Zpráva o činnosti Ústavně-právního výboru za rok 2010

Ústavně-právní výbor Senátu měl na začátku roku 2010 deset členů. Pracoval ve složení: Jaroslav Kubera, předseda výboru, senátoři Miroslav Antl, Dagmar Zvěřinová a Jiří Žák, místopředsedové výboru. Dalšími členy výboru byli senátoři Jiří Čunek, Václav Homolka, Jan Nádvorník, Jiří Oberfalzer, Soňa Paukrtová a Jiřina Rippelová. Senátoři Václav Homolka, Soňa Paukrtová, Jiřina Rippelová a Jiří Žák plnili funkci ověřovatelů výboru.

Rok 2010 byl rokem doplňovacích voleb do jedné třetiny Senátu. Uplynutím volebního období skončil senátorský mandát třem členům Ústavně-právního výboru. Byli to senátoři J.Nádvorník, J.Oberfalzez a J.Žák.

První schůze pléna v novém složení se konala dne 24.listopadu 2010. Byl na ní podán návrh, aby nový Ústavně-právní výbor Senátu Parlamentu ČR měl 10 členů. Členy výboru se stali senátoři Miroslav Antl, Jiří Čunek, Jaroslav Kubera, Miloš Malý, Antonín Maštalíř, Miroslav Nenutil, Soňa Paukrtová, Jiřina Rippelová, Václav Vlček a Dagmar Zvěřinová.

Na první schůzi Ústavně-právního výboru byl zvolen senátor Miroslav Antl předsedou výboru. Senátoři Jiří Čunek, Miloš Malý, Václav Vlček a Dagmar Zvěřinová byli zvoleni místopředsedy výboru. Ověřovateli výboru se stali senátoři Miroslav Nenutil, Soňa Paukrtová, Jiřina Rippelová a Václav Vlček.

V roce 2010 se výbor sešel na devíti zasedáních a přijal celkem 27 usnesení a 2 záznamy z jednání.

Pokud jde o vládní návrhy zákonů, výbor ve dvou případech doporučil Senátu projednávaný návrh zákona schválit. Jednalo se o novelu zákona o volbách do parlamentu ČR (senátní tisk č. 279) a novelu zákona cestovních dokladech (senátní tisk č. 281). V jednom případě doporučil výbor vrátit projednávaný návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Jednalo se o novelu zákona o platech ústavních činitelů (senátní tisk č. 9). V jednom případě doporučil výbor Senátu, aby projednávaný návrh zákona zamítl. Jednalo se o novelu trestního řádu, trestního zákona a daňového řádu (senátní tisk č. 284).

Dále výbor projednal jeden poslanecký návrh zákona a doporučil Senátu jeho schválení. Jednalo se o návrh poslance Pavla Němce, kterým se měnil obchodní zákoník (senátní tisk č. 261).

Ústavně-právní výbor se rovněž zabýval projednáváním návrhů senátních návrhů zákonů. Přijal k nim 4 usnesení. V červnu roku 2010 výbor projednával návrh senátního návrhu zákona senátora J.Nedomy o urychlení výstavby dopravní infrastruktury (senátní tisk č. 272). Výbor doporučil Senátu schválit tento návrh ve znění pozměňovacího návrhu Ústavně-právního výboru. V říjnu 2010 výbor projednal návrh senátního návrhu zákona senátora J.Lišky o vypořádání majetkových podílů v souvislosti s transformací zemědělských družstev (senátní tisk č. 303). Výbor v tomto případě nedospěl hlasováním k přijetí usnesení, což dokumentuje záznam z jednání. Téhož dne výbor projednal také návrh senátního návrhu zákona senátora J.Hajdy - o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (senátní tisk č. 328). V tomto případě doporučil výbor Senátu schválit senátní návrh zákona s pozměňovacími návrhy Ústavně-právního výboru. V prosinci výbor projednal návrh senátního návrhu zákona senátora J.Oberfalzera, kterým se mění zákon o volbách do Poslanecké sněmovny (senátní tisk č. 336). Výbor doporučil Senátu tento návrh schválit.

Výbor v minulém roce projednal také šest návrhů na ratifikaci mezinárodní smlouvy. Ve všech případech doporučil Senátu dát souhlas k jejich ratifikaci. Jednalo se o tyto návrhy:

Dohoda mezi vládou ČR a vládou Bulharské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti(senátní tisk č. 207)

Smlouva mezi ČR a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich územích (senátní tisk č.202)

Smlouva mezi ČR a Slovenskou republikou o , kterou se mění smlouva mezi ČR a SR o společných státních hranicích (senátní tisk č. 316)

Dohoda mezi vládou ČR a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v boji proti trestné činnosti(senátní tisk č. 319)

Smlouva mezi ČR a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob (senátní tisk č.320)

Úmluva o centralizovaném celním řízení týkající se přerozdělení ponechaných vnitrostátních nákladů na výběr při uvolňování tradičních vlastních zdrojů do rozpočtu EU (senátní tisk č. 329).

Dále se výbor zabýval projednáváním evropských tisků. Byl to návrh nařízení Rady, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky (senátní tisk č. N 101/07). Výbor k tomuto aktu zaujal stanovisko, ve kterém konstatoval, že v současné fázi by se ČR neměla k posílené spolupráci v této oblasti připojit. Na stejné schůzi výbor projednal také návrh Rozhodnutí Rady, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky (senátní tisk č. N 105/07). V tomto případě výbor nepřijal žádné usnesení.

Součástí práce výboru je také projednávání zpráv některých významných institucí.

Dne 14.dubna 2010 výbor projednal Zprávu vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v Evropské unii za rok 2009. Výbor doporučil Senátu vzít zprávu na vědomí. Dne 14.dubna výbor projednal Výroční zprávou Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2009. Také v tomto případě výbor doporučil vzít zprávu na vědomí.

Jako každý rok se výbor zabýval také Souhrnnou zprávou o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2009. Výbor dne 5. května navrhl Senátu vzít zprávu na vědomí. Zprávu přišel do výboru osobně odůvodnit JUDr. Otakar Motejl, veřejný ochránce práv.

Dne 7.prosince 2010 se výbor zabýval projednáním Výroční zprávy Ústavu pro studium totalitních režimů. Také v tomto případě dal výbor plénu Senátu doporučení, aby vzal projednávanou zprávu na vědomí.

Další aktivity výboru:

Ve dnech 14.-16. června uspořádal výbor výjezdní zasedání do Moravskoslezského kraje. Výjezdního zasedání se zúčastnili tito senátoři: J.Žák, J.Rippelová a J.Čunek. Jednání bylo zaměřené na projednání aktuálních otázek českého soudnictví, občanského a trestního práva. Senátoři jednali s představiteli Nejvyššího soudu, Vrchního soudu v Olomouci, navštívili Věznici Mírov, kde jednali s představiteli Vězeňské služby ČR, dále jednali se soudci a se státními zástupci v okresu Bruntál, se soudci Krajského soudu v Ostravě, se státními zástupci Krajského státního zastupitelství v Ostravě a s představiteli Krajského ředitelství Policie ČR v Ostravě.

Dne 12.října 2010 výbor spolupořádal komorní koncert k 20. výročí úmrtí Leonarda Bernsteina. Akce se konala v hlavním sále Valdštejnského paláce. Na koncertě vystoupil Talichův komorní orchestr a mezzosopranistka Edita Randová. Koncertu se zúčastnilo 140 hostů z řad kulturní a politické veřejnosti.

Dne 2.listopadu 2010 uskutečnil výbor výjezdní zasedání do Olomouce, v jehož rámci se senátoři J.Rippelová, D.Zvěřinová a J.Čunek zúčastnili odborné konference na téma: „;Role veřejného ochránce práv v politickém systému České republiky.“

Senátor M. Antl byl i v loňském roce spolupořadatelem konferencí, na nichž vystoupil jako místopředseda ÚPV. 20. dubna 2010 vystoupil na Mezinárodní konferenci na téma: „Kolik stojí domácí násilí?“, uspořádané v Jednacím sálu Senátu Parlamentu ČR, se svým příspěvkem s názvem: „Domácí násilí a nový Trestní zákoník“. S obdobným vystoupením se aktivně zúčastnil i veřejného slyšení na téma: „Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách“, které proběhlo dne 25. listopadu 2010 v Zeleném salonku Senátu PČR. Senátor JUDr. Miroslav Antl jako místopředseda ÚPV Senátu PČR spolupořádal s Národním centrem bezpečnějšího internetu odbornou konferenci na téma: „Prevence internetové kriminality - a dětské oběti v ČR. Názory dětí zazní v Senátu.“, a to 17. června 2010 v Hlavním sále Senátu PČR. Byl i spoluorganizátorem Mezinárodní konference s názvem „Bezpečnější kyberprostor: Evropské podněty a české zkušenosti“, konané dne 29. listopadu 2010 v Nosticově paláci Ministerstva kultury ČR, kde opět přednášel. Z dalších přednáškových senátorských aktivit senátora M. Antla jako člena ÚPV lze mj. uvést i jeho přednášku v rámci semináře: „Jak ovlivňuje nezdravé zadlužování občany ČR“, konaného 29. listopadu 2010 v Jednacím sále Senátu PČR, pořádaném Výborem pro sociální politiku a zdravotnictví Senátu ČR spolu s Asociací občanských poraden.

Zahraniční aktivity výboru:

Dne 15. března 2009 senátoři ÚPV v čele s místopředsedou výboru senátorem J. Žákem přijal v Zeleném salonku Kolovratského paláce delegaci Výboru pro legislativu a soudnictví Národního shromáždění Korejské republiky. Za ÚPV Senátu PČR se tohoto jednání zúčastnili senátoři: M.Antl a V.Homolka. Korejští poslanci vedení předsedou výboru panem Seonem Ho Lewem se zajímali o způsob fungování a přednosti dvoukomorového parlamentu, o složení Senátu z hlediska profesního i o zastoupení žen v českém parlamentu. Dále se zajímali o náplň práce ÚPV. Další diskuze byla věnována otázkám českého soudnictví. Korejští zákonodárci se zajímali zejména o způsob jmenování a kvalifikační předpoklady soudců, o záruky soudcovské nezávislosti, o možnosti přezkoumání soudních rozhodnutí a řadu dalších otázek.

Dne 18.května přijal předseda výboru senátor J.Kubera spolu s místopředsedou Senátu J.Šnebergerem velvyslance Korejské republiky pana Gabriela Oh. Jednání bylo zaměřené na projednání aktuální politické a bezpečnostní situace v Korejské republice, na možnosti spolupráce mezi Českou a Korejskou republikou a na další otázky.

Ve dnech 3.-10.září 2010 se uskutečnila zahraniční pracovní cesta do Korejské republiky. Byla zaměřena na porovnání politických systémů obou zemí, na fungování legislativního procesu, dále na otázky komunální politiky a porovnání soudních systémů obou zemí. Senátoři se v rámci této cesty setkali s představiteli Národního shromáždění Korejské republiky, Ministerstva spravedlnosti, Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a s představiteli Vězeňské služby Korejské republiky. Dále senátoři jednali se zástupci místní samosprávy ve městě Čangwon a s představiteli firmy Doosan, která má významné ekonomické aktivity v řadě zemí světa včetně České republiky. Počet účastníků této zahraniční cesty byl omezený - a zúčastnili se jí senátoři J.Kubera, J.Čunek, J.Nádvorník a J.Rippelová.

Další zahraniční pracovní cesta v tomto roce zorganizována nebyla.

JUDr. Miroslav ANTL,v.r.
předseda výboru

V Praze dne 25. února 2010
zpracovala: JUDr. Květa Skoupá, tajemnice ÚPV Senátu