Zpráva o činnosti Organizačního výboru v roce 2010

Organizační výbor organizuje a koordinuje práci orgánů Senátu v rozsahu stanoveném jednacím řádem Senátu.

V roce 2010 pracoval 13-členný výbor pod vedením předsedy Senátu Přemysla Sobotky a pěti místopředsedů Senátu. Členy Organizačního výboru jsou dále senátoři zvolení podle poměrného zastoupení senátorských klubů (mimo jiné předsedové senátorských klubů). Místopředsedové Senátu Petr Pithart a Jiří Šneberger se věnovali specifikovaným oblastem, které jim byly rozhodnutím výboru svěřeny.

Po říjnových volbách do Senátu se Organizační výbor sešel v novém složení 7. prosince 2010. Počet členů Organizačního výboru zůstal stejný. Novým předsedou Senátu, tudíž i předsedou Organizačního výboru, byl zvolen Milan Štěch. Počet místopředsedů rovněž zůstal stejný. Místopředseda Senátu Petr Pithart se nadále věnoval specifické oblasti, které mu byli rozhodnutím výboru svěřeny a funkcí místopředsedy Jiřího Šnebergera byla pověřena místopředsedkyně Senátu Alena Palečková.

Nejdůležitějším úkolem Organizačního výboru je příprava schůzí Senátu; přičemž výbor navrhuje předsedovi Senátu jejich termín a pořad; doporučuje zařazení návrhů zákonů, mezinárodních smluv a jiných návrhů do návrhu pořadu schůze Senátu. V roce 2010 tak proběhlo 14 schůzí Senátu.

Organizační výbor dále přikazuje návrhy zákonů postoupené Poslaneckou sněmovnou, mezinárodní smlouvy, žádosti prezidenta republiky, informace vlády a další návrhy k projednání příslušným výborům Senátu. V roce 2010 výbor přikázal přes 190 senátních tisků.

Mezi jeho další významné kompetence patří schvalování plánu zahraničních styků Senátu, přijetí zahraničních návštěv a vyslání senátorů, orgánů Senátu a delegací na zahraniční a pracovní cesty. Za celý rok 2010 schválil Organizační výbor 52 přijetí zahraničních návštěv a 112 zahraničních cest a 25 vyslání stálých delegací Senátu do mezinárodních organizací.

Organizační výbor navrhuje pravidla hospodaření senátorských klubů na kalendářní rok. Členové výboru jednou za pololetí projednávají informaci vedoucího Kanceláře Senátu o čerpání prostředků na přijímání zahraničních návštěv a realizaci zahraničních cest a berou na vědomí informaci o řešení škod vzniklých na majetku Kanceláře Senátu.

V dubnu stanovil Organizační výbor lhůtu pro podávání návrhů na předsedu a inspektory Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to do 20. května 2010. O měsíc později stanovil Organizační výbor lhůtu i pro podávání návrhů na funkci Veřejného ochránce práv. Tyto návrhy následně projednali senátoři a senátorky na své 20. schůzi, která se konala 23. června. Kandidáty Senátu na Veřejného ochránce práv schválené na 20. schůzi bohužel neschválila Poslanecká sněmovna, a proto Organizační výbor stanovil novou lhůtu pro podávání návrhů a Senátu tyto návrhy následně projednal na své 22. schůze v srpnu 2010.

Organizační výbor stanovuje také statut Podvýboru pro státní vyznamenání, jehož úkolem je připravovat podklady, schvalovat a jednou ročně předkládat Senátu PČR návrhy na propůjčení a udělení státních vyznamenání podle § 8 zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních ČR, prostřednictvím Výboru. V květnu 2010 souhlasil Organizační výbor s návrhy podvýboru na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání a doporučil Senátu Parlamentu České republiky návrhy schválit a předložit je prezidentu republiky.

Ve 2. polovině října 2010 se konaly volby do Senátu. 1. schůzi Senátu v 8. funkčním období navrhl Organizačního výboru svolat na 24. listopad 2010. 1. schůze Organizačního výboru v 8. funkčním období se konala 7. prosince 2010. Na této schůzi byli zvoleni ověřovatelé Organizačního výboru, zřízen Podvýbor pro státní vyznamenání, a také schválen orientační časový harmonogram pravidelných akcí.

Stejně jako v předešlých letech vytváří Organizační výbor časový harmonogram. Z důvodu podmíněnosti Senátu na práci Poslanecké sněmovny a nemožnosti dodržet zachování pracovních a senátorských týdnů, se již tradičně tento harmonogram nazývá „orientační“.

V průběhu roku 2010 přijal Organizační výbor 117 usnesení, z toho 97 na celkem 24 schůzích a 20 per rollam v době mezi schůzemi.