Zpráva o činnosti Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky za rok 2010

ÚVOD

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (dále SKSP) se v roce 2010 pravidelně scházela k projednání přiřazených senátních tisků.

Komise pracovala v tomto složení:

 • Jiří Bis (Senátorský klub ČSSD)
 • Milan Bureš (Senátorský klub ODS)
 • Vladimír Dryml (Senátorský klub ČSSD)
 • Alena Gajdůšková (Senátorský klub ČSSD)
 • Liana Janáčková (Senátorský klub ODS)
 • Adolf Jílek (místopředseda komise, senátor nezařazený v klubu)
 • Jiří Oberfalzer (předseda komise, Senátorský klub ODS)
 • Eva Richtrová (Senátorský klub ČSSD)
 • Richard Svoboda (Senátorský klub ODS)
 • Zdeněk Schwarz (místopředseda komise, Senátorský klub ODS)
 • Tomáš Töpfer (Senátorský klub ODS)
 • Alena Venhodová (Senátorský klub ODS)

SCHŮZE KOMISE

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky se v roce 2010 sešla na šesti schůzích. V rámci těchto zasedání komise přijala celkem osm usnesení a jeden zápis z jednání komise. Hlavními tématy v roce 2010 bylo přijetí vládního návrhu zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (senátní tisk č. 221), ke kterému SKSP po zprávě předkladatele a obsáhlé diskuzi nepřijala žádné usnesení.

Dalším důležitým návrhem zákona byl návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (senátní tisk č. 254), který SKSP doporučila Senátu PČR přijmout. Členové SKSP sen. Tomáš Töpfer, Jiří Oberfalzer a Richard Svoboda podali senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi (senátní tisk č. 275). Projednávání tohoto senátního tisku bylo v obecné rozpravě přerušeno a projednávání pokračovalo na další schůzi komise, na které SKSP doporučila Senátu PČR schválit návrh senátního návrhu zákona ve znění pozměňovacích návrhů. Na posledním zasedání SKSP byla projednána Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2009 (senátní tisk č. 287) a komise doporučila Senátu PČR vzít výroční zprávu na vědomí.

DALŠÍ AKTIVITY

Odborný seminář na téma: „Svoboda projevu a ochrana osobnosti“

Seminář se uskutečnil 25. března 2010 od 10:00 hodin v Jednacím sále Senátu PČR. Jeho cílem byla široká diskuze odborné veřejnosti, právníků a novinářů na téma „Svoboda projevu a ochrana osobnosti”. Celý seminář byl rozdělen do třech bloků: Blok č. 1 „Svoboda slova a její hranice”, kde vystoupil předseda Syndikátu novinářů pan Adam Černý a advokátka Helena Chaloupková. V bloku č. 2 „Ochrana osobnosti, soukromí a právo na informace” vystoupili s příspěvky zástupce šéfredaktora MF Dnes Michal Musil, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Igor Němec a člen Stálé komise pro ochrnu soukromí senátor Tomáš Töpfer. Poslední blok s názvem „Právní ochrana - soudní praxe” zahájila advokátka Jana Gavlasová, dále zde vystoupil advokát Václav Vlk, místopředseda Vrchního soudu v Praze Jaroslav Bureš a v závěru tohoto bloku vystoupil herec Marek Vašut s výzvou médiím.

Pracovní cesta do Spolkové republiky Německo

Studijní cesta k tématům postupu procesu digitalizace a fungování médií veřejné služby do Mnichova se uskutečnila ve dnech 16. - 17. června 2010. Zúčastnili se jí senátoři Jiří Oberfalzer, Adolf Jílek, Zdeněk Schwarz, Jiří Bis a tajemnice komise.

Delegace navštívila Bavorskou televizi (studio Freimann), ve kterém jednala s technickým ředitelem Bavorské televize Herbertem Tillmannem, vedoucím oddělení distribuce programu Helwinem Lesch a vedoucím studiové techniky panem Glampe. Dále proběhla jednání s prezidentem Bavorské centrály pro nová média prof. Wolf-Dietrem Ringem a paní Johannou Fell a jednání s pověřencem Bavorské státní kanceláře pro mediální otázky Klaus-Peterm Potthastem.

Na všech těchto stupních senátoři diskutovali situaci německých médií, přechod na digitální vysílání a způsob výkonu veřejného dohledu na fungováním médií veřejné služby.

Senátoři získali ucelený obraz o fungování médií veřejné služby v Německu a o způsobu fungování mediálních rad, které jsou nezávislé na parlamentu a vládě nejen při své práci, ale i při svém vzniku.

ZÁVĚR

SKSP se v roce 2010 sešla na šesti schůzích, na kterých mimo jiné projednala tři návrhy zákonů a jednu výroční zprávu. SKSP se dále intenzivně věnovala problematice rozhlasového a televizního vysílání. Schůzí SKSP se účastnili zástupci ministerstev, zástupci regulačních orgánů, zástupci jednotlivých medií a odborníci.

SKSP v roce 2010 uspořádala významný seminář s mimořádným zastoupením na straně přednášejících.

SKSP úspěšně plní cíle a plán činnosti, který si vytyčila.

Svou aktivitou a věcným a odborným přístupem k projednávané problematice, jakož i zájmem o činnost a fungování hlavních médií, zejména médií veřejné služby, SKSP navázala na svou předchozí činnost a potvrdila své respektované postavení jak v Senátu, tak u odborné veřejnosti.

Jiří Oberfalzer, v.r.
předseda Stálé komise Senátu
pro sdělovací prostředky

V Praze dne 22. října 2010