Zpráva o činnosti Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí za rok 2009

Hlavní oblast činnosti výboru, během celého roku, byla zaměřena na legislativu životního prostředí, problematiku veřejné správy, financování rozvoje jednotlivých regionů, rozpočtového určení daní a dokumenty z Evropské unie.

Složení výboru od 26. listopadu 2008, 7. funkčního období:

předseda:

 • Ivo Bárek

místopředsedové:

 • Pavel Eybert
 • Jiří Lajtoch
 • Ludmila Müllerová
 • Karel Šebek

členové:

 • Marta Bayerová
 • Jan Horník
 • Bedřich Moldan
 • Eva Richtrová
 • Petr Vícha
 • Václav Vlček

V roce 2009 výbor projednal na 15ti schůzích:

 • 25 návrhů zákonů včetně senátních
 • 1 mezinárodní úmluvu
 • 27 legislativních aktů EU
 • 1 zprávu o životním prostředí České republiky v roce 2007
 • 1 petici
 • 20 ostatní

Činnost výboru v jednotlivých měsících (mimo zasedání výboru)

Vzhledem k předsednictví ČR Evropské unii v první polovině roku, byla aktivita výboru zacílená na událost Setkání předsedů výborů parlamentů členských a kandidátských zemí EU na téma „Bezpečná a udržitelná energetika pro Evropu“.

Leden

V prvních lednových dnech proto výbor navázal na předešlou přípravu a pozval všechny zainteresované představitele za Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu, Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS, Výboru pro životní prostředí PS, za Ministerstvo životního prostředí a za Ministerstvo průmyslu a obchodu ke schůzce, na které bylo prodiskutováno připravované Setkání předsedů výborů parlamentů členských a kandidátských zemí EU. Tématem tohoto zasedání byla „Bezpečná a udržitelná energetika pro Evropu“, a které se konalo ve dnech 25. – 26. 1. Celou akcí prováděl člen výboru senátor B. Moldan. Ze závěrů vyplynulo, že prioritou českého předsednictví budou především přípravy jednání v Kodani, a zároveň se bude jednat o úkoly vyplývající ze schválení klimaticko-energetického balíčku.

Dne 14. 1. se předseda výboru I. Bárek setkal se studenty z Odborné vysoké školy pro veřejnou správu z Münsteru SRN a informoval studenty o činnosti Parlamentu ČR, výboru a zodpovídal jejich dotazy.

Předseda výboru I. Bárek se 20. 1. zúčastnil veřejného slyšení k petici „Zachraňte ONDRÁŠ“.

Únor

Členové výboru schválili účast senátorů I. Bárka a M. Bayerové na meziparlamentním setkání, jehož tématem byla „Budoucnost politiky soudržnosti po roce 2013“, které se uskutečnilo dne 11. 2. v Evropském parlamentu v Bruselu.

Zástupci výboru senátoři B. Moldan a V. Vlček se dne 17. 2. zúčastnili přijetí kanadské delegace vedené ministryní rybolovu a oceánů paní Gail Shea.

Téhož dne proběhlo, pod záštitou výboru, předávání osvědčení novým architektům od České komory architektů.

Březen

Dne 3. 3. místopředsedkyně výboru L. Müllerová přijala studenty z Odborné vysoké školy pro veřejnou správu z Münsteru SRN, informovala studenty o činnosti Parlamentu ČR, výboru a zodpovídala jejich dotazy.

Ve dnech 3. – 4. 3. se uskutečnilo první společné výjezdní zasedání s Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny v účelovém zařízení PS v Lipnici nad Sázavou, na kterém se předprojednaly vládní návrhy zákonů, tj. zákon o základních registrech, zákon o archivnictví a spisové službě a zákon o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji.

Duben

V první polovině dubna dne 14. 4. výbor pořádal seminář „Hospodářství a životní prostředí v České republice po roce 1989“ s Ministerstvem pro životní prostředí a s Cenií, českou informační agenturou životního prostředí. Seminář byl věnován hospodářství a životnímu prostředí v České republice po roce 1989.Plynule tak navazoval na předešlý seminář, který se zabýval životním prostředím v České republice 1989-2004. Zúčastněným se předala publikace se souhrnným přehledem vývoje našeho hospodářství a jeho vlivem na životní prostředí od roku 1989 po současnost.

Dne 24. 4. výbor uskutečnil vzdělávací seminář s mezinárodní účastí ENERSOL EVVO HARFA ve spolupráci s MŽP, MŠMT, SFŽP, NÚ odborného vzdělávání, Vzdělávací agenturou Kroměříž, s.r.o. a Střední školou – Centrem odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9. Vzdělávací seminář s mezinárodní účastí byl zaměřený na témata vzdělávání k úsporám energií, využívání obnovitelných zdrojů energií a snižování emisí v dopravě, na kterém se uskutečnila Prezentace žákovských projektů na témata úspor energií, OZE a snižování emisí v dopravě.

Zástupci výboru senátoři I. Bárek, L. Müllerová, K. Šebek, na požádání místopředsedy Senátu J. Lišky, se dne 27. 4. zúčastnili přijetí delegace Národního shromáždění Vietnamské socialistické republiky vedené předsedou N. Phu Trongem.

Dne 29. 4. proběhlo veřejné slyšení výboru k senátnímu tisku č. 15 – Petici občanů za dodržení podmínek privatizace OKD za účasti zástupců petentů, právního zástupce Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ, RPG Industries SE zastoupeného advokátní kanceláří, zástupců RPG Byty, s.r.o. a zástupcem Ministerstva financí ČR, a bylo konstatováno, že vzhledem k složitosti problému byla šetřením pověřena senátorka E. Richtrová a členové výboru budou průběžně informováni o stavu věci.

Dne 30. 4. výbor konal seminář „Budoucnost kulturní krajiny v ČR“. Na tomto semináři, za účasti občanského sdružení – Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, se diskutovala vzájemná koordinace a meziresortní propojení při procesu implementace Evropské úmluvy o krajině (CETS No. 176).

Květen

Dne 15. 5. dva senátoři I. Bárek a K. Šebek se zúčastnili Setkání předsedy Senátu P. Sobotky s delegací Rakouského svazu obcí.

Informativní schůzka se zástupce Ministerstva zemědělství k Operačnímu programu rozvoje venkova byla pro členy výboru uspořádána 27. 5.

Červen

Ve dnech 8. – 9. 6. se uskutečnilo výjezdní zasedání v regionu senátora B. Moldana, na kterém se seznámili s úpravnou vody Želivka, vodárenskou hrází a věží z povodí Vltavy. Dále se zde se prezentoval „Program Sázava 21“, na který navozovala naučná stezka Votočnice.

Informativní schůzka, pro členy výboru, tentokrát se zástupci Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí, se konala dne 10. 6. ohledně Operačního programu Životní prostředí.

Dne 15. 6. se předávalo, pod záštitou výboru, osvědčení novým architektům od České komory architektů.

Červenec

Ve dnech 6. – 8. 7. se člen výboru B. Moldan účastnil konference v rámci Švédského předsednictví EU „Výzkum a inovace jako základ pro rozvoj Evropy v globálním kontextu“.

Dne 21. 7. předseda výboru I. Bárek přijal zastupitele Tchaj-wanu pana Chih-Kung Liu.

Září

Pod záštitou výboru se v sobotu 5. 9. na Božím Daru konal 6. ročník Karlova kroku – Nordic Walking Marathon. Cenu výboru pro nejstaršího účastníka akce předal úspěšný běžec na lyžích L. Bauer.

Členové výboru ve složení I. Bárek, J. Lajtoch, B. Moldan, E. Richtrová a V. Vlček, pod vedením místopředsedkyně Senátu A. Gajdůškové, uskutečnili ve dnech 29. 9. až 6. 10. zahraniční pracovní cestu do Dánska a Grónska.

Říjen

Dne 6. 10. se ministr pro místní rozvoj setkal se členy výboru, aby s nimi předběžně projednal návrh zákona o veřejných zakázkách.

Ve dnech 12. – 14. 10. výbor uskutečnil výjezdní zasedání na Znojemsko v regionu senátorky M. Bayerové, na kterém proběhla informace o Národním parku Podyjí: cíle a poslání NP, jeho začlenění v síti českých a evropských chráněných území a prezentace Správy NP Podyjí a jejích rolí jako orgánu veřejné správy, odborné instituce a organizace ovlivňující regionální rozvoj.

Pod záštitou výboru proběhlo dne 21. 10. předávání osvědčení novým architektům od České komory architektů.

Listopad

Dne 10. 11. se místopředseda výboru K. Šebek setkal se studenty z Odborné vysoké školy pro veřejnou správu z Münsteru SRN a informoval studenty o činnosti Parlamentu ČR, výboru a zodpovídal jejich dotazy.

Dne 12. 11. Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí uskutečnil seminář na téma „Řešení problému nedostatku vody a sucha v Evropské unii“, který pořádal za odborné spolupráce Svazu měst a obcí ČR a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR.Východiskem pro seminář byly příslušné dokumenty Evropské unie, zejména pak Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o řešení problému nedostatku vody a sucha v EU a Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tomuto sdělení. Problematika je rovněž součástí tématických okruhů 16. a 17. cyklu v roce 2009 Komise pro udržitelný rozvoj při OSN. Na semináři zazněla stanoviska představitelů SOVAKu ČR, SMO ČR a resortů Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva životního prostředí ČR.

Členové výboru I. Bárek, M. Bayerová, L. Müllerová a K. Šebek, kdy vedoucím delegace byl místopředseda Senátu J. Liška, uskutečnili ve dnech 14. až 24. 11. zahraniční pracovní cestu do Vietnamu, kde podpořili investice českých podnikatelů.

Prosinec

Ve věci petice „Zachraňme Šumavu“ s 9 tisíci podpisy proběhlo dne 9. 12. setkání členů výboru s prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu Františkem Dohnalem.

Seznam usnesení rok 2009

rok/č.usnes./
/č. schůze
2009/10/3k účasti členů Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí na meziparlamentním setkání s výbory parlamentů členských států, které jsou odpovědné za regionální rozvoj a politiku soudržnosti 
2009/11/4Senátní tisk č. K 012/07 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Druhý strategický přezkum energetické politiky = Akční plán EU pro zabezpečení dodávek energie a jejich solidární využití stanovisko
2009/12/4Senátní tisk č. K 014/07 - Zelená kniha: Na cestě k zabezpečené, udržitelné a konkurenceschopné evropské energetické síti stanovisko
2009/13/4Senátní tisk č. N 008/07 - Návrh směrnice Rady, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy a nebo ropných produktů bere na vědomí
2009/14/4 Senátní tisk č. K 017/07 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výborů regionů o směrnici 2004/67/ES ze dne 26. dubna 2004 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu stanovisko
2009/15/4Senátní tisk č. K 016/07 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Větrná energie na moři: opatření nezbytná pro splnění cílů energetické politiky na rok 2020 a dále bere na vědomí
2009/16/4 Senátní tisk č. K 018/07 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropského hospodářskému a sociálnímu výboru - Aktualizace nukleárního ukázkového programu v kontextu druhého strategického energetického přezkumu
2009/17/4 Senátní tisk č. K 013/07 – Sdělení Komise – Energetická účinnost: plnění 20% cílové hodnoty stanovisko
2009/18/4Senátní tisk č. N 011/07 - Sdělení Komise - Energetická účinnost: plnění 20% cílové hodnoty bere na vědomí
2009/19/4Senátní tisk č. N 009/07 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry vzato na vědomí
2009/20/4Senátní tisk č. N 010/07 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku - přepracované znění stanovisko
2009/21/4 Senátní tisk č. K 015/07 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Evropa může ušetřit více energie kombinovanou výrobou tepla a elektřiny bere na vědomí
2009/22/4plán zahraničních aktivit na rok 2009
2009/23/4ke slavnostnímu aktu udělování autorizace novým členům do České komory architektů – spolupořádání a záštita výboru
2009/24/5Senátní tisk č. K 137/07 – Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Výboru regionů a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru: Zelená kniha o územní soudržnosti – Učinit z územní rozmanitosti přednost stanovisko
2009/25/5Senátní tisk č. K 001/07 – Sdělení Komise Pokrok při dosahování cílů Kjótského protokolu (požadováno na základě článku 5 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 280/2004/ES o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu) bere na vědomí
2009/26/5Senátní tisk č. K 002/07 – Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Řešení problémů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů jako součást boje proti změně klimatu a ztrátě biologické rozmanitosti bere na vědomí
2009/27/5Senátní tisk č. 346 – Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2007 vzato na vědomí
2009/28/5 k přijetí kanadské delegace vedené ministryní rybolovu a oceánů paní Gail Shea
2009/29/5 k pořádání semináře na téma „Budoucnost kulturní krajiny v ČR“
2009/30/5ke spolupořádání celostátního vzdělávacího semináře s mezinárodní účastí ENERSOL EVVO HARFA
2009/31/5 k pořádání semináře na téma „Hospodářství a životní prostředí České republiky po roce 1989“
2009/32/7Senátní tisk č. N 021/07 – Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví rámce Společenství v oblasti jaderné bezpečnosti vzato na vědomí
2009/33/7 Senátní tisk č. K 027/07 – Zelená kniha o nakládání s biologickým odpadem v Evropské unii vzato na vědomí
2009/34/7Senátní tisk č. 38 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů zamítá
2009/35/7Senátní tisk č. 33 – Návrh zákona o základních registrech schvaluje
2009/36/8Senátní tisk č. N 030/07 – Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) vzato na vědomí
2009/37/8Senátní tisk č. K 038/07 – Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Cesta ke komplexní dohodě o změně klimatu v Kodani stanovisko
2009/38/8 Senátní tisk č. 47 – vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na ratifikaci změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určitě nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu (Řím, 31. říjen 2008) dát souhlas
2009/39/8Senátní tisk č. 15 – Petice občanů za dodržení podmínek privatizace OKD
2009/40/8Senátní tisk č. 65 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů schvaluje
2009/41/8Senátní tisk č. 58 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů schvaluje
2009/42/8ke spolupořádání a záštity výboru nad slavnostním aktem udělování autorizace novým členům do České komory architektů
2009/43/8 k přijetí velvyslance Dánského království
2009/44/8k problematice Správy Národního parku Šumava
2009/45/8k uspořádání výjezdního zasedání
2009/46/9Senátní tisk č. 73 – Návrh zákona o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých zákonů schvaluje
2009/47/9Senátní tisk č. 74 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony schvaluje
2009/48/9 k pracovní zahraniční cestě – Dánsko, Grónsko
2009/49/9 k pracovní zahraniční cestě – Vietnam
2009/50/11 Senátní tisk č. K 041/07 – Bílá kniha: přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci bere na vědomí
2009/51/11 Senátní tisk č. K 045/07 – Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě v souladu s čl. 18 odst. 3 rámcové směrnice o vodě 2000/60/ES o programech pro monitorování stavu vodbere na vědomí
2009/52/11 Senátní tisk č. K 046 – Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Zpráva o pokroku v oblasti obnovitelné energie: Zpráva Komise v souladu s článkem 3 směrnice 2001/77/ES, čl. 4 odst. 2 směrnice 2003/30/ES a o provádění akčního plánu EU pro biomasu KOM (2005) 628 stanovisko
2009/53/11 Senátní tisk č. 100 – Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrechschvaluje
2009/54/11navržení dvou členů Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR a jejich náhradníků do Monitorovacího výboru Programu Zelená úsporám
2009/55/12Senátní tisk č. N 048/07 – Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském programu pozorování Země (GMES) a jeho počátečních provozních činnostech (2011 – 2013)bere na vědomí
2009/56/12 Senátní tisk č. 112 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů zamítá
2009/57/12Sněmovní tisk č. 109 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů schvaluje
2009/58/12
2009/83/17
nové
přikázání
zamítá
Senátní tisk č. 52 – Návrh senátního návrhu zákona senátora Richarda Svobody o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonůzamítá
2009/83/17nové přikázání zamítá
2009/59/12k přijetí zastupitele Tchaj-wanu v ČR pana Chih-Kung Liu s doprovodem
2009/60/13 Senátní tisk č. 130 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. schvaluje
2009/61/13 Senátní tisk č. 127 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů vrátit s pozměňovacími návrhy
2009/62/13 Senátní tisk č. 139 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů schvaluje
2009/63/13 Senátní tisk č. 140 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony vrátit s pozměňovacími návrhy
2009/64/13 k převzetí záštity na sportovní akci „Karlův krok“ – Nordic Walking Marathon dne 5. září 2009 – Boží Dar, Krušné hory, region senátora Jana Horníka
2009/65/14Senátní tisk č. K 054/07 - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Šestá zpráva o pokroku v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti – Tvořivé a inovativní regiony bere na vědomí
2009/66/14Senátní tisk č. K 055/07 - Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole Produkce, zpracování a přeshraniční přeprava nebezpečných a jiných odpadů v členských státech Evropské unie v letech 2001–2006
2009/67/14Senátní tisk č. K 056/07 - Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Hodnocení politiky v oblasti životního prostředí za rok 2008 stanovisko
2009/68/14eminář Stálé komise pro rozvoj venkova na téma „Výkon přenesení působnosti státní správy versus rozpočtové určení daní (RUD), se zaměřením na obce a města“ – převzetí záštity výboru
2009/69/14uspořádání semináře na téma „Řešení problému nedostatku vody a sucha v Evropské unii“
2009/70/14 k uspořádání výjezdního zasedání na Znojemsku, regionu senátorky Marty Bayerové, ve dnech 12. – 14. října 2009
2009/71/14k nominaci člena a jeho náhradníka Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR do Rady pro odpadové hospodářství Ministerstva životního prostředí ČR
2009/72/15 Senátní tisk č. 162 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů vrátit s pozměňovacím návrhem
2009/73/15 Senátní tisk č. 156 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony schvaluje
2009/74/15 Senátní tisk č. 164 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů schvaluje
2009/75/15 Senátní tisk č. 166 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů schvaluje
2009/76/15 Senátní tisk č. K 063/07 - Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu Souhrnná zpráva o stavu typů přírodních stanovišť a druhů z hlediska ochrany podle článku 17 směrnice o stanovištích bere na vědomí
2009/77/15 ke spolupořádání a záštity výboru – slavností akt udělování autorizace novým členům do České komory architektů
2009/78/16 Senátní tisk č. 155 - Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Bise a Petra Pakosty, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů schvaluje s pozměňovacími návrhy
2009/79/16 Senátní tisk č. 180 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů vrátit s pozměňovacím návrhem
2009/80/16 Senátní tisk č. K 070/07 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Posílení mezinárodního financování pro změnu klimatu: evropský návrh pro kodaňskou dohodu bere na vědomí
2009/81/17 Senátní tisk č. 194 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů schvaluje
2009/82/17 Senátní tisk č. 199 - Návrh zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů schvaluje
2009/84/17 Senátní tisk č. 188 – Návrh senátního návrhu zákona senátorů Vítězslava Jonáše, Jiřího Bise, Tomáše Julínka, Petra Víchy, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů schvaluje s pozměňovacími návrhy

Seznam záznamů rok 2009

rok/č.usnes./
/č. schůze
2009/1/13 Senátní tisk č. 129 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů          
2009/2/15 Senátní tisk č. 163 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů          

Ostatní aktivity členů výboru za Senát PČR

I. Bárek

 • člen Podvýboru pro dopravu Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
 • člen Stálé delegace Parlamentu České republiky do Meziparlamentní unie
 • člen pracovní skupiny týkající se budoucí obhajoby ČR před Evropským soudem pro lidská práva ve spolupráci s Kanceláří zmocněnce vlády pro zastupování ČR před tímto soudem
 • člen Rady Státního fondu životního prostředí
 • náhradník v Radě pro hospodářství (MŽP)

P. Eybert

 • místopředseda dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
 • člen Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství s hlasovacím právem (MMR)

J. Horník

 • místopředseda Mandátového a imunitního výboru
 • člen Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
 • člen Volební komise
 • člen Podvýboru pro sport Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
 • člen Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
 • člen v SÚRAO
 • člen Monitorovacího výboru Programu Zelená úsporám (MŽP)
 • člen Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované evropskými společenstvími na úrovni státu (MMR)
 • zástupce v Monitorovacím výboru Rámce podpory Společenství s hlasovacím právem (MMR)

J. Lajtoch

 • člen Volební komise
 • člen Podvýboru pro dopravu Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
 • náhradník v Monitorovacím výboru Programu Zelená úsporám (MŽP)

B. Moldan

 • člen Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti Komunistické strany Čech a Moravy
 • člen Stálé delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
 • člen Rady pro odpadové hospodářství (MŽP)

L. Müllerová

 • předsedkyně Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
 • členka Mandátového a imunitního výboru
 • členka Ověřovatelů Senátu
 • členka Rady Státního fondu životního prostředí

E. Richtrová

 • členka Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky
 • členka Podvýboru pro předškolní, základní a střední vzdělávání Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

K. Šebek

 • člen Podvýboru pro dopravu Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
 • člen Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
 • člen Stálé komise Senátu pro podporu demokracie ve světě
 • člen Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí (MŽP)
 • člen Monitorovacího výboru Programu Zelená úsporám (MŽP)

P. Vícha

 • člen Organizačního výboru
 • člen Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované evropskými společenstvími na úrovni státu (MMR)

V. Vlček

 • člen Volební komise
 • zástupce v Monitorovacím výboru Operačního programu Životní prostředí (MŽP)
 • náhradník v Monitorovacím výboru Programu Zelená úsporám (MŽP)

 

Ing. Ivo Bárek v. r.
předseda Výboru pro územní rozvoj,
veřejnou správu a životní prostředí