Zpráva o činnosti Volební komise Senátu za rok 2010

Volební komise Senátu měla i ve druhém roce sedmého funkčního období deset členů. Předsedou komise byl senátor Tomáš Grulich, místopředsedkyní senátorka Hana Doupovcová a ověřovateli komise senátoři Václav Koukal a Jaroslav Sykáček.

V roce 2010 se uskutečnily 3 schůze Volební komise Senátu.

Volební komise projednala a ověřila předpoklad volitelnosti kandidátů navrhovaných Senátem ke jmenování do funkcí předsedy a inspektorů Úřadu pro ochranu osobních údajů a stejně tak projednala a ověřila předložené návrhy na kandidáty na funkci Veřejného ochránce práv. Poté volební komise organizačně zajišťovala v souladu s příslušnými ustanoveními volebního řádu tajnou volbu kandidáta na funkci předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, tajnou volbu kandidátů na funkci inspektora tohoto úřadu, rovněž organizačně zajišťovala a dbala na řádný průběh tajné volby kandidátů na funkci Veřejného ochránce práv.

V listopadu 2010 po řádných volbách do Senátu byla v souladu s jednacím řádem Senátu ustavena skupinou senátorů delegovaných jednotlivými senátorskými kluby nová jedenáctičlenná Volební komise Senátu, jejímž předsedou byl zvolen senátor Jiří Pospíšil, místopředsedkyní komise se stala senátorka Hana Doupovcová a ověřovateli komise byli zvoleni senátoři Jaromír Strnad a Petr Šilar. Nově ustavená volební komise se ujala své funkce stanovené jednacím řádem Senátu a volebním řádem, který upravuje podrobnosti konání voleb a je přílohou jednacího řádu Senátu.

Volební komise přijala od oprávněných navrhovatelů návrhy kandidátů pro volbu předsedy Senátu, místopředsedů Senátu, předsedů komisí, členů stálých delegací Parlamentu ČR v meziparlamentních organizacích volených za Senát, nominace ověřovatelů a návrhy nejen na počty členů výborů, komisí, ale také návrhy na členy těchto orgánů Senátu. Jejím posledním úkolem v roce 2010 bylo organizační zajištění tajných voleb funkcionářů Senátu, tj. předsedy Senátu, místopředsedů Senátu a předsedů komisí Senátu.

Jiří Pospíšil v.r.
předseda komise

Zpracovala: Dana Šedivá, tajemnice Volební komise