Zpráva o činnosti Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu za rok 2010

Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu (SKKS – dále jen Komise) byla ustavena na první schůzi Senátu dne 22. ledna 1997. Od té doby trvale pracuje již sedmé funkční období jako jeden z mnoha důležitých orgánů Senátu. Náplň činnosti Komise je zcela odlišná od ostatních komisí a výborů Senátu a z tohoto důvodu je i její postavení s ostatními orgány nesrovnatelné. Komise je určitým spojníkem mezi Kanceláří Senátu a senátory, čímž napomáhá k rychlému řešení vzniklých problémů a k vzájemné kvalitní komunikaci bez zbytečných průtahů.

V roce 2010 komise pracovala v tomto složení:

 • Jan Hálek
 • Adolf Jílek
 • Tomáš Julínek
 • Karel Korytář
 • Jiří Nedoma
 • Alena Palečková
 • Božena Sekaninová
 • Jiří Stříteský
 • Milan Štěch

Členové komise jsou členy různých výborů a při jejich volbě je vždy respektováno paritní zastoupení jednotlivých politických klubů.

Předsedou komise byl v tomto období Jiří Stříteský a místopředsedy Adolf Jílek a Jiří Nedoma.

Stejně jako v předchozích letech se Komise scházela téměř v pravidelných intervalech tak, aby vždy aktuálně projednala všechny předložené náměty, žádosti, přehledy apod. V roce 2010 se konalo celkem 5 řádných schůzí, na kterých bylo přijato celkem 31 usnesení.

Jak již bylo uvedeno, činnost a rozsah práce této komise má velmi široké spektrum. Při své činnosti vychází zejména ze Senátem schválených úkolů Komise v 7. funkčním období a dále neprodleně reaguje na aktuální naléhavé problémy. V roce 2010 se komise zabývala těmito tématy:

 • průběžně řešila zaviněné i nezaviněné škody senátorů. Celkem projednala 14 škodních protokolů
 • operativně udělovala souhlas vedoucímu Kanceláře Senátu na zadávání veřejných zakázek nad 6 milionů korun ke konkrétním zakázkám
 • aktuálně schvalovala úpravu provozní doby gastronomických oddělení v souvislosti s provozním režimem KS
 • byla informována o škodách způsobených pracovníky KS a jejich řešeních škodní komisí KS
 • zabývala se podněty některých senátorů, např. stížnostmi na komplikované parkování v areálu Senátu, upozornění na špatný úklid a dalšími připomínkami
 • schvalovala komerční akce, které se konaly v areálu Senátu
 • byla průběžně informována o tom, jak je připravováno a realizuje se „Kulturní léto ve Valdštejnské zahradě“
 • akceptovala návrh výstavního plánu pro rok 2010 ve Výstavní síni Senátu
 • členové komise vyslechli a zhodnotili zprávu o činnosti útvaru interního auditu
 • souhlasila s projektem senátních webových stránek pro děti a mládež
 • průběžně byla informována o tvorbě grafického manuálu pro Senát a poté schválila doporučující grafický manuál také pro orgány Senátu a senátory
 • povolila rozšíření Trčkovské galerie
 • vzala na vědomí informace o otevření Senátu pro veřejnost v roce 2010 a souhlasila s návrhem na úpravu otevírací doby v jednotlivých objektech
 • ocenila snahu Kanceláře Senátu zavést technologická opatření na úsporu elektrické energie v objektech Senátu
 • schválila harmonogram na opravy fasády, říms a střechy budovy C Valdštejnského paláce
 • byla informována o záměru vybudování webového audiovizuálního archivu a přepisovacího pracoviště pro stenografy
 • souhlasila s umístěním pamětní desky generála Eliáše

Závěrem si dovoluji konstatovat, že činnost Komise jako orgánu Senátu je nezastupitelná. Děkuji všem členům Komise za obětavou a svědomitou práci v uplynulých dvou letech. Věřím, že i v dalším období bude Komise pracovat stejně kvalitně a že bude bez zaváhání plnit všechny jí svěřené úlohy, které vyplývají z jejího postavení a z náplně její činnosti.

Jiří Stříteský
předseda komise

Praha, 10. října 2010