Zpráva o činnosti Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu za rok 2010

1. SLOŽENÍ VÝBORU

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR (dále jen „VHZD“) zasedal v počtu 11 senátorů a to v následujícím složení:

předseda

 • Jan Hajda

místopředsedové

 • Igor Petrov
 • Liana Janáčková
 • Adolf Jílek
 • Vítězslav Jonáš
 • Karel Korytář

členové

 • Jiří Bis
 • Jiří Nedoma
 • Petr Pakosta
 • Josef Řihák
 • Jiří Stříteský

Vzhledem k tomu, že rok 2010 byl rokem volebním, v období od 13. - 24. listopadu 2010 bylo složení výboru následující:

předseda

 • Jan Hajda

místopředsedové

 • Vítězslav Jonáš
 • Adolf Jílek
 • Karel Korytář

členové

 • Jiří Bis
 • Petr Pakosta
 • Josef Řihák

Ustavující schůzí výboru dne 26. listopadu 2008 začali senátoři pracovat v následujícím složení:

předseda

 • Jan Hajda

místopředsedové

 • Vítězslav Jonáš
 • Jiří Lajtoch
 • Josef Řihák
 • Veronika Vrecionová

členové

 • Jiří Bis
 • Adolf Jílek
 • Karel Korytář
 • Petr Pakosta
 • Jaromír Strnad
 • Petr Šilar

2. LEGISLATIVNÍ ČINNOST VÝBORU

V roce 2010 se výbor sešel na 17 schůzích (18 jednacích dnů), projednal 81 senátních tisků, a to:

 • 38 návrhů zákona (z toho 25 zákonů doporučil schválit, 2 doporučil zamítnout, 8 doporučil vrátit Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, u 3 tisků nebylo přijatu usnesení, byl pořízen záznam z jednání);
 • 26 mezinárodních smluv a dohod;
 • 5 výročních zpráv;
 • 9 evropských tisků;
 • Konvergenční program (leden 2010);
 • Petici za „Rovné dodržování zákona o cenách a zákona na ochranu hospodářské soutěže„,
 • Zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2009.

Návrhy zákonů

Senátní návrhy zákonů, které VHZD projednal

 • Návrh senátního návrhu zákona senátorů Vítězslava Jonáše, Jiřího Bise, Tomáše Julínka, Petra Víchy, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů;
 • Návrh senátního návrhu zákona senátora Jana Hajdy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů;
 • Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Pakosty a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů;
 • Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Pakosty a dalších, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů;
 • Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Žáka a dalších, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdější předpisů;
 • Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Žáka, Jiřího Nedomy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů;
 • Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Nedomy a dalších, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury;
 • Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Nedomy a dalších, kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;
 • Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Pakosty a dalších, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů;
 • Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Lišky a dalších senátorů o vypořádání majetkových podílů v souvislosti s transformací zemědělských družstev a o změně některých zákonů.

Zákony, které se zabývaly problematikou daní a které VHZD v roce 2010 projednal, byly následující návrhy zákona

 • o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony;
 • o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony;
 • o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 • o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů;
 • o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních).

Projednané zákony, které se týkaly oblasti zemědělství, byly níže uvedené návrhy zákona:

 • o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů;
 • o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů;
 • o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů;
 • o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

Výbor dále projednal následující návrhy zákona:

 • o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů;
 • o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2010;
 • o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009;
 • o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů;
 • o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
 • o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů;
 • o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů;
 • o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony;
 • o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití;
 • o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony;
 • o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů;
 • o České národní bance;
 • o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony;
 • o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů;
 • o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)
 • o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů; a dále
 • návrh zákona, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů;
 • návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách;
 • návrh zákona, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouvy a dohody:

VHZD doporučil k ratifikaci:

 • smlouvy o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a
  • Marockým královstvím,
  • Guatemalskou republikou;
  • Republikou Srbsko;
  • Uzbeckou republikou;
  • Gruzií;
  • Estonskou republikou;
  • Královstvím Saúdské Arábie;
  • Libanonskou republikou;
  • Indickou republikou;
  • Černou Horou;
  • Estonskou republikou;
 • dohody o letecké dopravě mezi Českou republikou a
  • Ázerbájdžánskou republikou;
  • Arménskou republikou;
  • Spojenými státy americkými;
  • Kanadou;
 • dohody, týkající se zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu mezi Českou republikou a
  • Belgickým královstvím;
  • Čínskou lidovou republikou;
  • Černou Horou;
 • v oblasti dopravy se jednalo o:
  • Úmluvu o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) týkající se elektronického nákladního listu;
  • Smlouvu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o údržbě a opravách silničních mostních objektů a úseků silnic na česko - slovenských státních hranicích.

Další smlouvy, které VHZD doporučil Senátu PČR ratifikovat, byly:

 • Úmluva o centralizovaném celním řízení týkající se přerozdělení ponechaných vnitrostátních nákladů na výběr při uvolňování tradičních vlastních zdrojů do rozpočtu Evropské unie;
 • Změna Dohody o Mezinárodním měnovém fondu vyplývajících z Rezoluce Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu č. 63-2 o reformě kvót a Rezoluce Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu č. 63-3 o rozšíření investičního mandátu.

Výroční zprávy:

VHZD v roce 2010 projednal následující výroční zprávy, jež tvoří:

 • Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2009;
 • Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2009;
 • Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2009;
 • Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2009;
 • Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2009.

Evropské tisky:

Následující skupina senátních tisků, kterými se VHZD zabývá, jsou tzv. evropské tisky. VHZD je dožádán k projednání Výborem pro záležitosti EU Senátu PČR. V roce 2010 došlo k projednání následujících tisků:

 • Bílá kniha o systémech záruk v pojišťovnictví;
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Analýza možností snížení emisí skleníkových plynů o více než 20 % a vyhodnocení rizika úniku uhlíku;
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách;
 • Zelená kniha - Správa a řízení podniku ve finančních institucích a politika odměňování;
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Evropské centrální bance - Fondy pro řešení problémů bank;
 • Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady …/…/EU o systémech pojištění vkladů [přepracované znění];
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Strategie pro Evropu v oblasti čistých a energeticky efektivních automobilů;
 • Sdělení Komise Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění;
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro městskou mobilitu.

Výbor dále projednal:

 • Petici CITYPLAN s.r.o. na podporu řízení bezpečnosti silniční infrastruktury
 • Dopravně - preventivní projekt „PŘEŽIJ – linka života 112“ – Mobility Club;
 • Aktualizaci Státní energetické koncepce ČR;
 • Návrh rozpočtu na rok 2011 Kapitoly 303 – Senát Parlamentu ČR;
 • Přehled o příjmech a výdajích kapitoly 303 - Senát Parlamentu za leden – září 2010;
 • Přehled o příjmech a výdajích kapitoly 303 – Senát Parlamentu za I. pololetí 2010;
 • Informace o přípravě rozpočtu na rok 2011 kapitoly 303 - Senát Parlamentu;
 • Informace o vázání výdajů rozpočtu roku 2010 kapitoly 303 - Senát Parlamentu;
 • Přehled o příjmech a výdajích za leden – březen 2010 kapitoly 303 – Senát Parlamentu;
 • Návrh závěrečného účtu za rok 2009 kapitoly 303 – Senát Parlamentu;

Na základě žádosti ministra zemědělství České republiky Jakuba Šebesty byli do Monitorovacího výboru Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova jmenováni senátoři Jan Hajda a Adolf Jílek.

V rámci schůzí výboru proběhla dvě výjezdní zasedání, a to:

Výjezdní zasedání do České národní banky

Předmětem každoročního jednání členů výboru s guvernérem a členy bankovní rady, které je pro práci výboru bezpochyby důležité, byla dvě základní témata, a to:

 • vývoj ekonomiky z pohledu ČNB (=nová prognóza);
 • situace finančního sektoru z hlediska stability, zátěžové testy atd.

Výjezdní zasedání do Českých drah

Jednání se soustředilo na následující témata, a to:

 • aktuální situace společnosti České dráhy a.s.;
 • výhled společnosti na rok 2010;
 • hlavní rozvojové plány ve střednědobém horizontu.

3. PODVÝBORY VÝBORU PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

I v roce 2010 pracovaly podvýbory, které byly VHZD zřízeny, a to Podvýbor pro energetiku a Podvýbor pro dopravu. Členy uvedených podvýboru jsou nejen členové VHZD, ale i senátoři z jiných senátních výborů.

Podvýbor pro energetiku

Tento podvýbor pracoval v počtu 8 senátorů v následujícím složení:

předseda:

 • Jiří Bis

místopředseda:

 • Vítězslav Jonáš

členové:

 • Adolf Jílek
 • Miroslav Krejča
 • Petr Pakosta
 • Soňa Paukrtová
 • Rostislav Slavotínek
 • Miroslav Škaloud

Podvýbor se sešel na 6 schůzích, projednal novelu zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů a zabýval se tématy, jako je např.:

 • Energetická koncepce a její budoucnosti do roku 2030;
 • Aktualizace Státní energetické koncepce ČR;
 • Připojování zdrojů k distribuční soustavě se zástupci ČEZ Distribuce a.s.;
 • Činnost a způsoby využití biomasy z pozice státního podniku LESY ČR
 • Výroba a využití tepelné, elektrické energie z biomasy, koordinace a implementace energetických programů za účelem efektivního plánování využívání energie se zástupci TTS tepelné hospodářství Třebíč a Energetické agentury Vysočiny;
 • Diskuse k problematice dostavby bloku Jaderné elektrárny Temelín.

V rámci schůzí podvýboru proběhlo dne 23. března 2010 výjezdní zasedání do společnosti ČEPS a.s. (Česká energetická přenosová soustava a.s.), kde senátoři mimo seznámení se s provozem a činností společnosti diskutovali na následující témata:

 • obnovitelné zdroje energie a jejich využití;
 • pozice České republiky v evropské přenosové síti.

Podvýbor pro dopravu

Druhý z podvýborů, Podvýbor pro dopravu, pracoval v počtu 9 senátorů v tomto složení:

předseda:

 • Jiří Nedoma

místopředsedové:

 • Karel Korytář
 • Miroslav Nenutil

členové:

 • Ivo Bárek
 • Jiří Lajtoch
 • Igor Petrov
 • Vlastimil Sehnal
 • Karel Šebek
 • Jiří Žák

Tento podvýbor se sešel na 7 schůzích, projednal návrh senátního návrh zákona o provozu na silničních komunikacích a zabýval problematikou, jako je:

 • realizace kampaně PŘEŽIJ;
 • petice proti zbourání nádražní budovy Ústí nad Orlicí;
 • průběh rekonstrukce budovy Hlavního nádraží v Praze;
 • petice CITYPLAN s.r.o. na podporu řízení bezpečnosti silniční infrastruktury;
 • dopravní telematika v České republice roku 2020 – Manifest rozvoje ITS v ČR.

V rámci jednání podvýboru se uskutečnila diskuse se zástupci ŘSD na téma: „Odstraňování překážek provozu na pozemních komunikacích, konkrétně na dálnicích a některých rychlostních komunikacích“ a jednání a následná diskuse s ministrem dopravy České republiky Vítem Bártou na následující témata:

 • výstavba dopravní infrastruktury a její financování v roce 2011;
 • kompetence Ministerstva dopravy v řízení a využití vesmírných technologií (např. ITS);
 • železniční doprava (přesun silniční nákladní dopravy na železnici).

Člen Podvýboru pro dopravu senátor Jiří Žák se zúčastnil jednání k problematice bezpečnosti silničního provozu v ČR a Evropě v letech 2011 – 2020, a to v souvislosti se Senátem schváleným Dopravně - preventivním projektem „PŘEŽIJ - linka života 112“ - Mobility Club. Toto jednání se uskutečnilo 19. května 2010 V Evropské komisi v Bruselu.

4. ZAHRANIČNÍ CESTY, KONFERENCE, SETKÁNÍ

Zahraniční cesty

Slovenská republika (16. – 17. února 2010) - senátoři Jan Hajda, Igor Petrov, Liana Janáčková, Vítězslav Jonáš, Karel Korytář, Jiří Bis, Petr Pakosta, Jiří Stříteský.

Delegace VHZD byla během své pracovní návštěvy Slovenské republiky přijata místopředsedou Národní rady SR Milanem Hortem, dále jednala s delegací Výboru Národní rady SR pro financování, rozpočet a měnu, vedenou místopředsedou výboru Miroslavem Jureňou; s delegací Výboru Národní rady SR pro hospodářskou politiku, vedenou předsedou výboru Marošem Kondrótem a s delegací Výboru pro půdohospodářství, životní prostředí a ochranu přírody Národní rady SR v čele s místopředsedou výboru Tiborem Lebockým. Vedla rovněž rozhovory s guvernérem Národní banky SR Jozefem Makúchem a ministrem půdohospodářství SR Vladimírem Chovanem.

Jednání se zaměřila na získání zkušeností se zavedením eura, překonávání hospodářské krize, na energetickou bezpečnost, dopravní infrastrukturu, dvojkolejnou dotační politiku, kvalitu potravin, prodej půdního fondu a ostatní oblasti oboustranného zájmu.

Stát Izrael, Palestinská autonomní území (26. – 29. června 2010) - senátoři Jan Hajda, Igor Petrov, Liana Janáčková, Jiří Stříteský.

V Knesetu senátoři jednali s předsedou Výboru pro hospodářské záležitosti Ofirem Akonisem (zástupce politické strany Likud) a s poslancem a předsedou klubu přátel Izrael - ČR Zeevem Boimem (zástupce politické strany Kadima). Vzhledem k tomu, že pracovní cesta byla zaměřena na bližší seznámení se s problematikou obnovitelných zdrojů energie, tedy problematikou, která je na území Izraele rozvinutá a inspirativní, navštívili senátoři i veletrh čistých technologií Cleantech 2010 či projekt Better Place, zaměřený na rozšíření využití elektromobilů v Izraeli. Do programu byla zahrnuta i návštěva kibucu Givat Chaim Ichud, jehož součástí je i památník obětí holocaustu Beit Terezín.

V Ramalláhu se pozornost senátní delegace zaměřila na hospodářský aspekt vzájemných bilaterálních vztahů s důrazem na to, jak v praktické rovině využít potenciál probíhajícího rozvojového projektu na Západním břehu v oblasti vodohospodářství. Senátoři byli seznámeni se současnou situací vodního hospodářství na těchto územích a s praktickým využitím českého rozvojového projektu „Zavedení modelu Water Alllocation Systém“ do rozhodovacího procesu Palestinské národní správy.

Spojené státy americké (31. května – 8. června 2010) – senátoři Jan Hajda, Jiří Nedoma, Petr Pakosta – delegaci vedl místopředseda Senátu PČR Milan Štěch.

Účelem návštěvy senátní delegace byla zejména podpora rozvoje obchodně-ekonomických vztahů s USA a získání informací o vývoji americké ekonomiky úzce související s vývojem ekonomiky evropské.

V Chicagu se senátní delegace sešla s řediteli chicagských zastoupení CzechTrade a CzechInvest, delegace navštívila chicagskou burzu, navštívila Federální rezervní banku Chicago, na Českém národním hřbitově v Chicagu se setkala se zástupci krajanů a položila věnec u hrobu starosty A. Čermáka, proběhla zde taktéž diskuse s krajany. Uskutečnilo se rovněž jednání se zástupci státu Illinois a města Berwynu, program uzavřelo setkání se starostou Chicaga Richardem M. Daleym. Přínosné bylo i setkání s panem Bruce Bendingerem, který představil film o legionářích s názvem „Nahodilá armáda – obdivuhodný příběh československých legií“. Cílem projektu, na kterém autoři spolupracují i s Vojenským historickým ústavem v Praze, je zmapování a informování širší veřejnosti o relativně neznámé historii českých legií v Rusku.

V New Yorku se senátoři setkali s vedením americko-české společnosti Meopta, U.S.A. Inc., seniorním poradcem guvernéra státu New York pro mezinárodní obchod a ředitelem Rozvojové agentury státu New York Samem Natapoffem, s vedením společné infrastrukturní společnosti států New York a New Jersey Port Authority a se zástupci Newyorské akciové burzy (New York Stock Exchange - NYSE). Proběhla i setkání se zástupci českých agentur České centrum a CzechTourism. Místopředseda Milan Štěch zahájil ukázku festivalu „Jeden svět 2010“ v České národní budově, u této příležitosti se senátoři sešli se zástupci krajanské organizace Bohemian Benevolent and Literatury Association, jmenovitě pak např. s paní Ájou Vrzáňovou.

Ve Washingtonu, D.C. se senátoři setkali s vedením společnosti Honeywell International Inc., uskutečnilo se jednání na Ministerstvu obchodu USA, jednání na americkém odborovém svazu AFL-CIO, jednání na washingtonské centrále vesmírného úřadu NASA. V Senátu USA proběhlo jednání se senátory, kteří jsou aktivní v rámci české senátní skupiny, a to se senátorem za stát Nebraska Benem Nelsonem a senátorem za stát Severní Dakota Byronem L. Dorganem.

Spolková republika Německo (4. – 8. října 2010) – senátoři Jan Hajda, Vítězslav Jonáš, Adolf Jílek, Karel Korytář.

Cílem cesty bylo napomoci prosazování českých hospodářských zájmů zejména ve vztahu k EU (zemědělství), podpořit konkrétní česko-německý projekt (doprava), navázat kontakty na parlamentní úrovni (Spolkový sněm) i na úrovni zemské vlády (Severní Porýní – Vestfálsko), dále pak výměna zkušenosti z oblasti energetiky a zemědělství, seznámení se s chodem a hlavními úkoly Evropské centrální banky a fungováním Frankfurtské burzy.

V Berlíně se uskutečnilo jednání na téma „Energetická politika“ se členem hospodářského výboru Spolkového sněmu SRN a mluvčím spolkové frakce CDU/CSU panem Georgem Nüssleinem, jednání na téma : „Problematika železničního koridoru Berlín – Drážďany - Praha a rychlostního železničního spojení Praha – Plzeň - Mnichov“ se státním tajemníkem Spolkového ministerstva dopravy, výstavby a rozvoje měst SRN panem Rainerem Bombou, a jednání na téma: „Společná zemědělská problematika“ se zástupci Česko-německé parlamentní skupiny (Spolkový sněm SRN).

Ve Frankfurtu nad Mohanem proběhla v Evropské centrální bance prezentace a diskuse na téma „Role a funkce Evropské centrální banky“ se zástupcem vedoucího odboru EU instituce a fóra panem Gabrielem Glöcklerem. Na půdě Frankfurtské burzy se senátoři seznámili s činností burzy a diskutovali s vedoucím sekce korporační komunikace panem Bastianem Langem.

V Düsseldorfu se uskutečnilo jednání se zástupci Výboru pro hospodářství, střední stav (malé a střední podniky) a energetiku Zemského sněmu Severního Porýní-Vestfálska, jednání se zástupci Ministerstva hospodářství Severního Porýní-Vestfálska, jednání se zástupcem ředitele Hospodářské komory v Düsseldorfu a ředitelem oddělení zahraničního obchodu panem Gerhardem Eschenbaumem a jednání a diskuse s ředitelem společnosti Messe Düsseldorf GmbH panem Wilfriedem Moogem.

Uskutečnila se i návštěva Českého domu/Konzulátu ČR v Düsseldorfu a setkání se zástupci agentur CzechTrade, CzechInvest a Českého centra (představení náplně práce jednotlivých subjektů);

Rakouská republika (30. listopadu – 2. prosince) - senátoři Jan Hajda, Vítězslav Jonáš, Jiří Lajtoch, Veronika Vrecionová, Jiří Bis, Adolf Jílek, Karel Korytář, Petr Pakosta.

Cílem výjezdního zasedání bylo napomoci prosazování českých hospodářských zájmů zejména ve vztahu k EU, a to především v oblasti zemědělství, podpořit konkrétní česko-rakouský projekt, a to v oblasti dopravy a současně posílit kontakty na parlamentní úrovni.

Senátoři jednali se zástupci Spolkového ministerstva dopravy, inovací a technologií, se členy Výboru pro zemědělství, lesní a vodní hospodářství Spolkové rady Rakouské republiky, vedeného jeho předsedou a zároveň předsedou Spolkové rady Rakouské republiky panem Martinem Preinederem, se členy Výboru pro dopravu Spolkové rady Rakouské republiky, vedené jeho předsedou panem Karlem Bodenem a se zástupci Spolkového ministerstva zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství.

Konference (kongresy, fóra)

Retail summit na téma: „Jak se odrazit ode dna“, TOP hotel Praha, 2. - 3. února 2010 – senátor Jan Hajda

V rámci panelu „Obchod a nekalé praktiky“ předseda výboru Jan Hajda na téma: „Jaké dopady na obchodníky a dodavatele bude mít nedávno přijatý zákon o významné tržní síle a jejím zneužití? “

4. Bruselské daňové fórum na téma: „Daňové politiky v pokrizovém období“, Brusel, 1. – 2. března 2010 – senátor Igor Petrov

Debata se zaměřila zejména na to, jaké ponaučení si může daňová politika vzít z krize, jak provádět daňové reformy ve stávající hospodářské situaci a jaké reformy je nutné zavést. V prvním bloku účastníci diskutovali na téma: „Jaké má být poučení z krize pro daňovou politiku“, ve druhém bloku na téma: „Jak v současnosti reformovat daňovou politiku“ a ve třetím bloku na téma: „Jaké reformy jsou pro daňovou politiku možné a vhodné“.

6. meziparlamentní konference na témata: „Strategie pro růst a zaměstnanost v období po krizi“ a „Modernizace celosvětové finanční architektury“ pořádaná Hospodářským a měnovým výborem Evropského parlamentu (ECON), Brusel, 16. – 17. března 2010 – senátor Igor Petrov

V tématu „Strategie pro růst a zaměstnanost v období po krizi“ účastníci mimo jiné komentovali aktuální stav, kdy v Evropě proběhla velmi silná recese „velmi pozvolným, křehkým a nerovnoměrným“ obnovením hospodářského růstu. Bylo konstatováno, že nová hospodářská situace musí reflektovat uplynulý vývoj a obsahovat tzv. exit strategie doplněné konsolidačními opatřeními v oblasti veřejných financí. Současně s novou strategií se musí dokončit vytváření nového efektivního regulatorního a dohledového rámce pro finanční trh.

Debata na téma Modernizace celosvětové finanční architektury se soustředila na otázky týkající se proměny systému regulace a dohledu nad finančním trhem.

VIII. Všeruské energetické fórum na téma „Palivovo-energetický sektor Ruské federace ve 21. století“, Moskva, 8. – 9. dubna 2010 – senátor Jiří Bis

Fóra se poprvé účastnili také zahraniční hosté. Kromě zástupců ruských, ale i světových energetických společností a zástupců ruských ministerstev a agentur, včetně ministra energetiky RF S. Šmatka, se fóra v rámci své první zahraniční cesty mimo EU zúčastnil i nový člen Evropské komise pro energetiku G. H. Oettinger.

Většina prezentací byla určena zahraničnímu publiku, prostor dostaly i ruské ropné společnosti. Někteří ruští odborníci měli několik poznámek k rozvoji palivo-energetického sektoru RF – nutnost přilákání zahraničních investic, modernizace RF je především modernizací palivo-energetického sektoru, včetně legislativy, podpora obnovitelných energetických zdrojů ze strany vlády je nedostatečná, atd.

V rámci fóra se uskutečnilo několik „konferencí“ k následujícím tématům: světová energetika v postkrizovém období; strategické investice v elektroenergetice; inovace a technologie v oblasti zpracování plynu; energetická bezpečnost v globální ekonomice 21. století; východní směr v energetické strategii RF; koncepce udržitelného rozvoje a obnovitelné zdroje energie; energetická úspornost.

Konference předsedů finančních a rozpočtových výborů na téma: „Tvorba společné evropské strategie pro hospodářské oživení“, Madrid, 15. dubna 2010 – senátoři Jan Hajda a Igor Petrov

Jednání se soustředilo na schvalovanou hospodářsko-politickou strategii s názvem Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, přičemž jako prioritní ze střednědobého hlediska je vnímáno především oživení hospodářského růstu a tvorbu pracovních míst. Okomentována byla i probíhající reforma regulace a dohledu nad finančním trhem v EU – jde o vznik tří nových agentur majících za úkol mikro-obezřetnostní dohled v oblasti bankovnictví, kapitálového trhu a penzijního pojištění + vznik Evropské rady pro systémové riziko, která má dohlížet na celkovou stabilitu finančního systému jako takového.

Členové národních parlamentů rovněž v obecné rovině podpořili nutnost realizace nové strategie EU 2020, přičemž někteří poukázali na podobnost EU 2020 s Lisabonskou strategií a na rozdíl mezi rétorickými cvičeními na jedné straně a skutečnou realizací na straně druhé. V otázce rozdílné konkurenceschopnosti jednotlivých ekonomik bylo zdůrazněno, že se jedná o problémy jednotlivých členských států, které musí splnit své „domácí úkoly“.

10. meziparlamentní setkání na téma: „Energie z obnovitelných zdrojů“, Madrid, 15. – 17. dubna 2010 – senátor Jiří Bis

Předmětem setkání byla realizace RES-směrnice (tj. směrnice o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů energie) a národní akční plány pro energii z obnovitelných zdrojů (NREAPs), jakož i možnosti financování projektů obnovitelných zdrojů energie.

Účastníci se věnovali otázce provádění směrnice o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Tento dokument je též znám jako „RES směrnice“. Tématem následných kulatých stolů byla problematika regionálních aspektů rozvoje obnovitelných zdrojů energie trhu s energií, možnosti financování obnovitelných zdrojů energie v době hospodářské krize. Součástí konference byla také návštěva kontrolního střediska obnovitelných zdrojů energie „CECRE“.

Summit k dostavbě jaderné elektrárny Temelín „Perspektiva největší investice v České republice“, Praha, Kongresové centrum ČNB, 6. května 2010 – senátoři Vítězslav Jonáš a Jiří Nedoma

Na setkání zaznělo, že při výstavbě dvou bloků jaderné elektrárny Temelín by mohlo získat práci až 5000 lidí. Do tendru na dostavbu Temelína se přihlásily francouzská firma Areva, americká firma Westinghouse a česko-ruské konsorcium Škoda JS, Atomstrojexport a Gidropress. Objem celého kontraktu, čítajícího kromě dvou nových reaktorů příslib tří dalších reaktorů stejného typu, by se měl pohybovat v řádu stovek miliard korun.

XII. Štiřínské rozhovory na téma: „Česká republika a Německo – aktuální vývoj evropského hospodářství“, Zámek Štiřín, 11. května 2010 – senátor Adolf Jílek

Na setkání se diskutovalo o silnější regulaci finančních trhů nebo o Evropskou unií schváleném řeckém „záchranném balíčku“. V zahajovací řeči apeloval Dr. Hubert Gehring, ředitel Konrad-Adenauer-Stiftung Praha, na to, že Evropané by spolu měli jednat s důvěrou a čestně, protože důvěra a čestnost jsou základní předpoklady pro v současné době tak důrazně vyžadovanou solidaritu. Položena byla i otázka, zda a co se politika a hospodářství naučily z aktuální finanční krize. Řečníci hodnotili jak balíček na podporu konjunktury a krizový management, tak hospodářskou situaci středoevropských zemí před, v a po krizi. V další části konference se hovořilo o nutnosti regulací finančního sektoru, což bankovní a hospodářští experti doplnili krátkými prezentacemi.

Meziparlamentní setkání Výboru pro rozpočet Evropského parlamentu s národními parlamenty na téma: „Jak vytvořit větší synergii mezi rozpočtem EU a rozpočty členských států“, Brusel, 1. června 2010 – senátor Vítězslav Jonáš

Tématem setkání byla otázka, jak zajistit efektivní spolupráci výborů EP a národních parlamentů tak, aby bylo docíleno synergických efektů mezi rozpočty členských států a rozpočtu EU. Odpovědí může být intenzivnější spolupráce mezi EP a národními parlamenty především v oblasti rozvojové pomoci, efektivní architektury zahraniční politiky a ve vědě a výzkumu.

Meziparlametní setkání na téma: „Směrem k Evropskému energetickému společenství pro 21. století? “, Brusel, 7. – 8. června 2010 – zástupce za VHZD senátor Jiří Bis

Přes 250 europoslanců a zástupců z 27 komor národních parlamentů členských a kandidátských zemí se zúčastnilo tohoto meziparlamentního setkání svolaného Evropským parlamentem ve spolupráci se španělským parlamentem. Tématem debaty v plénu, na kterou navazovaly 3 pracovní skupiny a závěrečné shrnutí, byla evropská energetická politika v podobě iniciativy předsedy Evropského parlamentu Jerzyho Buzka a bývalého předsedy Evropské Komise Jacquese Delorse na vytvoření Evropského energetického společenství.

7. slovenský energetický kongres na téma: „Sedm milníků slovenské energetiky“, Slovenská republika, Bratislava, 8. – 9. června 2010 - senátor Vítězslav Jonáš

Hlavním cílem kongresu bylo otevřít diskusi o tom, jaký vývoj je pro evropskou energetiku žádoucí a zároveň dlouho udržitelný, a to v rámci celosvětového energetického trhu. Nová energetická politika EU v současné době hovoří o třech hlavních pilířích rozvoje, a to: potenciál energetických úspor a řízení inteligentních sítí; intenzivní využití obnovitelných zdrojů; rozvoj jaderné energetiky výstavbou nových zdrojů 3. generace a vývoj 4. generace. Všechny tyto snahy vedou k podpoře využití nízkouhlíkových technologií v energetice a průmyslu.

XX. Ekonomické fórum na téma: „Evropa po Lisabonské smlouvě – strategie do budoucna“, Krynica, Polská republika, 8. – 10. září 2010 – senátoři Jan Hajda, Igor Petrov, Vítězslav Jonáš, Jiří Bis

Účastníci tohoto fóra měli možnost zúčastnit se více jak 100 panelových diskusí, které se týkaly následujících témat: obchod a management, energetika, regionální rozvoj, inovace a udržitelný rozvoj, makroekonomie, reformní politika, mezinárodní politika a bezpečnost, státy Evropské unie a její kandidátské země.

61. Mezinárodní astronautický kongres, Kongresové centrum Praha, 27. 9. – 1. 10. 2010 – senátor Jiří Nedoma

Na kongresu se sešlo více jak 3000 odborníků na vesmír. Rozsah diskuse byl široký, sahal od legislativy až po nejpodrobnější technické problémy při aplikaci vesmírných technologií. Nejednalo se jen o ambiciózní programy misí s lidskou posádkou k cizím planetám, ale především o každodenní využívání „space“ technologií pro život obyvatel celé naší planety. Navigační družicové systémy umožňují splňovat stále náročnější požadavky na mobilitu a činí tak okolní svět mnohem dostupnější. Velkou budoucnost mají „space“ technologie v řešení krizových situací při živelných pohromách a především při jejich prevenci. Svou roli hrají také v zemědělství a ochraně životního prostředí planety.

Velkým úspěchem zajisté je, že Česká republika se jako první postkomunistická země stala řádným členem jedné z nejvýznamnějších vesmírných agentur světa – evropské ESA, a to v roce 2008.

Konference předsedů finančních výborů, Brusel, 20. – 21. září 2010 – senátor Jan Hajda

Diskuze byla rozdělena do dvou tematických bloků. První den se projednávaly navazující kroky hospodářských plánů obnovy, dodržování Paktu stability a růstu a finanční dohled. Druhý den se debata soustředila na téma přechodu k ekologickým daním. Vystoupení řečníků zejména k daňové problematice byla značně odborná a ukázala, že environmentální ekonomy zajímají mnohdy odlišné otázky než politiky. Zástupci národních parlamentů totiž v obou částech konference opakovaně zdůrazňovali nutnost vysvětlení jakýchkoli reforem a změn (na národní i evropské úrovni) veřejnosti, která je obecně vnímá velice špatně.

Setkání (přijetí)

Setkání a diskuse na téma „Politické a hospodářské vyhlídky ČR po vstupu do EU“ se skupinou německé Karl – Arnold – Stiftung, Senát PČR, Zelený salonek , 24. června – senátor Jan Hajda

Senátor Jan Hajda v diskusi odpovídal na dotazy, které se týkaly nejen červnových voleb do Poslanecké sněmovny a následného sestavení vlády ČR, výhod a nevýhod přijetí eura v ČR, problému nezaměstnanosti v ČR, dotýkajícího se především občanů na venkově, postavení českého zemědělství v EU, preferenčích komodit ČR v rámci dovozu a vývozu či energetické politiky ČR.

Setkání a následná diskuse s delegací muzejních pracovníků z Wolfenbüttelu (SRN), Senát PČR, Frýdlantský salonek, 23. září 2010 – senátor Igor Petrov

Senátor Igor Petrov představil činnost Senátu a speciálně VHZD. Hovořil také o problematice zřizování, fungování a financování muzeí v České republice. Na závěr odpověděl na otázky, jak obyvatelé naší republiky hodnotí situaci několik let po vstupu země do Evropské unie a možnost přijetí eura v České republice.

Pracovní oběd pořádaný předsedou VHZD Janem Hajdou pro předsedu Senátu Kanady J.E. pana Noëla A. Kinselly, Senát PČR, Jičínský a Frýdlantský salonek, 12. října 2010 – senátoři Jan Hajda, Karel Korytář, Vítězslav Jonáš, Jiří Bis, Jiří Nedoma, Petr Pakosta

Na pracovním obědě se senátoři mimo jiné zabývali i dopady celosvětové hospodářské krize, problematikou bramborových produktů – vztahy mezi institucemi, zabývajícími se zemědělských výzkumem, technologiemi a příklady z praxe či dopravními koridory.

6. AKCE POŘÁDANÉ ČI SPOLUPOŘÁDANÉ VHZD

VHZD uspořádal či spolupořádal v rámci své činnosti rovněž řadu konferencí, seminářů, odborných setkání, podílel se na uspořádání kulturních akcí v rámci „práce“ Senátu.

Výbor uspořádal

Konference na téma: „Zaměstnávání a podnikání cizinců v ČR“, Zaháňský salonek, 27. ledna 2010 – senátor Jiří Bis

Cílem konference bylo zhodnocení situace týkající se zaměstnávání cizinců, jejich pobyt a zejména pohybu v České republice. Konference v Senátu navázala na konferenci v Plzni, kde byla představena celá řada zajímavých informací, včetně možných řešení stávajících nedostatků.

Seminář na téma: „Silniční povrchy z gumoasfaltu, kvalita, bezpečnost a ekologie“, Jednací sál, 25. února 2010 – senátor Jiří Nedoma

Cílem celého semináře bylo najít do budoucna nový způsob využití ojetých pneumatik, především s ohledem na životní prostředí. Jednou z variant je jejich recyklace pro výrobu gumoasfaltového povrchu. Na semináři si své zkušenosti s gumoasfaltovými povrchy vyměnili zástupci české odborné veřejnosti s odborníky z Itálie a Švédska. Diskutován byl pohled možnosti aplikace tohoto povrchu v České republice.

Konference na téma: „Ekonomická bezpečnost ČR“ (VHZD ji uspořádal spolu s místopředsedou Senátu Jiřím Liškou), Jednací sál, 23. března 2010 – senátoři Jan Hajda a Igor Petrov

Cílem konference bylo přispět k aktualizaci národních priorit strategie ekonomické bezpečnosti České republiky, soustředit se na postoje ČR související s naléhavou potřebou posílit komplexní bezpečnost, a to z hlediska aktuálních hrozeb pro národní ekonomiku.

Pracovní setkání k návrhu senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů, Frýdlantský salonek, 16. září 2010 – senátor Petr Pakosta

Cílem tohoto pracovního setkání byla možnost vyjasnění názorů a postojů k předmětu navrhované novely, tedy k problematice možnosti zastoupení členů Komory daňových poradců ČR jiným členem komory na základě plné moci, a tím k poskytnutí informací a argumentů senátorům Parlamentu ČR před projednáním této novely.

Panelová diskuse na téma: „České a Moravské vinařství v roce 2010“ spojená s prezentací Svatomartinských vín, Senát PČR, Zaháňský salonek a Hlavní sál, 16. listopadu 2010 – senátor Jan Hajda

Panelové diskuse se zúčastnily významné osobnosti politického, kulturního i vinařského života. Byla vyhodnocena aplikace evropských směrnic, především jednotného trhu s vínem (SOT) a jeho účinnost na trhu v ČR. Dále byla diskutována i účinnost kontrolních orgánů, především potravinářské inspekce a dodržování dovozních podmínek ze strany Generálního ředitelství cel.

Výbor spolupořádal

Seminář spolupořádaný VHZD s VUZP na téma: „Dopady směrnice EU o průmyslových emisích a její vliv na český průmysl po roce 2015“, Senát PČR, Hlavní sál, 4. února 2010 – senátor Jan Hajda

Na semináři se k dané problematice vyjádřili nejen senátoři PČR, europoslanci, odborníci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, ale i zástupci odborné veřejnosti (Hospodářské komory, ČEZu a.s., Teplárenského sdružení ČR, ArcelorMittal Ostrava, ŠKODY AUTO). Vzhledem k tomu, že Rada EU a Evropský parlament měli přijmout ve druhém čtení legislativního procesu novou směrnici o průmyslových emisích, přijali účastníci semináře za závěr jednání deklaraci, v níž se mimo jiné uvádí, že má-li být nová směrnice včas implementována, je třeba, aby přiměřeně zohledňovala reálný stav průmyslu jednotlivých zemí a byla proveditelná.

Konference spolupořádaná VHZD s Asociací alternativních poštovních operátorů na téma: „Kvalita doručování“, Senát PČR, Jednací sál, 17. února 2010 – senátor Igor Petrov

Cílem akce bylo seznámit zadavatele poštovních služeb se systémem kontroly kvality adresného a neadresného doručování v České republice a se stavem v Německé spolkové republice a Holandsku. Během konference zaznělo také porovnání jednotlivých systémů, debatovalo se i o možnosti využití poznatků v naší zemi.

Reprezentační koncert Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst CONCENTUS MORAVIAE s podtitulem „Baroko & jazz – dobrodružství, improvizace“ Senát PČR, Hlavní sál, 29. dubna 2010 – senátor Vítězslav Jonáš

Reprezentační koncert „Pocta české myslivosti“, Senát PČR, Valdštejnská zahrada, 9. června 2010 – senátor Jiří Stříteský

Vyhlášení a předání cen soutěže „Cena INOVACE roku 2010“, Senát PČR, Jednací sál, 3. prosince 2010 – senátoři Josef Řihák

Předmětem tohoto setkání bylo představení produktů inovačních firem, které zaregistrovaly své výrobky pro toto vyhodnocení a byly pak oceněny Cenou Inovace 2009. V rámci setkání byly představeny inovační produkty přihlášené do soutěže ze všech oblastí podnikání. Celkem se jednalo o 10 produktů, které splnily náročné podmínky této soutěže. Na závěr setkání byly připomenuty vynikající výsledky českých inovátorů a vynálezců v mezinárodní soutěži v Norimberku, kde ČR získala první cenu.

VHZD taktéž převzal záštitu nad Výstavou exponátů „značky PRAGA“, která proběhla ve dnech 14. října – 28. listopadu 2010 ve Výstavní síni Senátu PČR. Výstavu dne 14. října 2010 zahájil senátor Petr Pakosta, slavnostního zahájení se dále zúčastnili senátor Adolf Jílek.

7. ZÁVĚR

Již z názvu výboru vyplývá, že spektrum jeho činnosti je opravdu široké a prolíná prakticky všechny sféry ekonomiky.

Pro práci výboru je i nezbytná součinnost s odbornou veřejností, a proto senátoři usilují o detailní, fundované předprojednávání budoucích návrhů zákonů v souvislostech, což poté vede k takovým návrhům zákona, ke kterým mají co nejméně výhrad jak politici, tak i odborníci.

Za Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu České republiky

Ing. Jan Hajda v.r. - předseda výboru
Ing. Andrea Jůzová v.r. - tajemnice výboru