Zpráva o činnosti Stálé komise Senátu pro ochranu soukromí za rok 2010

Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí, ustanovená dne 29. listopadu 2006 na první schůzi Senátu v jeho sedmém funkčním období pokračovala ve své práci v tomto složení:

Složení komise

předsedkyně

 • senátorka Jana Juřenčáková

místopředsedové

 • senátor Tomáš Kladívko
 • senátor Miroslav Antl

ověřovatelé

 • senátor Radek Sušil
 • senátor Pavel Trpák

členové

 • senátor Jiří Pospíšil
 • senátor Tomáš Töpfer
 • senátorka Alena Venhodová
 • senátor Tomáš Jirsa

Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí se v roce 2010 sešla na čtyřech schůzích. Čtvrtý rok své činnosti věnovala převážně legislativní činnosti a zabývala se aktuálními problémy na poli ochrany soukromí.

Komise i v tomto roce úzce spolupracovala s Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Vzhledem k tomu, že předsedovi úřadu končil v letošním roce mandát, členové komise (každý sám za sebe) navrhli Senátu, aby stávající předseda pan Igor Němec byl zvolen i na další funkční období. S potěšením pak přijali skutečnost, že se tento záměr podařil a RNDr. Igor Němec byl Senátem zvolen. Ten se pravidelně účastní všech schůzí komise. Společně se svými spolupracovníky dává komisi nové podněty a impulsy k činnosti a nabízí komisi cenný odborný pohled na projednávané záležitosti.

Nadále pokračovala spolupráce s nevládní organizací Iuridicum remedium (IuRe), která se v rámci programu Lidská práva a technologie věnuje hlavně informačně – osvětovým a odborným aktivitám na poli ochrany soukromí. Zástupci IuRe se dle zájmu účastnili schůzí komise a byli komisí žádáni o stanoviska k vybraným návrhům zákonů.

Z návrhů zákonů a jiných senátních tisků, které jí byly určeny buď Organizačním výborem nebo jiným z výborů, se komise podrobněji zabývala těmito senátními tisky:

Senátní tisk 225
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
Senátní tisk 224
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
Senátní tisk 225
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
Senátní tisk 224
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
Senátní tisk 238
Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů 2009
Tisk EU K 119/07
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o používání bezpečnostních skenerů na letištích EU

V lednu tohoto roku byla komisi doručena stížnost paní Ivany Etlíkové, která si stěžovala na nečinnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. K této záležitosti, které se ujal senátor Miroslav Antl, si komise nechala zpracovat odborné stanovisko a poté ji za účasti předsedy ÚOOÚ pana Igora Němce projednala na jednání komise dne 2. 3. 2010. Paní Etlíkové byl zaslán vysvětlující dopis.

Další akce komise:

 1. Ve dnech 26. až 29. dubna 2010 se uskutečnila pracovní cesta paní předsedkyně a členů komise do Portugalského parlamentu a dalších orgánů. Jak již bylo zmíněno, Komise pro ochranu soukromí spolupracuje s Úřadem na ochranu osobních údajů ve smyslu zákonodárné činnosti. Předsedou úřadu panem Igorem Němcem byla doporučena návštěva Lisabonu, neboť ÚOOÚ velmi úzce spolupracuje se svým partnerským úřadem v Lisabonu. Členové komise projevili zájem konzultovat v Portugalsku problematiku ochrany osobních údajů. Kromě jednání na Úřadě ombudsmana proběhlo také setkání se členy Národní komise pro ochranu osobních údajů. Jednání s Komisí pro ústavní záležitosti, práva, svobody a záruky, která je obdobou našeho Ústavně- právního výboru se v rozporu s připraveným programem nemohlo uskutečnit, přestože toto jednání bylo dlouho dopředu připraveno a ze strany Národního shromáždění potvrzeno. V den příjezdu delegace však byla na den 28. 4. 2010 vyhlášena stávka zaměstnanců AR, která Parlament zcela ochromila. Zprávu o zrušení schůzky komise obdržela elektronicky asi 2 hodiny před odletem. Přestože návštěva v Lisabonu byla velmi krátká, byla pro všechny členy delegace velmi zajímavá a inspirující.
 2. V úterý dne 11. května 2010 proběhla v Zaháňském salonku konference, kterou pořádala Stálá komise pro ochranu soukromí, a která měla název „Ochrana soukromí - kamerové a sledovací systémy“ . Konference, kterou řídila předsedkyně komise Jana Juřenčáková, se zúčastnili kromě členů komise také paní ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová, vládní zmocněnec pro lidská práva pan Michael Kocáb, inspektor ÚOOÚ pan Ing. Šnytr, ředitel Městské policie Praha Mgr. Vladimír Kotrouš. Dále zástupce Ministerstva vnitra – odboru prevence kriminality pan JUDr. Koníček, členové Technické správy komunikací Praha, zástupci organizace Iuridicum Remedium a pan Oldřich Kužílek. Předmětem diskuse byly např. městské kamerové a dohlížecí systémy v souvislosti s ochranou osobních údajů a soukromí občanů. Diskutovalo se také úsekovém měření kamerami na silnicích a o tom, jak se vstupní a výstupní údaje z tohoto sledování nadále zpracovávají. Bylo konstatováno, že vláda uložila svým usnesením 1454 ze dne 30. listopadu 2009 ministru pro lidská práva ve spolupráci s ministerstvem vnitra a dotčenými členy vlády do 30. 6. 20010 připravit novelu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, případně dalších příslušných právních předpisů.
 3. Na základě semináře o využití DNA uskutečněného v Senátu v roce 2009 vznikla na ÚOOÚ pracovní skupina k DNA. Za komisi se jí zúčastnil místopředseda Tomáš Kladívko. Výstupem z této pracovní skupiny jsou podklady k zákonu o DNA, které byly postoupeny Ministerstvu spravedlnosti.

V následujícím funkčním období by se komise chtěla nadále věnovat jak problematice kamerových systémů a odposlechů, tak problematice zpracovávání testů DNA i ostatním skutečnostem, které by mohly jakýmkoliv způsobem narušit soukromí občanů.

Jana Juřenčáková
předsedkyně komise

V Praze dne 6. 10. 2010