Zpráva o činnosti Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova za rok 2010

Podrobná zpráva o činnosti Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova (dále jen „komise“) v prvním roce 7. funkčního období byla přednesena na 14. schůzi Senátu dne 10. 12. 2009.

Ve druhém roce 7. funkčního období pokračovala komise v projednávání problematiky venkova a jeho rozvoje, uskutečnila celkem 6 schůzí, z toho 1 výjezdní, a dvě zahraniční cesty. Mimo to pořádala nebo se organizačně podílela na pořádání řady dalších akcí, včetně zajišťování pravidelných schůzí Spolku pro obnovu venkova ČR v prostorách Senátu. Rovněž přijala celkem 21 usnesení.

Na 7. schůzi v lednu 2010 předsedkyně komise senátorka Ludmila Müllerová poděkovala všem členům komise za aktivní práci v roce 2009 a upozornila na význam roku 2010 jako „supervolebního“ roku, jehož průběhu se musí přizpůsobit i program činnosti komise. Na schůzi se dále projednával návrh činnosti komise v roce 2010, dále návrhy dalších témat pro činnost komise, návrh plánu zahraničních cest v roce 2010 a návrhy na výjezdní zasedání komise v tomto roce.

Další 8. schůze, konaná 2. března 2010, byla věnována především problematice budoucího zásobování našeho dřevozpracujícího průmyslu dřevní hmotou. Na schůzi vystoupili přizvaní hosté ze Společenstva dřevozpracujících podniků v ČR (SDP), kteří přednesli svoji prezentaci k tomuto tématu. Jako první vystoupila se svojí prezentací tisková mluvčí SDP Zdeňka Besedová. Ta vysvětlila historii a principy činnosti SDP jako dobrovolného sdružení, které sdružuje 90 firem. Po ní pak vystoupil místopředseda SDP František Příkazký, který mimo jiné zdůraznil, že práce v lese by měly vysoutěžit především lesnické firmy. SDP chce zajistit dlouhodobé smlouvy s Lesy ČR v regionálně tržních cenách a dále bude podporovat nezbytné zeštíhlení Lesů ČR. K tomuto bodu vystoupil i přítomný předseda SPOV ČR Eduard Kavala, který v úvodu poděkoval komisi za záštitu a přístřeší, poskytované SPOV ČR v Senátu. Připojil se k aktivitě SDP, producentů a uživatelů biomasy. Dále uvedl některé příklady zpracování biomasy ze svého regionu. Na schůzi dále zazněl návrh na uspořádání společného semináře se SPOV ČR k problematice pozemkových úprav. Tento seminář se pak konal na půdě Ministerstva zemědělství. Na této schůzi byl dále upřesněn program zahraniční cesty komise do Francie v dubnu t.r. a seznam účastníků.

Devátá schůze komise, konaná koncem měsíce března, projednávala další 3 návrhy na výjezdní zasedání komise na jaře 2010, z nichž se však vzhledem k nízkému zájmu členů komise o účast uskutečnil pouze jeden, a to na Moravské Slovácko, na pozvání senátorky Hany Doupovcové. Na schůzi byly dále doladěny některé podrobnosti zahraniční cesty komise do Francie.

V červnu se uskutečnilo výjezdní zasedání komise do regionu senátorky Hany Doupovcové - na Moravské Slovácko. Výjezdní zasedání trvalo 3 dny a jeho hlavní náplní byla jednání se starosty regionu Horňácko na obecním úřadě Hroznová Lhota, jednání se starosty Mikroregionu Buchlov v Lázních Leopoldov, dále exkurse v CHKO Bílé Karpaty v Národní přírodní rezervaci Zahrady pod Hájem (prohlídka orchideové louky s výkladem). Členové komise si rovněž prohlédli historickou expozici větrného mlynářství a horňáckého bydlení a hospodaření v obci Kuželov, zámek a zámeckou zahradu v Buchlovicích, hrad Buchlov a historické centrum města Uherské Hradiště. Pro všechny přítomné členy komise byly velice přínosné - zejména pro jejich další práci v Senátu - průběhy diskusí s přítomnými starosty Horňácka i Mikroregionu Buchlov. Podnětná byla i prezentace pracovníků CHKO Bílé Karpaty na téma „Péče o krajinu v oblasti Horňácka“. V diskusi se hovořilo i o možnostech čerpání dotací EU z Operačního programu Životní prostředí, o dokončování územních plánů v obcích, o potřebné změně zákona o rozpočtovém určení daní, o problémech s odkupem pozemků pro výstavbu protipovodňových a protierozních opatřeních apod.

První zahraniční cesta komise se uskutečnila v druhé polovině prosince 2009 a to do Irské republiky. Delegace Senátu byla složena ze 4 členů komise, doprovod tvořily tajemnice komise a tlumočnice. Hlavním účelem této cesty, která se uskutečnila na pozvání představitelů Parlamentu Irské republiky, a to předsedy Společného výboru pro kulturu, tělovýchovu, cestovní ruch, místní správu, záležitosti venkova a irskojazyčných oblastí T. Kitta a předsedy Společného výboru pro podnikání, obchod a zaměstnanost W. Penrose, bylo jednání delegace Senátu se členy obou těchto výborů v Dublinu a návštěva městyse Westportu na západním pobřeží Irska. Dále byla delegace Senátu přijata ministrem pro záležitosti místní správy, venkova a irskojazyčných oblastí É. Ó Cuívem. Členové komise jednali dále i se zástupci Komise pro rozvoj irského západu a regionálního pracoviště Ministerstva pro záležitosti místní správy, venkova a irskojazyčných oblastí ve městě Ballaghaderreenu. Delegace Senátu byla rovněž přijata velvyslancem ČR v Irsku PhDr. Tomášem Kafkou. Členové delegace Senátu se při jednání s představiteli irské státní správy a samosprávy na různých úrovních zajímali zejména o způsob financování obcí a jejich hospodaření, o možnosti čerpání dotačních titulů pro obce, o možnosti využívání evropských fondů obcemi, o existenci agentur na pomoc rozvoje obcí a venkova vůbec a o další problematiku spojenou s rozvojem venkova v Irsku. Zajímavá byla i jednání v Parlamentu Irské republiky, kde existují společné výbory poslanců a senátorů, což velmi zrychluje konečné projednávání zákonů v obou komorách irského Parlamentu.

Druhá zahraniční cesta se konala koncem dubna 2010 do Francie. Delegace Senátu byla složená z 5 členů komise, doprovod tvořily tajemnice komise a tlumočnice. Hlavním účelem této cesty bylo zejména jednání se zástupci Národního lesního úřadu (ONF) Francie o systému řízení, zpracovávání a prodeje dřeva ze státních a ostatních lesů ve Francii a o problémech menších dřevařských závodů a pil především na venkově. Delegace Senátu byla přijata ředitelem pobočky ONF v Metz panem V. Bainvilem, který detailně vysvětlil systém organizace a hospodaření státu s dřevní hmotou ve Francii. Delegace Senátu seznámila francouzskou stranu se současným systémem řízení a prodeje dřeva ze státních lesů v ČR, zejména pokud jde o malé dřevařské závody a malé pily na venkově. Existující problémy v této oblasti jsou v obou zemích velice podobné. Delegace Senátu navštívila i podnik na zpracování dřeva ve městě Darney. V témže městě pak položila věnec Senátu při pietním aktu u Francouzsko - Československého pomníku z roku 1918 a navštívila Československé muzeum v Darney. Další část programu ve Francii byla věnována problematice družstevních vinařských závodů v oblasti města Cairanne v jižní Francii. Delegace Senátu byla na radnici v Cairanne přijata starostou města V. Sevem a dalšími členy zastupitelstva. Po prohlídce historické části tohoto starobylého města byla na programu prohlídka malého a pak i většího družstevního vinařského závodu v tomto městě. Významné bylo i jednání v další vinařské oblasti La Dróme, kde po exkursi v moderním velkém družstevním závodě (závod má 36 členů družstva, kteří hospodaří na 77 tis. hektarů vinic) následovalo setkání s francouzskými senátory z tohoto regionu, kteří informovali delegaci Senátu jak o problémech tohoto vinařského regionu, tak i o současné situaci v oblasti zemědělství ve Francii. Jednání se senátory se konalo v budově Okresní rady ve městě Valence.

Vzhledem k omezenému rozpočtu Senátu ČR na II. pololetí 2010 nebyly naplánovány žádné další zahraniční cesty ani výjezdní zasedání komise.

Komise dále organizovala, spolupořádala nebo zaštiťovala řadu dalších akcí v Senátu. V roce 2010 to bylo slavnostní setkání krajů Má vlast 2010 v Praze na Vyšehradě (květen), slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o nejkrásnější nádraží ČR (červen), plánované je slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Vesnice roku 2010 a předání Oranžové a Zelené stuhy (listopad), slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání žezla „Město stromů“ (listopad) apod.

Jednotliví členové komise se zúčastňovali dalších akcí, jako např. celostátní výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích, Dní malých obcí a dalších akcí, seminářů a konferencí, pořádaných Spolkem pro obnovu venkova ČR, Svazem měst a obcí ČR a dalšími subjekty a institucemi, v jejichž náplni je rozvíjení venkovských oblastí.

Ing. Ludmila Müllerová, v.r. předsedkyně
Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

V Praze dne 6. října 2010