Zpráva o činnosti Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti KSČM za rok 2010

Dočasné komisi Senátu pro posouzení ústavnosti KSČM, která byla plénem Senátu ustanovena dne 2. listopadu 2006, byly uloženy dva základní úkoly:

  1. Prozkoumat, zda Komunistická strana Čech a Moravy řádně dodržuje zákony ve smyslu § 4 Zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích č. 424/1991 Sb.
  2. Prozkoumat, zda existence Komunistické strany Čech a Moravy odpovídá Článku 5 Ústavy České republiky.

Na základě těchto úkolů komise vypracovala Závěrečnou zprávu, ve které došla k závěru, že že KSČM soustavně a opakovaně porušuje článek 5 Ústavy České republiky, který říká: „Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.“

30. října 2008 projednalo Závěrečnou zprávu plénum Senátu a doporučilo, aby se závěry této zprávy zabýval Nejvyšší správní soud. Na základě usnesení pléna č. 511 předal předseda Senátu Přemysl Sobotka dne 13. listopadu 2009 Závěrečnou zprávu vládě.

V prosinci roku 2009 byl na zasedání Dočasné komise pozván ministr vnitra Martin Pecina a ministr pro lidská práva Michael Kocáb, kteří byli se Závěrečnou zprávou seznámeni. Komise na tomto zasedání přijala usnesení, ve kterém doporučuje vládě, aby navrhla Nejvyššímu správnímu soudu pozastavit činnost Komunistické strany Čech a Moravy. Komise se usnesla, že by KSČM měla provést následující úkony, pokud vláda navrhne Nejvyššímu správnímu soudu pozastavení činnosti KSČM:

  1. odstranit ze svého názvu slovo komunistická a jiné mluvnické deriváty slova komunismus a zaregistrovat se pod jiným názvem;
  2. jasně a zřetelně odmítnout marxisticko-leninské násilí jako prostředek k dosažení svých politických cílů.

Komise zároveň nabídla vládě spolupráci při zpracování návrhu na posouzení činnosti KSČM. Ministr vnitra Martin Pecina tuto nabídku přijal a vypracování správní žaloby se ujala advokátní kancelář Mgr. Stanislava Němce, která jej předložila na zasedání Dočasné komise pro posouzení ústavnosti KSČM dne 18. května 2010. V srpnu letošního roku předal předseda Dočasné komise Jaromír Štětina vypracování správní žaloby na KSČM předsedovi vlády prostřednictvím vedoucího Úřadu vlády pana Ing. Lubomíra Poula.

Komise předpokládá, že vláda vyslyší doporučení Senátu PČR a ve smyslu zákona o politických stranách nechá podezření Senátu PČR prověřit Nejvyšším správním soudem. Komise splnila úkol, který jí byl Senátem uložen. Proto doporučuji činnost Dočasné komise pro posouzení ústavnosti KSČM ukončit.

Jaromír Štětina senátor
předseda Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti KSČM

V Praze, 25. října 2010