, v Jednacím sále Senátu PČR, mezinárodní seminář s názvem „Rozvoj území a životního prostředí Montanregionu Krušnohoří - slavná minulost, uranové břímě a nejistá budoucnost“. Hlavní tématem i cílem semináře bylo upozornit zákonodárce, výkonné státní instituce a odbornou i laickou veřejnost na kritický stav desítky let opomíjené, rozsáhlé oblasti Krušnohoří. Prostřednictvím odborníků z univerzit, ústavů, vyšších územně správních celků, místních samospráv a zástupců NNO zdůraznit nebezpečí nevratného zániku mimořádných historických i současných hodnot tohoto rozsáhlého území Karlovarského a Ústeckého kraje a vyzvat ministerstva, instituce i jednotlivce, kteří mohou současný, neutěšený stav tohoto území zlepšit, aby tak dle svých možností co nejdříve učinili. Z příspěvků mnoha přednášejících i diskutujících zaznělo důrazné upozornění na hrozbu zániku nevyčíslitelných architektonických i kulturně-historických hodnot Města Jáchymova i unikátních přírodních a kulturních lokalit evropského významu celé oblasti Krušných hor. Zásadním momentem vysoce hodnoceného semináře byl příslib přítomných zástupců ministerstev - ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva kultury, ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva životního prostředí, vedení Národního památkového ústavu i radních obou krajů, které mají v kompetenci resort kultury a památkové péče, že budou každý podle svých možností urychleně hledat cestu, jak najít potřebné prostředky pro rozvoj Krušnohoří i pro obnovu ohroženého památkového fondu Města Jáchymov.

Červen

Vzhledem k ničivým záplavám na území ČR byla svolána 3. 6. mimořádná schůze výboru s jediným bodem, a to Informace vlády o situaci v místech zasažených ničivými záplavami.

 • o Senátor K. Šebek, místopředseda výboru se zúčastnil ve dnech 7. – 8. 6. meziparlamentního zasedání svolaného Evropským parlamentem na téma „Cesta k Evropskému energetickému společenství pro 21. století? “. Témata jednání byla bezpečnost dodávek, jednotný trh s energií a obnovitelné zdroje energie, na jejichž základě by se vytvořilo Evropské energetické společenství
 • Delegace členů výboru ve složení I. Bárek, P. Eybert, J. Lajtoch uskutečnila ve dnech 8. – 12. 6. zahraniční cestu do Švédska, která byla zaměřena především na problematiku úložišť jaderného odpadu. Delegace se dozvěděla, že ukládání je v gesci parlamentního Výboru pro obranu. Agentura pro jaderné palivo a odpad (Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co - SKB AB) poskytla ucelenou prezentaci švédské jaderné energetiky a systému ukládání vyhořelého jaderného paliva včetně technických detailů. Jednalo se především o mezisklad v blízkosti Oskarshamnu, hlubinný sklad poblíž elektrárny Forsmark (Uppsala). Delegace měla příležitost k prohlídce obou hlavních součástí zařízení společnosti SKB v Äspö poblíž přístavu Oskarshamn. Společnost SKB je ve spoluvlastnictví původců jaderného odpadu (provozovatelů jaderných reaktorů). Pro financování nakládání s jadernými odpady vytvářejí jejich původci povinně fond, jehož příspěvky jsou odvozeny z množství vyrobené „atomové“ elektřiny (cca 5 % výrobních nákladů). Jednalo se o:
  • Hard Rock Laboratory (HRL)
   Experimentální zařízení, kde společnost SKB ověřuje v reálných podmínkách hlubinného úložiště (hlubinná štola v žulové skále) technologii nakládání s odpadem a jeho ukládání.
  • Central Interim Storage Facility for Spent Nuclear Fuel (Clab)
   Mezisklad vyhořelého paliva slouží k dočasnému uložení vyhořelého paliva ze všech švédských reaktorů do dobudování konečného úložiště. Palivové články přiváží speciální loď, jsou uloženy ve vodní lázni, mezisklad má kapacitu na dalších cca 60 let (tč. cca 5.100 tun).
 • Výbor spolu s Fakultou podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické v Praze a pod záštitou místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Jiřího Lišky dne 15. 6. uspořádal mezinárodní konferenci na téma Jak dál po krizi. Jednalo se o dvoudenní konferenci. První den, s oficiální částí, se konal v sídle Senátu Parlamentu ČR, kde se svými příspěvky vystoupili pražský arcibiskup Dominik Duka, viceguvernér České národní banky Miroslav Singer, za Ministerstvo kultury ministr Václav Riedlbauch, za Ministerstvo průmyslu a obchodu náměstek Martin Tlapa a za Fakultu podnikohospodářskou děkan Jaromír Veber. Na závěr konference pak proběhla velmi živá diskuse.
 • Pod záštitou výboru dne 21. 6. se uskutečnilo předání osvědčení novým architektům od České komory architektů.
 • Dne 25. 6. se uskutečnilo přijetí mimořádné a zplnomocněné velvyslankyně Čínské lidové republiky v ČR Huo Yuzhen místopředsedou Senátu M. Štěchem spolu s předsedou výboru I. Bárkem, vzhledem k zamýšlené zahraniční cestě.

Červenec

 • Dne 22. 7. proběhlo oficiální přijetí delegace z čínské provincie Če-ťiang vedené panem Bao Zhedong, předsedou Městského výboru Čínského lidového politického poradního shromáždění (ČLPPS) ve Wenzhou. Čínskou delegaci přijal předseda výboru I. Bárek. Hovořilo se o veřejné správě a o ochraně životního prostředí v ČLR. Přítomní též jednali o chystané cestě Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí do Čínské lidové republiky.

Srpen

 • Ve dnech 20. 8. - 31. 8., na pozvání Všečínského shromáždění ČLR, se uskutečnila zahraniční cesta výboru, kterou vedl místopředseda Senátu M. Štěch. Delegaci tvořili předseda výboru I. Bárek, členové B. Moldan a J. Horník. Jednání proběhla v Pekingu s místopředsedou Všečínského shromáždění lidových zástupců, partnerskými výbory, na ministerstvech, na China Energy Conservation Investment Corporation (CECIC), v provincii Shan xi jednali s provinčním shromážděním, výbory a zástupci CECIC, v provincii Zhe jiang jednali na místní parlamentní úrovni a v Hongkongu na ZÚ se zástupci podnikatelů.

Září

 • V návaznosti na zahraniční cestu delegace výboru do Grónska se dne 7. 9. uskutečnilo přijetí předsedy parlamentu Grónska J. Monzfeldta za účasti českého velvyslance Z. Lyčky v Dánském království. Za výbor se ho zúčastnili senátoři I. Bárek, B. Moldan a J. Lajtoch. Hlavním tématem byla ochrana životního prostředí zejména v souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami, které mají pro Grónsko zásadní význam.

Říjen

 • Ve dnech 3. – 4. 10. se účastnil na doporučení výboru K. Šebek, místopředseda výboru na zasedání předsedů výborů pro životní prostředí v rámci belgického předsednictví v Radě EU v Bruselu.
 • Dne 7. 10. Výbor pro územní rozvoj,veřejnou správu a životní prostředí uspořádal v úzké spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR odbornou konferenci k Mezinárodnímu roku biodiverzity. Smyslem této iniciativy bylo zvýšit veřejné povědomí a informovanost o významu biologické rozmanitosti pro kvalitu a udržitelnost života na Zemi, upozornit na příčiny vymírání rostlin a živočichů a vyzvat organizace a jednotlivce k aktivitám, které pomohou zastavit úbytek biologické rozmanitosti po roce 2010. Konference se těšila velkému zájmu veřejnosti.

Listopad

 • Dne 5. 11. předseda výboru I. Bárek spolu s J. Horníkem přijal čínskou delegaci z města Wenzhou (provincie Zhejiang) vedenou panem Zhu Xianliang. Přijetí se konalo v návaznosti na nedávnou návštěvu místopředsedy Senátu M. Štěcha a delegace výboru ve Wenzhou. Součástí programu návštěvy čínské delegace v ČR byla návštěva Magistrátu hl. města Prahy. Společně se svým partnerem se vyslovili pro další rozvoj bilaterální spolupráce mezi ČR a ČLR i Prahou a Wenzhou v oblastech jako je turismus, obchodní výměna, kultura a sport.
 • Pod záštitou výboru proběhlo dne 9. 11. předávání osvědčení novým architektům od České komory architektů.
 • Během listopadu se výboru vážně zabýval rozpočtovým určením daní.
 • Dne 24. 11. se konala volební schůze 8. funkčního období.
 • Ve dnech 30. 11. – 4. 12. uskutečnila delegace výboru zahraniční cestu do Litvy a Lotyšska ve složení I. Bárek, M. Bayerová, P. Eybert a Eva Richtrová. Hlavní témata byla životní prostředí, veřejná správa a podpora obchodní politiky a turismu.

Prosinec

 • Nový velvyslanec Čínské lidové republiky J.E. Yu Qingtai s chotí přijal dne 20. 12. senátní delegaci, která se účastnila zahraniční pracovní cesty v Čínské lidové republice.

Seznam usnesení rok 2010

rok/č.usnes./
/č. schůze
2010/85/13 Senátní tisk č. 201 -Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) týkající se přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) a souvisejících podmínek a s přístupem k Úmluvě o založení Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) a k Protokolu o výsadách a imunitách Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) vyslovit souhlas s ratifikací a přístupem
2010/86/13 Senátní tisk č. K 066/07 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Začleňování udržitelného rozvoje do politik EU: Přezkum strategie Evropské unie pro udržitelný rozvoj za rok 2009 vzít na vědomí
2010/87/13 Senátní tisk č. K 067/07 - Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o uplatňování a účinnosti směrnice EIA (směrnice 85/337/EHS ve znění směrnic 97/11/ES a 2003/35/ES) vzít na vědomí
2010/88/13 Senátní tisk č. K 079/07/ - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Investice do rozvoje nízkouhlíkových technologií (SET plán) stanovisko
2010/89/13 Senátní tisk č. N 087/07 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní normy pro nová lehká nákladní vozidla v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí z lehkých nákladních automobilů vzít na vědomí
2010/90/13 Senátní tisk č. K 078/07 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro městskou mobilitu stanovisko
2010/91/13 k uskutečnění semináře „Dopady směrnice EU o průmyslových emisích a její vliv na český průmysl po roce 2015“
2010/92/13 k plánu zahraničních pracovních cest výboru
2010/93/13 k pořádání semináře „Návrh nového zákona o ochraně ovzduší“
2010/94/13 k pořádání semináře na téma „Politika změny klimatu po Kodani“
2010/95/13 spolupořádání a záštita výboru – slavnostní akt udělování autorizace novým členům do České komory architektů
2010/96/per rollamk účasti členů výboru na konferenci výborů parlamentů zemí Visegrádské skupiny pořádaný Výborem pro územní samosprávu a regionální politiku Sejmu Polské republiky a Výborem pro územní samosprávu a státní správu Senátu Polské republiky – Krakov, 23. – 24. 2. 2010
2010/97/19 Senátní tisk č. 208 – Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2008 vzít na vědomí
2010/98/19 Senátní tisk č. K 094/07 – Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Možnosti pro vize a cíle EU v oblasti biodiverzity v období po roce 2010 stanovisko
2010/99/19 Senátní tisk č. 214 – Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech vyslovit souhlas s ratifikací
2010/100/19 Senátní tisk č. 212 – Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků vyslovit souhlas s ratifikací
2010/101/19Senátní tisk č. 15 – Petice občanů za dodržení privatizace OKD
2010/106/20 Senátní tisk č. 15 - Petice občanů za dodržení privatizace OKD – doplnění zástupců petentů
2010/102/19 k přijetí slovenské delegace
2010/103/19 Senátní tisk č. 218 – Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky vzít na vědomí
2010/104/20 Senátní tisk č. 224 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech schválit
2010/105/20 Senátní tisk č. 225 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů schválit
2010/107/20 ke spolupořádání mezinárodní konference na téma „Jak dál po krizi“
2010/108/20 k přijetí velvyslankyně Čínské lidové republiky v ČR a k přijetí čínské delegace
2010/109/20 k pořádání semináře na téma „Rozvoj území a životního prostředí Jáchymovska – slavná minulost, uranové břímě a nejistá budoucnost“
2010/110/21 Senátní tisk č. 258 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony přerušuje
2010/111/21 Senátní tisk č. 256 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů schválit
2010/112/21 Senátní tisk č. 251 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů schválit
2010/113/21 Senátní tisk č. 245 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schválit
2010/114/21 Senátní tisk č. 252 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) schválit
2010/115/21 Senátní tisk č. 262 – Návrh zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví Pardubického kraje schválit
2010/116/22 Senátní tisk č. 258 – Návrh zákona, kterým s mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony vrátit s pozměňovacími návrhy
2010/117/23 Senátní tisk č. 278 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů schválit
2010/118/23 Senátní tisk č. K 100/07 – Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů mezinárodní politika v oblasti klimatu po kodaňské konferenci: Okamžitá akce pro oživení celosvětového úsilí v oblasti změny klimatu vzít na vědomí
2010/119/23 Senátní tisk č. K 098/07 – Zelená kniha: Ochrana lesů a související informace v EU – příprava lesů na změnu klimatu přerušuje
2010/120/23 ke slavnostnímu aktu udělení autorizace novým členům do České komory architektů – spolupořádání a záštita výboru
2010/121/23 k pracovní zahraniční cestě
2010/122/25 - mimořádná k informaci vlády o situaci v místech zasažených ničivými záplavami vzít na vědomí
2010/123/24 Senátní tisk č. 274 – Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Žáka a dalších, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů schválit
2010/124/24 Senátní tisk č. 272 – Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Nedomy a dalších, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury schválit ve znění komplexního pozměňovacího návrhu
2010/125/24 Senátní tisk č. K 098/07 – Zelená kniha: Ochrana lesů a související informace v EU – příprava lesů na změnu klimatu vzít na vědomí
2010/126/24 Senátní tisk č. K 115/07 – Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Analýza možnosti navýšení 20% cíle snížení emisí skleníkových plynů a odhad rizika úniku uhlíku vzít na vědomí
2010/127/24 k vyslání člena výboru na zahraniční cestu
2010/128/24 ke spoĺupořádání odborné konference k Mezinárodnímu roku biodiverzity
2010/129/24 k pracovní zahraniční cestě výboru
2010/130/24 k přijetí čínské delegace
2010/131/ per rollam k nominaci dvou členů výboru a jejich náhradníků do Rady Státního fondu životního prostředí ČR za Senát Parlamentu ČR
2010/132/per rollam k nominaci dvou zástupců výboru do Parlamentní konzultační skupiny pro budoucnost kohezní politiky EU Ministerstva pro místní rozvoj ČR za Senát Parlamentu ČR
2010/133/per rollam k nominaci zástupce výboru do Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti, poradního orgánu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva životního prostředí ČR
2010/134/26 Senátní tisk č. 315 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Statut Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie vyslovit souhlas s ratifikací
2010/135/26 k pracovní zahraniční cestě výboru
2010/136/26 ke slavnostnímu aktu udělení autorizace novým členům do České komory architektů – spolupořádání a záštita výboru
2010/137/27 Senátní tisk č. 341 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh V a VII Protokolu o perzistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečištění ovzduší přesahujícím hranice států vyslovit souhlas s ratifikací
2010/138/27 k přijetí čínské delegace
2010/139/27 k pracovní zahraniční cestě
2010/140/28 Senátní tisk č. 335 - Návrh senátního návrhu zákona senátorů Vítězslava Jonáše, Jiřího Bise, Tomáše Julínka, Petra Víchy, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů schválit
8. funkční období
2010/1/1 k počtu a volbě ověřovatelů výboru
2010/2/1 k volbě předsedy výboru
2010/3/1 k počtu a volbě místopředsedů výboru
2010/4/2 Senátní tisk č. 361 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu se sjednáním Dohoda o převozu těl zemřelých dát souhlas se sjednáním
2010/5/2 Senátní tisk č. 378 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony schválit
2010/6/2 Senátní tisk č. 374 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů schválit
2010/7/2 k nominaci člena a zástupce výboru v Řídícím a koordinačním výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované v programovacím období Evropskými společenstvími na úrovni státu
2010/8/2 k výjezdnímu zasedání na mezinárodní veletrhy REGIONTOUR a GO 2011 v Brně dne 13. 1. 2011

Seznam záznamů rok 2010

rok/č.usnes./
/č. schůze
2010/3/21Senátní tisk č. 260 – Návrh zákona o zahrádkářské činnosti a úpravě některých podmínek jejího provozování (zahrádkářský zákon)
2010/4/27Senátní tisk č. 340 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
8. funkční období 
2010/1/2Senátní tisk č. 379 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Ostatní aktivity členů výboru

I. Bárek

 • člen Podvýboru pro dopravu VHZD
 • člen Stálé delegace Parlamentu České republiky do Meziparlamentní unie
 • člen pracovní skupiny týkající se budoucí obhajoby ČR před Evropským soudem pro lidská práva ve spolupráci s Kanceláří zmocněnce vlády pro zastupování ČR před tímto soudem za Senátu PČR (MMR)
 • člen Rady Státního fondu životního prostředí ČR – Řídící výbor Operačního programu Životní prostředí
 • náhradník v Radě pro odpadové hospodářství (MŽP)

M. Bayerová

 • členka Podvýboru pro energetiku VHZD
 • členka Stále komise Senátu pro práci kanceláře Senátu
 • náhradnice Stálé delegace Parlamentu České republiky do ZEU – Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu

P. Eybert

 • člen Mandátového a imunitního výboru
 • místopředseda dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
 • člen Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství s hlasovacím právem Ministerstva pro místní rozvoj ČR za Senát PČR
 • člen Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti (MPO+MŽP)

P. Gawlas

 • člen a ověřovatel Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky
 • člen Podvýboru pro sport VVVK

J. Horník

 • člen Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
 • člen Volební komise
 • člen Podvýboru pro sport VVVK
 • člen v SÚRAO za Senát PČR
 • zástupce člena Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství s hlasovacím právem Ministerstva pro místní rozvoj ČR za Senát PČR
 • člen Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované evropskými společenstvími na úrovni státu (MMR)
 • člen Monitorovacího výboru Programu Zelená úsporám (SFŽP)

S. Juránek

 • člen Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí
 • člen Ověřovatelů Senátu
 • člen Podvýboru pro sport VVVK

J. Lajtoch (7. f. o.)

 • člen Volební komise
 • zástupce člena v Radě Státního fondu životního prostředí ČR za Senát PČR
 • náhradník v Monitorovacím výboru Programu Zelená úsporám (SFŽP)

B. Moldan (7. f. o.)

 • člen Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti Komunistické strany Čech a Moravy
 • člen Stálé delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
 • člen Rady pro odpadové hospodářství

L. Müllerová (7. f. o.)

 • předsedkyně Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
 • členka Mandátového a imunitního výboru
 • členka Ověřovatelů Senátu
 • členka Rady Státního fondu životního prostředí ČR PČR – Řídící výbor Operačního programu Životní prostředí

E. Richtrová

 • členka Organizačního výboru
 • členka Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky
 • členka Podvýboru pro sport VVVK
 • členka Podvýboru pro předškolní, základní a střední vzdělávání VVVK

K. Šebek

 • člen a ověřovatel Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
 • člen Podvýboru pro dopravu VHZD
 • člen Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí (MŽP+SFŽP)
 • člen Monitorovacího výboru Programu Zelená úsporám (SFŽP)
 • zástupce člena v Radě Státního fondu životního prostředí ČR
 • člen Parlamentní konzultační skupiny pro budoucnost kohezní politiky (MMR)

M. Tesařík

 • člen Volební komise
 • člen Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu

P. Vícha

 • člen Organizačního výboru
 • člen Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované evropskými společenstvími na úrovni státu (MMR)
 • člen Parlamentní konzultační skupiny pro budoucnost kohezní politiky (MMR)

V. Vlček (7. f. o.)

 • člen Volební komise
 • zástupce člena Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí
 • náhradník v Monitorovacím výboru Programu Zelená úsporám (MŽP+SFŽP)

M. Vystrčil

 • člen Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
 • člen Podvýboru pro sport VVVK
 • člen Stálé delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění NATO

 

Ing. Ivo Bárek v. r.
předseda Výboru pro územní rozvoj,
veřejnou správu a životní prostředí