Zpráva o činnosti Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí za rok 2010

V roce 2010 měla Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí celkem 13 členů. Předsedou komise je pan Marcel Chládek, místopředsedy jsou pan Tomáš Grulich a pan Jaromír Štětina.

Při komisi pracuje poradní sbor – Konzultativní rada, která je tvořena 20 členy - krajany žijícími v zahraničí a lidmi, kteří se významnou měrou zabývají krajanskou problematikou, ať již profesně a nebo zájmově. Komise se sešla 5 x na řádné schůzi společně s Konzultativní radou. Komise úzce spolupracuje se zmocněncem pro krajany při Ministerstvu zahraničních věcí České republiky panem Vladimírem Eisenbrukem.

Pro letošní rok si komise stanovila jako jednu z priorit podporu výuky českého jazyka v zahraničí. Komise již delší dobu podporuje projekt České školy bez hranic a v letošním roce pro podporu tohoto projektu komise uspořádala v Senátu veřejné slyšení, kterého se zúčastnili zástupci ČŠBH, zástupci ministerstva školství a rodiče dětí navštěvujících ČŠBH ve světě. Výsledkem jednoznačně je poptávka a potřeba výuky českého jazyka u dětí žijících v zahraničí, jejichž rodiče, mnohdy občané ČR, jsou dočasně pracovně v zahraničí a nebo jeden z rodičů je občan ČR a nebo se jedná o potomky Čechů žijících v zahraničí. O tomto projektu byl komisí informován Senát na své 20. schůzi a Senát přijal usnesení, ve kterém vyzval MŠMT k zařazení ČŠBH do rejstříku škol MŠMT s možností vydávání vysvědčení o výuce češtiny a dalších českých reálií.V současné době je ve světě aktivních 13 škol a začíná další zájem ze strany spolků a sdružení o tento projekt. K tomuto projektu se uskutečnily dvě schůzky předsedy komise M. Chládka s ministryní školství paní Kopicovou a místopředsedy T. Grulicha s ministrem školství panem Dobešem. Pan ministr Dobeš vyslovil pochopení pro tento projekt a zároveň pověřil pracovníka na MŠMT paní Dr. Tichou, aby začala připravovat tento projekt pro zařazení do rejstříku škol.

Ve dnech 2. - 3. 8. 2010 se v Českém centru v Praze uskutečnilo setkání učitelek, učitelů a organizátorů ČŠBH z celého světa. Na tomto setkání došlo k výměně zkušeností v rámci projektu ČŠBH a formulování potřeb a požadavků k životaschopnosti tohoto projektu do budoucnosti.Tohoto setkání se aktivně zúčastnil místopředseda Grulich, který tlumočil podporu Senátu k tomuto projektu.

Dne 29. 7. 2010 komise uspořádala v Senátu 2. společné setkání učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury v zahraničí.

V Senátu se sešlo více než 50 učitelů a lektorů působících v zahraničí a okolo 30 zástupců institucí v oblasti vzdělávání. Cílem společného setkání bylo zhodnotit fungování a dopady Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí.

V rámci Programu podpory českého kulturního dědictví vysílá Česká republika každý rok ke svým krajanům v zahraničí učitele češtiny a na zahraniční vzdělávací instituce, převážně univerzitního typu, lektory českého jazyka a literatury. Z celkového počtu 13 krajanských učitelů českého jazyka a literatury jich v současné době působí 8 v evropských destinacích a 5 v Jižní Americe (Brazílie, Argentina a Paraguay). Učitelé jsou vysíláni ke krajanům s cílem podporovat znalost českého jazyka a všestranně působit u těch krajanských komunit, které mají zájem udržet si českou identitu.

Dne 5. 8. 2010 se již podruhé na půdě Senátu uskutečnilo setkání a beseda s účastníky Kurzu českého jazyka pro krajany žijící v zahraničí, který se již po dvacáté uskutečnil v Dobrušce. Letos se kurzu zúčastnilo 65 osob a zájemci byli především z řad mladých lidí. Mezi nejvzdálenější země, odkud přišli krajané prahnoucí po výuce češtiny, patřily Chile, JAR, Uruguay, Venezuela, Austrálie, Argentina, Čína a Filipíny. Krajané si nejprve prohlédli historické prostory Senátu a následně probíhala beseda se členy Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí - s předsedou Marcelem Chládkem, místopředsedou Tomášem Grulichem a členem komise Petrem Pakostou. Účastníky kurzu během jejich pobytu v Dobrušce navštívil člen komise Petr Pakosta, který shlédl výuku v jednotlivých třídách, do kterých jsou účastníci rozděleni podle znalosti a úrovně českého jazyka.

2. 9. 2010 uspořádala komise besedu s účastníky Kurzu metodiky českého jazyka pro krajany žijící v zahraničí. Letošního kurzu metodiky se zúčastnilo 22 zahraničních Čechů z řad učitelů, novinářů a bohemistů z celého světa. Čtrnáctidenní kurz je organizován Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze.

Každoročně komise pořádá jeden seminář a nebo konferenci pro krajany žijící v zahraničí. Letos dne 19. 4. 2010 uspořádala komise seminář Česko – slovenské vztahy a krajané. Jednalo se o již třetí seminář na půdě Senátu pro třetí nejpočetnější národnostní menšinu – Čechy na Slovensku, která čítá téměř 65 tisíc lidí. Seminář se zabýval historickými i současnými pohledy na soužití Čechů a Slováků. Z tohoto semináře byl senátní komisí vydán sborník, ve kterém jsou zaznamenány jednotlivá vystoupení řečníků a diskusní příspěvky účastníků semináře.

Ve dnech 6. - 8. 9. 2010 uspořádal Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů konferenci Krajané a kultura v prostorách nové budovy Národního muzea v Praze.Letošní konference se zúčastnilo asi 100 účastníků z 20 zemí světa. Konferenci zaštítil předseda Senátu pan Přemysl Sobotka a ministr zahraničních věcí. V průběhu konference zaznělo na 20 referátů, ve kterých představili krajané kulturní činnost krajanů na svých teritoriích, dále zde vystoupili sociologové, představitelé muzeí apod. V úterý proběhla živá diskuse, na kterou byli za komisi pozváni pan předseda Marcel Chládek a místopředseda Tomáš Grulich, kteří představili komisi a zodpovídali na otázky z pozice senátorů a propojení s krajanským životem.

Z této konference byl odeslán otevřený dopis předsedovi vlády a ministru zahraničních věcí se žádostí krajanů o zřízení samostatného úřadu, který by agendu a problémy zahraničních Čechů koordinoval a řešil.

Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí a místopředseda Senátu Jiří Liška opět přijali záštitu nad 4. mezinárodním krajanským festivalem. V prostorách Senátu komise organizovala zahájení festivalu dne 9. 9. 2010, kterého se zúčastnili předsedové krajanských spolků a zástupci souborů.

Druhý den, 10. 9. 2010, komise uspořádala ve Valdštejnské zahradě první přehlídkový den. Během odpoledne vystoupilo 20 souborů z devíti zemí. Celkový počet krajanů, kteří se zúčastnili 4. mezinárodního krajanského festivalu, bylo cca 450. Přehlídka v zahradě a setkání krajanů s obyvateli Prahy přispělo k lepšímu seznámení se s kulturní činnosti krajanů. V sobotu 11. 9. 2010 se krajanské soubory představily se svým programem v dalších městech - v Jičíně, v Mladé Boleslavi a v Dolních Chabrech. Vyvrcholením festivalu byl v neděli 12. 9. 2010 závěrečný průvod krajanů s hudbou, tancem a zpěvem na Hradčanském náměstí v Praze.

K proběhlým akcím uspořádala komise v Senátu čtyři tiskové konference – k semináři Česko – slovenské vztahy a krajané, k veřejnému slyšení Česká škola bez hranic, k 2. setkání učitelů češtiny u krajanských komunit a k zahájení 4. mezinárodního krajanského festivalu.

Dne 25. května 2010 se již po osmé v Senátu udělovaly Ceny Společnosti pro vědu a umění Praha. Toto předávání zorganizovala komise pro krajany a odměněni byli reprezentanti různých uměleckých i vědních oborů - prof. Jiří Bělohlávek – dirigent,Blanka Bohdanová – herečka, prof. Zdeněk David – historik, prof. MUDr. Ivo Hána, CSc. – klinický imunolog a alergolog, František Hodonský – malíř, grafik, prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. – lékař onkolog, Ludvík Kundera – spisovatel, Jiří Menzel – režisér a Viktor Preiss – herec.

Letos se v Táboře uskutečnil 25. mezinárodní kongres Společnosti pro vědy a umění.Jeho zahájení dne 28. 6. 2010 se zúčastnili členové komise pro krajany – předseda M. Chládek, místopředseda T. Grulich a paní senátorka A. Palečková, členka komise.Kongres se koná každé dva roky, letos byl zaměřen na příspěvky Čechů a Slováků k vědě a technologii 21. století, managmentu a marketingu v medicíně, historii nebo archeologii apod.

V letošním roce komise uskutečnila 6 zahraničních cest za krajany. Jednalo se o návštěvu krajanů v Srbsku v Bělehradě, krajanů v srbském Banátu a v rumunském Banátu v termínu 10. - 14. 6. 2010. Této cesty se zúčastnili senátoři J. Jermář, O. Veřovský, P. Lebeda, P. Pakosta. V navštívených oblastech krajané požadují především podporu výuky českého jazyka, vysílání učitele českého jazyka do základních škol v této oblasti a podporu v hledání českého investora do této oblasti. Delegace se také zúčastnila 7. ročníku Festivalu dětských souborů v Rumunsku v Baile Herculane. Jednalo se o vystoupení amatérských dětských souborů takřka ze všech vesnic, v nichž žije česká menšina.

Další cestou byla návštěva krajanů v Londýně ve dnech 18. - 20. 6. 2010, která přispěla k navázaní vztahů mezi krajanskými spolky v rámci Londýna a okolí a zároveň návštěva a podpora České školy bez hranic Londýn. Této cesty se zúčastnil senátor M. Janeček.

Další cestou byla cesta předsedy komise M. Chládka do chorvatského Daruvaru, kde se v termínu 17. - 18. 7. 2010 uskutečnila přehlídka činnosti 29 Besed, která se koná každé dva roky. Jedná se o přehlídku amatérských folklorních, hudebních a pěveckých souborů českých menšin. Dále zde proběhla ukázka lidových řemesel, které se dodnes zachovaly od dob příchodu Čechů do této oblasti z dob Rakouska – Uherska.

Na podzim komise ve složení J. Jermář, A. Palečková, P. Guziana, O.Veřovský uskutečnila třídenní cestu do Spolkové republiky Německo. V Berlíně navštívila ministerstvo zahraničních věcí a ministerstvo vnitra, kde se seznámila s programem péče SRN o Němce žijící v zahraničí, dále s programem péče o 4 autonomní menšiny v Německu a s volebním systémem Německa. Následně delegace zamířila do Budyšína za Lužickými Srby, kde se seznámila s jejich krajanskými spolky a zúčastnila se zahájení Interkulturního týdne., který představil menšinu Lužických Srbů a jejich současný život a aktivity v Německu Ve dnech 17. – 21.9.2010 byl na pracovní cestě ve Švýcarsku místopředseda Grulich, který byl požádán našimi krajany o přednášky o vztahu ČR k českým menšinám v zahraničí od založení republiky po současnost. Pan místopředseda přednášel v České besedě v Ženevě, Sokolské župě švýcarské v Emenu a českým spolkům v Lucernu a Curychu.

1. 10. - 3. 10. 2010 se zúčastnil místopředseda komise T. Grulich konference Češi – národ bez hranic v USA v Astorii v New Yorku. Tuto konferenci uspořádal u příležitosti oslav 100. výročí založení Bohemian Hall Český občanský dobročinný spolek v Astorii. Během tohoto semináře vystoupili krajané z celého světa a v závěru vydali společné prohlášení, ve kterém podporují a požadují vzdělávání dětí Čechů žijících v zahraničí v českém jazyce, dále podporují iniciativu zřízení centrálního pracoviště při Úřadu vlády ČR, které se bude zabývat problematikou české diaspory. Požadují, aby krajanské organizace více spolupracovaly mezi sebou a s organizacemi v České republice.

Na své 8. schůzi komise přijala usnesení, ve kterém navrhla Senátu PČR přijmout rezoluci k 20. výročí návratu svobody do České republiky.

Dne 10. 12. 2009 přijal Senát PČR na své schůzi rezoluci v tomto znění:

Senát Parlamentu České republiky oceňuje nápomocnou a obětavou činnost zahraničních Čechů před rokem 1989 i po něm, která má za svůj účel podporu mateřské vlasti. Senát České republiky si uvědomuje nezbytnou a důležitou propojenost mezi vlastí a těmi, kteří z ní odešli, či byli dokonce nuceni pod tlakem totalitního režimu ji opustit.

Během roku komisi navštívilo velké množství krajanů a zástupců krajanských spolků. Pro mnoho spolků jsem uspořádali prohlídku Senátu a besedu s komisí. Mezi stálé otázky krajanů patří, kdy bude možné volit korespondenčně, kdy dojde ke změně zákona o státním občanství a otázky kolem požádání si o restituční nároky z důvodu v minulosti nemožnosti českého státního občanství.

PhDr. Marcel Chládek, MBA, v.r.
předseda Stálé komise Senátu pro krajany
žijící v zahraničí